Eritre Nerede, Devleti, Başkenti, Hangi Kıtadadır, Tarihi, Hakkında Bilgi

Eritre. Doğu Afrika’da Kızıldeniz’e kıyısı olan ülke.

Etiyopya’nın kuzeydoğusunda yer alan Eritre’nin kuzeybatısında Sudan, gü­neydoğusunda Cibuti, kuzeyinde Kızıldeniz bulunur. Dehlek takım adalarıy­la birlikte toplam yüzölçümü 117.440 km2, başşehri Asmara. nüfusu 3.317.000′-dir (I992).

Etiyopya platosunun bir devamı olan Eritre’nin topraklan batı yönüne doğru akan nehirler tarafından parçalanmıştır. Arazinin güneydoğu kısmı 70 – 80 km. genişliğinde bir şerit halinde Kızıldeniz boyunca uzanır. Etiyopya sıradağlarının kuzeye doğru devam ettiği kuzeybatı topraktan ise hem daha geniş hem de daha yüksektir. Bölgede iklim bakımından farklılıklar görülür. Deniz sahiline yakın yerler, yüksekte olan ve içerilerde bulunan yerlere göre daha sıcak ve ru­tubetlidir. Asmara çevresinde 500 mm. civarında seyreden yıllık yağış ortala­ması sahilde 200 mm. kadardır. Deniz seviyesinden 400 m. yüksekliğe kadar olan yerlerde otlaklar, daha yukarılarda yaprak dökmeyen ağaçlar yer alır.

Eritre halkı etnik ve dinî bakımdan bazı farklılıklar gösterir. Çeşitli kabilele­re mensup olan nüfus içerisinde önemli gruplardan birini, yüksek yaylalardaki çobanlık ve çiftçilikle uğraşan hıristiyan Habeşler teşkil eder. Bölgenin güneyba­tısındaki kırsal alanlarda yaşayan Hâmî ırktan Kunamalar ile Barialar putperest­tir. Diğer taraftan göçebe Benî Amrlar, Habablar. Afarlar (Denkalî, Adal), Enga-na, Mensa, Marea. Sabderat. Torha ve Hasu gibi kabileler müslüman olup da­ha çok Sudan sınırına yakın yerlerde ve sahil şeridinde yaşamaktadırlar. Bölge­de konuşulan çeşitli diller arasında Tig-re, Tigrinya. Amharaça ve Arapça en yay­gın olanlardır. Müslümanların Önemli bir kısmı ile şehirlerde yaşayanlar Arapça’­yı kullanırken kırsal alanlarda bulunan­lar Tigre ve Tigrinya dillerini konuşur­lar. Eğitim bakımından geri durumda olan Eritre’deki müslüman nüfusun kırsal alanda yaşayan kesimi ziraat ve hay­vancılıkla, şehirlerde oturanları ise tica­ret ve çeşitli sanatlarla uğraşırlar. Müs­lümanların eğitim açısından geri kalma­larında. 1929 yılında sömürgedeki okul­ların yönetiminin hıristiyan misyonerle­re verilmesi üzerine çocuklarını bu okul­lara göndermek istememeleri etkili ol­muştur. Ayrıca 1962’de Eritre’nin özerk statüsüne son verilip eyalet haline geti­rilmesinden sonra da Arapça’nın eğitim dili olarak kabul edilmemesi ve Etiyop­ya’nın resmî dili Amharaca’nın yerleşti­rilmeye çalışılması üzerine yine müslü-manlar çocuklarını resmî okullara gön­dermediklerinden bu olumsuz etki tek­rar söz konusu olmuştur. Sömürge yöne­timi döneminde 1929 yılına kadar Erit­re’nin çeşitli yerlerinde özellikle Keren. Masavva’ (Musavva’) ve Agordat’ta açılan okullarda Arapça ve İtalyanca eğitim ya­pılıyor ve Arapça bilen öğretmenler ders veriyorlardı. 1941 “de buranın idaresi İn­giltere’nin eline geçince eğitim dili ilk öğretimde Arapça, orta öğretimde Arap­ça ve İngilizce olmuştur. Eritre kültürel bakımdan Etiyopya’dan çok Arap ülke­leriyle ortak niteliklere sahiptir ve Arap­ça burada konuşulan dillerin başında gelmektedir.

1974’te Etiyopya’da gerçekleştirilen askerî darbe sonunda yönetimin Mark-sistler’e geçmesi, ülkenin diğer bölgele­rinde olduğu gibi Eritre’de de müslüman-lan olumsuz yönde etkilemiştir. Yeni yö­netimin terör derecesinde baskı yapa­rak takip ettiği “yerleştirme” politikası müslümanları zor durumda bırakmış ve bu politikanın uygulanması sırasında pek çoğu hayatını kaybederken verimli ara­zilerde oturanlar da fakir ve kıraç böl­gelere nakledilmiştir.

Günümüzde Eritre’deki müslüman nü­fusun dinî, sosyal ve eğitim öğretimle il­gili faaliyetleri Asmara İslâmî Evkaf Kon­seyi tarafından yürütülmektedir. Müslü­man cemaatin camileri temsil eden de­legeleri tarafından seçilen evkaf konse­yi cami. okul, Kur’an kursu, kütüphane, sağlık merkezi ve hastahane gibi kurum­ların yönetimini üstlenmiş durumdadır. Ayrıca müslüman mezarlıklarının tesisi, dinî yapıların inşa edilmesi, hac ve um­re ziyaretlerinin yaptırılması gibi işler de evkaf konseyinin görev alanına gir­mektedir. Konsey bu faaliyetlerini kadı ve Hey’etü’l-ulemâ ile iş birliği içinde yü­rütmektedir. Eritre’nin 3,5 milyon civa­rındaki nüfusunun çoğu müslüman, geri kalanı hıristiyan ve putperesttir. Ülkenin en önemli şehri olan 331.029 (1988) nü­fuslu Asmara aynı zamanda başşehirdir. Kızıldeniz kıyısındaki Masavva’ ile Assab Eritre’nin diğer önemli liman şehirleridir. Sahile yakın bir ada üzerinde kurulmuş, 1500 m. uzunluğundaki rıhtım görevi ya­pan ve üzerinden kara ve demir yollan geçen bir berzahla karaya bağlanmış bulunan Masavva’, Kızıldeniz kıyısında önde gelen bir pazar yeri ve işlek bir li­mandır; şehirde havaalanı da mevcuttur. Cibuti sınırına yakın bir yerde ve Bâbül-mendep kıyısında yer alan Assab Lima­nı da kara yoluyla Adisababa ve Asma-ra’ya bağlanmış olup ülkenin en önemli ithalât ve ihracat kapısıdır.

Uzun yıllar sömürge idaresi altında kalan Eritre’nin ekonomik bakımdan son derece önemli bir bölge olduğu için sa­hildeki şehirlerine bazı yatırımlar yapıl­mış, yollar ve haberleşme tesisleri ku­rulmuştur. Halkın büyük kısmı tarım ve hayvancılıkla uğraşır. Yağmur alan yük­sek yerlerde ve sulanabilen bazı arazi­lerde keten, meyve, sebze, tütün, kah­ve, muz gibi ürünler yetiştirilmektedir. Asmara’da tekstil, çimento, kimyevî mad­deler, deri, kâğıt ve tarım ürünlerini iş­leyen sanayi kuruluşları mevcuttur; el­de edilen mamullerden özellikle deri ve deri eşya yurt dışına ihraç edilir, Ma-savva’da tuz, balık unu ve çimento, As-sab’da da petrokimya endüstrisi kuru­luşları bulunmakta, ayrıca bu limanlar­da gelişmiş denizcilik hizmetleri veril­mektedir. 1962 yılında Eritre’nin özerk yapısına son verilip Etiyopya’ya bağla­narak bir eyalet haline getirilmesinden sonra bağımsızlık yanlılarının başlattık­ları çatışmalar dolayısıyla bölge siyasî bakımdan olduğu kadar ekonomik ba­kımdan da bir istikrarsızlık ve bozulma içine girmiştir.

Karmaşık bir gelişme gösteren Erit­re’nin tarihi bir yandan Etiyopya ve Su­dan’ın, öte yandan da Güney Arabistan’ın tarihine bağlıdır. Güney Arabistan’dan Kızıldeniz’in batı kıyılarına gelen göçmen­ler önce Eritre sahillerine yerleşmişler, daha sonra buradan içerilere doğru gi­rerek Aksum Devleti’ni kurup bölgenin tamamına  hâkim  olmuşlardır.  Etiyopya’nın denize tek çıkış kapısı olan Erit­re, hem dış dünya ile kültürel ve ticarî ilişkilerin kurulmasında önemli bir ze­min, hem de müslümanlarla mücadele için bir atlama noktası teşkil ederek da­ima stratejik bir önem taşımıştır. Por­tekizliler XVI. yüzyılın başlarında müs-lümanların hâkimiyetine son vermek için buraya geldiler. Osmanlılar 1517 yılında Memlûk Devleti’ni yıktıktan sonra yavaş yavaş Kızıldeniz’in her iki kıyısına da yer­leşerek 1525’te Eritre bölgesindeki Por­tekiz hâkimiyetini ortadan kaldırıp 1555′-te Habeş eyaletini kurdular. Bugün Erit­re’de bulunan Sevâkin İle Bâbülmendep arasındaki bölge, bu eyaletin kesin hat­larıyla belli olmayan sınırları içerisinde yer alıyor ve en önemli kısmını teşkil edi­yordu. Habeş eyaletiyle İstanbul arasın­daki ilişkiler, özellikle iç kesimlerdeki din ayrılıkları ve ulaşım yollarının elveriş­sizliği sebebiyle daima sınırlı kalmıştır. 1672’de Habeş eyaletini dolaşan Evliya Çelebi, o sırada eyalet merkezi olan Ma­savva’ ile ilgili ilginç bilgiler vermektedir i Seyahatname, X. 942-9461 XVI. yüzyılın sonlarından itibaren Etiyopya ile genel­de barış içerisinde bulunan eyaletin Öne­mi XVIII. yüzyılda iyice azalınca Babıâli burası ile eskisi kadar da ilgilenemedi. Sultan Abdülmecid. Sevâkin ve Masav­va’ limanlarını Mısır Hidivi Mehmed Ali Paşa’ya sâlyâne olarak verdi (1846); an­cak onun ölümü üzerine (1848) eyaletin yönetimi Hicaz valiliğine bağlandı. 1865′-te Hidiv İsmail Paşa Masavva’ı Mısır’a bağlayarak bir kaymakamlık şeklinde teşkilâtlandırdı ve İngiltere’nin de onu desteklemesiyle bu bölgedeki Osmanlı hâkimiyeti resmen sona erdi.(Bk. Habeş Eyaleti)

Süveyş Kanalı’nın milletlerarası deniz taşımacılığına açılması (1869) üzerine Kı­zıldeniz kıyılarının stratejik önemi birden arttı ve deniz trafiğini denetleyebilmek amacıyla burada iskele ele geçirmek is­teyen büyük devletler arasında çatış­malara konu oldu. İtalya’nın Kızıldeniz kıyısında bir yer elde etmesi, bu sırada bir müslüman sultan tarafından yönetilen Assab’ın, misyoner-sömürgeci Giusep-pe Sapeto tarafından Rubattino buharlı gemi şirketi adına satın alınmasıyla ol­du (1869). Şirketin kömür ikmal merke­zi olarak hizmet veren Assab’ın 1882 yı­lında sömürge haline getirilmesiyle de bölgenin İtalyan hâkimiyeti altına girme­si süreci başladı. Buraya iyice yerleştik­ten sonra 1885’te Masavva’ ve Beilul’u, 1889’da Asmara ve Keren’i ele geçiren İtalyanlar Afrika’nın içerilerine doğru ge­nişlemeye ve yayılmaya başlayınca Eti­yopya Kralı II. Menelik buna engel olmak istedi; ancak savaşı kaybetti ve böylece İtalyanlar imzalanan Uccialli Antlaşması’yla (1889) Etiyopya üzerinde de bir hi­maye yönetimi kurmayı başardılar. Bun­dan sonra, daha önce Assab’da başlattık­ları sömürge idaresini bölgenin tamamını içine alacak şekilde genişleterek bura­ya. Roma İmparatorluğu zamanında Kı-zıldeniz’in adı olan Mare Erythraeum’-dan hareketle “Eritre (Erytrea) sömürge­si” adını verdiler (1890). İtalya Eritre’yi sekiz idarî bölgeye ayırarak burayı Asmara’da oturan bir genel vali ve onun idarî bölgelerde görev yapan yardımcı­larıyla yönetti. Eritre’de bir sömürge ida­resi kurulmasına ve gittikçe yayılmasına başından beri karşı olan Etiyopya 1896 yılında İtalya’ya savaş açtı ve yapılan Ado-va Muharebesi’nde galip gelerek sömür­ge topraklarının daha fazla genişletilme­si imkânını ortadan kaldırdı. İmzalanan Adisababa Antlaşması, bir yandan İtal­ya’nın Etiyopya üzerindeki himayesine son verirken bir yandan da Eritre sö­mürgesi ile Etiyopya arasındaki sınırı be­lirledi.

193S’te İtalya’nın Etiyopya’yı işgalin­de önemli rol oynayan Eritre, II. Dünya Savaşı sırasında Kızıldeniz yolunu açmak isteyen İngiltere’nin hücumuna uğradı. İngilizler İtalyan ordusunu Keren’de ye­nerek Asmara ve Masavva’ı ele geçirdi­ler(28 Mart 1941); daha sonra da aldık­ları takviyelerle İtalyanlar’ı Adisababa’-ya kadar sürdüler. II. Dünya Savaşı’ndan sonra Birleşmiş Milletler’in himayesin­de İngiliz askerî idaresi altında kalan Eritre 15 Eylül 1952 tarihinde federe bir devlet olarak Etiyopya’ya bağlandı. Fa­kat Etiyopya yönetimi 14 Kasım 1962′-de, federal yapı içerisinde ayrı parlamen­tosu ve kurumları buiunan Eritre’nin özerk statüsünü kaldırarak bölgeyi eya­let haline getirdi. Bu olay karşısında Bir­leşmiş Milletler ve büyük devletler herhangi bir tepki göstermezken Eritreliler fiilen kurtuluş mücadelesi başlattılar.

Eritre’yi Etiyopya’ya bağlamak iste­yenlere karşı mücadele etmek amacıyla 1950 yılında kurulmuş olan Eritre Kur­tuluş Cephesi, bölgenin federe yapısına son verildiği 1962 yılına kadar aktif bir faaliyet göstermedi. Bu tarihte ise Eritre’nin Etiyopya’nın bir eyaleti haline ge­tirilmesine tepki olarak yönetime karşı silâhlı mücadele başlattı. Önceleri Eritre Kurtuluş Cephesi içinde liderlik müslü­man ve hıristiyanlar arasında dengelen­miş durumdaydı. Fakat teşkilâtın 1965 yılında merkezini Sudan’ın başşehri Hartum’a taşımak zorunda kalması ve ba­zı müslüman Arap ülkelerinden yardım görmesi üzerine bu denge hıristiyanla-rın aleyhine bozuldu ve 1970’te ortaya çı­kan iç çatışma bölünmeye yol açtı; Erit­re Kurtuluş Cephesi’nin yanında Eritre Kurtuluş Cephesi-Halk Kurtuluş Cephe­si ile Eritre Halk Kurtuluş Cephesi doğ­du. Hıristiyanların ağırlıkta olduğu Erit­re Halk Kurtuluş Cephesi diğerlerinin aksine Marksist eğilime sahip oldu. Erit-re’nin kurtuluş mücadelesini olumsuz yönde etkileyen bu bölünmenin ortadan kaldırılması için çeşitli çalışmalar yapıl­mışsa da başarı sağlanamamış ve 1974′-ten sonra bu teşkilâtların etkinlikleri azalmıştır. 1978’den itibaren Etiyopya yönetimi ile Eritre Kurtuluş Cephesi ara­sında Roma’da bir dizi görüşme gerçek­leştirildi; ancak belirli bir sonuç alına­madı. Etiyopya yönetiminin Ogaden böl­gesindeki karışıklıklarla uğraşması sıra­sında Eritre Kurtuluş Cephesi’nin dışa­rıdan sağlanan yardımlarla bölgenin ço­ğunda denetimi ele geçirmesinin ardın­dan Etiyopya’da Mayıs 199l’de meyda­na gelen hükümet değişikliği Eritre’nin bağımsızlığı elde etmesini kolaylaştırdı. Bu tarihten itibaren fiilen özerkleşmiş olan Eritre’de 28 Nisan 1993’te yapılan halk oylamasında halkın çoğunluğu ba­ğımsızlık lehinde oy kullanınca 24 Mayıs’ta ülkenin bağımsızlığı ilân edildi. Kı­sa zaman içinde milletlerarası camiada tanınan Eritre Cumhuriyeti Birleşmiş Mil­letler Teşkilâtı’na da üye olarak kabul edilmiştir.

Eritre’ye İslâmiyet erken dönemlerde ulaşmış olduğundan hem sahil şeridin­deki şehirlerde, hem de Asmara ve Ke­ren gibi müslüman nüfusun yoğun ol­duğu daha içerilerdeki yerleşim merkez­lerinde önemli dinî yapılar inşa edilmiş­tir. Asmara’da otuza yakın cami mevcut olup bunlar arasında Hulefâ-yi Râşidîn, Hâlid b. Velîd, Şeyh Abdülkâdir-i Geylânî, Ömer b. Hattâb, Ömer b. Abdülazîz ve İbrahim Hasan adlarını taşıyanlar en önemlileridir. Sömürge döneminde Assab, Masavva’ ve Asmara’da Avrupa mimari­sinde çeşitli idare binaları yapılmıştır. Ülkenin en büyük şehri ve kültür mer­kezi olan Asmara’da bir üniversite İle buna bağlı fakülte, kütüphane ve araş­tırma merkezleri bulunmaktadır. Yine burada bulunan Asmara Evkaf Konse-yi’ne bağlı İslâm Araştırmaları Enstitü­sü 1943 yılında kurulmuştur ve modern binalara, yeteri kadar sınıf, anfi, kon­ferans salonu ve kütüphaneye sahiptir. 1000’e yakın erkek ve kız öğrencinin öğ­renim gördüğü İslâm Araştırmaları Enstitüsü’nde İslâm tarihi, dinî bilimler, te­mel bilimler, matematik, tarım, Arap dili ve edebiyatı, İngilizce ve Amharaca oku­tulmaktadır.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski