Eymür Boyu, Oğuzların Eymür Boyu Hakkında Bilgi

Oğuz boylarından biri.

Kâşgarlı Mahmud Oğuz boyları üste­sinde Eymir (Eymür) boyunu XI. sırada zikreder ve damgasının şeklini de verir. Fahreddin Mübarek Şahın 1206 yılında yazdığı tarihinde yer alan Türk topluluk­ları listesindeki “^ ” muhtemelen bu boyun yanlış yazılmış bir şekli olmalıdır. Reşîdüddin Fazlullah (XIV. yüzyılın başla­rı) Eymir’in “çok iyi ve zengin” mânası­na geldiğini, ülüşünün (koyunun etinden yediği kısım) ucayla ve onkununun da Uç kuşu olduğunu belirtmiş ve damgasının şeklini vermiştir. Reşîdüddin’in eserini kaynak olarak kullanan Yazıcıoğlu Ali Efendi ise (XV. yüzyılın birinci yarısı) Eymir’i “hadsüz eyü ve bay” şeklinde ter­cüme etmiştir. Uç’un nasıl bir kuş oldu­ğu hakkında bilgi bulunmamakla bera­ber Timur’un Uç Kara Bahadur adında bir kumandanı olduğu bilinmektedir.

Destanî eserlerde Eymir boyuna men­sup herhangi bir beyin adı anılmamakta, fakat Câmi’u’t-teuârih’te “Türkler’in Tarihi” bölümünde Oğuz yavkularını (yab-gu/melik) çıkaran beş boydan birinin Eymir boyu olduğu ifade edilmektedir. Diğer taraftan XVI. yüzyılda Anadolu’da bu boyun ismini taşıyan yetmiş bir yer adına rastlanmıştır. Bu sayı ile Eymirler Oğuz boylan arasında dördüncü sırada yer atmışlardır. Bu da Eymirlerin Ana­dolu’nun bir Türk yurdu haline gelme­sinde birinci derecede rol oynayan bü­yük boylardan biri olduğunu göstermek­tedir. Öte yandan Rumeli’ye nakledilen oymaklar arasında Eymir boyuna men­sup olanların da bulunduğu görülür. Ni­tekim XVI. yüzyılda Çirmen sancağının Hasköy kazasında elli hanelik Eymir-i Büzürk ve kırk dört hanelik Eymir-i Kü­çük adlarında iki köye rastlanmaktadır. Eymir tahrir defterlerinde şahıs ve oy­mak adı olarak da geçmektedir.

XVI. yüzyılda Eymirler’in en büyük kol­larından biri Halep Türkmenleri arasın­da yaşamakta ve dört obaya ayrılmak­taydı. 978 (1570-71) yılında bu dört oba­nın 453 vergi nüfusu vardı. XVII. yüzyıl­da da Eymirler’in eski hayat tarzlarını sürdürdükleri görülmektedir. 1690’da Avusturya ile yapılan savaş dolayısıyla diğer Türkmen oymaklarından olduğu gibi Eymirler’den de 100 atlı istenmiş­tir. Eymirler bu tarihte Bunsuzlu Eymi-ri, Dündarlı Eymiri, Tosun Eymiri, Kara­gözlü Eymiri, Çarık Eymiri, Affân Eymi­ri, Sancaklı Eymiri, Yûsuf Eymiri. Hacı Bayram Eymiri, Afşarlı Eymiri olmak üzere on obaya ayrılmışlardı. Eymirler bu tarihlerde ve daha sonra diğer birçok Türkmen oymağı ile birlikte Suriye’deki Humus yöresinde yerleştirilmeye çalışıl­mıştır. Fakat seyyah Nİebuhr’un listesi. Eymirler’den 500 çadırlık bir topluluğun XVIII. yüzyılın ikinci yarısında eski haya­tını sürdürdüğünü göstermektedir. Bu Eymirler’in Sivas’ın güneyindeki Yeni İl’de bir kolu olup bu kol da birçok obaya ay-rılmıştu Nitekim bunlardan Kaçar Eymi­ri’ne bağlı olan bir topluluk Nevşehir’in kuruluşunda 1718’den sonra Kuşkayası ve Sakaldutan köylerine iskân edilmiştir. 1755’te elli hanelik bir Eymir obası da Karaman eyaletinde İsmi! ile Karapınar arasında bulunan Belenliburun Derben-di’ne yerleştirilmiştir. Diyarbekir bölge-

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski