Eşkinci Nedir, Ne Demek, Eşkinci Tımarı Hakkında Bilgi

Eşkinci. Osmanlılar’da sefere çıkan askerler için kullanılan bir terim.

“Hızlı yürümek, atla hızlı hızlı gitmek” anlamındaki eşmek fiilinden yapılan eş­kin (eşkün) kelimesi “çabuk yürüyüşlü at” demektir. “Atlı postacı” veya “yolcu” mânasına gelen eşkinci ise terim olarak sipahilerin ve bazı geri hizmet birlikleri­nin sefere katılanları hakkında kullanı­lırdı. Ayrıca fermanları bir yere ulaştı­ranlara da eşkinci denirdi. Timarlı sipa­hi eşkincilerinden kalelerde oturanlara “kale eri” veya “müstahfız” adı verilirdi. Daimî ordu statüsündeki kapıkulu as­kerlerinin ise taşra kalelerinde nöbetçi. İstanbul ve Edirne’de bekçi, muhafız ve­ya oturak (emekli) olup sefere katılma­yanları dışındakilerine eşkinci denirdi. Ye­niçeri eşkincileri sefere çıkma işini ke­sinlikle başkasına devredemezlerdi. XVIII. yüzyılın ilk yansında yeniçerilerin eşkin­ci ulûfeleriyle emekli olmaları usulünün kabul edilmesiyle eşkinci nizamı bozul­maya başladı. Emekli eşkincilerin esâmelerinin satışa çıkarılması, bu maaş bel­gelerinin askerlikle ilgisi bulunmayanla­rın eline geçmesi âdeta bir maaş bor­sasının oluşmasına yol açmıştı. Bu uy­gulama zamanla eşkincilerin azalması­na, bu yüzden de sefer sırasında yeniden ulüfeli asker yazımına sebep olmuş ve sonuçta devlet hazinesini zarara sokmuş­tur. O tarihe kadar emekli yeniçerilerin ulufeleri mahlûl kadrolardan karşılanır, eşkinci kadrolarına dokunulmazdı.

Eşkinci tabiri daha ziyade reâyâ sta­tüsündeki bazı kişiler arasından seçilip yetiştirilerek teçhiz edilen ve sefere çı­kan askerler için kullanılırdı.Bunlar tı­marlı sipahilerin sefere götürdüğü cebelüleri oluşturmaktaydı. Böyle bir yüküm­lülüğü olan kişiler bazı vergilerden kıs­men veya tamamen muaf tutulurdu. Os­manlı taşra teşkilâtının önemli unsurla­rından olan ve askerî statüde sayılan yörük, tatar, canbâz, garîb, yaya, müsel­lem vb. kuruluşlar “ocak” adı altında beş, on, yirmi dört, yirmi beş veya otu­zar kişilik gruplara ayrılırdı. Bu kuruluş­lar her yıl devlete belli sayıda eşkinci neferi sağlamakla yükümlüydü. Ocak mensuplarının genellikle üçü veya be­şi eşkinci, diğerleri ise yamak statüsündeydi.

Eşkinci Yörükler. Banş zamanında ken­di işleriyle meşgul olan eşkinci yörüklerin beşte biri tam teçhizattı olarak se­fere hazır bulunurdu. Diğerleri ise sefe­re katılmaz, bazı malî yükümlülükleri yerine getirirlerdi. Geri hizmet birlikle­rinin eşkincileri cephe gerisinde taş gül­le yapma, kereste temin etme, hisar, köprü, yol inşa etme gibi işlerde çalıştı­rılırdı. Fâtih Sultan Mehmed zamanında yamaklar eşkincilere sefer olsun olma­sın her yıl “harçlık” adı altında 50’şer akçe verirlerdi. Ancak bu paranın sefer yapılmayan yıllarda da toplanması eş­kincilerle yamaklar arasında ihtilâfa se­bep olunca II. Bayezid döneminde sade­ce sefer olduğu yıla inhisar ettirilmiştir. “Resm-i yamak” da de­nilen bu vergi yılda bir defaya mahsus olup birden çok sefer vuku bulsa bile di­ğerleri için toplanmazdı. Bu vergiye kar­şılık yamaklar avarızdan muaf tutulur­du. Sefere giden eşkinciler ağnam res­mi vermezler, buna mukabil sefere çık­madıkları yıl üç koyuna 1 akçe verirler­di. Mazeretlerinden dolayı sefere çıkamayan eşkinciler ise yerlerine bedel tut­makla mükelleftiler. Kanunî Sultan Sü­leyman zamanında Silistre sancağı yörük, eşkinci ve yamakları ile tatar taife­lerinin öşür ve sâlâriyye yükümlülüğü vardı. Bu yükümlülük 1569 yılında da devam etmiş, hatta “ellici” taifesinden olanların eşkincilerine verdikleri 50’şer akçe ve mücerredlerinin 2S’er akçe, yağ­cı, küreci taifesinin ise devlet hazinesi­ne verdiği vergilerin avânz-ı dîvâniyye karşılığı olduğu belirtilerek başka ver­gilerin toplanmasına engel teşkil etme­diği vurgulanmıştır. Ancak sefere giden eşkinci o yıl sâlâriyyeden muaf tutulurdu. 1569 tarihli Silistre Kanunu’nda, yörük taifesinin konar göçer olduğu halde bunlardan eşkinci ve ya­makların bu statüde olmadıkları, sipahi toprağında oturdukları ve bağlı oldukla­rı sipahiye karşı bazı yükümlülüklerinin bulunduğu belirtilmiştir. Eşkinci, yamak, tatar ve canbâz taifelerinin resm-i arûsâneleri, yava ve kaçkunları subaşılanna aitti.

Eşkinci yörük taifesinden yaşlı olup sefere gidemeyenlerden yerine gidecek oğlu olmayanlar yamaklığa geçerdi; ya­makların işe yarar oğulları ve kardeşleri de yamak olurdu. Bir yörük eşkincisi si­lâh olarak cebe, mızrak, yelek, ok, yay, kılıç ve kalkan kullanırdı. Ayrıca her on eşkincinin bir beygiri, bir de cadın olurdu. Bir yörük eşkinci oca­ğının Fâtih Sultan Mehmed zamanında­ki mevcudu yirmi dört kişiydi; bunlar­dan dördü eşkinci, yirmisi yamaktı. Eş­kincilerden sadece biri sefere katılır ve buna “benevbet (nevbetlü)” denirdi; se­fere çıkmayan diğer üç eşkinciye ise “ça­tal” adı verilirdi. XVI. yüzyılın ilk yarısın­da eşkinci ocakları yirmi beşer kişiden oluşmaktaydı. Bunlardan biri nevbetlü eşkinci, dördü çatal, yirmisi de yamaktı. III. Murad zamanında her ocak beşi eş­kinci, yirmi beşi yamak olmak üzere otu­zar kişiden meydana geliyordu. Kanunî Sultan Süleyman döne­minde Rumeli’deki eşkinci yörüklerin ge­nel mevcudu 5084, yamakların ise 20.586 kişiydi. XVII. yüzyılın ilk yarısında Rume­li’de 1290 ocak yörük vardı. Müsellem ve yörükler toplam 1309 ocaktan iba­retti. Bunlar da otuzar kişilik ocaklara ayrılmış, her ocağın yirmi beşi yamak, beşi eşkinci statüsüne bağlanmıştı. Kanunnâmeler­de yörüklerin kendi cinslerinden başka­sına eşkinci ve yamak olamayacakları belirtilmektedir. İmpara­torluğun çeşitli bölgelerinde aynı şekil­de teşkilâtlanmış olan doğancılar da dev­lete eşkinci sağlamak zorunda idiler. Eş­kinci, yamak ve bunların evlâdından do­ğancı olanların eşkincilik ve yamaklık statüleri kalkmaz, eski mükellefiyetleri devam ederdi. Aynı şekilde yağcı, küreci, raiyyet, tuzcu veya çeltikçi yazılan eş­kinci ve yamak oğulları da yörük eşkinciliği ve yamaklığından çıkmazlardı. 1683 Viyana bozgunundan sonra Rumeli’de bulunan yörük grupları evlâd-ı fatihan adıyla yeniden teşkilâtlandırıldı.

Eşkinci Tatarlar. Rumeli’nin Hırsova ve Varna dolaylarında zeâmetli olarak bu­lunan eşkinci tatarlar da eşkinci yörük statüsünde idiler. Kanunî Sultan Süley­man zamanında bunlar zaîm ve yamaklarıyla birlikte 2152 kişiden ibaretti. 363 kişi olan eşkincilerden beşte birinin se­fere gittiği düşünülürse benevbet eşkin­ci adedinin yetmiş civarında olduğu söy­lenebilir. Halbuki bu sayı Yavuz Sultan Selim zamanında seksendi.

Yaya ve Müsellem Eşkincileri. Orhan Gazi döneminin savaşçı birliklerinden olup Yeniçeri Ocağı’nın teşkilinden sonra za­manla geri hizmet birlikleri arasına alı­nan yaya ve müsellemlerin her beş ne­feri bir ocak kabul edilmişti. Her ocağın tasarruf ettiği bir timarı vardı. Bunlar da nöbetleşe sefere çıkarlardı. Sefere gidenler ağnam resminden muaf olur­du. IV. Murad zamanında Anadolu’daki nevbetlü yaya ve müsellem eşkincileri­nin sayısı 6900 olup yamaklarıyla birlik­te toplam mevcutları 26.500 kişiydi. Eş­kinci yaya ve müsellemlerin başlıca gö­revleri top çeken öküz ve camızlara bak­mak, topların bir yerden bir yere nakli­ni sağlamak, yolları temizlemek ve za­hire nakletmekti, Karaman eşkincileri kanununda on sekiz yaşından küçük sipahizâdelere hiz­met teklif edilmeyeceği belirtilmiştir. Voynuklar ve Eflâklar on evden bir eşkin­ci verirlerdi. Bun­ların XV. yüzyıl ortalarındaki mevcutları 716 kişiydi.

Canbâzân ve garîbân taifelerinin ise on neferde biri eşkinciydi. Hizmete gi­denlere geri kalan dokuz kişi 50’şer ak­çe harçlık verirdi.

Eşkinciler XV. yüzyılda, özellikle Fâtih Sultan Mehmed zamanında Osmanlı or­dusunun önemli bir kısmını oluşturmuş­lardır. Bu fonksiyonları XVI. yüzyıl orta­larına kadar devam etmiş, bu yıllarda Osmanlı ordusunda ve bilhassa yayalar arasında ateşli silâhların yaygınlaşma­sından İtibaren eşkinciler ve bunlarla il­gili kuruluşlar giderek önemlerini kay­betmiştir. II. Mahmud zamanında eşkinci kadrolarının ıslahına çalışılmışsa da yeni­çerilerin karşı çıkması yüzünden olumlu sonuç alınamamıştır.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski