Erş Nedir, Ne Demek, İslam Hukukunda Uygulaması, Hakkında Bilgi

Erş. İslâm ceza hukukunda ölümle sonuçlanmayan müessir fiillerde mağdura ödenen tazminat anlamında terim.

Erş sözlükte “bedel, rüşvet fesat, hu­sumet’ gibi farklı anlamlara gelir. Borç­lar hukukunda, satılan malın kusurlu çıkması halinde satış bedelinden düşü­len miktara, ayrıca bir mala zarar veril­mesi durumunda meydana gelen nok­sanlığın maddî karşılığına erş denir. İs­lâm ceza hukukunda İse şahıs aleyhine işlenen ve ölümle sonuçlanmayan yara­lama ve sakat bırakmalarda mağdura ödenmesi gereken malî karşılığı ifade etmektedir. Erş terim olarak genellikle bu son anlamında kullanılır.

Anlamları birbirine yakın olan erş ile diyetin literatürde kapsam yönüyle ayrı ayn belirlendiği ve düzenli bir kullanımı­nın bulunduğu söylenemez. Yaralama ve sakat bırakmalarda ödenecek bedel, genelde adam öldürmede söz konusu olan diyetin belli bir oranı şeklinde belir­lendiğinden iki tür bedele de diyet de­nildiği, ersin “cüzi diyet” veya diyetin bir türü olarak nitelendirildiği, yahut erş ile sadece hükûmet-i adiin kastedildiği sıkça görülür. Erş ile diyetin bazan eş anlamlı olarak kullanılması, hatta mala verilen kısmî zararlarda ödenen bedele de erş denilmesinden hareketle ersin di­yete göre daha geniş bir kapsamının bu­lunduğu da söylenmektedir. Bununla birlikte İslâm hukuk literatüründe ölümle sonuçlanan cinayetlerde (cinayet ale’n-nefs) ödenen bedeli diyet, yaralama ve sakat bırakma ile sonuçlanan müessir fiillerde (cinayet alâ mâ dûne’n-nefs) ödenen maddî karşı­lığı ise erş olarak adlandırma temayülü ağır basar. Nitekim Şemsüleimme es-Serahsî de ersi bu şekilde tanımlar. Ödenecek bu bedel şer’î kaynaklar tarafından belirlenmiş-se “erş-i mukadder”, yetkili mercilerin takdirine bırakılmışsa “erş-i gayr-i mu­kadder” adını alır. Bu ikinci nevi erse hü­kûmet-i adi denmesi daha yaygındır.

Bundan dolayı erş teriminin sadece erş-İ mukadderi ifade edecek tarzda kullanı­mı daha İsabetli görünmektedir.

Kur’an’da bazı organlara yönelik mü­essir fiiller konu edilirken kısastan söz edilmekle birlikte mad­dî ödemeye temas edilmez. Bununla be­raber diyetle ilgili âyetin dolaylı olarak ersi de kapsadığı söylene­bilir. Hz. Peygamberin söz ve uygulama­larında ise hangi tür yaralama ve sakat bırakmalarda kısas uygulanacağı veya ne miktar bedel (erş) ödeneceği konu­sunda bir hayli açıklama ve örnek mev­cuttur. İs­lâm hukukçuları bundan hareketle erş konusunda zengin bir hukuk doktrini geliştirmişlerdir.

Müessir fiiller kasıt ve hata şeklinde iki grupta toplanır. Kasten yapılan ya­ralama ve sakat bırakmalarda suçluya kısasın uygulanması kural ise de suç teş­kil eden fiille kısasın uygulanacağı fiil arasında denkliğin sağlanması çok defa mümkün olmayıp maksadın aşılması ih­timal dahilindedir. Bu sebeple kısas arf-cak belli müessir fiil nevilerine hasredil­miş, büyük bir kısmında suçluya verdiği zararla orantılı miktarda bir bedel ödetilmesi yolu tercih edilmiştir. Hata gru­bunda mütalaa edilen müessir fiillerde ise esasen kısas söz konusu olmayıp doğ­rudan ersin ödetilmesine gidilir. Bu se­beple müessir fiillerdeki kasıt-hata ayı­rımı, ödenecek bedelin aslî veya ikinci derecede ceza olmasını etkilemesi yanın­da diyette olduğu gibi ağırlaştırıcı – hafif­letici sebebin uygulanmasını veya öde­menin âkıte’ye yüklenip yüklenmeme­sini de etkiler.

İnsan sağlığına ve vücut bütünlüğüne karşı işlenen müessir fiiller İslâm hukuk doktrininde vücudun bir organını yok eden fiiller, bedenî veya insanî bir fonk­siyonu iptal eden fiiller, baş ve yüzdeki yaralamalar, vücuttaki yaralamalar şek­linde dört kategoride ele alınır. İşlenen müessir fiil sonunda insanın bir organı­nın veya bedenî-insanî bir fonksiyonu­nun tamamıyla dumura uğratılması, ya­hut fıtrî özelliğinin ve şeklinin ciddi öl­çüde zarar görmesi ve kısasın uygulan­ması İçin gerekli şartlarda da eksiklik bulunması halinde kural olarak tam di­yet miktarı bir bedel ödenmesi gerekir. İslâm hukukundaki bu anlayışın temeli­ni, Hz. Peygamber’in Amr b. Hazm ile Yemen halkına gönderdiği ve burun, dil. dudak, göz, diş, el, ayak ve ayak parmak­ları, cinsiyet organı ve cinsî iktidarın di­yetinin yer aldığı mektup teşkil eder. İslâm hukukçuları bundan hareket­le aklî meleke, konuşma, görme, işitme, yürüme, çocuk yapma, cinsî iktidar gibi kişinin duyularını, bedenî ve ruhî özel­liklerini, bir kısmı tartışmalı olmakla bir­likte göz kapağı, kaş, göz, dudak, ku­lak, göğüs, bel gibi ayn fonksiyona sa­hip organlarını, yüzün ve vücudun fıtrî görünümünü ayrı birer değer kabul’et-miş ve bunlardan birinin tamamen iptali halinde tam diyetin gerekeceğini söy­lemişlerdir. Hatta felç, boyun eğriliği, id­rar tutamama, kamburluk gibi ağır bir sakatlığa yol açan müessir fiililer de bu grupta mütalaa edilir. Aynı fonksiyona sahip organ sayısı birden fazla olsa da bunların hepsi tek organ sayılmış ve di­yet buna göre hesaplanmıştır. Meselâ iki el, iki yanak, dört göz kapağı, elin on par­mağı grup halinde birer organ hükmün­dedir. Bu konuda organın bedenî fonk­siyonu ve hayatî önemi kadar insanın dış görüntüsünü sağlamadaki payı da he­saba katılmıştır. Esasen bazı organların ve fonksiyonlarının ersiyle ilgili ayrıntı­daki görüş farklılığı da bu organa atfe­dilen önem konusundaki farklı yakla­şımlardan kaynaklanmaktadır. Bu ara­da dilsizin dilinin, topal kimsenin sağ­lam ayağının, tek gözü gören kimsenin gören veya görmeyen gözünün ersi ko­nusunda ilginç hukukî yaklaşım ve tar­tışmalara rastlanır.

Baş ve yüzdeki yaralamalara İslâm hu­kuk literatüründe şecce adı verilir ve bu­nun onu aşkın türü ayrı ayrı isimlerle ad­landırılır. Yaralamaların hangilerinde kı­sasın uygulanabileceği ayrı bir tartışma konusudur. Kısas uygulanma­dığı takdirde bunlardan küçük çaptakilerin ersi doktrinde belirlenmeyip yetki­li mercilerin takdirine (hükûmet-i adi) bı­rakılmış, belli bir dereceden sonraki ya­ralamaların ersi ise ilgili hadislerden de hareketle ayrı ayn belirlenmeye çalışıl­mıştır. Bu grubu teşkil eden yaralama­lardan kemiğe kadar ulaşanı mûdıha di­ye anılır ve ersi tam diyetin yirmide bi­ridir. Kemiğin kırılmasına yol açmışsa (hâ-şime) onda bir. kemiği yerinden oynatmışsa (munakkıle) yirmide üç. beyin za­rına kadar ulaşmışsa (me’müme) veya be­yin zarını da geçmişse (dâmiğa) üçte bir oranında diyet ödenir. Baş ve yüz hariç vücuttaki yaralamalar, yaranın iç boşlu­ğa kadar ulaşması halinde câife diye anılir ve ersi üçte bir diyettir. Baş ve vücut­taki diğer yaralamalarda veya organla­ra ve bedenî fonksiyonlara kısmen zarar veren yaralamalarda ödenecek bedelin belirlenmesi ise bilirkişi, hâkim, kanun koyucu gibi yetkili mercilerin takdirine bırakılmıştır.

Diyet miktarını etkileyen cinsiyet, din farkı, hürriyet gibi şartlar erş miktarını da etkiler. Ancak İmam Mâlik dahil Medineli hukukçular bir hadisten hareketle, tam diyetin üç­te birine ulaşmadığı sürece kadın ve er­keğin ersinin eşit olduğu görüşündedir. Başta İbn Mes’ûd olmak üzere bir kısım sahabe ve tabiîn. Hz. Peygamber’in ceninin diyetinde fgurre) kız-erkek ayırımı yapmamasına dayanarak tam diyetin yirmide birini aşmadığı sürece -ki bu mûdıhanın ersidir- kadın ile erkeğe eşit be­del ödeneceğini belirtmişlerdir. Fukaha-nın çoğunluğu ise diyet ve ersi cezadan çok maddî tazminat olarak telakki etti­ğinden kadının ersinin erkeğinkine nisbetle yarım olacağını ileri sürmüşlerdir.

Ersin takdirinde her organ ve fonksi­yon ayn bir değer kabul edildiğinden mü­essir fiilin birden fazla yaralanma ve sa­katlanmaya yol açması halinde kural olarak her biri için ayrı erş takdir edilir. Ancak yaralanma veya sakatlıklar aynı organda olmuşsa sadece miktarca bü­yük olan bedelin, organ ve sebep değiş­tiğinde ise her bedelin ayrı ayrı gereke­ceği fikri ağırlık taşır. Yaralama ve sa­katlamalarda suç ve ersin taaddüdü ko­nusunda ayrıntılı bir hukuk doktrini oluş­muştur.

Ersin Ödetilmesinde suçluyu cezalan­dırmadan ziyade haksız fiil sonucu mey­dana gelen bedenî zararı tazmin gayesi ağır bastığından erş sorumluluğu için fa­ilin medenî sorumluluğu yeterli olup ce­zaî ehliyete sahip bulunması şartı aran­maz. Başka bir ifadeyle ersin ödenme­sinin gerekçesi failin kasıt ve kusuru de­ğil mağdurun suçsuz oluşudur. Bu se­beple küçüğün, delinin, doktor ve sağlık personelinin, kamu görevlilerinin, hay­van ve eşyanın yol açtığı yaralanma ve sakatlıklarda, gerekli illiyet bağı kurula­bildiği ve mağdur hukukun koruması al­tında olduğu sürece ersin yetkili ve so­rumlu şahıs ve mercilerce ödenmesi ge­rekir. Erşten sorumlu tutulan kural ola­rak fail ise de Hanefîler’e ve Şîa’ya gö­re erş diyet miktarının yirmide birini. İmam Mâlik de dahil Medineli hukuk­çulara göre üçte birini geçtiği takdir­de belli şartlarla bunu âkile üstlenir. Şâfiîler ise miktarı ne olursa olsun ersi âkı-lenin üstleneceği görüşündedir. Ersin alacaklısı mağdur, onun ölümü halinde ise mirasçılarıdır. Erş mağdur açısından diyette olduğu gibi tamamıyla şahsî bir hak sayılır. Hukukî mahiyeti itibariyle ise ersin maddî tazminat vasfı diyete göre çok daha belirgindir. Doktrinde, erş ödendikten sonra faile ayrıca maddî bir bedelin ödetilmeyeceği fikri hâkim ol­makla birlikte suçluya devlet tarafından ek bir ceza verilip verilmeyeceği, yara­nın iyileşip geride hiçbir iz kalmaması­nın ersi ne derece etkileyeceği gibi hu­suslar tartışmalıdır.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski