Evrenosoğulları Kimdir, Özellikleri, Tarihi, Dönemi, Hakkında Bilgi

Evrenosoğulları. Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde özellikle Rumeli’nin fethinde büyük hizmetleri görülen bir akıncı ailesi.

Ailenin adı, Karesi Beyliği emirlerin­den biri iken bu beyliğin Orhan Bey ta­rafından Osmanlı hâkimiyeti altına alın­masından sonra (1348) diğer Karesi emir­leriyle beraber Osmanlılar’ın hizmetine giren Evrenos Bey’e dayanır. Evrenos Bey’in babası Prangı lakabı ile anılan îsâ Bey’dir. Bazı kaynaklara göre Bozoklu Han’ın oğlu olan îsâ Bey, Süleyman Pa­şa ile birlikte Rumeli fütuhatına katılmış ve Makedonya’nın fethi sırasında Vrina-ya’ya bağlı Prangı (Frankı veya Pranko) köyünde şehid düşerek orada gömül­müştür. Türbesi daha sonra oğlu Evre­nos Bey tarafından yaptırılmıştır. Osman­lı tarihlerinde Evrenoz (Evrenuz) şeklin­de de kaydedilen Evrenos Bey’i Batlı tarihçiler Bursa muhafızının oğlu olarak gösterirler ve Bursa’nın fethinden son­ra Türkler’in hizmetine girdiğini ileri sü­rerler. Ayrıca Evrenos Bey’in Akkoyunlu Türkleri’nden olduğu veya Kıpçaklar’ın Uran kabilesine mensup bulunduğu da söylenmektedir.

Evrenos Bey, Osmanlı Devleti’nin hiz­metine girdikten sonra Rumeli’de baş­latılan fetih hareketlerinde önemli rol oynadı. Nitekim Orhan Bey’in oğlu Süley­man Paşa’ya bağlı kuvvetlerle Rumeli’­ye geçti. Süleyman Paşa Evrenos Gazi’yi Bizans İmparatoru Kantakuzenos’a yar­dım etmek üzere görevlendirdiği gibi 1356’dan sonra Rumeli’de oluşturulan ilk uçlardan birinin yönetimini de bir akıncı beyi olarak ona verdi. Evrenos Bey Türk akınlarının Meriç boyuna ulaş­masından sonra Gelibolu yakınlarındaki Konurhisar’ı ve Burgaz’ı merkez edine­rek 1359 yılında Keşan ve Dimetoka ta­raflarında akınlarda bulundu. Bu başa­rılarından dolayı Orhan Bey ona kılıç ve kaftan gönderip vakıf için istediği yer­leri verdi (760/1359).

Süleyman Paşa’nın ölümünden sonra (1359) Evrenos Bey Rumeli’deki birlikle­rin başına gönderilen Şehzade Murad ile birlikte fetihlere devam etti. Kısa bir süre sonra Orhan Bey’in de ölümü üze­rine Şehzade Murad Rumeli’den ayrılmak zorunda kalınca bu bölgenin kontrolü Hacı İlbey ile birlikte Evrenos Bey’e bı­rakıldı. 1. Murad Anadolu’da devlet işleriyle uğraşırken Rumeli’de fethedilen topraklar bu emirler tarafından korun­du. Sultan Murad’ın Rumeli’ye geçme­sinden sonra bir süre duraklamış olan fetihlere devam edildi. Bu sırada Evre-nos Gazi Keşan’ı fethetti. Rumeli’deki Osmanlı kuvvetlerinin sol koluna kuman­da eden Evrenos Bey. Edirne’nin fethi için yapılan hazırlıklar sırasında Malka­ra ve İpsala’yı ele geçirdi (1361). Edirne’­nin fethine de katıldı ve daha sonra İp­sala’ya yerleşip karargâhını bu müstah­kem kaleye taşıdı. Sultan 1. Murad’ın em­riyle Batı Trakya’ya geçerek Dimetoka ve Gümülcine’yi Osmanlı topraklarına kattı (1363). Böylece Sırplar’ın Edirne’yi kurtarma teşebbüsleri sonuçsuz kaldı.

Sırp Sındığı Zaferi’nden sonra (1364) Balkanlardaki uç bölgelerini sağ, orta ve sol kanatlara ayıran Sultan Murad üç koldan fetih hareketlerini başlattı. Sol kanat yani batı bölgesi kumanda­nı olan Evrenos Bey Serez ve çevresini ele geçirdiyse de burası tekrar elden çıktı. 1372 Çirmen Savaşı’nın ardından Sırp prenslerinin idaresinde bulunan ve önemli ticaret yollarına sahip Makedon­ya’nın fethiyle görevlendirilen Evrenos Bey bu harekât sonunda Ferecik, İskeçe, Kavala. Karaferye. Drama ve Zihne-yi Osmanlı topraklarına kattı. Emrinde­ki Osmanlı kuvvetleriyle birlikte Serez’i ikinci defa fethederek kendisine mer­kez yaptıktan sonra Vezir Çandarlı Halil Paşa ile birlikte Makedonya’nın fethine başladı (1385).

I. Kosova Savaşı öncesinde Suttan Murad’dan izin alarak hacca giden Evrenos Bey’in savaş başlamadan önce Rumeli’­ye dönmesi Osmanlı ordusunun morali­ni düzeltti. Tecrübeli bir savaşçı olan Ev­renos Bey, bölgeyi İyi tanıdığı için Paşa Yiğit ile birlikte öncü olarak yer aldığı bu savaşın kazanılmasında önemli rol oynadı. Savaştan sonra Vodena ve Çitroz (Kitros) kasabalarını da fethetti; Yıldırım Bayezid’in ilk saltanat yıllarında Arna­vutluk sınırlarına akınlar yaptı. Yıldırım Bayezid’in Balkanlar’daki hâkimiyeti sür­dürmek için akıncı teşkilâtını yeniden canlandırması. Evrenos Bey, Paşa Yiğit Bey ve Fîruz Bey gibi kumandanların baş­ta Bosna olmak üzere Eflak ve Tuna’nın kuzey taraflarına kadar akınlar düzen­lemesine vesile oldu. Bu arada Bayezid’in seferlerine de katılan Evrenos Bey. Ef­lak ve Niğbolu savaşlarında padişaha tec­rübesiyle yardımcı oldu. Bayezid’in Niğbolu Savaşı’ndan sonra ağırlık verdiği İs­tanbul muhasarası esnasında İstanbul’a batıdan gelecek bir yardımı önlemek için Yâkub Paşa ile birlikte Mora ve çevre­sinde akınlarda bulundu. Bu akınlar sı­rasında Tesalya ovasındaki bazı yerle­şim yerlerini aldı (1392). Hatta Mora’nın iç kesimlerine kadar akınlar düzenleye­rek Venedikliler’e ait Koron ve Modon gibi kolonileri baskı altında tuttu. An­kara Savaşı’nda da Amasya sancak beyi Çelebi Mehmed’in yanında yer aldı.

Evrenos Bey, Yıldırım Bayezid’in ölü­münden sonra oğullan arasında çıkan taht kavgalarında önce Edirne’ye hâkim olan Süleyman Çelebi’yi desteklemesine rağmen onun Bizans İmparatoru Manuel Palaiologos ile yaptığı Gelibolu Antlaş­ması (1403) sonunda bazı yerleri Bizans-lılar’a terketmesine karşı çıktı. Süleyman Çelebi’nin ölümünden sonra (1410) Mû-sâ Çelebi’nin yaptığı çağrıyı hastalığını ve yaşlılığını ileri sürerek kabul etme­di. Daha sonra Mehmed Çelebi’ye yar­dım ederek tahtı ele geçirmesinde etki­li oldu.

Orhan Bey,I. Murad, I. Bayezid ve Fet­ret devrinde Osmanlı Devleti’ne büyük hizmetlerde bulunan Evrenos Bey, Şev­val 820’de(Kasım 1417) Yenice-i Vardar-da vefat etti ve burada yaptırmış oldu­ğu türbeye defnedildi. Türbe kitabesine göre “Melikü’l-guzât ve’l-mücâhidîn” la­kabını taşımaktaydı. Öldüğü zaman 100 yaşını aşmış bulunuyordu. Yenice-i Var-dar’da cami. mescid, imaret ve medre­se gibi tesisler yaptırmıştı. Bundan baş­ka diğer Rumeli şehirlerinde de vakıfla­rı vardı.

Evrenos Bey’in oğullarından Ali ve Tsâ beyler, babalarından sonra Osmanlılar’ın Rumeli’deki akıncı beyleri olarak hizmet ettiler. Yıldırım Bayezid. Ali Bey’e Rume­li’deki başarıları karşılığında Ergiri san­cağını vermiş ve Arnavut-ili uç beyliğini kendisine bırakmıştı. Ankara Savaşı’n­dan sonra babasının isteği üzerine Mû-sâ Çelebi’nin hizmetine giren Ali Bey. yi­ne babasının tavsiyesi doğrultusunda Mehmed Çelebi ile de irtibata geçmiş ve onun hükümdar olmasında etkili ol­muştu. Evrenosoğlu Ali Bey. II. Murad devrinde de Arnavutluk’taki faaliyetleri­ne devam etti. Düzmece Mustafa İsya­nında önce Mustafa’yı desteklediyse de daha sonra II. Murad tarafına geçti. Se-lânik’in fethinde (I430) büyük yararlık gösterdiği gibi 1432’den sonra Maca­ristan ve Erdel üzerine düzenlediği akın­larla ününü daha da arttırdı. 1441’de Belgrad Kalesi’ni ilk defa kuşattı. Altı ay kadar süren bu kuşatma, Macaristan içlerine sevkedilen akıncı kollarının ye­nilgiye uğraması üzerine kaldırıldı. 1444 yılında Arnavutluk’ta isyan eden İsken­der Bey üzerine gönderilen Ali Bey’in son olarak Fâtih devrinde 1462 Eflak sefe­rine katılmış olduğu bilinmektedir. Bu tarihten sonra vefat etmiş olan Ali Bey’in türbesi de Yenice-i Vardar’dadır.

Ali Bey’in oğullarından Şemseddin Ah-med Bey, babası ve kardeşi Evrenos Bey ile birlikte akıncı beyi olarak 1462’de ya­pılan Eflak seferine katılmış, daha son­raki yıllarda Arnavutluk taraflarına dü­zenlenen akınlara iştirak etmiştir. 1466 yılında Tırhala sancağının tahririnde gö­revlendirildiği anlaşılan Ahmed Bey Yenice-i Vardar’da cami, medrese ve İma­ret yaptırmış, bunlar için 1498’de bir vakfiye hazırlatmıştır. Bundan bir yıl son­ra da vefat etmiş ve kendi yaptırdığı ca­mi naziresine defnedilmiştir. Oğulları îsâ ve Süleyman beyler Osmanlı ordusunda çeşitli hizmetlerde bulunmuşlar ve 1488′-de yapılan Osmanlı-Memlûk savaşında şehid düşmüşlerdir.

Ali Bey’in diğer oğlu Evrenos Bey de 1462 Eflak seferine katıldıktan sonra Boğdan sınırlarında akıncı olarak savaş­mıştır. Bundan sonraki faaliyetleri ve ölüm tarihi bilinmemektedir.

Evrenos Gazi’nin oğullarından îsâ Bey ise sancak beyi olarak 1434-1438 yılla­rı arasında Arnavutluk üzerine yapılan akınlara ve 1443 yılındaki Morava Sava-şı’na katılmış, Fâtih Sultan Mehmed dev­rinde Arnavutluk’ta meydana gelen olay­larda önemli rol oynamıştır. Fâtih’in Sır­bistan seferini fırsat bilen Arnavutluk Beyi İskender Bey, Napoli kuvvetleriyle birlikte Berat şehrini kuşatınca (1455) Fâtih Evrenosoğlu îsâ Bey’i 40.000 kişi­lik bir kuvvetle derhal İskender Bey üze­rine gönderdi. Yapılan savaşta iskender Bey’in kuvvetleri büyük bir yenilgiye uğ­ratıldı(26 Temmuz 1456). îsâ Bey kardeşi Ali Bey’den sonra vefat etmiş olup onun da türbesi Yenice-i Vardar’dadır. Ayrıca bu şehirde cami ve imareti de vardır. îsâ Bey’in Mehmed Bey adındaki oğlunun 1501 yılında İlbasan sancak beyi oldu­ğu ve Draç’ı fethettiği bilinmektedir.

Rumeli’nin fethinde ve Türkleşmesinde büyük yararlıklar gösteren Evrenosoğulları, özellikle Yenice-i Vardar’da yerleşe­rek burayı kendilerine merkez yapmış­lardır. Selanik yakınlarında bu küçük ka­sabanın merkezi olduğu bölgeye Osman­lı fethinden sonra 1430’larda kalabalık Türkmen grupları iskân edilmiş ve burası önemli bir askerî ve kültürel gelişmeye sahne olmuştur. Ayrıca Selanik ile Ye­nice arasındaki bu bölgede Evrenosoğulları birçok vakıf da kurmuşlardır. Evrenosoğulları Osmanlılar’m Rumeli’de ilk vakıf kurucuları arasında yer almaktadır.

1668 yılı baharında Yenice’yi ziyaret eden Evliya Çelebi, burasının Evrenosoğulları sayesinde oldukça zengin ve ge­lişmiş bir yer haline geldiğini belirtmek­tedir. “Evrenos Bey yöresi” olarak anı­lan Yenice-i Vardar’da Gazi Evrenos ve Gazi Ahmed beylerin türbeleri, Büyük Cami, Asker Camii, Evrenos Hamamı ve saat kulesi günümüze kadar gelmiştir. Bu saat kulesinin, Evrenos Bey’in torunu

Ahmed Bey’in türbesinin yanına 1753’te ailenin başka bir ferdi tarafından inşa ettirildiği bilinmektedir. Bunlann dışın­da 1912 yılına kadar burada yaşayan ailenin Yenice’yi terketmeden önceki son üyesinin yaptırdığı bir de büyük saray vardır.

Akıncılığın yavaş yavaş önemini kay­betmesi üzerine Evrenosoğulları’nın da XVI. yüzyılın ortalarından itibaren nüfuz ve şöhretleri giderek azaldı. Ancak XVIII. yüzyılın başlarında bu aile fertlerinden bazıları “evlâd-ı fatihan” da denilen Ru­meli yörük teşkilâtında idarecilik yapmış­lardır. XIX. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde siyasî ve idarî görevler alan bu aile men­supları çeşitli kollar halinde günümüze kadar gelmiştir.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski