Aklı Selim Nedir, Ne Demek, Filozoflarda Aklı Selim Olmak, Tanımı,

Aklı Selim. Hüküm ve kararlarında doğruyu yanlıştan, İyiyi kötüden ayıran akıl, sağ duyu.

Her insanda az veya çok duyarlık, ha­fıza ve hayal gücü gibi akl-ı selîm de var­dır. Descartes, “Doğruyu yanlıştan ayır­ma gücü” diye tarif ettiği akl-ı selîmi (le bon sens) akıl ile aynı Kabul eder ve bu­nun bütün insanlarda eşit olduğunu söy­ler. Buna göre akl-ı selimin Kur’anda ve hadislerde geçen fıtrat ile yakın alâkası olduğu söylene­bilir. Müfessirler fıtratı genellikle, “Bü­tün insanların yaratılışında bulunan hak dini ve onun mesajlarını kabul etmeye müsait olan kabiliyet” şeklinde yorum­lamışlardır. Hz. Peygamber de, “Her ço­cuk fıtrat üzere doğar; sonra ebeveyni onu yahudi. hıristiyan veya Mecûsî ya­par”  buyurmak su­retiyle insanın yaratılıştan akl-ı selîm sa­hibi olduğuna işaret etmiş ve aklın bu özellisinin çevre tesirleri ile bozulabileceğini belirtmek istemiştir. İbn Sînâ, se­lim olan insan fıtratının akıl diye isim­lendirildiğini belirtir. Fahreddin er-Râzî ise aklın doğru bilgiye ulaşabilmesi için hiss-i selime muhtaç olduğunu söyler.

Kur’an’da bir de”Kalb-i selîm” geç­mektedir. Bundan bahseden âyet, mühürlendiği için isabet­li düşünmekten mahrum kalmış kalp­lerden bahseden âyetle birlikte değerlendirilecek olursa, kalb-i selimin akl-ı selîme yakın bir mâ­na taşıdığı veya en azından aklın se­lâmetini koruyabilmek için yaratılışta­ki saflığını ve istikametini devam et­tiren bir kalbe yahut da vicdana sahip bulunmak gerektiği sonucuna varılabi­lir.

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski