Teslis Nedir, Teslis İnancı Ne Demektir, Özellikleri, Unsurları

Teslis (ar. i.)

(Trinite-Ekânim-i Selâse).

Üçe bölme, üçleme manâsına gelen bu kelime, Hıristiyanlığın Tanrı anlayışıyla ilgili önemli bir kavramdır. Hıristiyanlara göre bir olan Tanrının, kendini, insanlara üç ayrı şahıs olarak göstermesidir. Hıristiyan-lar Tanrının tek olduğunu ancak üç ayrı şekilde tezahür ettiğini, bu tezahür şekillerinin de Tanrı olduklarını, fakat üç Tanrı değil de tek bir Tanrı olduklarını ileri sürerler. Teslisin unsurları şunlardır: Baba Tanrı, Oğul Tanrı, Kutsal Ruh. Bu kelime, İncillerde geçmemektedir. Bu kelimeyi ilk defa Miladdan sonra ikinci asırda Tertullien kullanmıştır. Hıristiyanlar, Tanrı için “baba” tabirini kullanırlar. Hz. İsa’yı da Tanrının oğlu ve Tanrı kabul ederler. Teslisin birinci unsuru olan Baba Tanrı, ezelidir, ebedidir, herşeyi görür ve bilir, herşeye kadirdir. Merhametlidir ve âdildir. İncilin ifadesiyle O, sevgidir. İncillerde, Allah’ın vasıf ve sıfatları zikredilmiştir. Teslisin ikinci unsuru Oğul Tanrı olan Hz. İsa’dır. Müslümanlara göre, Allah tarafından babasız olarak yaratılan bir peygamber olan Hz. İsa, Hıristiyanlara göre Tanrının oğludur ve ilâhi kelamın (Logos) tecessüm etmiş şeklidir. İncillerde, Hz. İsa’nın, Tanrının oğlu olduğu, birçok yerde zikredilmiştir. Özellikle Yuhanna İncili bu konu üzerinde ısrarla durur. Kutsal Ruh’a gelince, O, Tanrının ruhudur Onun da bir zatı vardır. İlâhi sıfatlara sahibtir. Hz. İsa, Yahya Peygamber tarafındın vaftiz edilirken, kutsal ruh, güvercin şeklinde semâdan inmiştir. Hz. İsa’nın semâya çıkışından sonra, hıristiyanlara kutsal ruh yol göstermektedir. Kur’ân-ı Kerîm ise, teslis inancını kesinlikle reddetmektedir. Kur’ân’ın teslis ile ilgili açıklamaları şöyledir: “Ey Kitap Ehli,   dininizde haddi aşmayın. Allah’a karşı hak olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa, yalnız Allah’ın peygamberi ve kelimesidir ki onu Meryeme bırakmıştır. O Allah tarafından bir ruhtur. Artık Allah’a ve peygamberine inanın da Allah üçtür demeyin” (K.4/171). “Meryem oğlu Mesih Allah’ın kendisidir diyenler, and olsun kafir olmuşlardır…” Allah hakikaten üçün biridir diyenler and olsun kafir olmuştur.” (K.5/ 72-73).

Daha yeni Daha eski