Emri Bil Maruf Nehyi Anil Münker Nedir, Ayet, Hadis ve Alimlere Göre Anlamı

İyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma yönündeki faaliyetler için kullanılan dinî, ahlâkî ve hukuki bir tabir.

Arapça’da “bilmek, tanımak, düşüne­rek kavramak” anlamındaki ‘irfan kö­künden gelen ma’rüf sözlükte “bilinen, tanınan, benimsenen şey” mânasına gelir. “Bir şeyi bilmemek, bir şey zor ve sı­kıntılı olmak” gibi anlamlar taşıyan nükr veya nekâret kökünden gelen münker ise tasvip edilmeyen, yadırganan, sıkıntı duyulan şey” demektir. Ma’rûf kelimesi Câhiliye döneminde “iyilik, ikram, gö­nül okşayıcı söz ve davranış” anlamında yaygın olarak kullanılmaktaydı. Nitekim Züheyr b. Ebû Sülmâ’nın Mu’allaka’sm-da “iyi söz, cömertlik, ihsan” ve genel olarak “iyi davranış” mânasında birkaç yerde geçmektedir. Tarafe’nin Mu’allaka’smda münker ile aynı kökten gelen bir keli­me “yadırgama, birinin varlığından hu­zursuz olma” anlamında kullanılmıştır. Hem ma’rûf hem de münkerin eski anlamlarıyla ilgili dikkate değer bir örnek Ebû Temmâm’ın el-Hamâse’-sinde geçmektedir (s. 161). Burada, Câ­hiliye dönemi şairlerinden Musâfi’ b. Huzeyfe’nin, yokluğundan derin üzüntü duy­duğu Benî Amr kabilesini methederken, “Onlar dostlara fayda, düşmanlara za­rar veren bir topluluktu; iyilik de {ma’rûf) kötülük de (münker) onlardandı” der. Es­ki Arap edebiyatında ma’ruf yerine ‘urf, münker yerine nükr kelimeleri de kul­lanılmıştır.

Kur’an’da ve hadislerde diğer birçok terim gibi ma’rûf ve münkerin de kıs­men eski anlamlarını korumakla birlik­te kapsamlarının genişlediği görülmek­tedir. Bu kaynaklarda iyi ve doğru ola­rak kabul edilen inanç, düşünce ve dav­ranışlara tek kelimeyle işaret edilmek istendiğinde en çok ma’rûf kelimesi; yanlış, İslâm dinine yabancı, müslüman toplum tarafından yadırganan inanç, dü­şünce ve davranışlar için de -bazan fah-şâ ile birlikte- münker kelimesi kullanıl­maktadır.

Genellikle dil âlimleri, ma’rûf ve mün­kerin Câhiliye döneminden beri devam eden din dışı anlamlarına dikkat çekmiş­lerdir. Meselâ İbn Manzûr”un ma’rûf için yaptığı değişik tariflerden biri şöyledir: “Ma’rüf münkerin zıddı olup insanın fay­dalı bulduğu, hoşlandığı, memnun oldu­ğu şeydir”. Böylece münkerin de “insa­nın vicdanını rahatsız eden şey” olduğu anlaşılmaktadır. Her iki kavram İslâm kültüründe eski anlamlarının yanında yoğun bir dinî muhteva da kazanmış, bu sebeple tariflerde çoğunlukla bu ikilik yani din dışı ve dinî anlamlar göz önünde tutulmuştur. Râgıb el-İsfahânî, “Ma’­rûf, akıl ve şeriatın iyi olarak nitelendir­diği fiilleri ifade eden bir isimdir; mün­ker de yine aklın ve şeriatın benimse­mediği, yadırgadığı şeydir” der. İbn Manzûr ise urf gi­bi ma’rûfun da iyi ve güzel fiiller için kul­lanıldığını ifade etmiştir. Bu açıklama­lar, ma’rüfla urfün birbirinin yerine kul­lanıldığı eski uygulamanın devam etti­ğini göstermektedir. İbn Manzûr, ma’­rûf kelimesinin hadislerde de sık sık geç­tiğini hatırlattıktan sonra bu kavramın Allah’a itaat sayılan, O’na yakınlaşmayı sağlayan, insanlar için iyilik olarak kabul edilen ve şeriatça değer verilen (men-dup) bütün güzel tutum ve davranışları İfade ettiğini söyler; ayrıca bu kavramın genellikle insanlar arasında iyi bilinen, tanınan, benimsenen, görüldüğünde ya­dırganmayan tutum ve davranışları da içerdiğini belirtir. Bu şekilde ma’rûfun ve dolayısıyla münkerin eski din dışı an­lamlarıyla İslâm kültüründe kazandığı yeni anlamları ortaya koyar.

İslâm dini inançta, zihniyette, gele­nek ve göreneklerde esaslı değişiklik ve yenilikler yaptığı İçin özellikle ma’rüf ve münkerin tariflerini veren dinî eserler­de şeriata uygunlun ölçüsü ön plana çı­karılmıştır. Câhiliye döneminde bir eyle­min ma’rûf veya münker sayılmasının temel Ölçüsü bu eylemin kabile gelenek­lerine uygun düşüp düşmeme keyfiye­tiydi. Gelenek ve göreneklerin dinî ölçü­lerle uyuşması şartıyla bu ilişki İslâmî dönemde de devam ettirilmiş; daha çok edep, hikmet ve ah­lâk literatüründe olmak üzere İslâm di­ninin getirdiği hayat tarzına, görgü ku­rallarına uygun olan söz ve davranışlar ma’rûf, uygun olmayanlar da münker sa­yılmıştır. Ancak bilhassa kelâm tartış­malarının başlamasıyla ma’rüf ve mün­kerin tesbltinde gelenek ve görenekler­den ziyade akıl ve şeriat ölçüleri üzerin­de durulduğu görülür. Nitekim Mu’tezi-le ulemâsının çoğunluğu, hüsün ve kubuh anlayışlarının bir sonucu olarak ak­lın iyi saydığı fiilleri ma’rûf, kötü saydı­ğını da münker kabul ederken Selefîler ve Eş’arîler akıl yerine nakli esas almış­lar ve genellikle ma’rûfu “şeriatın iyi say­dığı söz ve fiil”, münkeri de “şeriatın vu­kuunu sakıncalı gördüğü şey” diye tarif etmişlerdir. Bu tariflerin, ma’rûf ve münkerin uzun tarihî geçmişe dayalı çok yönlü anlamlarını daralttığı görülmektedir. İhya sarihi Murtazâ ez-Zebîdî bunun farkına varmış olmalı ki, “Ma’rûf aklın kabul ettiği, şeriatın benimsediği ve temiz tabiatlı insanların uygun gör­düğü şeydir” diyerek oldukça kapsamlı bir tanım ortaya koyar. Bedreddin el-Aynî de, “Her iyilik (ma’­rûf) sadakadır” anlamındaki hadisi şer-hederken ma”rûfu Zebîdi’ninkine ben­zer şekilde tarif etmiştir. Fahreddin er-Râzîise ma’rûfu kısaca “alışılıp benimsenmiş ge­lenek” diye tanımlar; aynı müfessir “güzel söz”ün değe­rinden bahseden âyeti(Bakara 2/263) yorumlarken buradaki “kavlün ma’rûfün” ibaresini “vicdanın ürküntü ve tiksinti duymadan kabul ettiği, insanla­ra sevinç ve huzur veren, onları rahat­sız etmeyen söz” şeklinde açıklar.

Ma’rûfun eski Arap edebiyatında “cö­mertlik ve ikram” anlamındaki kullanı­mı da İslâmî dönemde devam etmiştir. “Size ma’rûf getirene karşılık veriniz” mealindeki hadiste ma’rûf “ikram” mânasına gelmektedir. Bir mağarada mahsur kalan üç kişinin hikâyesini an­latan uzun hadiste bu kişilerden birinin kurtulmaları için Allah’a dua edip vak­tiyle yaptığı bir iyiliği anarken. “Bana bir kadın gelmiş ve benden -aç kalan çocuk­larını doyurmak için- ma’rûf istemişti” dediği nakledilir. Bu­rada ma’rûf “yiyecek yardımı” anlamın­da kullanılmıştır. İbn Kuteybe’nin qf7yû-nü’1-ahbâr’ı, İslâm ahlâkı alanındaki dik­kate değer eserlerden biri olan İbn Hib-bân el-Büstî’nin Ravzatü’l-‘ukalâ3 ve nüzhetü’i-fudalâ3, İbn Abdülberr’in Beh-cetü’l-mecâUs ve ünsü’l-mücâlis, Mâverdî’nin Edebü’d-dünyâ ve’d-dîn, Hü­seyin b. Abdüssamed el-Hârisî’nin Nû-rü’i-haktka’sı gibi ahlâk ve edep kitap­larında ma’rûf kelimesinin genel olarak iyilik anlamı yanında özellikle cömertlik ve ikram mânasında kullanıldığını gös­teren birçok örnek vardır.

Kur’ân-ı Kerîm’de ma’rûf ve münker kelimeleri dokuz âyette “ma’rûfu em retme, münkeri nehyetme” anlamına gelen ifade kalıplarıyla geçmektedir. Bu âyetlerde hangi davranışların ma’rûf, hangilerinin münker olduğu belirtilip bir tahsis yoluna gidilmemesi, ma’rûfun di­nin yapılmasını gerekli gördüğü (vacip) veya tavsiyeye şayan bulduğu (mendup), münkerin de bunların zıddı olan söz ve davranışların tamamını kapsadığını göstermektedir. İslâmî kaynak­lar iyiliğin hâkim kılınması ve yaygınlaş­tırılması, kötülüğün önlenmesi, bu şe­kilde faziletli bir toplumun oluşturulma­sı ve yaşatılması için gösterilen faaliye­ti, Kur’an ve hadislerdeki kullanıma uygun olarak emir bi’1-ma’rûf nehiy ani’l-münker şeklinde formülleştirmişler, Ki­tap, Sünnet ve icmâa dayanarak bu fa­aliyetin farz olduğunda birleşmişlerdir. Sünnî ve Mu’tezilî âlimler, İmâmiyye Şî-ası’nın bu hükmü imamın zuhuruna bağ­ladığını belirtmişler, ancak bu görüşü konuyla ilgili icmâı ortadan kaldıracak değerde bulmamışlardır. İslâm toplu­munda ortak şuurun meydana gelmesi­ni sağlayan bu ilke bir bakıma İslâm’ın temel dinamiğidir. Bunun ihmali değer­ler sisteminin zayıflamasına, giderek ni­hilizme ve anarşizme yol açarak din ve devlet hayatında telâfisi zor birtakım fe­lâketlere sebep olur. Nitekim Gazzâlî, Allah’ın peygamberleri, “dinde kutb-i a’zam” diye nitelendirdiği bu prensibin tahakkuku için gönderdiğini belirterek bunun ihmal edilmesi halinde peygam­berlik müessesesinin anlamını kaybede­ceğini, dinin ortadan kalkacağını, fesat ve anarşinin yayılacağını, ülkelerin ha­rap olacağını söyler. Aynı görüşler İbn Teymiyye tarafından da tek­rar edilmiştir. Ayrıca İbn Teymiyye’ye göre emir ve ne­hiy insan varlığının temel kanunlarıdır. İnsan tek başına yaşasa bile kendi nef­si için emirler ve yasaklar koyar; insan­ların yaşamak zorunda oldukları içtimaî hayat için de emirler ve yasaklar vazge­çilemez ihtiyaçlardır. Böylece İbn Teymiy-ye’nin antropolojik bakımdan insanı bir ödev varlığı olarak görmesi ilgi çekicidir.

Teorik olarak cihad da emir bi’l-ma’­rûf nehiy ani’l-münkerin bir parçası sa­yılmakla birlikte uygu­lamada cihadın İslâm dinini gayri müslimler arasında yayma, müslümanlan dış saldırılardan koruma ve bunun için ge­rektiğinde silâha başvurma faaliyeti için kullanılmasına karşılık emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker içe dönük bir hare­ket, yani İslâm ümmetinin Kur’an ve Sünnet hükümlerine uygun, faziletli, sulh ve sükûnun hâkim olduğu bir hayat tar­zını amaçlayan temel ilkelerden biridir.

Haricîler ile Ebû Ca’fer et-Tûsî, Mu­hakkik el-Hillî gibi bazı İmâmîler dışın­da İslâm âlimleri emir bi’1-ma’rûf nehiy ani’l-münkerin farz-ı kifâye olduğunda ittifak etmişlerdir. Bununla ilgili uygu­lamalar, biri devletin sorumluluğunda resmî, diğeri müslüman fertlerin şahsî sorumluluklarına bırakılan gayri resmî olmak üzere iki şekilde gelişmiştir. Emir ve nehiy faaliyetlerinin ilk şekli “hisbe” veya “ihtisab” adı altında kurumlaşmış, kaynaklarda bununla ilgili hükümler ay­rıntılı olarak tesbit edilmiştir. İslâm âlimleri siyasî iktidarların iyiliği yaptırma, kötülüğü engelleme işlerinde yetersiz kalabileceğini, hatta bazan biz­zat yöneticilerin kötülük ve haksızlığa yol açabileceklerini, ilkenin ise toplumun selâmeti için konulduğunu, Kur’an ve Sünnet’te müslümanlardan, herhangi bir resmî veya gayri resmî ayırımına gidil­meden iyiliği emredip kötülükten vazgeçirmeye çalışma ödevini yerine getir­melerinin istendiğini dikkate alarak fert­lerin emir ve nehiy sorumluluklarının de­vam ettiğini düşünmüşlerdir. Buna gö­re iyi veya kötü olduğu açıkça bilinen hu­suslarda her müslüman bu görevini ya­pabilir. Ağırlıklı görüşe göre âlimlerin ih­tilâf halinde bulunduğu meseleler emir ve nehiy konusu olmaz. Özellikle ictihad alanına giren konular­da emir ve nehiy yetkili kimselerce ya­pılmalıdır. Zemahşerî, “İçinizden hayıra çağıran, ma’rûfu emreden ve münkeri nehyeden bir topluluk bulunsun”(Âl-i İmrân 3/104) mealindeki âyeti açıklar­ken bu görevi ancak ma’rûf ve münker ile bu husustaki emir ve nehyin metot­ları hakkında bilgi sahibi olanların ye­rine getirebileceğini, aksi halde iyiliğin kötülük veya kötülüğün iyilik zannedilmesi gibi hatalara düşülebileceğini ha­tırlatır. Bu görüş Ehl-i sünnet âlimlerince de benimsenmiştir. Ayrıca hiç kim­se başka birinin gizli hallerini araştırma, kötü de olsa mahremiyetine vâkıf olup aleniyete dökme hakkına sahip değildir.

İslâm âlimleri, emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’i-münker görevini yerine getirirken bilgilendirme, öğüt ve sözlü uyandan başlayıp duruma göre gittikçe sertle­şen çeşitli yöntemler uygulanması ge­rektiğini belirtmişlerdir. Ancak zor kullanmanın, daha özel olarak silâhlı mücadelenin caiz olup olmadığı hususunda görüş ayrılığı vardır. Bilhas­sa bu son meseleyle ilgili tartışmalar, I. (Vll.) yüzyıldan itibaren gelişen siyasî şartların etkisiyle, zulüm ve haksızlık ya­pan devlet adamlarını münkerden uzak­laştırıp ma’rûfa yöneltmek için silâha başvurulup vurulmayacağı  noktasında yoğunlaşmıştır. Haricîler silâh kullanma­yı kötülüğe sapan herkese karşı gerekli görmüşlerdir. Ancak İbâzîler halka kar­şı silâh kullanılamayacağını belirtmişler, zalim devlet başkanlarının ise silâhlı ve­ya silâhsız yollardan hangisi mümkünse o yolla mutlaka engellenmesini ve hal’ini zaruri görmüşlerdir. Ha­ricîler isyan hareketlerini de bu temel anlayışlarına dayandırmışlardır. Hasan-ı Basrî, emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-mün-keri daha çok ahlâkî bir prensip olarak değerlendirdiği için silâhlı isyan fikrini reddetmiş, bizzat kendisi de halife ve diğer yöneticilerin haksız uygulamaları­nı zaman zaman ağır ifadelerle eleşti­rerek onları adalet ve hakkaniyete ça­ğırmakla yetinmiştir. Aynı şekilde Ebü Hanîfe’ye nisbet edilen el-Fıkhü’î-eb-scrt’taki bilgilere göre, İmâm-ı Âzam da İslâm ümmetinin başında bulunan ve ümmetin birliğini temsil eden devlet baş­kanına karşı -zalim dahi olsa- isyan ede­rek emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker adına silâhlı mücadeleye girişen ve böylece cemaatin birliğini tehlikeye sokan­ların “ıslah ettiklerinden ziyade ifsat et­tiklerini” belirtmiş, bu sebeple Hâricî-ler’i şiddetle tenkit etmiştir. Benzer bir itham daha önce Hasan-ı Basrî tarafın­dan da yapılmıştır. Mu’tezile ve Zeydiyye ile Mürcie’nin ço­ğunluğu da Haricîler gibi, zalimleri ber­taraf etmek için mümkün olduğu tak­dirde güç kullanmanın gerekli (vacip) ol­duğunu savunmuşlardır. Ancak Mu’te-zile’den Ebû Bekir el-Esam ve taraftar­ları, sadece âdil bir imamın etrafında toplanıp zalimlerin (ehlü’l-bağy) bertaraf edilmesini gerekli görmüşlerdir. İmâmiyye Şîası da prensip ola­rak silâhlı mücadeleyi kabul etmekle bir­likte “mestur imam” ortaya çıkıncaya kadar bu görevin askıda bulunduğunu savunurlar.

“Ehl-i hadîs” olarak da anılan Selefiy-ye İslâm ümmetini halife etrafında bir­leştirmek, sosyal barışı korumak, toplu­mun fitne ve fesat hareketlerine kapı­larak parçalanmasını önlemek düşünce­siyle, insanların öldürülmesi ve aile fert­lerinin esir alınması halinde bile siyasî otoriteye karşı silâhlı mücadeleye giriş­meyi doğru bulmamışlardır. Onlara göre imam bazan âdil olur, bazan da olmaz; fâsık da olsa ümmetin onu uzaklaştırma yetkisi yoktur. Ün­lü Zahirî âlimi İbn Hazm, fazla teslimi­yetçi bulduğu bu görüşü çeşitli yönler­den eleştirerek reddetmiştir. İbn Hazm bütün uyanlara rağ­men zulüm ve haksızlığa devam eden. kötülüklerinin karşılığı olan cezanın ken­disine uygulanmasına nza göstermeyen devlet başkanının görevden uzaklaştırı­larak yerine başkasının getirilmesi ge­rektiğini, zira şeriatın hükümlerinden herhangi birini ihmal etmenin caiz olma­dığını belirtir. Ancak Ehl-i sünnet âlimleri genellikle Selefiyye’nin görüşlerini benimsemişlerdir. Bu husus­ta Sünnîler içinde en radikal tavır takı­nanlardan biri olan Gazzâlî bile her ne kadar, “Zalim yönetici yönetimden çekil­melidir; çünkü o esasen mâzüldür veya azledilmesi gereklidir” derse de yöneti­cinin güçlü olması, azlinin zorlaşması, değiştirilmesinin umumi ve karşı konul­maz bir fitneye yol açması durumunda yerinde bırakılması ve kendisine bağlı kalınmasının vacip olduğunu ifade eder. Gazzâlî, bu şartlar altında mevcut yöne­timi tamamen geçersiz sayarak yıkma­ya kalkışmanın kamu menfaatlerini or­tadan kaldıracağını belirtir ve böyle bir sonucu kâr sağlamayı düşünürken ser­mayeyi de kaybetmeye benzetir. Emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-mün-kerin tanıtma (iyilik ve kötülük hakkında muhatabı bilgilendirme), nasihat, sert bir üslûpla uyarma, darb ve cezalandırma suretiyle güç kullanarak hakka yönelt­me şeklinde sıraladığı metotlarından İlk ikisinin yöneticilere   uygulanabileceği­ni söyleyen Gazzâlî, vatandaşın devlet adamlarına karşı güç kullanma yetkisi­nin bulunmadığını belirtir. Ancak eğer kötülük ve fitneye yol açmayacaksa sert üslûpla uyarma yoluna da başvurmak gerekir. Emir ve nehyin zararı yalnız bu­nu yapana dokunmakla sınırlı kalıyorsa devlet adamlarını sert ifadelerle uyar­mak menduptur. Gazzâlî. selefin bu yön­de uyanlar yaptıklarına ilişkin pek çok örnek aktardıktan sonra kendi döneminde, menfaat kaygı­ları âlimlerin dilini bağladığı için, bunla­rın haksızlık karşısında suskun kaldık­larından veya konuşsalar bile sözleriyle halleri arasında çelişki bulunduğu için etkili olamadıklarından yakınır. Nihayet yönetimde ve toplumda görülen bozuk­lukları ulemâya, ulemânın bozulmasını da servet ve makam tutkusuna bağlar. Benzer bir teşhis İbn Teymiyye’de de gö­rülür.

Selefleri gibi İbn Teymiyye de silâhlı mücadele konusuna olumsuz bakmış, hatta GazzâlFye göre daha ılımlı bir ta­vır takınmıştır. Zira emir bi’l-ma’rûf ne­hiy ani’l-münker bir ıslah faaliyetidir. Eğer bu faaliyet ıslah yerine fitneye ve fesada yol açacaksa bundan kaçınmak gerekir. Nitekim Allah, iyilere başka in­sanları zorla hidayete kavuşturma gö­revi yüklememiştir(Bk. el-Mâide 5/105). İbn Teymiyye bu şekilde emir ve nehyi bir ıslah ve eğitim faaliyeti olarak gördü­ğü için. Ebû Ya’lâ’nın el-Mu’temed’m-de (s 196) geçen bir hadise atıfta bulu­narak bu faaliyeti yapacak kişilerde özel­likle ilim, nfk ve sabır gibi üç niteliğin bulunmasının gerekli olduğunu söyler. İbn Teymiyye Haricîler. Mu’tezile ve $îa’-yı. bu metotları dikkate almadan emir ve nehiy konularında aşırı sertliğe yönel­mekle suçlarken Ehl-i sünnet ve’l-cema-at’İn, Hz. Peygamber’in bu husustaki ta­limatı uyarınca müslümanların birlik ve bütünlüğüne öncelik verdiğini, devlet başkanlarına karşı gelmekten, fitne sa­vaşlarına katılmaktan kaçınmayı ilke edindiğini belirtir.

Mu’tezile ulemâsının, emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münkeri mezhebin beş temel prensibinden (usûl-i hamse) biri kabul et­mesine rağmen Ehl-i sünnet ve İmâmiy­ye âlimleri kadar bu mesele üzerinde durmadıkları anlaşılmaktadır. Meselâ bu mezhebin önde gelen âlimlerinden Kâdî Abdülcebbâr Şerhu’î-Uşûli’l-hamse adlı 800 sayfalık kitabında bu konuya, çoğu tekrar mahiyetinde olmak üzere sadece on dört sayfa ayırmıştır. Bunun­la birlikte Mu’tezile ulemâsı bu prensi­be bilhassa uygulamada büyük önem vermiş; yabancı din ve kültür çevrelerin­den İslâm’a yöneltilen fikrî saldırılara bu prensip uyarınca başarıyla karşı koy­dukları gibi kendi görüşlerinin İslâm üm­meti arasında gelişip güçlenmesi yolun­daki çabalarını da buna bağlamışlardır. Ancak bu çabalarını zaman zaman farklı fikirde olanlara karşı zulüm ve haksızlık noktalarına kadar götürmüşlerdir, bu ise onların sonunu hazırlamıştır.

Ehl-i sünnet ve bazı Mu’tezile âlimle­ri İmâmiyye Şîası’nın. mestur imam zu­hur edinceye kadar emir bi’1-ma’rûf ne­hiy ani’l-münkerin uygulanmaması ge­rektiği görüşünde olduklarını bildirirler­se de en azından geç dönem İmâmiyye’-si için bu bilgi doğru görünmemektedir. Zira birçok İmâmiyye kaynağında emir ve nehiy konulan sistemli bir şekilde yer almış, özellikle nasihat ve sözlü uyan­larla bu görevin yerine getirileceği ifade edilmiş, hatta aşırıya kaçmamak şartıy­la fiilî tedbire başvurmayı caiz görenler de olmuştur. Ancak bu âlimler imam ortaya çıkıncaya kadar zalimlere karşı silâhlı mücadele ve isyanı reddetmişler, bu yetkinin imama veya onun nasbettiği kişiye ait olduğunu kabul etmişlerdir.

İslâmî kaynaklarda emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münkere geniş yer verilmesi ve bu ilkenin daha çok hükmü ve uygu­lanmasıyla ilgili olarak yapılan tartışma­lar, konunun İslâm toplum hayatı açısın­dan büyük önem taşıdığını göstermek­tedir. Kaynakların incelenmesinden çı­kan sonuca göre emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker fert ve toplum hayatına din, akıl ve maşerî vicdan tarafından be­nimsenen inançların, değerlerin ve ya­sama tarzının hâkim kılınması; dinin, aklın ve sağduyunun reddettiği her tür­lü kötülüğün önlenmesi yolunda ferdî ve toplu gayretleri, siyasî ve sivil önlemleri ifade etmektedir. Konuyla ilgili çok sa­yıdaki âyet ve hadis yanında bilhassa, “Kim bir kötülük görürse eliyle, buna gücü yetmezse diliyle onu önlesin; bu­na da gücü yetmezse kalbiyle kötülüğe öfke duysun; bu ise imanın en zayıf de­recesidir” mealindeki hadis, İs­lâm’ın ortaya koyduğu dünya görüşü ve değer yargılarına aykırı tutum ve dav­ranışlara karşı fiilî tedbirler almayı, sözlü uyarı ve psikolojik direniş şeklinde tep­kiler göstermeyi gerekli kılmıştır. İslâm bilginleri bu tür naslann ferdî, sosyal ve evrensel planda önemini dikkate alarak davet ve cihad şeklindeki dışa dönük fa­aliyetler yanında içe dönük ıslâh çalışma­larının gerekliliğini de ısrarla belirtmiş­lerdir. Zaman zaman bu ilkenin ihmal edildiği şeklindeki yakınmalara rağmen devletin hisbe teşkilâtının sürdürdüğü resmî faaliyetlerden başka vaaz, irşad. nasihat gibi çalışmalar da her dönemde etkili bir şekilde yürütülmüş; özellikle dinî gayret ve hamiyeti güçlü kişiler şart­ların elverdiği ölçüde ferdî, ailevî ve iç­timaî seviyede iyiliğin gelişip güçlenme­si, kötülüğün önlenmesi yolunda çaba harcamışlardır. Fertlerin dinî ve ahlâkî hayatın gelişmesine, kamu düzeninin sağlanmasına   katkıda  bulunmayı   bir müslümanlık ve vatandaşlık borcu şek­linde telakki etmeleri İslâm toplumunun bir karakteristiği olarak görünmekte­dir. Bu telakkinin, Özellikle XIX. yüzyıl­dan itibaren Batı’ya has anlamıyla geli­şen ferdiyetçi ve liberalist düşünce ve anlayışların tesiri altında bir ölçüde za­yıfladığı görülürse de geleneksel İslâm toplum yapısı bu husustaki etkisini hâ­lâ sürdürmektedir. Ayrıca İslâm dünya­sının hemen her tarafında İslâmî kimli­ğe dönüş yolundaki ciddi çabalar da emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker kapsamı içinde değerlendirilebilecek olan önemli faaliyetlerin canlanmasına yol açmıştır. Vaaz ve irşad gibi geleneksel ıslâh faa­liyetleri yanında basın yayın, konferans, seminer gibi modern usul ve araçlarla yürütülen çalışmalar bu yöndeki önemli gelişmelere örnek gösterilebilir.

Kur’ân-ı Kerîm’den başlamak üzere bütün İslâmî kaynaklarda çocuklar, ka­dınlar, yaşlılar, sakatlar, kimsesizler, ça­lışanlar gibi kesimlerin haklarıyla dinî değerler, çevre, canlı ve cansız tabiat, halk sağlığı ve genel olarak insan hak­ları, ilim ve kültür, adalet, hürriyet, top­lumsal barış gibi değerlerin ve idealle­rin korunup geliştirilmesine özel önem verilmiş, bunlara yönelik her türlü za­rarlı ve yıkıcı eğilimlerin etkisiz kılınma­sı ve genel olarak İslâm’ın fitne ve fe­sat saydığı kötülüklerin bertaraf edil­mesi istenmiştir. Bütün bu hedeflere ulaşmak maksadıyla kurulan dernek. vakıf vb. teşkilâtların İslâmî ölçülere uy­gun çalışmalarının da toplum için farz-ı kifâye sayılmış olan emir bi’l-ma’rûf ne­hiy ani’l-münker içinde değerlendirilme­si gerekir. Bu tür faaliyetlerin kurum planında arttırılarak sürdürülmesi hem İslâm’ın ruhuna hem de modern haya­tın gerçeklerine uygun görünmektedir.

Bu arada Ehl-i sünnefin toplumda yeni haksızlıklara, fitne ve fesada yol açıl­masını önlemek düşüncesiyle, emir bi’l-ma’rûf nehiy ani’l-münker faaliyetlerin­de yaptırımlı fiilî müdahaleleri sadece resmî kurumlara bıraktığı, fertlerin ve dolayısıyla sivil örgütlerin yetkisini ise eğitme, aydınlatma ve uyarma gibi ba­rışçı teşebbüsler ve iyiliğe ortam hazır­lamakla sınırladığı gözden uzak tutul­mamalıdır. Ayrıca bu tür faaliyetlerin ehliyetli kimseler tarafından ve sadece ma’rûf veya münker olduğu hususunda İslâm bilginlerince görüş birliği sağlan­mış olan konularda sürdürülmesi ge­rekmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski