Allah, Türk Dini Musikisinde Allah İsmi Kullanımı

Musiki

Türk kültür ve edebiya­tında Allah’ın büyüklüğü, yüceliği, kud­reti, isim ve sıfatları ile O’na yapılan dua ve niyazları içine alan manzum ve men­sur metinler Türk dini mûsikisinde bazı formların ortaya çıkmasına vesile olmuş ve bu eserler dini mûsiki repertuarının seçkin ve zengin örnekleri arasında ye­rini almıştır. Farklı özellikleri bakımın­dan cami ve tekke mûsikisi olmak üze­re iki kısımda incelenen Türk dinî mûsi­kisinde Cenâb-ı Hak’la ilgili her iki tür­de de pek çok eser mevcuttur. Bunlann başında, namaz vakitlerini bildirmek için çeşitli makamlarda irticalen okunan ve Allah’ın yüceliğini ifade eden cümlelerle başlayıp biten ezan gelmektedir. Cuma hutbesinden Önce okunan iç ezan ile her farz namazdan evvel, imamı kıldıracağı namazda okuyacağı makama hazırlaya­cak şekilde ve bu makamın karakteris­tik seslerini vermesine dikkat edilerek getirilen kameti de bu grupta saymak gerekir. Ramazan aylarında sahurdan sonra minarede müezzinler tarafından okunan temcidler Allah’a dua ve niyazı ifade eden eserlerdir. Bunların arasın­da, Allah’tan af ve mağfiret dileklerini terennüm maksadıyla okunan Türkçe ve Arapça münâcâtlarla Allah’a şükür ve hamd için okunan teşbihler de yer alır. Cami mûsikisini tamamlayan ben­zer örnekler içinde bulunan ve daha çok cumhur müezzinliğine ait sanatlı icralar olarak namaz sonlarındaki teşbihlerle, dua sırasında “Amin çekmek” tabir edi­len bazı ibarelerin okunmasından mey­dana gelen mahfel sürmesi de konu ile ilgili eserlerdendir.

Tekkedeki icraatta ise ana tema zikir olduğundan, bu sırada okunan pek çok eserde Cenâb-ı Hakla ilgili konular işlen­miştir. Tarikatlara göre farklı isim ve şekillerde yapılan zikirleri, genel olarak Mevlevîler’in icra ettikleri âyîn-ı şerifler­le, diğer büyük tarikatlara ait tekkeler­de kelime-i tevhîd. ism-i a’zam, ism-i ce­lâl gibi adlarla anılan, çeşitli isim ve sı­fatların tekrar edilmesi suretiyle yapı­lan zikirler olmak üzere iki kısımda ele almak mümkündür. Mevlevi” âyinlerinin çoğu Farsça olan ve Hz. Mevlânâ’nın şi­irlerinden seçilen güftelerinde, başta Al­lah aşkı olmak üzere ele alınan konula­rın hemen hepsi Cenâb-ı Hak’la ilgilidir. Az sayıdaki Arapça ve daha da az rastlanan Türkçe güftelerde de aynı konu lar islenir. Birkaç âyinin birinci selâmın da yer alan “İllâ hû” redifli “Âteş ne zened der dil-i mâ illâ hû/Kûteh ne küned menzii-i mâ illâ hû/Ger âlemiyân cümle tabîbân bâsed/ Halli ne küned rnüşkil-i mâ illâ hû” kıtası ile, yine bir­kaç âyinin çeşitli selâmlarında tekrar­lanan. “Ben bilmez idim gizli ayan hep sen imişsin/Tenlerde vü canlarda ni-hân hep sen imişsin/Senden bu cihan içre nişan ister idim ben/Âhir bunu bildim ki cihan hep sen imişsin” kıta­sı buna örnek gösterilebilir. Mevlevîlik dışında kalan tarikatlarda yapılan zi­kirlerde ise, cami ve tekke mûsikisinin ortak formlarından olup zikir sırasın­da okunan ve Allah’ın yüceliği, kudre­ti, sıfatları ve bunlann tecellilerinden bahseden ilâhiler bu vadideki en önem­li ve zengin eserler grubunu meydana getirmektedir. Ayrıca zikir aralarında okunan duraklar, aynı konulan Arapça olarak işleyen ve daha çok kıyam zik­ri esnasında okunan şuğuller de bu sa­hada anılması gereken başlıca eserler­dendir.

  • Allah İslam Hat Sanatında Allah Lafzı Kullanımı
  • Allah, Türk-İslam Edebiyatında Allah İsmi Kullanımı
  • Allah Varlığı, Birliği, İsimleri, Sıfatları Literatürü Hakkında Bilgi
  • Allah’ın Sıfatları, Tenzihi, Subuti, Fiili Sıfatları
  • Allah’ın İsimleri, Allah İsimleri, Zati, Kainatı ve İnsanı İlgilendiren İsimleri
  • Allah Varlığı Delilleri, Hudus, İmkan, Nizam, Fıtrat Delilleri, Tasavvuf Metodu
  • Dinlerde Tanrı İnancı, Çin, Hint, Eski Mısır, Yunan, Türk, Zerdüşt, Araplarda
  • Allah Nedir, Ne Demek, Ne Anlama Gelir, Etimolojisi
  • Allah’ın Birliğine İnanmak, Allah’ın Birliğinin Delilleri, Hakkında Bilgi

Diyanet İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski