Tevfik Sağlam Kimdir, Hayatı, Çalışmaları

Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, (27 Mayıs 1882, İstanbul – 12 Temmuz 1963, İstanbul).

Tevfik Salim, 1897'de Askeri Tıbbiye'ye başladı ve 1903'te tamamladı. Gülhane Tatbikat Mektebi'nde Süleyman Numan Paşa ile tanıştı ve aralarındaki ilişki zamanla işbirliğine dönüştü. Tıp eğitimini bitirdikten sonra bir süre Güllhane Kliniği'nde iç hastalıkları alanında çalıştı. 1904'te Seririyat ve Emrazi Dahiliye ile Kimyayı Fizyoloji alanlarında başarı gösterdi. 1905'te iç hastalıkları kliniğine asistan olarak seçildi ve akademik kariyerine başladı. 1908'de Solkolağası unvanını aldı.


1912'de Haydarpaşa Tıp Fakültesi kurulduğunda II. İç Hastalıkları Kliniği Laboratuvar şefi oldu. Balkan Savaşı'na katılarak Selanik Redif Fıkrası Sıhhiye Bölüğü Başhekimliği yaptı. 1913'te Şark Ordusu Sıhhiye Müfettişliği'ne atandı ve çeşitli görevlerde bulundu, ancak tifüs hastalığı nedeniyle İstanbul'a nakledildi. Almanya'da bir süre tedavi gördükten sonra İstanbul'a döndü.

1912'de binbaşı oldu ve 1914'te Tıp Fakültesi'ndeki görevinden istifa ederek askeri hizmete geri döndü. I. Dünya Savaşı sırasında çeşitli görevler aldı ve kıdemine üç yıl zam yapıldı. 1915'te II. Ordu Başhekimliği'ne, ardından Erzurum'daki III. Ordu Kumandanlığı'na atandı. 1917'de yarbaylığa terfi etti ve III. Ordu Sıhhiye Reisi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Osmanlı Hükümeti ile Güney Kafkas Hükümetleri arasındaki sulh müzakerelerinde görev aldı. 1918'de Şark Ordular Grubu Müfettişliği'ne atanarak kariyerine devam etti.

I.Dünya Harbi mütarekesinden sonra, Gülhane Müdür ve Başhekimliğine aynı zamanda İç Hastalıkları Kliniğin Profesörlüğüne atanmış, bir süre sonra başhekimlikten ayrılmıştır. 1919’da İstanbul’da çıkan veba salgını esnasında Sıhhiye Müdüriyeti Umumisinde toplanan Veba Komisyonunda çalışmıştır. 1919 Nisan’ında Tıp Fakültesi Mebadii Emrazı Dahiliye (Propediitik) öğretimine memur edilmiştir. 1920 Şubat’ında Askeri Tıbbiye mektebinde ve Gülhane’de Seferde Hizmeti Sıhhiye muallimliğine ve aynı zamanda Harbiye Nezaretinde (Tarihi Harbi Sıhhi Komisyonu) başkanlığına atanmıştır.

Milli Mücadelede İnebolu yolu ile Ankara’ya gelerek 3 Aralık 1921’de göreve başlamıştır. Biraz sonra Sahra Sıhhiye Müfettişi Umumiliği hizmeti de uhdesine tevdi edilmiştir. 10 Ocak 1922’de her iki görevinden de istifa etmiş 30 Ocak 1922’de istifası kabul edilerek Ankara Hastaneleri Dahiliye ve İntaniye Şefliğine atanmıştır.

1923 senesi Ocak ayında İzmir Hastanesi Dahiliye Şefliğine inha edilmiştir. Aynı senenin Mayıs sonunda Gjülhane Hastanesi Dahiliye Kliniği Profesörlüğüne, Temmuz ayında Askeri Tıp Encümeni Alisi Reisliğine, Ekim ayında Gülhane Başhekimliği ve Müdürlüğüne atanmıştır. 1 Mayıs 1924’te Tıp Fakültesinde Pro-pedötik muallimi olmuş, aynı sene İstanbul’da Sağlık Bakanı Refik Saydam’in Başkanlığında toplanan Sıtma Savaş Komisyonu üyesi olarak çalışmıştır. 1925’te I. Milli Türk Tıp Kongresi Katibi Umumiliğine seçilmiştir. 1926 da Türk Kodeksi. Komisyonuna üye olmuştur. 4 Mayıs 1926’da Tıp Fakültesi Emrazı Dahiliye Müderrisliğine seçilmiştir. Aynı senede Varşova’da toplanan Milletlerarası Asker Hekimliği Kongresinde Türk Ordusunu temsil eden heyet içinde bulunmuştur. 1927 senesi Temmuzunda ikinci defa M.M.V. Sh. Dairesi Reisi tayin edilmiş, 31 Ağustos 1927‘de Mirliva (General) olmuştur. 24 Ocak 1928’de kendi isteği üzerine emekliye ayrılmıştır.

Tıp 1 (iküitesi Müderrisler Meclisinin ve Darülfünun Divanının evvelce vermiş olduğu mezuniyete rağmen tıp fakültesindeki vazifesinden müstafi sayılmıştır. 1929 da yeni kurulan İstanbul Etibba odasına başkan seçilmiş, 1931 de ikinci defa başkan olmuştur. 1930’da İstanbul Vilayeti Umumi Meclisi ne aza seçilerek 1933 senesine kadar bu vazifede kalmıştır.

1 Haziran 1931’de Gureba Hastanesi Dahiliye Mütehassısı olmuş aynı sene Temmuzunda Tıp Fakültesi Emrazı Dahiliye. Müderrisliğine ikinci, defa seçilmiş ve atanmıştır. 1 Ağustos 1933’de Darülfünunun lağvı ve yeni Üniversitenin kurulması üzerine Tıp Fakültesi, II. İç Hastalıkları Kliniği Ord. Profesörlüğüne ve Fakülte Dekanlığına seçilmiştir. 1 Haziran 1934’te II. İç Hastalıkları Kliniği Kürsüsü lağvedilmiş ve fakülteden ayrılmıştır.

22 Ocak 1936’da Haydarpaşa Numuneliastanesi İç Hastalıkları mütehassıslığına tayin edilmiştir. Bu yıllarda çıkan Soyadı Kanunu gereğince, Tevfik Salim, Sağlam soyadını almıştır.

14 Mayıs 1937 de Kızılay Hastabakıcı Hemşireler Yurdu İdare Heyeti Başkanı Seçilmiş, 1949 senesi Haziranında Yüksek Sıhhat Şurası üyeliğine tayin edilmiştir. 1942 senesi Mayısında da yeni kurulan III. İç Hastalıkları Kliniği Ord. Profesörlüğüne seçilmiştir. 1942 senesi yazında Üniversite Rektörlüğüne atanmış ve bu vazifede 1946 yılı Haziranına kadar hizmet görmüştür. 1946 da Üniversite Senatosu ve Üniversiteler arası kurulu üyeliğine seçilmiştir.

1927 yılından beri İstanbul Verem Savaş Derneği üyesi, 1936’dan beri de bu derneğin başkanı bulunmuştur. Daha sonraki yıllarda yurt çapında Verem Savaşını organize etmiştir.

Yaş haddini doldurmuş olduğundan 27.5.1952 III. İç. Hastalıkları Kliniği amfisinde yapılan bir törenle emekliye ayrılmıştır. Emekli olduktan sonraki yıllarda Verem Savaş Derneğinde, gerek Unesco Milli Komisyonunda başrı ile çalışmış, 12 Temmuz 1963’te İstanbul’daki evinde bir kalp krizi sonucu vefat etmiştir.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski