Ferahfeza Makamı Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ferahfeza. Türk mûsikisinde, bir birleşik makam.

Ünlü musikişinas Vardakosta Ahmet Ağa tarafından terkip edilmiştir. Dizisi iki türlü elde edilebilmektedir. Birinci şekilde, acem makamı dizilerine acem­aşiran perdesindeki çargâh dizisinin ve yegâh perdesindeki buselik dizisinin ek­lenmesiyle elde edilir. İkinci şekilde ise yerindeki acem-aşiran makamı dizisine yegâh perdesindeki buselik dizisinin ek­lenmesinden meydana gelir. İkinci çeşit ferahfezada tiz durak acem perdesinden seyre başlanacağından bu bölgede bir seyir alanına ihtiyaç vardır. Giriş seyrin­deki bu bölgeyi temin etmek için acemmetrik olarak tiz durak acem perde­sine aynen göçürülür. Böylece aynı za­manda makamın genişleme alanı da teşkil edilmiş olur. Bu İkinci çeşit ferah­feza birincisine göre daha fazla kulla­nılmıştır.

Nota yazımında donanımına si küçük mücennep bemolü yazılır, gerekli deği­şiklikler ise eser içerisinde gösterilir. Ye­deni, kabanım hicaz perdesi (bakiye diyezli do) dir. Makamın güçlüsü tiz durak acem perdesi olup bu perdede çargâh çeşnisiyle yarım karar yapılır. İnici bir seyir takip eden makamın durağı yegâh perdesidir.

Ferahfeza makamı seyri sırasında, za­man zaman neva perdesindeki buselik beşlisiyle yapılan asma kararlar olduk­ça ilgi çekicidir. Zira ferahfeza makamı­nın içinde yer alan acem-aşiran makamı dizisinde yapılan nevada buselik geçkisi, Batı mûsikisindeki majör-minör iliş­kisi çerçevesinde fa majörün ilgili minö­rü olan re minöre yapılan geçki gibidir. Bu durum, majör-minör arasındaki mü­nasebet konusunda bilgileri olmadığı hal­de Türk mûsikisi bestekârlarının deha ve sezgileriyle mûsikinin tabii kanunla­rını başarıyla uyguladıklarının açık bir delilidir.

Ferahfeza makamı seyri esnasında za­man zaman, acem-aşiran dizisinin ikin­ci derecede güçlüsü olan çargâhta buse­lik perdesi yeden olarak kullanılmak su­retiyle yapılan çârgâhlı asma kararlar da son derece önemlidir. Makamın diğer asma karar perdeleri ise nevada bûse-likli ve hicazlı. çargâhta nikrizli. segahta segâhlı veya ferahnâklı, dügâh perde­sinde de uşşaklı, kürdîli ve hicazlı kalış­lardır. Diğer taraftan çargâh çeşnisiyle asma karar yapılan acem-aşiran perde vardır. Çünkü bu perdedeki belirgin ka­rarlar ve dolayısıyla acem-aşiran dizi­sinin varlığı ferahfeza makamını sultâ-nîyegâh makamından ayıran özellikler­dendir.

Ferahfeza makamına örnek olarak Ze­ki Mehmed Ağa ve Tanbûrî Cemil Bey’in muhammes usulündeki peşrevleri, Hammâmîzâde İsmail Dede Efendinin Mev­levi âyiniyle fırengî fer” usulünde, “Ey kaşı keman tîr-i müjen canıma geçti” mısraı ile başlayan ikinci bestesi, Meh­met Rakım Elkutlu’nun, “Nâzında senin özlediğim eski cefâ yok” mısraı ile başla­yan semaisi ve Şehzade Seyfeddin Efendi’nin düyek usulünde, “Halâs et kalbi­miz hubb-i sivâdan” mısraı ile başlayan ilâhisi verilebilir.

Daha yeni Daha eski