Sefine i Nefise i Mevleviyan Nedir, Ne Demektir, Anlamı

Sefine-i Mevleviyye – Sefine i Nefise i Mevleviyan

Kütahya’da Celâleddin Ergun Çelebi adına kurulmuş oian Erguniyye Mevlevihânesi’nin şeyhi Sâkıb Mustafa Dede (ölm.1735) tarafından üç ciit halinde kaleme alınan Mevlevi tarikatına ait kaynak mahiyetinde bir biyografi kitabı. Eserin birinci cildi Menâkıbü’l-ârifin’in bittiği tarihten kendi devrine gelinceye kadar Konya’da Meviâna dergâhına şeyh olan Çelebilerin hal tercümelerine aittir. Bunun içinde, Karahisar ve Kütahya Mevlevihânelerinin kurucuları olan ve ana tarafından Mevlâna sülâlesinden gelen Çelebilerin biyografileri de bulunmaktadır, İkinci ciit, çeşitli Mevlevi dergâhlarından şeyhlik yapanlara üçüncü cildi de, Mevleviler arasında meşhur olan bazı dervişlerin hayat hikâyelerine ayrılmıştır.

Sâkıb Dede, daha önce kaleme alman tabakat kitaplarını model aldığı için, eserinin birinci ve ikinci cildinin son kısımlarında tarikat içinde meşhur bazı Mevievî kadınların hayat hikâyelerine de yer verir, 1870’de baştan sona anlaşılması çok zor bir dille kaleme alınan eser, şifahî malûmata dayandığı için, bazı tarihi hataları da tekrarlamakla beraber, konusunda yegâne kaynak olma özelliğini halâ korur.

Daha yeni Daha eski