Vahhabilik Mezhebi Nedir, Ne Demektir, Özellikleri Hakkında Bilgi

Vahhabilik

Muhammed b, Abdülvahhâb (1703—1792) tarafından kurulan bir mezhebin adıdır. Bugün, özellikle Suudi Arabistan’da mevcuttur. Mezhebin kurucusu Muhammed b. Abdülvehhab, Der’iyye’de doğmuş, tahsilini Medine’de yapmıştır. Gayesinin İslâm dinini, bidatlardan, hurafelerden temizleyerek ilk sıralardaki saf şeklini vermek olduğunu ileri sürmüştür. 1744’te Necld bölgesinde bağımsız bir devlet kuran Muhammed b. Suud’a mezhebinin ilkelerini kabul ettirmiştir. Muhammed b. Suud’un yerine geçen oğlu Abdülaziz devrinde bu mezheb, Arab Yarımadası’nın büyük bir kısmına yayılmıştır. Abdülaziz, daha sonra kendisini halife ilân etmiş, daha sonra Taif şehrini ele geçiren Vahhabîler, din ulularının mezarlarını yıkmışlardır. Abdülaziz’in oğlu Suud, Mekke’ye girerek, oradaki İslâm büyüklerinin mezarlarını yıktırmıştır. Daha sonra da Medine’ye girerek bütün sahabelerin mezarlarını yıktırmıştır. Vahhabî emiri Abdülaziz, 1924’te Mekke’ye girmiş daha sonra bütün Hicaz onun emrine girmiştir. 1926’da kendisini Hicaz kralı ve Necid sultanı ilân etmiştir. Vehhabiler, kitap ve sünnete dayanırlar, kıyas ve icmaa pek önem vermezler. Kendilerinin selefiyeci olduklarını söylerler. Mezhebin kurucusu Muhammed b. Abdülvehhab, bütün bidatları ve hurafeleri küfür saymakta, onları yıkmak için yapılan mücadeleye cihad demekteydi. Ona göre, hangi gaye ile olursa olsun, muska yazmak, ağaçlara, türbelere çaput bağlamak, tekkelere adak adamak, mum yakmak, evliya mezarlarını ziyaret etmek şirktir. Kendi zamanındaki bidat ve hurafelerle mücadele eden, İslâmın, gerçek şekliyle yaşanması gerektiğini, sonradan katılan şeylerin atılmasını savunan İbn Teymiyye Vahhabîlerin esas kaynağını teşkil etmiştir. Vahhabîler İbn Teymîyye’nin ortaya koyduğu inançla ilgili esaslara yeni bir şey eklememişler, fakat, onun görüşlerine olduğundan fazla bir taassubla sarılmışlardır. Bunlar, ibadeti, Kur’ân ve Sünnet’te açıklandığı gibi yerine getirmekle yetinmemişler âdetlerin de İslâm sahasının dışında olmamasını istemişlerdir. Sigarayı haram kılmışlardır. Türbe, kabir ve mezarları yıkmışlardır.

Daha yeni Daha eski