Ezan Sırasında/Okunurken Okunacak Dua

Ezanı işiten bir müslüman müezzinin sözlerini ondan sonra tekrar eder. An­cak, “Hayye ale’s-salâh” ve “Hayye ale’l-felâh’ta bunlann yerine “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” (bütün değişimler, bü­tün güç ve hareket Allah’ın iradesiyle müm­kündür) cümlesini tekrar eder. Sabah eza­nında ilâve edilen, “es-Salâtü hayrun mi­ne’ n-nevm” cümlesine de, “Sadakte ve berirte” (doğru ve haklı söyledin) diye kar­şılık verilir. Ezan okunduktan sonra özür­süz olarak namaz kılmadan camiden çık­mak Hanbelîler’e göre haram, Şâfıîler’e göre de mekruhtur.

Ezanın bitiminden sonra Hz. Peygamber’in öğrettiği ve şefaatine vesile ola­cağını haber verdiği şu dua okunur: “Allâhümme rabbe hâzihi’d-da’veti’t-tâm-me ve’s-salâti’l-kâime âti Muhammeden el-vesîlete ve’l-fazîlete ve’b’ashü makâmen mahmûdeni’llezî vaadteh” Ey bu mü­kemmel davetin ve daimî çağrının (veya kı­lınacak namazınj rabbi olan Allahım! Muhammed’e sana yaklaştırın her türlü vesileyi ihsan et. onu faziletlerle donat. Onu -Kur’ân-ı Kerîm’inde- vaad ettiğin övgü maka­mına yücelt.

TDV İslam Ansiklopedisi “Ezan” Maddesinden

Daha yeni Daha eski