Çah-ı Yusuf - Hz. Yusuf'un Atıldığı Kuyu Hakkında Bilgi, Edebiyat

Çâh-ı Yûsuf, Hz. Yûsuf‘un kardeşleri tarafından içine atıldığı kuyu.

Bi’r-i Yûsuf da denilen bu kuyunun Ürdün civarında olduğu, bazı rivayetler­de içinde su ile birlikte yılan, akrep gibi haşaratın da bulunduğu, bazılarında ise her türlü haşarat ve vahşi hayvanın ya­şadığı kör bir kuyu olduğu, ancak bura­ya atıldığında bunlardan hiç birisinin Yûsuf‘a dokunmadığı ifade edilmekte­dir. Ayrıca Yûsuf‘un bu kuyuda üç gün kaldığı ve devamlı surette esma-i hüsnâyı okuduğu da belirtilmektedir. Kar­deşleri tarafından içine atıldıktan son­ra bir müddet bu kuyuda kalan Yûsuf‘u oradan geçen bir kervanın sakası çıkar­mış ve Mısır’a götürmüştür.

Hz. Yûsuf‘un kuyuya atılması hadise­si bütün Şark İslâm edebiyatlarında olduğu gibi divan edebiyatında da geniş bir şekilde işlenmiştir. Konuya yaklaş­ma ve konuyu işleyiş tarzı bakımından iki ayrı grupta ele alınabilecek olan bu hadise, Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerinde eserin bir bölümü olarak çok defa müs­takil başlıklar altında işlenmiştir. Diğer taraftan olay pek çok beyitte hikâye, teşbih ve mecazlar halinde anılmış ve mazmun olarak kul­lanılmıştır. Bu tür beyitlerin birçoğunda Yûsuf‘un içine atıldığı kuyu sevgilinin çe­ne çukuru (câh-ı zekan) ile eş anlamda ele alınır. Aşık sevgilinin çene çukurunu arzularken gerçekte içinde Yûsuf‘un (sev­gili) bulunduğu çâh-ı Yûsuf’a can atmak­tadır. Çünkü âşıkın canı ve gönlü zaten o kuyudadır. Aşk Zelîha, güzellik Mısır, can da kuyuya düşen bir Yûsuf’tur. Şey­hülislâm Yahya’nın, “Şebnem gibi dil gonca-i handanına düştü / Yûsuf gibi can çâh-ı zenahdânına düştü” beyti bu kla­sikleşmiş temayı ifade eder.

Çâh-ı Yûsuf un konu edildiği beyitler­de telmih, teşbih ve tenasüp sanatları­na da sık sık rastlanır. Mesnevilerde ise konu çok defa hikemî- didaktik söyleyiş­ler içinde ifade edilir. Kardeş dahi olsa insanoğluna güven olmayacağım anla­tan irsâl-i meseller için çâh-ı Yûsuf mo­tifi pek uygundur. Hâşimî’nin, “Yûsuf dahi olsan düşürürler seni çâha / Ebnâ-yı zamanın işi ihvana cefâdır” beytiy-le Seyyid Vehbî’nin, “Baba nasihatidir mekr-i hîşten hazer et / Eden fütâde-i çeh Yûsuf’u biraderidir” beyti bu düşün­cenin ifadesidir. Yûsuf u Züleyhâ mesnevilerinde çâh-ı Yûsuf hakkında ayrın­tılı tasvirlerle bu konudan çıkarılması gereken ibretler de yer almaktadır.

Daha yeni Daha eski