Sancak Şerif İhracı-Çıkarılması Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sancak İhracı

Sancak-ı Şerif‘in savaş münasebetiyle çıkarılması yerinde kulllanılan bir tâbirdir. Bu tâbir, yediden yetmişe kadar herkesin harbe iştirakini ifade eder. Osmanlı pâdişahları savaşa bizzat gittiklerinde “Sancak-ı Şerifi” berâberinde götürür, savaşa gitmedikleri zaman da “Serdâr-ı Ekrem”e bizzat eliyle sancağı teslim ederlerdi.

Sancak-ı Şerif‘in 16. yüzyılın sonlarında askerin maneviyatını yüksek tutması vb. sebeblerle Osmanlı ordularıyla birlikte önemli savaşa gönderilmesi geleneği başlamış ve ilk olarak III. Mehmet sancağı 1596’da Eğri Sefer’ine götürmüştür. Son olarak Sancak-ı Şerif çıkarılması Yeniçeriliğin ortadan kaldırıldığı 1241/ 1826’da yaşanan iç kargaşalıklarda halkın desteğini almak için yapılmıştır.

Daha yeni Daha eski