Teşbih Nedir, İslam İnancında Teşbih Ne Demektir, Kısaca Anlamı

Teşbih (ar. i.)

Lıigatta “benzetme” demek olan bu kelime ıstılah olarak Allah’ı zatında veya sıfatlarında yaratılmışlara benzetme manâsını (Antrophomorphism) ifade etmektedir. Bu inanca sahib olanlara Müşebbihe denmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de ve sahih hadislerde Allah’ın hiçbir şeyin benzeri olmadığı açıkça beyan edilmiştir.

İlkel dinler başta olmak üzere hemen hemen her çevrede görülen teşbih inancının İslâm dünyasına Yahudilikten geçtiği görüşünü savunanlar yanında, bu inancın Yahudilikten değil, bizzat dahilî sebeblerden doğduğu görüşünde olanlar da vardır. Özellikle selef devrinde müteşabih âyet ve hadislerin te’vil edilmeden zahirî manâları üzere, olduğu gibi alınması Ehl-i bid’ad çevrelerinde teşbih inancına yol açmıştır.

Daha yeni Daha eski