Ergiri -Gjirokastra- Arnavutluk Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ergirikasrı. Güney Arnavutluk’ta Gjirokaster şehrinin Osmanlılar dönemindeki adı.

Ergirikasrı kelimesi, şehrin Bizans hâ­kimiyeti sırasındaki adı olan Argyrokastro’nun (gümüş kale) Türkçe’ye uyarlan­mış şekline dayanır. 1417’den 1912’ye kadar kaldığı Osmanlı hâkimiyeti altın­da Balkanlar’ın bat kesiminde önemli bir İslâmî merkez haline gelmiş olup bu­gün Arnavutluksun en güzel şehirlerin­den biridir. İslâmî bir merkez olarak bü­yük gelişme gösterdiği XVIII ve XIX. yüz­yıllardan kalma büyük konaklan şehre oldukça renkli ve tarihî bir hava vermek­tedir.

Şehir, daha önceleri bu bölgede bulu­nan Roma şehri Hadrianopolis’e nisbet-le Dropull adıyla anılan 35 km. uzunlu­ğundaki bir ovanın batı ucunda kurul­muştur. Mahallelerinin çoğu Mali Gjeri dağlarının eteklerinde yer almakta olup şehre hâkim bir tepede kalesi bulunmak­tadır. Bu kısım şehrin en eski bölümü­nü teşkil eder ve kuruluşu Bizans döne­mine kadar uzanır. İlk defa 1336’da Kan-takuzenos tarafından Argyrokastro adıy­la zikredilen kale, Osmanlı öncesi dönem­de Arnavut hanedanlarından Zenebizi beylerinin İkametgâhı durumundaydı. Zenebizi beyleri XIV. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlılar’ın vassâli haline geldi­ler. Gjin Zenebizi, kuvvetleriyle birlikte Ankara Savaşı’nda Timur’a karşı Osman­lılar’ın yanında yer aldı. Bir müddet son­ra Güney Arnavutluk’taki Berat ve Av-lonya gibi burası da 1417 yılında ele ge­çirilerek tam bir Osmanlı hâkimiyeti ku­ruldu. 1431 “de Arvanid sancağı teşkil edildiğinde Ergirikasrı buranın merkezi oldu. Daha sonra bu fonksiyonunu Av-lonya’ya bıraktıysa da Osmanlı hâkimi­yeti süresince bir kaza merkezi olma özelliğini korudu. XIX. yüzyılda, Yanya vilâyetinin bir parçasını oluşturan Ergiri sancağının merkez şehri haline geldi.

Osmanlı hâkimiyetinin ilk yüzyılında küçük bir kasaba durumunda olup sivil nüfusun tamamını hıristiyanlar teşkil ediyor, kalede bir Osmanlı askerî garni­zonu yer alıyordu. 1431 “de 121 hâne, on beş mücerred (bekâr), yirmi yedi bîve (dul kadın) hıristiyan nüfus bulunuyor­du. Bu rakamlara, kalede mevcut Os­manlı askerleri ve aileleri de ilâve edilir­se kasabanın toplam nüfusunun 700-800 civarında olduğu tahmin edilebilir. 1S20 tarihinde yine tamamını hıristiyanların oluşturduğu sivil nüfus 143 hane­ye (yaklaşık 750 kişi) yükselmişti. XVI. yüz­yılın sonlarına doğru kasabanın ilk müs-lüman sivil nüfusu ortaya çıkmış bulu­nuyordu. Nitekim 1583’te 232 hâne hı-ristiyan nüfusa karşılık burada altmış beş nefer müslüman vardı ve bu rakam­lara göre toplam nüfus 2500’ü bulmuş­tu. 1670-1671’de Ergirikasn’na gelen Evliya Çelebi kasabada II. Beyazıt Camii’-nirt yer aldığını belirtir. Ancak selâtin ca­milerini gösteren 1637 tarihli bir maaş defterinden, burada sadece Sultan Sü­leyman Camii’nin bulunduğu anlaşılmak­tadır.

Ergirikasrı, hemen hemen bütün Ar­navutluk’ta mahallî nüfusun İslâmiyet’i kabul etmeye başladığı XVII. yüzyılda tam bir müslüman şehri haline geldi ve bu özelliği XVIII. yüzyılda da sürdü. Nite­kim Evliya Çelebi, kasabada her birinin adını verdiği ve kısa açıklamalarda bu­lunduğu sekiz caminin yer aldığını ifade eder. Bunlara ilâve olarak yedi mescid, üç medrese ve üç de tekke vardı. Kale­de 150 kadar ev ile II. Beyazıt (I. Süley­man (?)) Camii bulunuyordu. Evliya Çele­bi ayrıca 200 evden İbaret bir hıristiyan mahallesinin mevcudiyetinden de söz eder. Kasabanın fizikî durumu hakkın­da bilgi veren Evliya Çelebi buradaki han, hamam, çarşı ve türbelerden, halkın du­rumundan, âdetlerinden bahsettiği gibi İl. Beyazıt Camii’nde bulunan bir sütun üzerinde. Girit savaşlarına katılıp şehid düşen kasaba halkının isimlerinin kazın­mış bulunduğunu da belirterek impara­torluğun bu uzak köşesinde dahi savaş-lardaki insan gücü kaybının ne ölçülere vardığını gözler önüne serer. Onun ka­sabada toplam ev sayısını 2000 olarak göstermesi ise şüphe ile karşılanmalıdır. Bununla birlikte ayrıntılı tasvirleri, Ergi-rikasn’nın zamanla nasıl bir İslâmî şe­hir haline geldiğini göstermesi bakımın­dan oldukça Önemlidir.

XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı hâki­miyeti altında Ergirikasn’nın güneyin­deki Dropull sahrasında bulunan birçok hıristiyan köyünde, hıristiyan sanatının ne şekilde geliştiğini de gösteren yeni köy kiliseleri ve manastırlarının inşası gerçekleşti. Ayrıca ziraî bakımdan pek zengin bir bölge olmayan Dropull sah­rası köylerindeki büyük kiliselerin inşa­sında, buranın doğu ve batı ticaretinin önemli bir geçiş yolu üzerinde yer alma­sı sebebiyle halkının refah içinde bulun­ması da nisbeten rol oynamıştır.

XIX. yüzyılın başlarında burayı ziyaret eden W. Martin Leake, kasabada 2000 müslüman, 100 kadar da hıristiyan aile­nin yaşadığını yazar. Bu da XVII ve XVIII. yüzyıllardaki gelişmeler sonucu müslü­man nüfusun hızla arttığını göstermek­tedir. Kasabanın XIX. yüzyıl sonlarındaki durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi. 1306 (1888-89) tarihli Yanya Vilâyeti Salnamesi’nde bulunmaktadır. Bu sıra­da Ergiri sancağının merkezi olarak gös­terilen kasabada 1415 ev, 336 dükkân, bir rüşdiye, birçok mektep ve dokuz han vardı. 1318 (1900-1901) tarihli Yanya Vilâyeti Salnamesi”nde ise Muhtar Ağa Medresesi ile bir kütüphaneden söz edi­lir. Kâmûsü’l-a’lâm’a göre Ergiri’de bü­yük bir bölümü müslüman 8100 kişi ya­şamakta, Ergiri sancağı da 72.000’i müs­lüman olmak üzere 140.000 nüfusa sa­hip bulunmaktaydı.

Balkan savaşları ve I. Dünya Savaşı yıl­larında Ergiri bölgesi, özellikle müslüman köyleri hedef alan Rum eşkıyalarının sal­dırılarına mâruz kaldı. II. Dünya Savaşı’n-da şehir herhangi bir tahribe uğramayıp eski halini koruyabildi. Yeni Arnavut re­jiminin ilân ettiği kültür eserlerinin mu­hafaza ve bakımı çerçevesinde, XVIII ve XIX. yüzyılda yapılmış Osmanlı stili süs­lü konakların korunması ve restorasyo­nu önemli ölçüde tamamlandı. Yeni şe­hir ise tarihî şehrin alt tarafında Dropull ovasına doğru gelişme göstermiştir. Os­manlı dönemine ait umumi binalardan bugüne sadece 1168’de (1754-55) yaptı­rılmış Çarşı Camii ulaşmıştır. 1145[564] tarihli Tekke Camii’ni de içine alan di­ğer bütün camiler, medreseler ve tekke­ler 1967 kültür ihtilâli sırasında yıkılmış­tır. Kasabanın kuzeyindeki, içinde dört türbe bulunan Bektaşî Süleyman Baba Tekkesi ise bugün de ayaktadır. Son ola­rak Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa ta­rafından XIX. yüzyılın başlarında yeniden inşa ettirilen meşhur kalesi, eski şehre hâkim bir mevkide hâlâ durmaktadır.

Daha yeni Daha eski