Erdel -Transilvanya- Nerede, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Bugün Romanya’nın kuzeybatısında Transilvanya denilen idarî bölgenin Osmanlılar dönemindeki adı.

Türk kaynaklarında Erdil veya Erdelistan şeklinde de geçer. Gerek bu ad­landırma gerekse Romence’ye geçen Ardeal veya Ardealul kelimesi Macarca asıllı olup “orman ötesi” anlamına gelen er-dely kelimesine dayanır. Bugün Roman­ya’nın kuzeybatısında yer alan bir eya­let durumunda bulunan bölge uzun yıl­lar Macar idaresinde kalmış ve 1920’de Romanya’ya katıldıktan sonra Latince “ormanlar ötesi ili” {terra ultra silvas) de­mek olan Transilvanya adını almıştır. Böl­genin doğusunda Moldova (Buğdan), gü­neyinde Muntenia (Eflak), güneybatısın­da Banat, batısında Batı dağları (Apuseni) ve onun ötesinde Macaristan bulun­maktadır. Erdel’in siyasî sınırlan ve kap­sadığı alan asırlar boyunca değişiklikler göstermiştir. Bu değişiklikler köy, ka­saba ve nehirlerinin isimlerinde kendini gösterir. Erdel’in son 500 yıllık tarihine önem sırasıyla katkıları olan Macarlar, Romenler, Almanlar ve az derecede ol­mak üzere Türkler bölgedeki kasabala­rı, nehirleri ve dağlan kendi dillerine ve fonetiklerine göre adlandırmışlardır.

<img src="images/stories/dg_pictures/transilvanya-nerede-harita.png 02 169 Asıl Erdel ve Büyük Erdel olarak iki­ye aynlan eyaletin bugünkü yüzölçümü 39.372 kmE, nüfusu 8 milyon civarındadır. Bu nüfusun % 65'i Romen, % 26'sı Macar ve % 6'sı Alman asıllıdır. Aynca burada bazı küçük Slav grupları ile yahudiler de yaşamaktadır. Erdel, güney­de engebeli olduğu kadar geniş ve çok verimli bir ovaya sahiptir. Erdel'in ana nehirleri sayılan Mureş (Macarca Maros), Someş (Macarca Samos), Küçük ve Bü­yük Tırnova (Macarca Kis ve Nagy Kukullo) suları bu ovada doğudan batıya ve güneye doğru akarak Tisza ve oradan da Tuna nehirlerine katılırlar. Erdel'in belli başlı şehirleri sayılan Cluj (Macarca Kolozsvary), Alba Julia (Macarca Gyulafe-hervar), Turda (Macarca Torda, Almanca Thorenburg), Tİrgul Mureş (Macarca Marosvasarhely), Sighişoara (Macarca Seges-var) bu engebeli fakat kolay geçit veren ovada kurulmuştur. Erdel'in güney böl­gesi Karpat dağlannın batı yamaçlarına dayanmaktadır. Tara Secuilor (Sekeller-ili) adıyla bilinen bu bölge halkının bü­yük bir kısmını halen Macarlar oluştur­maktadır. Dağlık olan bölgeden güneye yani Eflak'a geçmeye müsait ancak beş geçit vardır. Buranın en önemli şehri. Al­manlar (Saksonlar) tarafından Kronstadt adıyla kurulan Brasov'dur. Erdel'in üçün­cü bölgesini Karpat dağlarının batıya doğ­ru uzanan yamaçları ve ovaları oluştur­maktadır. Almanca Sachsenland, Macar­ca Szaszfold ve halen Romence Tara Sa-şilor denilen bu bölge adını bir Alman boyu olan Saslar'dan (Saksonlar) alır. Baş­lıca şehirleri Sibiu (Macarca Nagyszeben, Almanca Hermanstadt), Hunedoara (Ma­carca Hunyadvar) ve Fagaraş'tır. Coğrafî bakımdan asıl tarihî Erdel, doğuda Kar­pat ve batıda Apuseni (Batılı dağlar) ara­sında kalan bölgeyi içine almaktaysa da son iki yüzyıl zarfındaki siyasî gelişme­ler bölgeyi batı ve kuzeybatıya yani Tisa vadisine doğru genişletmiştir. Böylece Krişul (Krisana, Almanca Kreisch) nehri ve kollan büyük bir kısmıyla Erdel için­de kalmıştır. Önemli şehirleri arasında Oradea (Macarca Nagyvarad), Satulmare (Satmar), Arad"in (Varad) bulunduğu. Ma­caristan ve eski Erdel arasında kalan bu bölgeyi Evliya Çelebi Orta Macar ili adıy­la anmaktadır.

Etnik, demografik ve tarihî bakımdan oldukça karışık bir manzara arzeden Erdel’de ilk teşkilâtlı idareyi Daklar kur­muştur. Bunları 102″de idareleri altına alan Romalılar’ın 271’de bölgeyi boşaltmalanndan sonra Hunlar dahil birçok ka­vim buradan geçmiş ve derin izler bırakmıştır. Bir ara Slavlar’ın da bulunduğu bölgeye Macarlar’ın gelişi 896’da olmuş­tur. Bu süre içinde Erdel’de önemli nü­fus değişmeleri meydana gelmiştir. Macarlar’ın bölgeye tam anlamıyla hâkim olmaları 1003’te I. Istvan (Aziz Stefan) za­manında gerçekleşmiştir.

Hıristiyanlığı kabul ederek papalığın Orta Avrupa’daki önde gelen temsilcisi olan Istvan bölgede Hıristiyanlığı yerleş­tirmek ve hâkimiyetini sağ lamla ştrmak için özel bir iskân siyaseti takip etti. Bu­nun sonucu olarak Erdel’de ilginç bir etnik ve dinf tabakalaşma meydana gel­di. Buraya önce, Hun ve Avar kökünden geldikleri sanılan ve bir süre sonra Ma-carlaşan, ancak bazı kültürel Özellikleri­ni sürdüren Sekeller (Macarca Szekles, Romence Secui) yerleştirildi. Sekeller’i Sakson olarak bilinen ve Ren ile Mosel-le nehirleri kıyısından gelen Almanlar takip etti. Bu şekilde devlet desteğine sahip olan Macarlar, Sekeller ve Sakson-lar Erdel’de hâkim feodal sınıfı oluştur­dular. Bunların emrinde çalışan köylüler (iobaci), serfler ise Latince’ye benzer bir dil konuşan ve sonraları Ulah (Romen) olarak adlandırılan halktan oluşmaktay­dı. Böylece Erdel daha başlangıçtan iti­baren kendine has bir demografik ve sosyal bünyeye sahip oldu. X. yüzyıldan başlayarak Erdel’e Türk boylarından Peçenekler ve Kumanlar da (Kıpçaklar) yer­leşti. Peçenek hâkimiyetinin Erdel’in gü­neydoğusunu ve Boğdan’ın bir kısmını kapsadığı. Karpat dağlarının doğusun­da bulunan Siret nehrine kadar uzandı­ğı bilinmektedir. Kumanlar ise Katolikli­ği kabul ettikten sonra Erdel ve Macar tarihinin ve halkının ayrılmaz bir parça­sı haline geldiler. Hatta Erdel’in önem­li şehirlerinden olan Braşov adını eski Bulgarca Bozsug’dan (Bozsu) alır. Erdel’in diğer birçok yer adının da Türkçe’den geldiğini Aurel Decei temel Macar ve La­tin kaynaklarına dayanarak belirtmiştir. Meselâ Sibin’in Sevin’den, Tımıs’ın To-mus’tan geldiği sanılmaktadır.

Erdel’in Osmanlı akınlarına hedef olma­sı Osmanlı-Macar ilişkilerinin ilk devresi­ne rastlar. I. Murad dönemindeki (1360-1389) ilk mücadeleler I. Bayezid (1389-1403) ve I. Mehmed (1403-1421) zama­nında Erdel’e kadar uzanmıştır. Bun­dan sonra Erdel’in Macar idarecilerinin Eflak beyleriyle ittifak kurmaları, Os­manlı padişahlarının da Erdel ve Eflak beylerini birbirine karşı kullanmaları gibi karışık siyasî manevralar başladı. Bu durum, Macar kumandanı Janos Hun-yadi’nin Varna’da 1444’te yenilgisine ka­dar sürdü. Söz konusu dönemlerdeki Türk baskıları Erdel’de öteden beri pat­lamaya hazır sosyal bunalımın ortaya çık­masına yol açtı. 1437’de Erdel’in Macar ve Ulah köylüleri feodal beylerin İmti­yazlarına karşı ayaklandılar. Macar asil-zadeleriyle Sekeller ve Saksonlar birle­şerek bu ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırdılar. 1514’te yeni ve daha şiddet­li bir köylü ayaklanması patlak verdi ve yine toprak sahipleri tarafından bastırıl­dı. Sonuçta üç hâkim millet (Macarlar, Se­keller ve Saksonlar), aralarında eşit hak­lar getiren “codex tripartitus’u (üç taraflı yasa) imza ederek köylünün serfliği üze­rine kurulan feodal sistemi bir kat da­ha güçlendirdiler. İkinci ayaklanmayı Se­ke! asıllı bir köylü olan Dözsa György yö­netmişti. İsyanı devlet nizamını ve asil­zadelerin imtiyazını koruma gayesiyle kanlı bir şekilde bastıran Szapolyai Jâ-nos olmuştur. Macar kralının 1526’daki Mohaç Muharebesi’nde ölmesiyle. Habs-burg hanedanına mensup Ferdinand’m evlilikle elde ettiği miras hakkını ileri sü­rerek Macar tahtını talep etmesi Erdel bölgesi için yeni gelişmelerin başlangıç noktasını oluşturdu. Bu sırada Szapolyai de Macar kralı İlân edilmişti. Ferdinand tarafından mağlûp edilen Szapolyai Ka­nunî Sultan Süleyman’a itaat ederek Os­manlı himayesine girince Osmanlı des­teğiyle Macar ve Erdel kralı oldu ve bu sıfatı ile Habsburglar’ın Erdel üzerinde­ki nüfuzlarını azalttı. Onun 1540’ta ölü­münden sonra Osmanlılar Budin’i beyler-beyilik merkezi haline getirip doğrudan merkeze bağladıklarında Erdel bölgesini oğlu Zsigmond Jânos’a verdiler. Böylece 1541’de Erdel Osmanlılar’a bağlı haraç-güzâr statüsünde bir voyvodalık haline geldi. Önceleri 10.000 altın olan Erdel ha­racı XVII. yüzyılda 40.000 altına yüksel­di. 1541’de Erdel’in Osmanlı idaresinde muhtar bir voyvodalık haline gelmesin­den sonra burada Protestanlık hızla ya­yıldı. Erdel’e hâkim üç milletten Sakson­lar Luteran, Macarlar Kalvinist ve Sekel­ler Uniter Protestanlığı kabul etmişlerdi. Buna karşılık “iobaci” yani toprağa bağlı yan köle olan köylü Ulahlar’ın ezici ço­ğunluğu İstanbul patrikhanesine bağlı (Ortodoks) kaldılar. 1557’de hâkim ve eşit bu üç millet kendi dinleri arasında eşit­liği kabul etmişler, fakat Ortodokslar’ı bu anlaşmanın dışında bırakmışlardı.

Erdel XVI ve XVII. yüzyıllarda yaklaşık İSO yıl süre ile. iç işlerinde sahip oldu­ğu geniş muhtariyete karşılık dış işle­rinde İstanbul’a bağlı olarak hareket et­ti. Her ne kadar Habsburglar bu devre­de zaman zaman Macaristan ve Erdel üzerinde tesirli olmuşlarsa da Erdel ge­nel olarak Osmanlı idaresi altında kaldı. XVI. yüzyılın ortalarında bu yoldaki en önemli faaliyet, Hırvat asıllı bir papaz olan ve Kral Jânos Zsigmond’un küçük yaşta olması sebebiyle ona vasî tayin edi­len Martunizzi (Frâter György) vasıtasıy­la gerçekleştirilmiş, Habsburglar onun gayretleriyle Erdel’e hâkim olmaya ça-lışmışlarsa da bu durum Osmanlılar tara­fından önlenmişti. Istvan Bathory (1571-1576), Erdel’in Osmanlı ve Habsburglar arasında bir denge unsuru olmasını sağ­layıp ülkesini geliştirmeyi başarmış, an­cak halefleri, bilhassa Zsigmond Bathory (1581-1598, 1601-1602) Türkler aleyhine dönmüştür. Zsigmond, Osmanlı -Habs-burg savaşları döneminde (1593-1606) Habsburglar ve bir ara Eflak Beyi Mihal ile anlaşmalar yapmış, hatta geçici ola­rak onlara tâbi olmuştur. Dengesiz bir siyaset takip eden Zsigmond sonuçta Erdel’in tekrar Habsburg idaresine gir­mesine yol açtı (1601-1602). Osmanlı ida­resini Erdel’de yeniden sağlamak için bir Sekel asilzadesi olan Mözes Szekely İstanbul ile anlaşarak harekete geçtiy­se de başarısızlığa uğradı. Buna rağmen önemli bir kısmı Protestan olan Erdel asilzadeleri kendi imtiyazlarını korumak için Türkler’in tarafını tutup Katolikliğin savunucusu Habsburglar’a karşı savaşı sürdürdüler. Nitekim Istvân Bocskay Os­manlı orduları ile beraber hareket ede­rek Erdel’e hâkim olmuş, Habsburglar’m meşhur generali Basta’yı mağlûp etme­yi başarmıştı. Lala Mehmed Paşa Budin’-de Bocskay’ı Macar kralı ilân etti ve ona İstanbul’da yaptırılan altın bir taç giy­dirdi (1606). Bocskay, Habsburg İmpa­ratoru Rudolf’u Erdel üzerinde hak id­dia etmekten vazgeçirmeyi sağladıysa da onun bu başarısını halefleri sürdüre-mediler. Nihayet Osmanlılar Eflak, Boğ-dan beyleri ve Kırım hanının yardımı ile 1613’te Erdel’i tekrar Osmanlı idaresi­ne soktukları gibi Gâbor Bethlen’i Er-del’in müstakil prensi tayin ettiler. Beth-len Türkler’le dost kaldı ve Avusturya’­ya karşı otuz yıl çarpışarak Erdel’in genişlemesini, Avrupa’nın Protestan ülke­leriyle temas kurmasını ve ekonomik bakımdan ilerlemesini sağladı. Onun siyasetini I. Râkoczi György (1630-1648) devam ettirdi. Fakat onun oğlu II. György diğer Erdel beyleri gibi Lehistan Krallı-ğı’nı elde etme arzusuna kapıldı. Sonuç­ta Osmanlı hükümet merkeziyle arası açıldı ve giriştiği bir savaşta hayatını kaybetti.

Köprülüler devrinde Osmanlılar’ın ye­niden güçlenmesi etkilerini Erdel’de de gösterdi. Az zaman içinde bu eyaletin prensleri tam anlamıyla İstanbul’un em­ri altına girdiler. Meselâ Mİhâly Apafiy (1662-1690) İstanbul’un emriyle hareket ederek ülkesi lehine Orta Avrupa’da önemli siyasî kazançlar elde etmiştir. Osmanlı Devleti’nin Vıyana’da 1683’te he­zimete uğraması Erdel tarihinde Önem­li değişikliklere yo! açtı. Avusturya ordu­ları Macaristan ve Budin’i aldıktan son­ra 1697’de Erdel’i de işgal ettiler. Fa­kat bu işgalden çok daha evvel Macar asilzadelerinin ve Protestanların Habs-burglar’a karşı yürüttükleri politika Er­den Macar milliyetçilerinin ve Protes-tanları’nin bir kalesi haline getirmişti. Avusturya’ya karşı savaşan ve Osmanlı-lar’dan destek gören birçoğu Protestan Macar asilzadeleri arasında Mihâly Te-kely ve bilhassa Orta Macar kralı ilân edi­len Imre Thököly (İmre Tököli) sayılabilir. Ancak 1693’ten sonra Osmanlı Devleti Erdel’deki taraftarlarına yeteri kadar yardım edemeyince Avusturyalılardan destek alan Apafıyler Erdel’e hâkim oldu­lar. Sonunda 1699 Karlofça Antlaşması ile Erdel Avusturya’ya terkedildi ve bun­dan sonra prenslik seklinde. Habsburg İmparatorluğu’nun bir vali tarafından İdare edilen eyaleti haline geldi; Thököly de İzmit’te ikamete mecbur edildi.

1699’dan sonra Erdel birbirine bağlı iki eşit siyasî-sosyal mücadeleye sahne oldu. Viyana Katolikliği yaymak ve mer­kezin otoritesini genişletmek amacıyla Protestan lar’a ve toprak beylerine kar­şı amansız bir mücadeleye girişti. Buna karşı Erdel’in dinî hürriyet ve siyasî is­tiklâlini korumak maksadıyla hareket eden II. Ferenc Râkoczi 1703’te başkal­dırdı. Önemli başarılar elde ettikten son­ra 1710’da mağlûp oldu ve yurdunu terketti. 1715-1718 Osmanlı-Avusturya sa­vaşları sırasında tekrar harekete geç­tiyse de 1718’de imzalanan Pasarofça Antlaşması ile Tekfurdağı’nda (Tekirdağ) ikamete mecbur edildi. Erdel’in XVIII. yüzyıl tarihi geniş çapta Katolikliği yay­ma ve buna karşı direniş mücadeleleri­nin yanı sıra Vıyana’nın merkezî idaresini kökleştirme çabalan ile geçti. İmparatoriçe Maria Theresa 176S’te Erdel’i “büyük prenslik” ilân ettiyse de baskı azalmadı. XVIII. yüzyılda Erdel’de hüküm süren nisbî barış, en az iki temel sosyo-politik gelişmenin ortaya çıkmasına yar­dımcı oldu. Bir yandan Habsburglar’ın politikası Protestan asilzadelerin kuvve­tini azaltıp onların bir kısmının halka yö­nelmesine yol açtığı gibi modern anlam­da bir Macar milliyetçiliğinin ortaya çı­kışına da sebep teşkil etti. Öte yandan da Ortodoks olan Ulahlar’ın Önemli bir kısmı karşılaştıkları baskı sebebiyle “uni-ate”ye yani papalığa bağlı kiliseye tâbi oldular; böylece Ulah asıllı bir aydınlar grubu ortaya çıkarak kendilerinin Latin kökenli olduklarını İleri sürüp hem Avus­turya’ya hem Macarlara karşı gelişecek olan bir Romen milliyetçiliğinin önderli­ğini yapmaya başladılar. Ancak Ulahlar millet olarak diğer üç milletle (Macar, Sekeller, Saksonlar), Ortodokslar da kilise olarak Katolik, Kalvinist, Luteran ve Uni-tiaran’la eşitlik elde edememişlerdi. Ay­rıca ekonomide meydana gelen değiş­meler Ulahlar’ın yerleşik düzene geçme­lerine ve böylece toprak sahiplerinin bas­kılarına daha fazla mâruz kalmalarına yol açtı. Bu sosyal, kültürel ve dinî ezil­meye tahammül edemeyen Ulah köylü­leri 1784 yılında Nicolae Horia ve arka­daşları (Kloşka ve Krişan) İdaresinde ayak­landılar. Neticede ancak kendi Ortodoks kiliselerinin (Karlofça-Sırp kilisesinin) em­rinde kalmak şartıyla bir dereceye ka­dar bazı haklar elde etmeyi başarabildiler.

XIX. yüzyılda Erdel’de yaşayan Macar milliyetçileri Erdel’in kesin olarak Ma­caristan’ın bir parçası sayılmasını iste­yince Ulahlar’ın ve Saksonlar’ın sert tep­kisiyle karşılaştılar. Çünkü bu istek ger­çekleştiği takdirde Erdel tam olarak Macarlaşmış olacaktı. Bu isteğin ileri sürül­düğü 1835 tarihinde Erdel halkının ya­rıdan fazlasını Ulahlar oluşturmaktaydı. Azınlık durumuna düşen Macarlar kur­tuluşu Macaristan’a bağlanmak ve Er­den tam olarak Macarlaştırmakta gör­müşlerdi. Bu isteğe uygun olarak Macar Diet’i (halk meclisi) 30 Mayıs 1848’de Er-del’in Macaristan’la birleşmesine karar verdi ve bunun ardından Macaristan’ın Avusturya’ya karşı istiklâlini ilân etti. Av­rupa tarihinde büyük yer tutan 1848-1849 Macar ihtilâli bu şekilde patlak ver­di; Macar milliyetçileri Avusturya ve Rus orduları tarafından mağlûp edilince Macar ihtilâlcileri (içlerinde Lehliler de var­dı) başkanları Lazlo (Louis) Kossuth ida­resinde Vıdin üzerinden Osmanlı top­raklarına sığındılar. Erdel’de ise Avram Yanku’nun idaresinde Romenler, onların ardından da Saksonlar (Almanlar) Macar-lar’ın Erdel’i Macaristan ile birleştirme kararlarına karşı gelerek Avusturya’ya bağlılık bildirdiler. Bundan sonra 1849-1860 yılları arasında Erdel Avusturya’ya bağlı özel bir idareye kavuştu ve bazı re­formlardan da istifade etti. 1866’da tek­rar Macaristan’a bağlandı, Sekeller’le Saksonlar’ın geleneksel muhtariyetleri ve özel dinî imtiyazları kaldırıldı. Buna karşılık Ortodoks kilisesine geniş hak­lar verildi. Bu haklar sayesinde Romen­ler dil ve kültür özgürlüğü elde ederek millî hareketlerini geliştirdiler. Bu ara­da büyük bir Romen milliyetçisi ve düşü­nürü olan Piskopos Andrei Saguna kili­sesini Karlofça Sırp kilisesinden ayırdığı gibi Romence kitap ve dergi basılması­na ön ayak oldu. Erdel’de nüfusun ço­ğunluğunu oluşturan Romenler, Eflak ve Boğdan’da alabildiğine gelişen Romen millî kültür ve politik muhtariyet hareket­lerinden de etkilenerek Erdel’in 1858′-de Eflak ve Boğdan’ın birleşmesiyle teş­kil edilecek olan Romanya’ya katılmasını istemeye başladılar. 17 Ağustos 1916′-da Bükreş’te imzalanan gizli bir anlaş­ma ile İngiltere ve Fransa Erden Roman­ya’ya vermeyi kabul ettiler. Bu anlaşma gereğince Romanya I. Dünya Savaşı’nda Almanya ve Avusturya’ya karşı savaşa girmeyi kabul etmişti; ancak az sonra ayrı bir barış anlaşması İmzalamak zo­runda kalması bu anlaşmayı teknik ba­kımdan hükümsüz bıraktı. Buna rağmen 1918’de Erdel’de oluşan Romen Millî Konseyi bu bölgenin Romanya’ya bağ­landığını ilân etti ve 4 Haziran 1920’de Paris’te Trianon’da toplanan milletlerara­sı barış konferansı bu kararı onayladı. Macaristan Erdel’in kaybını asla kabul etmedi ve Trianon Muahedesi’nin tekrar gözden geçirilmesini her fırsatta gün­deme getirdi. 30 Ağustos 1940’ta Al­manya ve İtalya’nın baskısı sonucu Ro­manya Erdel’in beşte ikisini Macaris­tan’a iade ettiyse de Ekim 1944’te alela­cele bir ittifak kuran Romanya ve Sov­yetler Macar ordusunu Erdel’den çıka­rarak burayı tekrar Romanya’ya kattı­lar. 10 Şubat 1947’de Macaristan’la im­zalanan bir anlaşma, 1920’de Trianon’­da tesbit edilen Macar-Romen sınırları­nı aynen kabul ederek Erdel’i Romanya’ya kesin olarak bağladı. Aynı anlaş­ma gereğince Romanya Erdel’de yaşa­yan Macarlar’a kültür Özerkliği vermeyi de kabul etti. Bu arada Alman asıllı olan ve Erdel’de çok eski tarihî geçmişleri bu­lunan Saksonlar (Romence Saşi) dağıtıl­dı. Önemli bir kısmı Almanya’ya yerleş­ti, az bir kısmı yerinde kalabildi. Roman­ya’nın komünist rejimi bilhassa Nicolae Ceauşesçu devrinde, Erdel’de sayılan ha­len 2 milyon civarında olan Macarlar’a verilen kültürel haklan yok etmekle kal­mayıp Macar veya Sakson adı taşıyan şehir ve yer isimlerini zorla Romenleştir-di. Cluj’da bulunan Macar Üniversitesi kapatıldı ve Macarca verilen dersler kal­dırıldı; Macar mahalleleri yıkıldı. Bura­daki Macarlar’ı ülkenin diğer kesimleri­ne dağıtma yolları arandı. Bu arada Ma-carlar’ın Erdel’de tarihî izlerini yok et­mek için Ceauşesçu “köylerin sistem-leştirilmesi” kampanyasını başlattı. Bu kampanyanın görünürdeki amacı modern ve sistemli ziraat şehir ve kasabaları kur­maktı. Böylece yüzlerce yıllık tarihleri olan köy evleri, anıtlar ve kiliseler yıkıla­rak tarım alanı haline getirilecekti. Köy­lüler ise alelacele inşa edilen çok katlı binalara yerleştirilerek “şehirleştirilmiş ziraî proletarya” olarak çalışacaklardı. Bu plan uyarınca Macar köyleri ve şehir­leri yok edilecek ve Macarlar da Romen-leştirilecekti. Bunun ülkenin her tara­fında yapıldığını göstermek için önce Eflak’taki Romen köylerinden uygula­maya geçildi. Fakat Macarlar’a olduğu gibi başka azınlıklara karşı da tatbik edilmek istenen Romenleştirme siyase­ti büyük bir tepkiye yol açtı. Macarlar yer yer direnişe geçti; nihayet Timişoara’da bir Macar papazın idaresinde bu direniş rejim aleyhine bir isyana dönüş­tü. Ardından da 1989’da Ceauşesçu ve onunla birlikte Romanya’nın komünist rejimi yok oldu. Bugün Erdel’de bulu­nan Macarlar siyasî bir parti kurarak kendilerine eskiden vaad edilmiş kültü­rel ve idari muhtariyeti elde etmek için çaba göstermektedir.

Günümüzde Transilvanya Romanya’­nın en gelişmiş ve mâmur bölgesidir. Hatta bazı Erdel şehir ve köyleri Maca­ristan ve Avusturya köylerinden aşağı kalmamaktadır. Romanya endüstrisinin önemli bir kısmı burada bulunmaktadır. Ayrıca Romanya’nın önde gelen birçok yazar, düşünür ve sanatkârı Erdel’den çıkmıştır. Bugünkü siyasî tablo çerçeve­sinde buranın ileride birtakım önemli gelişmelere sahne olacağı şüphesizdir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski