Risale-i Nur Nedir, Ne Demektir, Anlamı Risale

Risâle-i Nûr

Bediüzzaman Said Nursî’nin yazmış olduğu, Kur’ân tefsiri mahiyyetindeki eserlere verilen ad.

Bu eserlerin yazılması 1926 senesinde İsparta’nın Barla nahiyesinde başlamıştı. İlk eser Haşir ve ahiret hakkında, Onuncu Söz ismini taşır. İlk defa Sözler ismiyle yazılmaya başlanan eserlerin tamamına Risâle-i Nûr isminin verilişini kendisi şöyle ifade eder: “Kur’ân-ı Kerîmin feyzinden kalbime doğan füyuzâtı yanımdaki kimselere yazdırarak bir takım risaleler vücuda geldi. Bu risalelerin heyet-i mecmuasına Risale-i Nûr ismini verdim. Hakikaten Kur’ân’ın nuruna istinad edildiği için bu isim vicdanımdan doğmuş. Bunun ilham-ı İlâhî olduğuna bütün imanımla kaniim.”

Nûr Risalelerinde üitün Kuran âyetleri değil, devrin ihtiyacına cevap veren, imam hakikatları anlatan âyetler tefsir edilmiştir. Bu âyetler tefsîr edilirken din (hususiyetle İslâmın) ve ilmin bir bütün teşkil ettiği prensibi takib edilmiş, daima akıl ve mantık kurallarına sadık kalınmıştır. Eserler Kur’ân’dan başka hiç bir kitaba müracaat edilmeden, hiç bir kitab bulundurulmadan yazılmıştır.

Risaleler

Sözler, Mektûbât, Lem’ alar ve Şualar, İşârâtül İcaz, Mesnevi-i Nûriyye, Asa-yı Musâ, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, Zülfikar, Siracünnur ve Tılsımlar, Tarihçe-i Hayat, İman ve Küfür Muvazeneleri, Hutbe-i Şamiye

Cep kitabı formatında Gençlik Rehberi, Hanımlar Rehberi, Hutbe-i Şamiye, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi, Münazarat, Sünûhat, Muhakemat.

Cumhuriyet’ten evvel neşredilen eserleri ise: Nokta, Lemeât, Hakikat Çekirdekleri (İki cüz), Hutuvat-ı Sitte. Tuluat, Rumuz, İşarât, Kızıl İcaz Devaü ‘l-Yeis ve Nutuk.

Bunlardan başka müellifin bulunduğu şehirlerin isimlerini taşıyan ve Lahikalar denilen, mektupları da bulunmaktadır. Bunlar ise, Barla Lahikası, Kastamonu Lahikası ve Emirdağ Lahikası’dır.

Daha yeni Daha eski