Siyaset Nedir, Ne Demektir, Kısaca Anlamı

Siyaset (ar.i.)

Genel anlamıyla “siyâset”, hükümet etme, memleket idare etme demektir. Siyâsetle alâkalı kimse veya konuya “siyâsî” denir (kişi için çoğulu “siyâsiyyûn”, konu için çoğulu “siyâsiyyât” dır ).Özel anlamında ise siyâset, ceza ve özellikle idam cezası hakkında kullanılır. Önemli bir yönü itibariyle “ta’zîr” cezalarının tatbiki olan “siyâset”, bütün olarak ele alındığında da ta’zîrden daha şümullü bir kavram olarak karşımıza çıkar.

Kısaca, devlet başkanının, âmme intizamını korumak, cemiyetin refah ve saadetini sağlamak için aldığı tedbirlere ve bu sonuca ulaşabilmek gayesiyle hadd ve ta’zîr cezalarını içinde bulunan şartlara en uygun biçimde uygulamasına siyâset adı verilmektedir. Bu tedbirlerin bütün cemiyeti ilgilendirenlerine “siyâset-î âmme”, sadece muayyen suçlan işleyenlerle ilgili olanlarına “siyâset-i hâssa” adı verilmiştir. Bu isim altındaki uygulamaların nazarı olarak değerlendirilmesi ortaya iki kavram çıkarmış zulme uğrayanın hakkını zâlimden alan veya zulmü önleyen, fesâdçılara (“sâî bi’l-fesâd) mani olan ve dinin gayelerini gerçekleştiren tedbirlere “siyâset-i âdile”, bunun zıddı oian gayr-ı meşru tedbirlere “siyâset-i zâlime” denmiştir.

Daha yeni Daha eski