Esmaül Hüsna Tümü Kısa Anlamları, Özet Olarak,

ESMÂ-İ HÜSNÂ

TİRMİZİ RİVAYETİNDE YER ALIP YAYGINLIK KAZANAN ESMÂ-İ HÜSNÂNIN ALFABETİK SIRALANIŞI

1

ADL

Mutlak adalet sahibi, aşırılığa meyletmeyen

insanla ilgili

 

2

AFÜV

Hiçbir sorumluluk kalmayacak şekilde günahları affeden

insanla ilgili

 

3

Ahir

Varlığının sonu olmayan

zâti

 

4

ALÎ

İzzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın

zatî

 

5

ALÎM

Hakkıyla bilen

zatî

 

6

ALLAH

Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere lâyık bulunan zâtın özel ve en kapsamlı adı

zatî

 

7

AZÎM

Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti anlaşılmayacak kadar ulu

zatî

 

8

AZfZ

Yenilmeyen yegâne galip

zâti

 

9

BÂİS

Ölümden sonra dirilten

kevnî

 

10

BÂKİ

Varlığının sonu olmayan

zatî

 

11

BARİ’

Bir model olmaksızın canlıları yaratan

kevnî

 

12

BASİT

Rızkı genişleten, ruhları bedenlerine yayan

kevni

 

13

BASÎR

Gören

zatî

 

14

BÂTIN

Zâtının görülmesi ve mahiyetinin bilinmesi açısından gizli

zatî

 

15

BEDÎ’

Eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan

kevnî

 

16

BER

İyilik eden, vaadini yerine getiren

zatî

 

17

CAMİ1

Toplayıp düzenleyen, kıyamet günü hesaba çekmek için mahlûkatı toplayan

kevnî

 

18

CEBBAR

İradesini her durumda yürüten, yaratılmışların halini iyileştiren

zatî

 

19

CELÎL

Azamet sahibi

zatî

 

20

DÂR (Zâr)

Zarar veren

kevnî

 

21

EVVEL

Varlığının başlangıcı olmayan

zâtı

 

22

FETTÂH

İyilik kapılarını açan, hakemlik yapan

insanla ilgili

 

23

GAFFAR

Daima affeden, tekrarlanan günahları bağışlayan

insanla ilgili

 

24

CAFÛR

Bütün günahları bağışlayan

insanla ilgili

 

25

GANÎ

Her şeyden müstağni, kendi dışındaki her şey O’na muhtaç

zatî

 

26

HABIR

Her şeyin iç yüzünden haberdar olan

zatî

 

27

HADİ

Yol gösteren, murada erdiren

insanla ilgili

 

28

HAFİ D

Alçaltan, zillete düşüren

insanla ilgili

 

29

HAFÎ2

Koruyup gözeten ve dengede tutan

kevnî

 

” 30

HAK

Fiilen var olan, mevcudiyeti ve ulûhiyyeti gerçek olan

zatî

 

31

HAKEM

Son hükmü veren

insanla ilgili

 

32

HAKİM

Bütün emirleri ve isleri yerli yerinde olan

zatî

 

33

HALİK

Takdirine uygun bir şekilde yaratan

kevni

 

34

HALİM

Acele ile ve kızgınlıkla muamele etmeyen

insanla ilgili

 

35

HAMÎD

Övülmeye lâyık

zatî

 

36

HASÎB

Kullarına yeten, onları hesaba çeken

insanla ilgili

 

37

HAY

Ebedî hayatla diri

zatî

 

38

KÂBIZ

Rızkı tutan, canlıların ruhunu alan

kevnî

 

39

KADİR

Her şeye gücü yeten, kudretli

zâti

 

40

KAHHÂR

Yenilmeyen, yegâne galip

zatî

 

41

KAVÎ

Her şeye gücü yeten, kudretli

zatî

 

42

KAYYÛM

Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden

kevnî

 

43

KEBİR

Zâtının ve sıfatlarının mahiyeti aniaşılamayacak kadar ulu

zâti

 

44

KERÎM

Fazilet türlerinin hepsine sahip

zâti

 

45

KUDDÛS

Her eksiklikten münezzeh

zatî

 

46

LATÎF

Yaratılmışların ihtiyacını en ince noktasına kadar bilip sezilmez yollarla karşılayan

insanla ilgili

 

47

MÂCİD

Sanlı, şerefli

zatî

 

48

MÂLİKÜ’l-MÜLK

Mülkün sahibi

kevnî

 

49

MÂNİ’

Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere engel olan

kevnî

 

50

MECÎD

Sanlı, şerefli

zatî

 

51

MELİK

Görünen ve görünmeyen âlemlerin sahibi

kevnî

 

52

METÎN

Her şeye gücü yeten, kudretli

zatî

 

55 54

MUAHHİR

Geriye bırakan

kevnî

 

MUĞNÎ

Zenginlik verip tatmin eden

kevnî

 

55

MUHSÎ

Her şeyi tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen

zatî

 

56

MUHYÎ

Can veren

kevnî

 

57

MUÎD

Tekrar yaratan

kevnî

 

58

MUİZ

Yücelten, izzet ve şeref veren

insanla ilgili

 

59

MUKADDİM

Öne alan

kevnî

 

60

MU KİT

Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren, bilip gücü yeten ve koruyan

kevnî

 

61

MUKSİT

Adaletle hükmeden

insanla ilgili

 

62 / MUKTEDİR

Herşeye gücü yeten, kudretli

zatî

 

65

MUSAVVİR

Şekil ve özellik veren

kevnî

 

64

MÜBDİ’

ilkin yaratan

kevnî

 

65

MÜCİB

Dileklere karşılık veren

insanla ilgili

 

66

MÜHEYMİN

Kâinatın bütün islerini gözetip yöneten

kevnî

 

67

MÜ’MİN

Güven veren, vaadine güvenilen

insanla ilgili

 

68

MÜMİT

Öldüren

kevnî

 

69

MÜNTAKIM

Suçluları cezalandıran

insanla ilgili

 

70

müteAlî

izzet, şeref ve hükümranlık bakımından en yüce, aşkın

zatî

 

71

MÜTEKEBBİR

Azamet ve yüceliğini izhar eden

zatî

 

72

MÜZİL

Alçaltan, zillet veren

insanla ilgili

 

75

NAFİ’

Fayda veren

kevnî

 

74

NÛR

Nurlandıran, nur kaynağı

zâti

 

75

RAFİ’

Yücelten, izzet ve şeref veren

insanla ilgili

 

76

RAHİM

Bağışlayan, esirgeyen

zatî

 

77

RAHMAN

Bağışlayan, esirgeyen

zatî

 

78 79

RAKİB

Gözetleyip kontrol eden

insanla ilgili

 

RAUF

Şefkatli

zatî

 

80

REŞÎD

Bütün isleri isabetli ve hedefine ulaşıcı, irşad edici

zatî

 

81

REZZAK

Bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren

kevnî

 

82

SABÛR

çok sabırlı

insanla ilgili

85 84

SAMED

Arzu ve ihtiyaçları sebebiyle herkesin yöneldiği ulular ulusu bir müstağni

zatî

 

SELÂM

Esenlik veren

zâti

 

85

SEMİ’

İşiten

zatî

 

86

SEHÎD

Her şeyi gözlemiş olarak bilen

zatî

 

87

ŞEKÛR

Az iyiliğe çok mükâfat veren

insanla ilgili

 

88

TEVVAB

Kullarını tövbeye sevkeden ve tövbelerini kabul eden

insanla ilgili

 

89

VÂCİD

Dilediğini dilediği zaman bulan bir müstağni

zatî

 

91 92

vAhid

Bölünüp parçalara ayrılmaması ve benzerinin bulunmaması anlamında tek

zatî

 

vAlî

Kâinata hâkim olup onu yöneten

kevnî

 

VARİS

Varlığının sonu olmayan

zâti

 

93

VASİ’

İlmi ve merhameti her şeyi kuşatan

zatî

 

94

VEDÛD

Cok seven, cok sevilen

insanla ilgili

 

95

VEHHÂB

Karşılık beklemeden bol bol veren

insanla ilgili

 

96

VEKİL

Güvenilip dayanılan

insanla ilgili

 

97

VELÎ

Yardımcı ve dost

insanla ilgili

 

98

ZAHİR

Varlığını ve birliğini belgeleyen birçok delilin bulunması açısından aşikâr

zatî

 

99

zü’i-celAli

ve’l-İKRAM

Azamet ve kerem sahibi

zatî

 

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski