Ravi Nedir Ne Demektir, Hadis Ravileri, Ravilik Şartları

Râvî (ar.s.)

Rivâyet eden, haber veren; duyduğu veya gördüğü bir sözü, bir işi, bir olayı başkasına haber veren nakleden kimse demek olan “Râvî”, Hadîs ve Haber’i (bk.Hadîs, Haber) başkalarına nakleden kimse manâsına gelen bir Usul-i Hadîs terimidir Sünnet’in Kur’ân’dan sonra İslâm’ın ikinci temel kaynağı olması, hadîs rivayetinin önemini artırmış; bilhassa Hz.Peygamber’in “Benim dediklerime ve yaptıklarına şâhit olanlar, yanımda bulunmayanlara anlatsınlar.’’ şeklindeki ifadeleri müsliimaniarı hadîs rivâyet etmeye özendirmiş; Râvîler, bazen bir hadîsi bir başka Râvîden almak için uzun ve meşakkatli seyahatler yapmışlardır.

Hadîsin İslâm Dinindeki önemi, hadîs rivayeti bakımından Râvilerin durumunu ve güvenilirliklerini araştırmayı zorunlu kılmış ve bu alanda “Hadîs Râvîleri ilmi “,”Cerh ve Ta’dil ilmi” gibi ilimler doğmuştur.

Ravilik Şartları

Bu son ilimde, hadîslerin sıhhatini tesbit bakımından, gerek zihnî ve aklî, gerekse dinî ve ahlâkî açıdan Râvîlerin meziyetleri ve kusurları incelenir ve Râvîde, rivâyet ettiği hadîsin sahîh kabul edilebilmesi için özellikle şu şartlar aranır:

  • İslâm Râvînin müslüman olması
  • Akıl Râvînin temyiz kudretine sahib olması
  • Zabt Râvînin, rivâyet ettiği hadîsi doğru bir şekilde duymuş anlamış ezberlemiş bulunması ve bu bakımdan yetenekli olması.
  • Adâlet Râvînin dinî ve ahlâkî bakımdan görevlerini yerine getiren, haktan ayrılmayan ve günâhtan sakınan kimse olması.

Hadîs uzmanlarınca bir Râvînin, bu temel ölçüler muvacehesinde, kusurlu olduğu tesbit edilerek rivayetinin reddedilmesine “Cerh”, kusursuz olduğu anlaşılarak güvenilirliğinin ortaya çıkmasına da “Ta’dil” denir. Cerh ve Ta’dil konusunda son derece titiz davranan hadîs âlimleri, bütün Râvîlerin durumlarına tedkik etmişler ve bu alanda müstakil eserler bile yazmışlardır.

En Çok Hadis Rivayet Eden Sahabe – Sahabeler Kimdir

Daha yeni Daha eski