Rind Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Rind (frs.s.)

Kalender, dünyaya ait işlere aldırış etmeyen, lâubali meşrep, sarhoş ve münkir manâlarına gelir. Divan şâirleri tarafından asırlarca kullanılan rindlik, sadece bir kavram değil, bizzat yaşanan bir hayat anlayışı ve dünya görüşüdür. Kaynağı İran olan bu hayat felsefesinin temelinde, fânî olan dünya hayatını değersiz görme, hadiselere karşı lakayt davranma, para ve maddeye değer vermeme vb, tavırlar görünür. Kılık-kıyâfete önem vermeyen genellikle eski, yırtık elbiselerle dolaşan rindler, gönül zengini olduklarını öne sürerler. Genellikle manevî güzelliği olan şeylere gönü! bağlayan ve mecazi aşktan hakiki aşka geçme yolunda bulunan rindler, fânî hayat anlayışını ezel’in “elest”i ile ebed’in sonsuzluğunda avuttuklarından, hayattan gönüllerince kâm almayı akıl kârı sayarlar.

Rindiik kavramı, esasında harabat harabatîlik anlayışıyla da birleşir. Harabat dıştan meyhane anlamına gelmekle beraber, gerçekte insanları hakikata ulaştıran dergâh demektir. Hattâ kelimenin bu manâsından hareket ederek üç cilt halinde hazırladığı Harabat adlı antolojisine bu adı niçin verdiğini açıklarken, Ziya Paşa: “Eski şâirleri mescitte değil, ancak orada,bir araya getirebilirim!” diyerek bir nükte yapar.

Rindler bezminde cânâ bir aceb nâm eyledik
Mescidin kandilin alıp meyhâneya câm eyledik
IV. Murad

Sitede Ara