Evfer Usülü Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Evfer. Türk mûsikisi usullerinden.

Arapça’da “sayıca daha fazla, pek çok” anlamına gelen kelime Türk mûsikisin­de dokuz zamanlı bir küçük usulün adı­dır. Bir dört zamanla bir beş zamanın, başka bir ifadeyle bir sofyan ile ikinci şekil bir Türk aksağının birleşmesinden meydana gelmiştir. Bünyesinde yer alan Türk aksağının farklı yani ikinci şekil olu­şu evferi aksak usulünden ayırmaktadır. Evfer usulüne başlı başına bir ritmik de­ğer kazandıran bu farklılık aksağın son iki darbındaki uzun-kısa vuruşların yer değiştirmesi şeklinde, yani kısa-uzun darplar halinde vurulmasından ibarettir. Usûlün 9/S’lik birinci ve 9/4’lük ikinci mertebeleri çok kullanılmıştır. Halk tür­külerinin ölçülmesinde de faydalanılan evferin Ege yöresi türkülerinin bazıların­da ise 9/2’lik bir üçüncü mertebesinin kullanıldığı görülmektedir. Ayrıca Mev­levi âyinlerinin ikinci selâmlarının âdeta değişmez usulü halinde kullanılan ikinci mertebesine “ağır evfer” veya “Mevlevi evferi” adı verilir. Âyinlerin ikinci selâm­ları genellikle bu usulün ikinci kısmı olan Türk aksağı ile başlar. Bu mertebelerin şematik gösterilişi şöyledir:

Evfer usulünün birinci mertebesiyle şarkı, türkü ve ilâhilerle Trakya yöresi türkü ve oyun havalan, ikinci mertebe­siyle de Mevlevi âyinlerinin ikinci ve dör­düncü selâmları başta olmak üzere da­ha çok Ege ve Balıkesir yöresi zeybek, türkü ve oyun havaları ölçülmüştür. Bu mertebe şarkılarda az kullanılmıştır.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski