Fatehpur Sikri Nerede, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fetihpûr Sikri. Bâbürlüler’in 1574-1586 yılları arasındaki başşehri.

Hindistan’ın Utar Pradeş eyaletinde Agra’nın 37 km. güneybatısında yer alır. Ekber Şah. Sihri köyü yakınlarında bir mağarada yaşayan Çiştiyye tarikatı şeyh­lerinden Seiîm Çiştî’yi ziyaret ettiğinde (1569) şeyhin erkek çocuğu olmayan sul­tana yakında bir oğlunun doğacağını müj­delemesi üzerine burada bir saray inşa ettirdi ve Selîm adını verdiği oğlunun (Ci­hangir) bu sarayda doğmasının ardından da çevresine başka muhteşem binaların yapılmasını emrederek burada bir şehir kurdu. 1574’te Gucerât seferinden za­ferle dönünce de buraya Fetihpûr adını verdi. 1586’ya kadar on iki yıl süreyle Bâbürlüler’in başşehri olan Fetihpûr Sik-ri’yi devletin ve özellikle kendi döneminin ihtişamını yansıtacak şekilde mima­ri eserlerle süsledi; hatta bu faaliyetini burayı terkedip Agra’ya döndükten son­ra da sürdürdü.

Tarihî şehrin harabeleri çok iyi korun­muş durumdadır ve halen Bâbürlü mi­marisinin en göz alıcı eserlerinin sergi­lendiği bir açık müze olarak Hindistan’ın en fazla turist çeken yerlerinden birini teşkil etmektedir. Şehirdeki en önemli mimari eserlerden biri olup 979 (1571-72) yılında bitirilen Fetihpûr Sikri Uluca-mii, Mescid-i Harâm’dan sonra müslümanların ikinci büyük mabedi olması amacıyla inşa edilmiş dünyada benze­ri bulunmayan muhteşem bir yapıdır ve özellikle Bülend Dervâze adıyla bilinen zafer takı niteliğindeki 1602 tarihli ana giriş kapısı ile ünlüdür. Caminin ar­kasındaki alana Selîm Çiştî ile torunu İs­lâm Han’ın türbeleri, caminin aşağısına ise saray ve hükümet binaları ile aşev­leri, çarşılar, kervansaraylar ve hamam­lar yapılmıştır. Sarayın bölümlerini oluş­turan Dîvân-ı Hâs, Penç Mahal, Dîvân-ı Âm, harem daireleri ve hükümet bina­ları birbiriyle bağlantılı inşa edilmiş ve etrafı duvarla çevrilen bu külliye Hâthî Pol (filler kapısı) denilen büyük bir Kapı ile dışarıya açılmıştır. Ortasında sekiz köşeli bir sütunun yükseldiği tek bir me­kândan ibaret olan Dîvân-ı Hâs, bu şe­hirdeki ulucami gibi dünyada bir benze­ri bulunmayan ilginç bir yapıya sahiptir. Dîvân-ı Âm ise 111 tane cumba tarzında duvar bölmesiyle çevrilmiş ve batı tarafına sul­tanın tahtı yerleştirilmiş genişçe bir me­kândan oluşur. Seksen dört simetrik sü­tunla inşa edilen Penç Mahal, her ka­tı biraz daha küçülen beş katlı bir bina­dır ve yine değişik bir görünüm arzetmektedir. Hâthî Pol’ün aşağı tarafında, doğruluğu kanıtlanmayan bir iddiaya göre Ekber Şah’ın şehri terketmesine suyunun bozulması sebep olan Fetih­pûr’un Özel su sistemi ve kuyusu yer alır. Yine bu mevkide seyir kulesi olarak kullanıldığı tahmin edilen ünlü Hiran Menâr (geyik kulesi) bulunmaktadır. Şe­hirdeki kervansaraylar tamamen harap durumdadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski