Fasıl/Fasıl Heyeti Nedir, Ne Demek, Hakkında Bilgi

Fasıl. Türk mûsikisinde bir terim.

Mûsiki terimi olarak iki anlama gelen kelime makamlar bütünlüğü içinde bel­li bir makama ait eserler topluluğunun adıdır. Gerek el yazması gerekse mat­bu eski güfte mecmualarında eserler, her makama ait müstakil bölümler ha­linde ve her bölümde de büyük formdan küçüğüne doğru giden bir düzen içeri­sinde sıralanırdı ki bu bölümlere fasıl adı verilmiştir; rast faslı, suzinak faslı gibi. Ayrıca daha yaygın bir terim ola­rak fasıl, “hepsi aynı makamda olmak üzere form bakımından büyükten küçü­ğe ve usul bakımından ağırdan yürüğe doğru sıralanmış eserlerin icra edilmesi suretiyle verilen konser” demektir.

Türk mûsikisinin tarihî gelişimi içeri­sinde Osmanlı sahasında XIX. yüzyıla ka­dar icra edilen fasıllar “klasik fasıl” diye adlandırılmıştır. Bir klasik faslın oluşa­bilmesi için eserler form bakımından şu şekilde sıralanmalıdır: Taksim, peşrev, kâr. birinci beste, ikinci beste, ağır se­mai, yürük semai, saz semaisi. Esas alı­nan bu çerçeve bozulmamak şartıyla eser sıralamasında bazı küçük değişik­likler yapılabilir. Meselâ fasılda kâr-ı nâ-tık veya kârçe de icra edilecekse bunlar kârdan hemen sonra yer alır. Ayrıca kârın icra edileceği fasıllarda tek bes­te okunabilir. Fasılda şarkılar da bulu­nuyorsa bu eserler usul bakımından ağırdan yürüğe doğru sıralanmış ola­rak ağır semai ile yürük semai arasın­da icra edilir.

XVIII. yüzyılın önde gelen mûsiki âlimi ve bestekârı Kantemiroğlu (Dimitrius Cantemir) Kitâbü İlmi’I-mûsiki ala vechi’î-hurufat adlı eserinde faslı “sazende faslı, hanende faslı, sazende ve hanende müş­terek faslı” olmak üzere üçe ayırmakta­dır. Buna göre sazende faslında sırasıy­la taksim, peşrev ve saz semaisi icra edilmektedir. Hanende faslında ise ga­zel, beste, nakış (ağır semai), kâr ve yü­rük semai formları yer alır. Sazende ve hanendelerle yapılan müşterek fasılda önce bir sazla taksim yapılır, ardından bir veya iki peşrev çalınır, bunu takiben bir gazel okunduktan sonra beste, ağır semai, kâr ve yürük semai okunup bir saz semaisi çalınır, tekrar bir gazel oku­narak fasla son verilir. Bunların içinde klasik fasıl anlayışına en uygun olanının müşterek fasıl olduğu görülmektedir. Buradaki müşterek fasılla klasik fasıl­daki form sıralamasında bazı farklılık­lar bulunsa bile devirlere ve icra edilen meclislere göre birtakım değişikliklerin yapılması  tabii  karşılanmalıdır. Ayrıca fasıl ahengini uzatmak için bazı form­lardan birden fazla eser de bulunabilir. Klasik fasılda eserler ve formlar büyük, ciddi, çok sanatlı, güfte ve beste bakı­mından klasik devrin özelliklerini yan­sıtan gerçek kültür müziği ürünleridir. Bundan dolayı fasıllar eğlence müziği olmaktan ziyade kültür ve zevk inceli­ğiyle idrak edilen bir mahiyet taşırlar.

Gerek Kantemiroğlu’nun eserinde ge­rekse klasik fasıl anlayışında şarkı for­mundan hiç söz edilmemiş olması dikkati çeken bir konudur. Bunun sebebi klasik devirde ve klasik fasılda şarkı for­munun pek yer almayışıdır. Zira bu form daha çok, gelişme gösterdiği XIX. yüzyıl­dan itibaren fasıllarda yaygın olarak yer almaya başlamıştır. Nitekim Tanzimat öncesi Osmanlı sarayında padişahın önün­de yapılan “huzur fasıllarfnda şarkı formuna fazlaca iltifat edilmediği ve bu dö­nemde Tanbûrî Mustafa Çavuş istisna edilirse bestekârların daha ziyade kâr, beste, semai formlarında eser bestele­meyi tercih ettikleri bilinmektedir.

XIX.  yüzyıldan itibaren fasıllarda da­ha çok yer almaya başlayan şarkı formu bu yüzyılın ikinci yansında bilhassa Hacı Arif Bey ile ön plana çıkınca zaman içinde klasik büyük formlar da ihmal edilmeye başlanmıştır. Bu arada fasıl icrasında ağır usulden yürüğe doğru sı­ralanan şarkıların ara nağmelerle birbi­rine bağlanması âdetinin giderek yer­leştiği dikkati çekmektedir. Henüz bü­yük bestekâr ve icracıların yetişmeye de­vam ettiği bu devirde fasıl eğlence mü­ziğine meyletmekle beraber sanat ve kültür ağırlığını sürdürmekte ve fasıl­larda her şeye rağmen beste, semai gi­bi formlar icradaki varlıklarını korumak­taydılar. Aslında klasik faslın biraz de­ğişik bir şekli olan bu tür fasıllarda ic­ra edilecek şarkılar ayrı bir tavır özelliği gösteren ve “fasıl şarkısı” adıyla anılan, akıcı, birlikte ve kolayca okunmaya uy­gun sanat özellikleri taşıyan eserlerdir. Bu alanın en seçkin örneklerini son devir­de Bimen Şen ve Selânikli Ahmed Efen­di gibi bestekârlar vermiştir.

II. Meşrutiyetten ve özellikle Cumhuriyet’in ilk yıllarından İtibaren Türk mû­sikisi eserlerinin daha çok içkili gazino programlarında icra edilir duruma gel­mesiyle fasıl tamamen bir eğlence ara­cı, hatta içki içmenin vazgeçilmez şartı olarak telakki edilmeye başlanmış, ciddi hüviyetinden uzaklaştırılarak Türk mûsi­kisinin itham edilmesine sebep olacak bir unsur haline getirilmiştir. Ancak 1960’lı yıllara kadar eski hanende ve sazende­lerin bir kısmı henüz hayatta olduğu için istenilen seviyede olmasa bile bazı gazi­nolarda beste ve yürük semai gibi kla­sik formların da yer aldığı fasıllara rast­lanmakta, radyolarda da nisbeten seviyeli fasıl örnekleri verilmekteydi. 1960′-lardan itibaren ise ülke genelinde bir­çok sanat dalında başlayan yozlaşma­dan Türk mûsikisi ve dolayısıyla fasıl da olumsuz yönde etkilenmiştir.

Günümüzde kâr, beste, semai gibi bü­yük formlar terkedilmiş olup sadece usulleri ağırdan yürüğe doğru sıralanan şarkıların ara nağmelerle birbirine bağ­lanması suretiyle fasıl icra edilmekte­dir. Bu icralarda faslın orta yerinde bir saz tarafından taksim yapılmakta, so­nunda da bazan bir saz semaisi, bazan longa, sirto veya bir oyun havası çalı­narak fasıl sona ermektedir. Genellikle rastgele seçilmiş günlük piyasa şarkıla­rından meydana gelen bu fasılların özel bir adı olmamakla beraber bunlara “pi­yasa faslı” denilebilir. Bu fasılların kla­sik fasılla bir ilgisi olmadığı gibi XIX. yüz­yıldaki şarkı fasılları ile de ilgisi yoktur. Bu arada sayıları çok az olmakla birlik­te halen fasıl geleneği ve repertuvan çerçevesinde fasıl icra eden toplulukla­rın bulunduğu da zikredilmelidir.

Fasıl Heyeti

Faslı icra eden topluluğa “fasıl heyeti” denir. Faslı defle usul vur­mak suretiyle serhânende yönetir. Da­ha çok kapalı mekânlarda icra edilen fa­sıl “meydan faslı” adı altında açık alan­larda, saray düğünleri ve şenliklerinde de icra edilmiştir. Osmanlı döneminde gerek sarayda gerekse saray dışında ka­labalık bir ses ve saz kadrosundan mey­dana gelen ve “küme faslı” diye anılan fasıl heyetleri mevcuttu. Küme faslında icra şekli, hanende ve sazendelerin def­lerle vurulan ritim tempoları içinde kal­ması ile sağlanan çalış ve söyleyiş beraberliğidir. Hiçbir dinamik nüans anlayı­şının söz konusu olmadığı bu topluluk-lardaki sazende sayısında devirlere gö­re değişiklikler göze çarpmaktadır. Me­selâ IV. Murad zamanında bir küme fas­lında on iki sanatkârın yer aldığı, III. Se­lim döneminde yapılan fasıllarda heyet­te elli altmış kişinin bulunduğu, II. Man­im ud devrinde ise fasıl heyetinde on ye­di kişinin mevcut olduğu bilinmektedir. Ayrıca III. Ahmed’in şehzadelerinin sün­net düğünü münasebetiyle tertip edilen fasla bestekâr Enfı Hasan Ağa idare­sinde 80-100 civarında sanatkâr katılmıştır. Saz çeşidi bakımından hayli zen­gin olan bu topluluklar icralarını uzun müddet sürdürmüşler ve Osmanlılar’ın son döneminde yerlerini başka program­lara terketmişlerdir. Küme fasılları Cum­huriyetten sonra açılan İstanbul Rad­yosu ile 1938’de hizmete giren Ankara Radyosu’nda haftalık veya on beş gün­lük programlar halinde bir süre devam ettirilmiştir.

XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren şarkıya verilen önem sonucunda bu for­mun gittikçe rağbet kazanmasıyla repertuvarını bu tür eserlerden oluşturan ve adına “ince saz” denilen mûsiki top­luluklarının icraları dikkati çeker. Küme fasılları kadar kalabalık ses ve saz top­luluklarından meydana gelmeyen ince saz toplulukları eser sıralamasında büyük formlara çok az yer verirlerdi. Bun­lar başta ağır aksak usulü olmak üzere küçük usullerle bestelenmiş şarkıları ic­ra ederlerdi. Bu icralarda da eserler bir­birine ara nağmelerle bağlanırdı.

Yine bu devirde Batı mûsikisinin sa­rayda ilgi görmeye başladığı dönemler­de kurulan Muzıka-i Hümâyun’un şube­leri arasında bir de fasıl takımı yer al­mıştır. “Fasl-ı atîk” ve “fasl-ı cedld” ad­larıyla ikiye ayrılan bu toplulukta fasl-ı atîk daha çok klasik yapıdan ayrılma­yan bir yol takip ederken fasl-ı cedîdde repertuvar genellikle armonize edilmiş şarkılar ve fantazi eserlerden oluşmak­taydı. Saraydaki fasıl topluluğu Cumhu­riyetin ilânından sonra Riyâseticumhur Mûsiki Heyeti adıyla bir müddet icrala­rını sürdürmüştür,

Osmanlı devrinde ayrıca çoğu halk zev­kinden kaynaklanan eserlerin özel bir üslûp içerisinde derlenip sunulduğu “ka­ba saz takımları” vardı. Bu takımlar “kö­çekçe” ve “tavşanca” adı verilen mûsiki formlarını icra eder. oyun havaları ça­larlardı. “Oyun koldaşı” da denen kaba saz takımlarının sazları bir veya iki lav­ta, bir kemence, bazan bir zurna, bir def veya nakkareden ibaretti. Bu takımlar­da eserler ana melodik tema üzerinde birtakım improvize nağmelerle icra edi­lirdi. öte yandan 1940’lı yıllardan başlaya­rak radyolarda kurulan erkekler faslı. kadınlar faslı, karma fasıl toplulukları klasik tarzda olmasa bile yine de sevi­yeli fasıl örneklerinin sunulduğu heyet­ler olarak kabul edilmelidir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski