Ferahnak Makamı Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ferahnak.Türk mûsikisinde bir birleşik makam.

Dizisini ilk defa ünlü mûsiki bilgini Abdülkâdir-i Merâgî’nin tertip ederek kul­landığı bu makam çok sonraları musi­kişinas Şâkir Ağa tarafından adlandırı­larak belirlenmiş ve ilk örneklerini de Şâkir Ağa ile Hammâmîzâde İsmail De­de Efendi vermiştir. Dizisi nevada rast beşlisinin, nîm hicazda hicaz dörtlüsü­nün, segahta ferahnak ve dügâhta rast beşlisinin, ırakta yani yerinde ferahnak beşlisinin birbirine eklenmesinden mey­dana gelmiştir.

Nota yazımında donanımına fa ve do bakiye diyezleri yazılır, gerekli değişik­likler ise eser içerisinde gösterilir. Ye­deni, portenin 1. çizgisindeki bakiye diyezli mi (acemaşiran) perdesidir. Maka­mın güçlüsü, üzerinde rast çeşnisiyle ya­rım karar yapılan neva perdesidir. An­cak bazı bestekârların bu çok renkli makamı daha parlak bir hale koymak için eserlerinde güçlü olarak eviç perdesini kullandıkları görülmektedir. Bu durumda tabii olarak tiz durak eviç perdesi üze­rinde bir seyir alanına ihtiyaç doğmak­tadır. Bunu sağlamak için de durak per­desindeki ferahnak beşlisi simetrik ola­rak tiz durak eviç perdesi üzerine göçü-rülür. Ancak bu tarz ferahnak eserlerin eviç makamına benzemesi ihtimali faz­la olacağından bakiye diyezli mi acem perdesinde fazla ısrar edilmeksizin orta bölgedeki çeşnilere geçilmeli ve hemen hüseynî perdesiyle nevada rast çeşnisi gösterilmelidir. İnici bir seyir takip eden makamın durağı ırak perdesidir.

Ferahnak makamında yukarıda zikre­dilen yarım kararlar dışında ayrıca hü­seynîde bûselikli, nîm hicazda hicazlı, se­gahta ferahnâklı (bazan eksik ferahnakti), buselikte uşşak-nişâbur veya acemli hü­seynî dizisiyle, dügâhta ve yegâhta da rastlı asma kararlar yapılır. Burada ma­kamın içinde, yegâh ve dügâh perdele­rinde olmak üzere iki rast dizisinin oluş­tuğu dikkati çekmektedir.( Bunlardan dügâhtakini “yaklaşık rast dizisi” olarak ni­telendirmek mümkündür)

Yegâhta bu rast dizisi ve dügâhtaki dizinin üst bölgesi olan nevadaki rast beşlisi sebebiyle bazı eski nazariyat kitaplarında ferahnak makamı, “yegâh ma­kamının icrasından sonra ırak perdesin­de karar vermek” şeklinde tarif edilmişse de bu makam, yegâha bağlı olmayan ve değişik çeşnileri içeren başlı başına bir makamdır. Ayrıca yegâh makamın­da, dügâh üzerinde uşşak çeşnisi esas olduğu halele ferahnak makamında bu perde üzerinde makamın karakteristiği olan rast çeşnisi yer alır.

Ferahnak makamına örnek olarak Rifat Bey’in Mevlevi âyini, Zeki Mehmed Ağa’nın zencîr usulündeki peşrevi, Şâkir Ağa’nın ağır çenber usulünde, “Meyi eder bu hüsn ile kim görse ey gül-fem seni” mısraı ile başlayan birinci bestesiyle ağır düyek usulünde. “Bir kerre bakmadın dil-zarın figânına” mısraı ile başlayan şarkısı, Hammâmîzâde ismail Dede Efendi’nin zencîr usulünde, “Figân eder yine bülbül bahar görmüştür” mısraı ile baş­layan ikinci bestesi, Zekâî Dede’nin devr-i revân usulünde, “01 kadar mukbil-i mah-bûb-i Huda’sın ki seni” mısraı ile başla­yan ilâhisi verilebilir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski