Akıbet Ne Demek, Akıbet Nedir, Anlamı, Kur'an'da Akıbet

Akıbet.İnsanların, davranışları sebebiyle fert veya toplum halinde dünyada ve âhirette karşılaşacakları sonuç anlamında bir terim.

Akb kökünden türeyen ve “Bir işin sonu, neticesi; kişinin geride bırak­tığı çocuklar; iyi veya kötü sonuç, ceza veya mükâfat” mânalarına gelen akıbet Kur’an’da otuz iki yerde geçmektedir. Aynı kökten türeyen ukbâ da yi­ne “Mükâfat” ve genel olarak “Bir işin sonu” anlamını ifade eder; ukbe’d-dâr terkibinde ise “Cennet” mâ­nasında kullanılmıştır.

Akıbet, Kur’an’da fertlerin ve millet­lerin karşılaştıkları sonuçlardan ibret almayı teşvik gayesiyle kullanılmıştır. Allah’ın âyetlerini yalanlayanların, gü­nahkârların, fesat çıkaranların zalimlerin ve uyarıldıkları halde söz dinlemeyenlerin daha dünyada iken karşı­laştıkları kötü akıbetler anlatılır. İbret almak için bunlardan sadece haberdar olmanın yeterli olmadığı, bu tür felâ­ketlerin maddî sonuçlarını görmek için yeryüzünde seyahatler yapmanın, göz­lemlerde bulunmanın ve bunlar üzerin­de düşünmenin gerekli olduğu, zira aynı şekilde davrananların aynı akıbete uğ­rayacakları, bunun değiştirilmesi müm­kün olmayan ilâhî bir kanun olduğu ifa­de edilir. Buna karşılık, yine Kur’an’da, yeryüzüne faziletli (sâlih) kulların hâkim olacağı vaad edilerek bu vaadde bir me­saj (beliğ) bulunduğuna dikkat çekil­mekte, kö­tülüklerden sakınanların en güzel akı­betle karşılaşacakları hatırlatılmaktadır. Böylece Kur’ân-ı Kerîm geçmiş milletlerin hayatlarına dair, ibret alın­maya değer bulduğu tarihî olaylardan da örnekler vererek güçlü bir toplum yapısının ancak dinî ve ahlâkî bakımdan doğru, iyi ve sağlam temeller üzerine kurulabileceğini ve toplumların bu te­melleri korudukları sürece yaşayabileceklerini önemle vurgulamıştır.

Akıbet, Kur’ân’daki kullanılışına ben­zer bir şekilde muhtelif hadislerde de yer almıştır.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski