Encümen-i Daniş Nedir, Ne Zaman Kuruldu, Üyeleri, Hakkında Bilgi

Encümen-i Dâniş. Türkiye’de Tanzimat’tan sonra Batı’daki benzerleri yolunda kurulan resmî ilk akademik müessese.

Böyle bir müessese kurulması fikri, Os­manlı Devleti’nde maarifin Batılı Örnek­lere göre düzenlenmesi gayesiyle girişi­len teşebbüsler arasında, 1845’te teşkil edilen Maarif Meclis-i Muvakkatı’nın lâ­yihası ile ortaya atılmıştır. Lâyihada, Ma­ârif-i Umûmiyye Nezâreti’ne bağlı ola­rak Encümen-i Dâniş’in kurulması iste­niyor, bunun gayesi ve bünyesi ana hat­larıyla belirtiliyordu. Ancak hemen uy­gulama alanına konulamayan bu tasav­vurun gerçekleşmesi, Meclis-i Muvakkat yerine çalışmaları sürekli olmak üzere 1846’da kurulan Meclis-i Maârif-i Umû-miyye’ce de benimsenerek beş yıllık bir beklemenin ardından bu meclis tarafın­dan 9 Rebîülâhir 1267(11 Şubat 1851) tarihinde verilen bir karar sonucunda mümkün olmuştur. Meclis-i Maârif-İ Umûmiyye adına üyelerden Ahmed Cev­det’in (Paşa) hazırladığı aynı tarihli bir lâyihada Encümen-i Dâniş’in teşkilât ve statüsü, Meclis-i Muvakkatin lâyihasındakinden çok daha geliştirilmiş olarak tesbit edilmiş, kuruluş gerekçesi de da­ha kuvvetli bir şekilde açıklanmıştı. En-cümen-i Dâniş’in içinde yer alacağı Da­rülfünun binasının tamamlanması bek-lenmeyip vakit geçirilmeden kurulma­sı teklifiyle sadârete sunulan bu lâyiha, görüşü alınmak üzere 2 Cemâziyelevvel 1267’de(5 Mart 1851) gönderildiği Bâb-ı Meşîhat’çe de uygun görülerek 25 Cemâ­ziyelevvel 1267’de(28 Mart 1851) Meclis-i Vâlâ yoluyla sadârete havale edildi ve 30 Cemâziyelevvel 1267(2 Nisan 1851) tarihinde sadâret tarafından Sultan Abdülmecid’e sunuldu. Padişahın 13 Cemâ-ziyelâhir 1267’de(15 Nisan 1851) çıkan iradesiyle de kuruluşu kesinleşti. Çok geçmeden yine Cevdet Paşa’nın kalemin­den çıkan bir “beyanname” ile Takvîm-i Vekayi’ln İ Şaban 1267(1 Haziran 1851) tarihli 449. sayısında Encümen-i Dâniş’in kurulmuş olduğu kamuoyuna duyurul­du. Aynı nüshada nizamnâmesiyle üye­lerinin listesi de yayımlandı.

Bundan sonraki hazırlıkları süratle ta­mamlanan Encümen-i Dâniş, başta Sul­tan Abdülmecid olmak üzere bütün ka­bine üyeleriyle devlet ileri gelenlerinin hazır bulunduğu bir törenle Divanyolu’n-da Sultan Mahmud Türbesi yakınındaki Dârülmaârif Mektebi’nin binasında(Ya­kın zamanlara kadar İstanbul Kız Lisesi, ha­len Cağaloğlu Anadolu Lisesi), 19 Rama­zan 1267(18 Temmuz 1851) günü Sad­razam Mustafa Reşid Paşa tarafından irticalen okunan bir nutukla açıldı. En­cümen adına Ahmed Cevdet Paşa’nın ha­zırladığı diğer bir nutkun da ikinci baş­kan Hayrullah Efendi tarafından okun­masından sonra dahilî üyelere ruûslan (üyelik belgeleri) dağıtıldı.

Encümen-i Dâniş’in kuruluş gayesini ve görevlerini, daha 1845’ten bu yana açılması düşünülen Dârülfünun’da oku­tulacak ders kitapları ile halkın kültür seviyesini yükseltecek telif ve tercüme eserleri hazırlama işi teşkil etmekteydi. Çeşitli alanlarda halkın anlayabileceği sade bir dille hazırlatıp yayımlayacağı kitaplarla Türkçe’nin gelişmesine yar­dımcı olması da kendisinden beklenen hizmetlerin başında gelmekteydi.

Encümenin faaliyet programı geniş tutulduğundan evvelce Meclis-i Muvak-kat’ın yirmisi dahilî, yirmisi de haricî ol­mak üzere teklif ettiği üye sayısının iş­lerin verimli ve hızlı yürütülebilmesi için arttırılmasına lüzum görülmüş, Meclis-i Maârif-i Umûmiyye’ce hazırlanan yeni nizâmnâmede bu sayı dahilî (aslî) üye­likte kırka çıkarılmış, fahrî üye sayısı için herhangi bir sınırlama getirilmemişti. As­lî üyelerin sayısının kırk olması yanında ayrılanların yerine seçilecek yenileriyle aynı şekilde haricî üyelerin seçiminde Fransız Akademisi’ndeki usulün benim­sendiği görülmektedir.

Bu müessese tarafından hazırlanacak kitapların kaynağını Doğu ve Batı dille­rindeki eserlerin teşkil etmesinin yanı sıra üyelerinin bir kısmı Arapça ve Fars­ça, diğer bir kısmı da bir veya birkaç Ba­tı diline vâkıf kimselerden meydana gel­mekte olduğu gerekçesiyle encümenin “birinci” ve “ikinci” diye adlandırılan iki başkanının bulunması öngörülmektey­di. Bu maksatla Encümen-i Dâniş’in bi­rinci başkanlığına Atâullah Efendizâde Şerif Mehmed Efendi, ikinci başkanlığı­na da Meclis-i Maârif-i Umûmiyye âza­sı ve tarihçi Hayrullah Efendi getirildi. Encümene üyelik bir şeref unvanı olarak kabul edildiğinden üyelere ayrıca bir ma­aş veya ödenek verilmesi düşünülmüyor­du. Buna karşılık encümen için eser ha­zırlayacak olanlara telif ve tercüme hak­kı olmak üzere bazı ödeme veya mükâ­fatlandırma şekilleri tesbit edilmişti. Ni­zamname gereğince siyaset adamları dışındaki dahilî üyelerin her birinin bir ilim veya fen şubesinde ihtisas sahibi olması, kitap tercüme edebilecek dere­cede bir Batı veya Doğu dilini bilmesi, ihtisas alanıyla ilgili herhangi bir eser telif edebilecek bilgi ve tecrübeye sahip bulunması, ayrıca Türkçe’ye hâkim ol­ması gibi vasıflar aranıyordu. Haricî üye­lerin Türkçe bilmesi şartı aranmıyor, han­gi dilde yazarlarsa yazsınlar maarife hiz­met etmeleri yeterli görülüyordu. Encü­men-i Dâniş, belirtilen bu özelliklere sa­hip üyelerden kurulacağına ve üyeler­den bir kısmı Arapça ve Farsça, bir kıs­mı da Bat dillerine vâkıf olacağına göre başkanlardan birinin Arapça ve Farsça’­yı, diğerinin de Batı dillerini iyi bilmesi gerekiyordu. Haricî üyeler, maarifle ilgi­li olarak yazacakları raporları ve eserle­ri encümene gönderebileceklerdi. Encü­men-i Dâniş’in ilmî toplantılarının her ayın ilk cumartesi günü, işler çok oldu­ğu takdirde ise on beş günde veya haf­tada bir defa yapılması kararlaştırılmış­tı. Nizâmnâme, dahilî üyelerin toplantı­lara düzenli şekilde devamını da şart ko­şuyordu. Bu üyelerin ciddi mazeretleri olmadan belirli bir süre devamsızlık yapmalan halinde üyelikten çıkarılacağı be­lirtilmişti. Encümen-i Dâniş yoluyla ma­arife hizmet edeceklerin mükâfatlandırılması Öngörülmüş ve bunun hangi esas­lara göre yapılacağı da tesbit edilmişti. Nizâmnâmede ayrıca, fen ve ilim konularındaki eserlerin herkesin kolayca an­layabileceği bir dille yazılmasına özellik­le dikkat edilmesi istendiği gibi sanat-kârane ifade ile yazılmış edebî eserlerin de takdir edileceği kaydedilmişti.

Encümen-i Dâniş üyeleri yalnız ilim ve fikir adamı hüviyetinde kimselerden ibaret olmayıp önemli bir kısmı devlet ileri gelenleriyle yüksek idari görevliler­den seçilmişti. Kuruluşun dahilî üyeleri­ni şu şahıslar meydana getirmekteydi: Sadrazam Mustafa Reşid Paşa, Şeyhülis­lâm Arif Hikmet Bey. Serasker Mehmed Rüşdü Paşa, Meclis-i Vâlâ Reisi Sâdık Rıfat Paşa, Hariciye Nâzın Âlî Paşa, Ara­bistan ordusu müşiri Emin Paşa, Tica­ret Nâzın İsmail Paşa, Rumeli müfettişi Sami Paşa. Meclis-i Vâiâ azalarından Yû­suf Kâmil Paşa ve Arif Efendi ile Nakî-büleşraf Tahsin Beyefendi, Şûrâyı As­kerî âzasından Rüşdî Molla, reîs-i evvel Şerif Mehmed Efendi, sadâret müste­şarı Fuad Efendi (Pasa), Mekteb-İ Tıbbiyye Nâzın Zîver Efendi, Meclis-i Muhâse-be-i Mâliyye Reisi Lebib Efendi, Takvim-hâne Nâzın ve Vak’anüvis Recâi Efendi, Meclis-i Maârif âzasından reîs-i sânî Hayrullah Efendi, Ferik Edhem Paşa, Şû­râ-yı Askerî âzasından Ferik İbrahim Paşa, Ferik Derviş Paşa, Celâl Efendi ha­fidi Hüsam Efendi, Dîvân-ı Hümâyun ter­cümanı Emin Efendi (Muhlis Paşa), Mekâ-tib-i Umûmiyye Nâzın Kemal Efendi, Dî­vân-ı Hümâyun hulefâsından Ahmed Ce­lâl Beyefendi ve Ali Galib Beyefendi, Ti­caret muavini Salih Efendi, Meclis-i Ma­ârif âzasından Subhi Beyefendi (Pasa), Mekke pâyelilerinden İlyas Efendi, Ame-dî hulefâsından Tâhir Beyefendi, mütercim-i evvel Nûreddin Beyefendi, Ter­cüme Odası hulefâsından Ahmed Vefık Efendi (Paşa), Dersaadet Ordu-yı Hümâ­yun Meclisi âzasından Miralay Nûreddin Bey, beytülmâl kassâmı Aziz Efendi, Münecdmbaşı Osman Efendi, Meclis-i Ma­ârif âzasından Ali Fethi Efendi, Ahmed Cevdet Efendi (Paşa), Müderris Hoca Şâkî Efendi, Mekâtib-i Umûmiyye muîni Müderris Ahmed Hilmi Efendi ve Dârül-muallimîn Fârisî hocası Tevfik Efendi.

Haricî üyeler İse başta Avusturyalı ta­rihçi Hammer, her ikisi de lugatlan ile tanınmış İngiliz Redhouse ve Fransız Bianchi gibi üç ünlü şarkiyatçının yanı sı­ra devrin meşhur yerli gayri müsiim si­malarından seçilmiş, aynca bazı müslüman şahsiyetler de bunlar arasına alın­mıştı. Haricî üyeler adı geçen üç müs­teşrikten başka şu isimlerden meydana geliyordu: Şeyhülharem Dâvud Paşa, Kandiye Kaymakamı Veli Paşa, Meclis-i Nâfia Müftüsü Şâkir Efendi, Kadı Ah-med Nazîf Molla, Müderris Emin Rıfkı Efendi, Müderris Dağıstanlı Hüseyin Nâ­zım Efendi, Müderris Ahmed Reşid Efen­di, Antakyalı Ömer Efendi, Mısır’da Ed-hem Paşa, Kânı Paşa, Abdullah Paşa, Ri-fâa Bey, Dramalı Arif Bey, Şam ulemâ­sından Ebüssuûd Efendi, Alâiyelî Müter­cim Ahmed Efendi, Mühendis Mazhar ve Behçet beyler, İsmet Efendi, Vensan Bey, İstefenaki Bey, Kerâme, patrikha­ne kâtibi Ermeni Logofeti Hoca Agob, Yustinik Aleko Efendi, Vasilaki Efendi, Hoca Sahak, Tersane tercümanı Tiryaki Bogos, Hekim Edirneli İstefenaki, David Efendi, Beşiktaşlıoğlu Aleksandri. Çoğu tercüme kalemlerinde çalışmakta olan azınlıklar arasından üye seçmekle bun­lardan Bat dillerinden yapılacak tercü­melerde faydalanılması düşünülmüştü.

Keçecizâde Fuad Efendi ile Ahmed Cev­det Efendi’nin Encümen-i DSnİş’İn kuru­luşundan önce Bursa’da bulundukları sı­rada beraberce hazırlamış oldukları Ka-vâid-i Osmâniyye adlı gramer kitabı encümenin açılış günü padişaha takdim edildi ve gördüğü takdir üzerine Encü­men-i Dâniş’in yayını olarak basılması­na karar verildi. Encümenin ilk toplan­tılarından itibaren tarih, coğrafya, riya­ziye, iktisat ve tabiat ilimleri gibi çeşitli bilgi sahalarına ait eserlerin hazırlan­ması üyelere ve diğer şahıslara ısmarlanmıştı. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın be­lirttiği üzere ısmarlanan bu eserler ara­sında yeni çağlar tarihine ait olanlar ön sırada gelmektedir. Tanpınar bunu, “Tan­zimat devrinde yenilik hareketinin ba­şında bulunanların memleketin siyasî terbiyesini sağlamak ve ona bir ufuk aç­mak için bu tarih disiplinini lüzumlu gör­dükleri anlaşılıyor” diye açıklamaktadır. Bu arada, Türkçe’ye Arapça – Farsça ke­limelerin kullanımı bakımından düzen vermek için bir lügat kitabı hazırlamak üzere aynca bir komisyon kurulmuştur.

Encümen-i Dâniş’in en müsbet ve ne­ticeye ulaşmış çalışması, ilk iş olarak Ahmed Cevdet Paşa’ya, Hammer’i ta­mamlayacak şekilde 1188 (1774) Kü­çük Kaynarca Antlaşmasından Yeniçeri Ocağı’nın kaldırıldığı 1241 (1826) yılına kadar olan devreyi içine alan vak’alann yazılmasını ısmarlamasıdr. Böylece on iki ciltlik Tûrih-i Cevdet meydana gel­miştir. Daha önce Pîrîzâde Mehmed Sâhib’in (ö. 1748) baştan ilk beş bölümünü çevirdiği İbn Haldun’un ünlü Mukaddi-me’sinin son altıncı kısmı da Ahmed Cev­det Paşa tarafından yine encümenin fa­aliyetleri çerçevesinde tercüme edildi.

Bütün bu iyi niyetli teşebbüs ve ha­zırlıklara rağmen Encümen-i Dâniş ken­disinden beklenen görevi tam olarak ye­rine getiremedi. Bunda, Dârülfünun’un açılışının tahminleri çok aşan bir gecik­meye uğraması, Kırım Savaşı (1853-1856) gibi ekonomik etkileri uzun yıllar süren önemli bir olayın yanı sıra asıl daha baş­langıçta, ilim adamı olma şartına uyul­madan sivil ve asker birçok devlet ada­mının encümene üye yapılmış olmasının da rol oynadığı belirtilmektedir. 1862′-den sonraki devlet salnamelerinde üye­lerin adlarına rastlanmadığından Encü­men-i Dâniş’in ömrünün on yıl kadar sür­düğü ve bu tarihten sonra faaliyetleri­nin sona ermiş olduğu tahmin edilmek­tedir. Kuruluş nizamnamesine aykırı ola­rak çeşitli kademelerdeki asker ve sivil devlet ve siyaset adamlarının şeref pâye-si için encümene alınması, bunların ihti­sasları olmadığı halde zaman zaman ilmî toplantılara katılmaları, bazan toplantı­ların zamanında yapılmaması bir süre sonra encümenin asıl ihtisas sahibi üye­lerini İkinci plana düşürdü ve böylece En­cümen-i Dâniş kuruluş gayesini tam ola­rak gerçekleştiremeden dağıldı.

Encümenin hazırlatmış olduğu eser­lerin büyük bir kısmı yayımlanmadığı İçin bu kuruluşun o günkü ilim ve kültür hayatına ne ölçüde tesir ettiği tam olarak tesbit edilememiştir. Encümen-i Dâniş’in ne tür eserler hazırlattığı, bun­lardan hangilerinin tamamlandığı da ke­sin olarak bilinmemektedir. A. Hamdi Tanpınar’ın işaret ettiği gibi, Cumhuriyet’ten sonra 1924 yılında Yıldız Sara-yı’ndan İstanbul Üniversitesi Kütüpha-nesi’ne intikal eden yazmalar arasında encümen tarafından telif veya tercüme ettirilen çeşitli eserler bulunmaktadır. Bunlar arasında doğrudan doğruya en­cümen âzası tarafından yazılmış veya encümene sunulmuş tarih, coğrafya, riyaziyat, iktisat, tabiat ilimleri ve son çağ Avrupa tarihine ait değişik hacimde eser­lerin bulunduğu göz önüne alınırsa En­cümen-i Dâniş’in 1850’lerin Türkiye’sin­de ilim ve kültür alanında neleri ger­çekleştirmek istediği anlaşılabilir.

Encümen-i Dâniş hakkında şimdiye ka­dar yapılan değerlendirmelerde bu ku­ruluşun bir nevi ilimler akademisi hü­viyeti taşıdığı, hatta teşekkülü sırasın­da Fransız Akademisi “nin örnek alındığı söylenmiştir. Encümenin gayesini, ma­hiyetini ve çalışma şeklini inceleyen Ke­nan Akyüz’ün de belirttiği gibi kaynak­larda böyle bir ifade yer almamakla be­raber Encümen-i Dâniş’in yapısı, kuru­luş gayesi ve çalışma tarzı şeklen de ol­sa böyle bir benzerliği hatıra getirmek­tedir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski