Eyüp Mezarlığı Nerede, Özellikleri, Eyüp Mezarlığındaki Ünlüler

Eyüp Mezarlığı. İstanbul Eyüp’te bulunan Türk-İslâm dünyasının en önemli mezarlıklarından biri.

Rumeli yakasında ve Halic’in kuzeyin­de Eyüp sırtlarına yayılmış durumdadır. Alan itibariyle dünyanın en büyük me­zarlıklarından biri olup İstanbul’un fethi sırasında ashaptan Ebû Eyyûb el-Ensâ-rî’nin Akşemseddin tarafından keşfedi­len kabri etrafında teşekkül etmiştir. Kabrin bulunduğu yer Bizans devrinde koruluk bir mesire sahası iken Fâtih Sul­tan Mehmed’in yaptırdığı külliye dolayı­sıyla devlet adamlarının ve özellikle din âlimlerinin türbe civarına gömülmek is­temeleri sonucu büyük bir kabristan ha­line gelmiştir; halk arasında buraya gö­mülme arzusu bugün de devam etmek­tedir. Mezarlık, Eyüp Sultan Camii çev­resinde yer alan Camiikebir hazîresi ile Kırkmerdiven, İmaret ve Gümüşsüyü gi­bi kısımlardan meydana gelir; bunlara sonraları Bahariye Mezarlığı da dahil edil­miştir. Günümüzde Camiikebir hazîresiyle İmaret Mezarlığı’na bakanlar ku­rulu kararıyla, diğer kısımlara ise bele­diyenin izniyle defin yapılabilmektedir. Halen defin yapılması sebebiyle özellik­le Gümüşsüyü, Kırkmerdiven ve Bahari­ye kesimlerinde tarihî mezarlar büyük ölçüde tahrip edilmektedir.

Camiikebir hazîresi devlet ricalinden Dârüssaâde Ağası Hacı Beşir Ağa. Vezir Küçük Said Paşa. Vezir Ayaş Paşa. Vezir Semiz Ali Paşa, Kıbrıs fâtihi Lala Mus­tafa Paşa, Bulak Mustafa Paşa gibi bir­çok ünlü kişinin açık ve kapalı türbe ha­lindeki mezarlarını İhtiva eder. Daha son­raları bunların yanına Gazi Edhem Paşa ve şaire Fıtnat Hanım gibi şahıslar da defnedilmiş ve kabirleri türbeleştirilmiştir. Camiikebir hazîresine ilk gömülen­lerden Mustafa Çelebi ile (ö. 898/ 1492) türbe içinde yüksek sandukası bulunan Nişancı Ahmed Ağa’nın Fâtih Sultan Meh-med devri rûmîleriyle süslü mezartaş-ları dikkat çekici örneklerdendir. Fâtih devrinde Camiikebir hazîresi dışında ka­lanların çoğunluğu Gümüşsuyu’na ve Karyağdı Tekkesi’ne çıkan bayırda Kırk­merdiven adı verilen kısma gömülmüş­tür. Fâtih devrinden sonra da Hz. Pey­gamber’in sancaktarının türbesi civarı­na gömülebilmek arzusuyla buraya ya­pılan definler çoğalmış ve XVIII. yüzyıl­da Eyüp Sultan Camii’nin etrafı, Camiike­bir hazîresi merkez olmak üzere vezir türbelerinin yanı sıra bunların hazîrele-ri, kütüphane, dârülhadis, sıbyan mek­tebi gibi çeşitli vakıf müesseseleri ve dergâh hazîreleriyle dolmuştur. Bu na­zirelerin en önemlilerinin adları şöyle sı­ralanabilir-. Sokullu Mehmed Paşa (B6 kabir), Ferhad Paşa (türbe dahil elli dört kabir), Şeyhülislâm Ebüssuûd Efendi (sek­sen sekiz kabir), Mîrimîran Mehmed Pa­şa (109 kabir), Pertev Mehmed Paşa (tür­be dahilinde altı kabir], Kaptan Hasan Hüsnü Paşa [türbe dahilinde on iki ka­bir). Devlet ricali dışında meşhur astro­nomi bilgini Ali Kuşçu, Fâtih’in sakası Mustafa Ağa, Ebû Eyyûb el-Ensârî’nin ilk türbedarı Yûsuf Baba gibi kişilerle son devirde Reîsülhattâtîn Muhsinzâde Abdullah Hamdi ve Reîsülküttâb Çelebi Mustafa Reşid Efendi gibi ünlüler Ca­miikebir hazîresine defnedilmiştir.

Gümüşsüyü Mezarlığı dahilinde on üç adet aile sofası. Kâşgarî tekke ve ha­zîresi. İdrisköşkü mevkiinde Çolak Şeyh Hasan Efendi Tekkesi ile Karyağdı Bek­taşî tekke ve hazîresi yer alır. Bir tepe­nin iki yamacı halindeki Gümüşsüyü Me-zarlığı’nın İdrisköşkü mevkiinde, yüksek dikdörtgen prizma şeklindeki yazısız taşlarla belirlenmiş olan ve Cellâtlar Mezar­lığı denilen cellâtların gömüldüğü kısım günümüzde gecekondular tarafından yok edilmiş durumdadır. Gümüşsüyü Me-zarlığı’nın Halic’e bakan yamacında zir­ve noktasındaki Pİerre Loti’ye izafe edi­len kahvenin önünden Haliç sahiline ka­dar olan alandaki mezar taşları da eroz­yon sonucu toprak altında kalmıştır. XVI. yüzyıl definlerinin yoğun olduğu bu kı­sım Kâşgarî Tekkesi hizasından aşağıya doğru yeni definlerle doludur. Diğer ba­yır ise Bülbülderesi semtine bakar. Eyüp Mezarlığı’nın sivil halk mezarlarını içe­ren Gümüşsüyü Mezarlığı dahilinde Kü­çük Hüseyin Efendi ve Mareşal Fevzi Çak­mak ile Şeyh Mehmed Emin Efendi’nin açık türbelerinin bulunduğu bölge “Nak-şî Tarlası” adıyla tanınır. Tepelikte zir­ve noktası olan bu kısım İdrisköşkü’ne doğru Kâşgarî Tekkesi’nin hazîresiyle birleşir. Burada İdrîs-i Bitlisfnin, Ahmed Bîcan Paşa’nın ve Kâşgarlı Şeyh Abdul­lah Efendi’nin türbeleri bulunur. Kâşga­rî Tekkesi’nin mezarlık yolu ağzında bestekâr Zekâi Dede’nin aile sofası ve ba­yır aşağısı kenarında da meşhur ta’lik hattatı Bahir Efendi’nin kabri vardır. Yi­ne Gümüşsüyü Mezarlığı’nda Ahmed Hâ-şim, cihan pehlivanı Kara Ahmed, Ah­met Davudoğlu, Hacı Osman Akfırat. Ne­cip Fazıl Kısakürek. Reîsülhattâtîn Kâ­mil Akdik, huzur hocalarından Kalecikli Zühdü Efendi, Sadettin Heper, Neyzen Lutfi Turanbek gibi yakın dönem ünlü­lerinin mezarları bulunmaktadır.

Eyüp Mezarlığı’nın dikkat çeken son noktası, Sultan Mehmed Reşad’ın Haliç kıyısındaki türbesi ve hazîresidir. Os­manlı padişah türbelerinin sonuncusu olan bu türbenin hazîreslnde Sultan Reşad’ın şehzadeleriyle sultanlar gömülü­dür. Hazîreye son olarak Sultan Meh­med Reşad’ın torunu Ömer Fevzi Osmanoğlu defnedilmiştir (1986).

Eyüp Mezarlığı hat sanatı ve mezarlık mimarisi yönünden fevkalâde önemli­dir. Barok üslûbun ağırlığını hissettir­diği İmaret hazîresi hariç diğer mezar­lık bölgelerinin tamamı Osmanlı klasik mezar taşı çeşitlerinin bütün örnekleri­ni bünyesinde barındırmaktadır. Mezar­lık tesis olarak vakıf ise de günümüz­de Camiikebir hazîresi ve İmaret Me­zarlığı dışında kalan kısımları tamamen belediyenin mülkü durumundadır. Do­layısıyla dinî hizmetler yönünden me­zar kazıcılarından başka görevliler (âbkeş, duahan, hafız gibi) bulunmamakta­dır. Bu sebeple de yaklaşık 12.000 civarındaki tarihî taş sayısı her gün biraz daha azalmaktadır.

TDV İslam Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski