Fatma Sultan Mescidi Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fatma Sultan Mescidi. İstanbul Topkapı’da XVI. yüzyıla ait mescid.

Topkapı’da Yenibahçe vadisine inen ya­maçta bulunmaktadır. Yavuz Sultan Selim’in kızı ve Sadrazam Kara Ahmed Pa-şa’nın hanımı Fatma Sultan tarafından yaptırılan küçük bir mahalle mescididir. Ahmed Paşa’nın Mimar Sinan tarafından yapılan külliyesi mescidin az yukarısında yer aldı­ğına göre Ahmed Paşa’nın konağı da herhalde bu çevrede bulunuyordu(Fat­ma Sultan’ın bu mescidi yaptırması sıra­sında karşılaştığı güçlükler ve bu hususta­ki bazı kararlar için Bk Edirnekapı Camii Ve Külliyesi) Dikdörtgen planlı ve üstü ahşap çatılı olan mescid 194O’lı yıllarda yıkılmaya terkedilmiş, zamanla dört duvardan iba­ret bir harabe haline gelmişti. Ancak 1971’de mahallî bir dernek bu tarihî ese­rin yok olmasını önleyerek ihyasını sağ­lamıştır; cami günümüzde ibadete açıl­mış olarak kullanılmaktadır.

Fatma Sultan Mescidi mimari bakım­dan dikkate değer bir özelliğe sahip de­ğildir. Eşaşı eski olan minaresi bilinme­yen bir tarihte yıkılmış (belki 1766 zelze­lesi), daha sonra gövdesi güdük bir bi­çimde tamir edilmiştir. Kürsü ve pabuç kısımlarının klasik Osmanlı-Türk mima­risi karakterinde olmasına karşılık çok bodur gövde ve bunun üzerindeki şere­fe çıkması geç bir döneme işaret eder. Fatma Sultan Mescidi, sanat bakımın­dan kayda değer bir tarafı olmamakla beraber Yavuz Sultan Selim’in kızının ve Ahmed Paşa’nın zevcesi bir sultan hanı­mın hayratı olarak İstanbul tarihinde yer almaya lâyık bir eserdir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski