Eski Zağra-Stara Zagora Neresi, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Eski Zağra. Bugün Bulgaristan’da Stara Zagora adıyla anılan eski bir Osmanlı kaza merkezi.

Karacadağ’ın (Sredna Gora) güneyindeki verimli ovanın kenarında yer alır. Ku­ruluşunun eski dönemlere kadar gittiği ve daha önce burada Beroe adlı eski bir Trak yerleşmesinin bulunduğu belirtilir. Romalılar döneminde Augusta Traiana adını alan bu yerleşme merkezi IV ve V. yüzyıllarda barbar kavimler tarafından tamamen yakılıp yıkıldı. Bizans dönemin­de yeniden teşkil edilerek Eirenepolis adını aldı. Bu adın Zagora’ya nasıl dö­nüştüğü ise tam olarak bilinmemekte­dir. Zagora adı Ortaçağ’ın son dönemle­rinde yaygın şekilde kullanılmış olmalı­dır. Nitekim Arap coğrafyacılarından İd-rîsî burayı Zâgoriye olarak anmaktadır. Muh­temelen 1371 yılında Osmanlılar tarafın­dan fethedilen şehre, bu sonuncu adlan­dırmaya dayanarak önceleri Eskihisâr-ı Zağra, Zağra-i Eskihisar, Zağra Eskisi ve Zağra; daha sonraları ise yaygın ola­rak Zağra-i Atîk veya Eski Zağra denil­miştir. Şehrin adının “Atîk” veya “Eski” ile birlikte zikredilmesi aynı bölgedeki Yenice-i Zağra, Zağra-i Cedîd veya Ye­ni Zağra’dan ayırt etmek için olsa ge­rektir.

Osmanlı idaresine girdikten sonra Ru­meli eyaletinin kazaları içinde yer alan ve uzun süre Edirne’ye bağlı kalan Eski Zağra Osmanlılar’ın ilk devirlerinde bir uç kale şehri durumundaydı. Ancak da­ha sonra Osmanlı sınırlarının genişle­mesiyle bir iç şehir haline geldi. Uzun müddet önemli bir tarihî olaya sahne ol­mayan şehir. Şehzade Selim’in {I. Selim) babası II. Bayezid’le giriştiği taht müca­delesi sırasında ön plana çıktı. Bu sıra­da kendisine Semendire sancak beyliği verilen Selim sancağına gitmeyerek Es­ki Zagra’ya çekildi ve tahta geçmek için gerekli hazırlıkların bir kısmını burada yaptı. Şehir Osmanlı hâkimiyeti dönemin­de âdeta yeniden kuruldu ve kısa zaman­da gelişme gösterdi. Tahrir defterlerine göre 1516’da on sekiz mahallesi ve 2700-2900 dolayında nüfusu vardı. 1530da da mahalle sayısı on sekiz olup nüfusu 2700-2800 civarında idi. Buradaki yer­leşik halkın tamamını Türk ahali teşkil ediyor, şehirde hiçbir gayri müslim bu­lunmuyordu. Bu durum Eski Zağra’nın bir Osmanlı şehri olarak kurulduğunu göstermektedir. Gayri müslim grupların buraya yerleşmesi, fizikî bakımdan ve nüfus yönünden gelişmenin hızlandığı XVI. yüzyılın ikinci yarısında gerçekleş­ti. Nitekim 1570 yılına ait tahrire göre, mevcut on sekiz müslüman mahallesi yanında bir de gayri müslim mahallesi teşekkül etmişti. Bu tarihte şehirde top­lam 3000-3300 kişi yaşamakta olup bu­nun 100 kadarını gayri müslim nüfus oluşturuyordu. Bu yüzyılda şehrin bazı kalabalık ve önemli mahalleleri Cami (Câmi-i Atîk), Veled-i İvaz, Çırçır Murad, Hacı Mahmud, Debbâğan. Hacı Hasan (Terzi Yûsuf). Mihaliçlü. Hacı Timur Han gibi ad­lar taşımaktaydı. Şehirde bahçecilik ya­pılıyor ve tarıma dayalı ekonominin ya­nında bazı meslek ve sanat dalları çok gelişmiş bulunuyordu. Bu dallar arasın­da dericilik ve deriye bağlı üretim (ayak­kabı, çizme, mest vb.) önemli bir iktisadî faaliyet sahası idi. Bundan sonra teks­til ve bununla ilgili iş kolları gelmektey­di. Şehirde özellikle pamuklu dokuma mamulleri olarak çeşitli bezler ve keçe imalâtı, kuşakçılık, takkecilik, terzilik ve kumaş süslemeciliği büyük ölçüde ya­pılmaktaydı. Bunun yanı sıra kasap, ek­mekçi, bakkal ve helvacı gibi gıda ma­mulleri dallarında çalışanlar da vardı. Bu meslek ve sanat dallarıyla uğraşan­ların pek çoğu faaliyetlerini şehirdeki bedestende yapmaktaydılar. Şehirde ay­rıca bir bozahâne, bir başhâne ve bir­çok değirmen de yer alıyordu. Bundan baş­ka şehir her türlü malın alınıp satıldığı bir de pazara sahipti. Burada 1530’da Gümlüoğlu İmareti ve Karaca Ahmed Zâviyesi’nden başka iki cami, iki mescid ve beş hamam mevcuttu. 1570’te cami sayısı beş, mescid sayısı on iki civarın­daydı.

Eski Zağra XVII. yüzyılda da gelişme­sini sürdürdü. Bu yüzyılın başlarında gay­ri müslim nüfus arasında şehre yeni ge­lip yerleşen Ermeniler vardı. Evliya Çelebi, şehrin on dört mahalleye ve kire­mitle örtülü 3000 kadar eve sahip oldu­ğunu yazmaktadır. Burada ayrıca yedi cami, Ali Paşa adıyla bilinen bir medre­se, kırk iki mektep, beş hamam, 855 ka­dar dükkân ve bir bedesten bulunduğu­nu kaydeden Evliya Çelebi şehrin çuha ve akmişe (kumaş) yanında ekmeği, ba­lı, ayvası ve şırası ile de meşhur olduğu­nu belirtir.

XVIII. yüzyılda bir ara Sofya’ya bağla­nan ve gelişmeye devam eden şehir XIX. yüzyılda önemli bazı hadiselere sahne olmaya başladı. Bu yüzyılda XVI. yüzyıl­daki nüfus yapısı tamamıyla değişmiş ve gayri müslim nüfus artmıştı. Nitekim 1831 yılında şehrin toplam 18.368 kişi­lik nüfusunun 5586’sını Türk. 12.782’sini İse gayri müslimler oluşturuyordu. 1853-te çıkan bir yangın şehre büyük zarar verdi. Bu yangında 1270 dükkân ve atöl­ye, on iki cendere, beş han, üç hamam, iki mescid ve bir kütüphane İle bedes­ten tamamen yanmıştı. Nüfus da muhte­melen bu yüzden gerilemiş, ancak müslümanlarla gayri müslim gruplar arasın­da belirli bir nüfus dengesi sağlanmıştı. 1858’de on sekizi Türk, on İkisi Bulgar, biri yahudi mahallesi olmak üzere top­lam otuz bir mahalle ve 2651 ev vardı. Bu evlerden 1632’si Türk, 833’ü Bulgar, 111’i Çingene ve 75’i yahudi ailelerine aitti. Toplam erkek nüfusu ise 8577 idi. Bunun 3277’si Türk, 4205’i Bulgar, 645’i Çingene, 427’si yahudi olup diğerlerinin milliyeti belli değildi. Ancak Türk nüfu­sunda giderek hissedilir bir azalma mey­dana geldi. Bu durumun muhtemelen bölgede baş gösteren siyasî olaylarla il­gisi bulunmaktadır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında Eski Zağra’nın Filibe’ye bağlı olduğu dönemlerde bu azalma daha da arttı. Şehir 1875’te Rusya’nın Bulgarlar’a kurdurduğu ihtilâl cemiyetlerinin faaliyetleri ve 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı (93 Harbi) sırasında büyük tahri­bata uğradı. Bu olaylar esnasında Türk halkının önemli bir kısmı kendileri için daha güvenli olan iç kesimlere göç et­ti. Onlardan boşalan yerleri taşradan gelen Bulgar nüfusu doldurmaya başla­dı. Bu arada şehrin bedesteni Bulgarlar tarafından hapishaneye çevrildi ve daha sonra çıkan bir yangında ise bütünüyle yandı.

1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı son­rasında imzalanan Berlin Antlaşması ile (1878) muhtar bir Bulgaristan Prensliği ve Doğu Rumeli vilâyeti kurulunca Eski Zağra Doğu Rumeli vilâyetinin sınırları içinde kaldı. Ancak 1885’te Bulgaristan Prensliği Doğu Rumeli vilâyeti toprak­larını sınırları içine kattı. Böylece Eski Zağra da bu prensliğe dahil oldu. Şehir 1887’de 16.039, 1892de 17.457, 1900′-de 19.516, 1910’da 22.033, 1920’de 25.314, 1926’da 28.957 nüfusa sahip bulunmakta ve bu nüfus içinde yıldan yıla azalan bir Türk nüfusu yer almak­taydı. Özellikle 1945’ten sonra hızlı bir nüfus artışına sahne olan ve 1988’de nüfusu 156.441’e ulaşan şehirde çeşitli sanayi dallan bulunmakta olup pamuk­lu sanayii, kumaş, kimyasal maddeler, gübre imalâtı, tarım araçları, makine parçaları sanayii, sigara, bira ve konser­ve üretimi önde gelir. Sanayi tesisleri­nin ihtiyacı Stara Zagora hidroelektrik santralinden sağlanır. Şehrin içinde ve çevresinde üzüm, incir, badem ve nar yetiştirilir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski