Emir Külal Hazretleri Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Emîr Külâl (ö. 772/1370) Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend’in mürşidi.

683 (1284) yılında Buhara’nın Sûhârî köyünde doğdu. Bütün hayatını orada ve Buhara’nın diğer bazı köylerinde ge­çirdi; dolayısıyla onun, Hâcegân’ın “se­fer der-vatan” prensibine sadık kaldığı söylenebilir. Babasının adı Emîr Hamza olup kendisinin asıl adı bilinmemektedir. “Emîr” lakabı Hz. Peygamber’in neslin­den olduğuna, Buhara’nın Farsça (veya Tacikçe) lehçesinde “çömlekçi” mânası­na gelen “Külâl” kelimesi ise mesleğine işaret eder.

Emîr Külâl gençliğinde, Buharalılar’ın güreşi bid’at saymalarına, özellikle ken­disi gibi bir seyyide yakıştı ramamalarına rağmen güreşmeyi çok seviyordu. Ri­vayete göre bir gün Râmîten köyünde güreşirken Hâcegân silsilesi büyüklerin­den Muhammed Baba Semmâsî’nin yolu oraya düşmüş ve güreşçileri uzun uzun seyrederken maiyetindekilerden birinin bu duruma hayret ettiğini sezince, “Bu güreş alanında sohbeti bir hayli insanı kemale erdirecek biri var, ben onu sey­rediyor ve onu avlamak istiyorum” de­miş, bir müddet gözlerini Emîr Külâl’e dikmiş, sonra da yoluna devam etmiş­tir. Bunun üzerine Emîr Külâl derhal gü­reşi bırakıp şeyhi evine kadar takip et­miş ve Semmâsî onu manevî evlât ola­rak kabul etmiş, kendisine tarikat âda­bını öğretmiştir. Bu olaydan sonra Emîr Külâl yirmi yıl kadar Semmâsî’nin hal­kasına devam etti. Şeyhinin yanına git­mek için her pazartesi ve perşembe gü­nü Sûhârî köyü ile Semmâs köyü arasın­daki mesafeyi zikir yaparak katederdi. Onun manevî yetiştiricileri arasında, o dönemde Hâcegân’la içice bulunan Ye-sevî tarikatından Seyyid Ata’yı da zikret­mek gerekir.

Kemale ulaştıktan sonra Emîr Külâl, Semmâsî’nin daha bebekken manevî ev­lât olarak kabul ettiği Bahâeddin Nak­şibend’in tasavvufî terbiyesiyle görev­lendirildi. Mevcut kaynaklardan bu ter­biyenin merhalelerini takip etmek pek mümkün değildir. Ancak Fahreddin Ali’­nin kaydettiğine göre bu vazifeyle gö­revlendirildikten bir süre sonra Emîr Külâl, Sûhârî’de yapılan bir camiye tuğla taşımakta olan Hâce Bahâeddin”i çağı­rıp, “Ruhaniyetinin kuşu beşeriyet yu­murtasından çıktı” diyerek ona sülûkünü tamamladığını bildirmiştir. Hâce Bahâeddin, Emîr Kü-lâl’in halkasından ayrıldıktan sonra baş­ka şeyhlerden de faydalanmış olmakla birlikte Emîr Külâl onun ilk ve en önem­li mürşididir. Nitekim Abdurrahman-ı Câmî, Bahâeddin’in “nisbet-i sohbet taal-lüm-i âdâb-ı sülük ve telkîn-i zikri’nin Semmâsfden olduğunu vurgular.

Hâcegân’ın manevî atası olan Yûsuf el-Hemedâni’nin (o. 535/1140) başlattı­ğı bir geleneğe uyan Emîr Külâl dört ha­life tayin etti. Bunlar ikinci oğlu Emîr Hamza ile Mevlânâ Arif Dikgerânî, Şeyh Yadigâr Künsürûnî, Şeyh Cemâleddin Di-hestânFdir. Emîr Külâl’in en büyük oğlu Emîr Burhan’ın manevî terbiyesiyle gö­revlendirilmekle bir nevi Öncülük kaza­nan Bahâeddin Nakşibend’in onun hali­feleri arasında yer almaması dikkat çe­kicidir. Emîr Külâl’in Emîr Şah ve Emîr Ömer adlarında iki oğlu daha vardı. İlk iki halifesi de mürid yetiştirdiğine göre Hâcegân silsilesinin bu kolunun Nakşibendîlik’le yanyana bir iki nesil devam ettikten sonra aynı tarikatla birleştiği anlaşılmaktadır.

Emîr Külâl’in Timur’un mürşidi oldu­ğu veya ona müsbet baktığı yolundaki rivayetler sağlam bir kaynaktan gelme­yip sadece Timur’a atfedilen sıhhati şüp­heli hâtıralara dayanmaktadır. Torununun oğlu Mevlâ­nâ Şehâbeddin, Emîr Külâl’in Timur için dua etmekten çekindiğini ve onu Semerkant’ta ziyaret etmeyi reddettiğini söy­ler. Bazı araştırmacılar, bir müddet Ti­mur’un yanında kalan ve daha sonra Şehr-i Sebz’de vefat edip oraya defne­dilen Şemseddin Külâl’in Emîr Külâl ile aynı kişi olduğunu sanmışlardır. Bu ha­taya düşenlerden biri de meşhur Rus şarkiyatçısı Barthold’dur. Öte yandan Ni’metullâhiyye ta­rikatının kurucusu Şah Ni’metullah Velî’nin (ö. 834/143J) menâkıbnâmesinde ifade edildiğine göre bu zat, Emîr Külâl’in Timur nezdindeki bir teşebbüsü sonucu Mâverâünnehir’den sürülmüştür. Ancak başka kaynaklarda te­yit edilmeyen bu iddiayı ihtiyatla karşı­lamak gerekir.

Emîr Külâl 8 Cemâziyelevvel 772(28 Kasım 1370) tarihinde doğduğu köyde vefat etti ve orada defnedildi. Türbesi kısa zamanda ziyaretgâh haline geldi. Orada türbedarlık yapan soyu kurulan vakıflardan sağlanan gelirler, yapılan bağışlar ve hediyelerle geçindiler. Zaman­la köyün asıl adı unutularak Mîr Külâl diye tanınmaya başlandı.

Bursa evliyalarından Emîr Sultan’ın (ö. 833/1429) Emîr Külâl’in oğlu olduğu yolundaki rivayetler tamamen asılsızdır. Nitekim kaynaklarda Emîr Sultan’ın ba­basının Hâcegân’a değil Nurbahşiyye ta­rikatına mensup gösterilmiş olması da bu rivayetlerin asılsız olduğunu göster­mektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski