Evcara Ne Demek, Makamı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Evc-ârâ. Türk mûsikisinde bir birleşik makam.

III. Selim tarafından terkip edilmiştir. Dizisi, zirgüleli hicaz makamı dizisinin ırak perdesindeki inici şeddine, eviç per­desindeki eksik segah ve eksik müstear beşlilerinin eklenmesinden meydana gel­miştir. Buradaki eksik segah beşlisi, özel­likle çıkıcı nağmelerde bazan eksik fe­rahnak beşlisi şeklini alabilir. Nota yazı­mında donanımına si koma bemolü ile fa, do, lâ ve mi bakiye diyezleri yazılır; gerekli diğer değişiklikler ise yazım içerisinde gösterilir. Makamın birinci dere­cede güçlüsü tiz durak eviç perdesi olup bu perdede segah veya müstear çeşni-leriyle yanm karar yapılır. Müstearlı ka­lış bazan asma karar durumundadır. Ana dizinin ek yerindeki nîm hicaz perdesi ise makamın ikinci derecede güçlüsü olup bu perdede de hicaz çeşnisiyle asma ka­rar yapılır. Durağı ırak perdesidir ve ini­ci bir seyir takip eder. Bu makam dizi­lerinin şematik gösterilişi şöyledir:

Evcârâ makamı günümüze kadar şed makam olarak kabul edilegelmiştir. Ger­çekten de eviç ve ırak perdeleri arasın­daki ana dizi zirgüleii hicaz dizisinin ini­ci şeddidir. Ancak eviç perdesi üzerinde­ki segah ve müstear beşlileri ana diziye tamamen yabancıdır. Bu beşliler, dizi­nin uzatılması veya simetrik bir geniş­leme sonucu ortaya çıkmamalarına rağ­men bütün evc-ârâ eserlerde kullanıl­mıştır; yani makamın yapısında mutla­ka bulundukları halde ana diziye yaban­cıdırlar. Bu durumda, ana dizi her ne kadar şed ise de tiz taraftaki bu iki yabancı çeşninin bulunması sebebiyle evc-ârâ makamını artık şed makam değil bir birleşik makam olarak değerlendirmek daha uygun olacaktır.

Evc-ârâ makamına örnek olarak Dil-hayat Kalfa’nın çifte düyek usulündeki peşreviyle aksak semai usulündeki saz semaisi, III. Selim’in muhammes usulün­de, “Mevc-i atlas-ı felekte ben nevadan geçtim” mısraı ile başlayan bestesi, Kü­çük Mehmed Ağa’nın hâvî usulünde, “Ge­lince hatt-ı muanber o meh-cemâlimi­ze” mısraı ile başlayan bestesi, Hammâ-mîzâde İsmail Dede Efendi’nin aksak se­mai usulünde, “Hüsnüne mail gönlüm ezelden” mısraı ile başlayan şarkısı ve­rilebilir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski