Fergana Nerede, Neresi, Tarihi, Hakkında Bilgi

Fergana. Orta Asya’da coğrafî bir bölge.

Genellikle Fergana vadisi şeklinde anı­lan ve Tanrı dağlan ile Alay dağlan ara­sında yer alan bölgenin topraklan Özbe­kistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında bölünmüştür; bunlardan Özbekistan Cumhuriyeti’nde kalan kısım idarî bir bi­rim teşkil eder ve buranın merkezi olan şehrin adı da Fergana’dır. Üçgen şeklin­deki Fergana vadisi 23.000 km2 yüzöl-çümünde ve kabaca 300 km. uzunlu­ğunda, 70 km. genişliğindedir; kuzey­den Tanrı dağlarının Çotkal silsilesi, ku­zeydoğudan Fergana dağları, güneyden Alay ve Türkistan sıradağları ile çevril­miştir. Batıda 7 km. genişliğinde bir ge­çitle Açlık steplerine bağlı büyük bir çö­küntü alanı olan vadinin önemli bir bö­lümü tarım arazisi, orta kısımları ise çöl­dür. Etraftaki dağlardan inen ırmakla­rın suladığı verimli topraklara, Sovyet döneminin sulama sistemleriyle kazanı­lan yeni tarım alanları da katılmıştır. Bölgede yazların sıcak, kışların soğuk geçtiği bir kara iklimi görülür: özellikle batı taraflarına az yağmur düşer. Ço­ğundan sulama için faydalanılan akar­suların başlıcası Siriderya’dır. Orta As­ya’nın en önemli tarım merkezi olan Fer­gana vadisinde pamuk, pirinç, meyve ve ham ipek üretimi gelişmiştir. Bunların yanında zengin bir maden potansiyeli de mevcuttur ve kömür, petrol, civa, anti­mon, ozokerit gibi madenler işletilir. Böl­ge Orta Asya’nın en yoğun nüfuslu yö­relerinden biridir; içinde Fergana, Endi-can, Hokand, Hîve, Merginân, Nemengân, Hikon, Kuvasay, Rişton, Hamza ve Yipan gibi önemli şehirler bulunmaktadır.

Milâttan önce II. yüzyılın sonlarına doğ­ru Çinliler tarafından bilinen bölgede yetmiş kadar yerleşim merkezi vardı ve halkın nüfusu 300.000’i buluyordu. Çin­liler buraya demir işçiliğini getirmiş, ken­dileri de Ferganalılar’dan üzüm ve hay­van yemi olarak yonca yetiştirmeyi öğ­renmişlerdi. Çinliler’in milâttan önce 104 ve 101 yıllarında Fergana’ya karşı aske­rî sefere çıktıkları biliniyorsa da sonuç­ları hakkında bilgi yoktur. Pei-şi adlı bir seyyah milâttan sonra V. yüzyıl Ferga-na’sı hakkında aynntılı bilgi vermekte­dir. Ona göre 1,5 kilometrelik bir çevre­si olan başşehir Kâsân’da koç şeklinde­ki altından bir taht üzerinde oturan hü­kümdar çok kalabalık bir orduya sahip­ti. III. yüzyıldan itibaren aralıksız bir şe­kilde ülkeyi yöneten hanedanın son hü­kümdarı 649 yılında Göktürkler’le yapı­lan bir savaşta öldürüldü. Hükümdarın kardeşi ülkenin küçük bir bölgesinde bir süre daha hüküm sürdüyse de toprak­ların hemen hepsi Göktürkler’in eline geçti.

Batı Göktürk Devleti’nin ortadan kalk­ması ile 16581 bir Çin eyaleti haline ge­len, daha sonra da bir Türk hükümdarı­nın yönetimine girdiği anlaşılan Ferga­na ya ilk İslâm akınları 94 (712-13) yılın­da Kuteybe b. Müslim kumandasında yapıldı. Müslümanlar Fergana’yı fethet­mek için birkaç defa sefer düzenledi-lerse de başarıya ulaşamadılar. Sonun­cu sefer sırasında Hucend önlerinde Türk kuvvetleriyle karşılaşan Kuteybe kesin bir sonuç elde edemeden geri döndü. 96 (715) yılında Haccâc tarafından gön­derilen takviye birlikleriyle güçlendirdi­ği ordusu ile tekrar Fergana bölgesine ilerleyen Kuteybe bu defa bazı yerleri ele geçirdi; fakat ardından kendi asker­leri tarafından öldürüldü ve İslâm ordu­su sürekli bir hâkimiyet kuramadan böl­geyi terketmek zorunda kaldı. Bir riva­yete göre, Hz. Osman döneminde (644-656) Muhammed b. Cerîr kumandasın­daki 2700 sahabe ve tabiîn Fergana’nın Kâsân bölgesinde Sefîdbulan’da sava­şarak şehid düşmüşlerdir. Tarihî gerçek­lerle bağdaşmayan bu rivayetin sonradan halk arasında bir efsane ve buna bağ­lı olarak bir halk hikâyesi oluşturduğu görülür. Emevîler lZl’de de (739) Fer­gana üzerine Nasr b. Seyyâr’ı gönderdi­ler; ancak yine önemli bir başarı elde edilemedi. Abbasî Halifesi Mansûr-Billâh döneminde (754-775) bir ara sıkıştırılan Fergana hükümdarı Kâşgar’a sığınmak zorunda kaldı; büyük bir meblağ karşı­lığında barış istedi ve isteği kabul edil­di. Mehdî-Billâh devrinde (775-785) Ahmed b. Es’ad kumandasında gönderilen ordu bölgenin başşehri Kâsân’ı ele ge­çirdi. Hârûnürreşîd zamanında (786-809) Kâşgar Valisi Gıtrif b. Atâ. Amr b. Cemîl kumandasında bir orduyu Karluk yab-gusuna karşı Fergana üzerine yolladı. Ancak bu kumandan istenilen sonucu alamadı ve yeniden baş gösteren ayak­lanmayı bastırmak için Me’mûn döne­minde (813-833) ikinci bir ordu daha gön­derildi. Ayaklanma bastırıldıktan sonra Mâverâünnehir’in çeşitli yerleriyle birlik­te Fergana’nın da yönetimi Vali Gassân b. Abbâd (819-820) tarafından Sâmânî-ler’e devredildi. Sâmânî Valisi Nûh b. Esed (ö 227/842) zamanında yerli halk irtidad etti; bunun üzerine bölgenin ye­niden fethedilmesi için harekete geçil­di, böylece Fergana’da İslâm hâkimiyeti ancak IX. yüzyılda kesin olarak kurula­bildi. Buradaki yerli hanedanın ne za­man tamamen ortadan kaldırıldığı ise belli değildir.

Sâmânîler dönemindeki Fergana hak­kında Arap coğrafyacıları oldukça ayrın­tılı bilgi nakletmişlerdir. Verilen bilgile­re göre bu dönemde. Batı Asya’dan ha­lifeliğin doğu sınırına giden Siriderya-nın güneyindeki ana yolun güzergâhın­da meydana gelen değişiklikler iktisadî hayatın nehrin aşağısına geçmesine se­bep oldu. Fergana aynı zamanda kuzey­batıya doğru uzaklaştırılan gayri müs-lim Türkler’e karşı bir sınır bölgesiydi. Ayrıca Oş’ta ve civar yerlerde bu Türk­ler’e karşı müstahkem garnizonlar ve gözetleme kuleleri bulunuyordu. X. yüz­yılda merkezi Ahsîkes olan Fergana üç eyaletle birçok idarî bölgeye ayrılmıştı. Burada yer alan şehir ve kasabaların te­ker teker adlarını sayan Arap coğrafya­cıları bu meskûn mahallerin çok geniş olduğunu, Mâverânünnehir’in hiçbir ye­rinde Fergana’daki köyler kadar büyük köy bulunmadığını, hatta arazilerini geç­mek için bazan bir gün gerektiğini anlatmaktadırlar. X. yüzyılın Fergana’sın-da özellikle Hanefî mezhebi yaygındır. Sâmânîler döneminde halkın refah için­de olduğu artan vergi gelirlerinden an­laşılmaktadır. X. yüzyılın başlarında Kâş-gar’da İslâmiyet’i kabul eden Abdülke-rim Satuk Buğra Han’ın amcasıyla sa­vaşmak zorunda kalması üzerine “Fer­gana gazileri’nden yardım istediği bilin­mektedir. İbn Havkal 943’te, Makdisî de 985’te Fergana’ya gitmiş ve bölgenin başşehri olan Ahsîkes’i görmüşlerdir.

İlig Han Nasr’ın Ekim 999’da Buhara’-yı zaptederek Sâmânî Hükümdarı Abdül-melik’i Özkent’e sürmesinden sonra Fer­gana Karahanlılar’ın eline geçti ve idare merkezi Özkent’e taşındı. Bu dönemde para basılan yerler arasında Fergana şeh­ri de vardır. 1141 de burası Karahıtay-lar’ın hâkimiyeti altına girdi; XII. yüzyıl­da Fergana vadisinin başşehri Endican idi ve Merginân da önem kazanmıştı. Fergana 1212’den 1217’ye kadar Hâ-rizmşah Alâeddin Muhammed ile Karahıtay topraklarında hâkimiyet kuran Nay-man Hükümdarı Küçlüğ Han arasında mücadele alanı haline geldi. Bu müca­delenin sonunda Küçlüğ Han’dan kor­kan Alâeddin Muhammed Şâş, İsfîcâb, Fergana ve Mâverâünnehir’in bir kısmı­nı koruyamamış, ahalinin bu toprakları terkederek diğer İslâm ülkelerine git­melerini istemiş ve sonra da bu yerleri Naymanlar’ın eline geçeceği endişesiyle tamamen tahrip ettirmiştir. Ahsîkes ve Kâsân emîrlerinin Moğollar’a tâbi olma­ları eyaletin Moğoltar’ın eline düşmesi­ne yol açtı ve onlar adına XIII. yüzyılda uzun süre Mahmud ve onun oğlu Mesud Yalvaç tarafından yönetildi. Çağa­tay ulusu XIV. yüzyılda batı ve doğu ola­rak iki düşman cepheye ayrılınca Ferga­na bu iki devlet arasında bölüşülemedi ve çekişme bölgenin Timurlular’ın hâki­miyeti altına girmesine kadar sürdü.

Timurlu döneminde Fergana. Şâh-ruh ve oğlu Uluğ Bey’in hâkimiyet ala­nı olan Horasan’a bağlandı. 1469-1494 yılları arasında Timur’un torunlarından Ömer Seyh’in yönetimi altına girdi. Ömer Şeyh’in oğlu ve halefi Bâbür, Özbek (Şey-bânî) Hükümdarı Muhammed Seybânî Han’la yaptığı birçok savaştan sonra 1504’te bölgeyi Özbekler’e bırakarak Ka­bil’e gitti. Başşehir bağ ve bahçeleri ve tirkeş, kafes yapımında kullanılan ağaç­lan ile tanınan Endican idi. Şeybânîler’in 1599’da ortadan kalkmasından sonra halk arasında nüfuz sahibi olan birçok hoca ailesi topraklan bölüştü ve bölge Buhara’ya bağlandı. XVII. yüzyılda vadi­yi saran dağlardan Kazaklar ve Kırgız­lar akınlara başladılar ve ülkenin bir bö­lümü Kırgızlar’ın eline geçti. Aynı yüzyı­lın sonuna doğru hoca aileleri arasında paylaşılan Fergana’da Özbekler’in Ming kabilesine mensup Sâhruh, Bî Hocaların hâkimiyetine son vererek bağımsız bir Özbek devleti kurmayı başardı (I710) Merkezi Hokand olduğu için Hokand Hanlığı adıyla tanınan bu devlet 1876’da Ruslar tarafından ilhak edilinceye ka­dar bağımsızlığını korudu. 1897’de yüz ölçümü 160.141 km2 ve nüfusu 1.560.411 olan bölge Ruslar tarafından kurulan Yeni Merginân adlı askerî merkezden yö­netiliyordu. 1917’den 1922’ye kadar Fergana bölgesi Türk Basmacılar’la Rus hü­kümet kuvvetlen ve Bolşevikler arasında­ki mücadelelere sahne oldu(Bk. basma­cı hareketi) Bolşevik İhtilâlinden(Ekim 1917) sonra Fergana vadisinin orta ve doğu bölgeleri nüfusunun büyük bölü­münü Özbekler’in teşkil etmesi sebebiy­le Özbekistan’a, batısı Tacikistan’a, çev­resindeki dağların çoğu da Kırgızistan’a verildi.

Özbekistan Cumhuriyeti sınırları içeri­sinde kalan 7100 km2 genişliğindeki top­raklar üzerinde 1938 yılında Fergana İdarî birimi kuruldu. Buranın güneyi ve­rimli ve sulanabilir topraklarla, kuzeyi ise çöllerle kaplıdır. Özbekler, Ruslar, Ta­cikler, Tatarlar ve Kırgızlar’dan meyda­na gelen nüfusun çoğu köylerde yaşar. İdarî birimin merkezi bugünkü Fergana şehridir. Hokand Hanlığı 1876’da Ruslar tarafından yıkılınca Fergana şehri Fer­gana bölgesinin merkezi oldu. Ruslar’ın kurduğu Yeni Merginân ise askerî bir merkez olarak kullanıldı. 1910-1924 ara­sında Skobelev adıyla anılan bu şehir 1918’de Türkistan Özerk Sovyet Sosya­list Cumhuriyeti’nin. 1924’te de Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin sınırla­rı içinde kaldı ve aynı yıl Fergana adını aldı. Fergana idarî biriminin merkezi ol­masının yanı sıra Özbekistan Cumhuri­yeti’nin önemli kültür ve ekonomi mer­kezlerinden de biri olan Fergana şeh­rinde tekstil, kimya, iplik, gıda, petrol ve gübre fabrikalarını kapsayan güçlü bir sanayi gelişmiştir. Burada pedagoji ve politeknik enstitüsü gibi yüksek okul­ların yanı sıra müze, tiyatro ve kütüp­hane gibi kültür kurumları da bulunmak­tadır. Rus mimari üslubuyla kurulmuş olan şehirde geniş ve bol ağaçlı caddelerle büyük parklar dikkat çeker; nüfu­su 200.000 (1991) civarındadır.

Ortaçağ’da Fergana bölgesinden bir­çok âlim yetişmiştir. Bunlar arasında ast­ronomi âlimi Ebü’l-Abbas Ahmed b. Mu-hammed b. Kesîr el-Fergânî, tarihçi Ebû Muhammed Abdullah b. Ahmed b. Ca’fer el-Fergânî ile yine tarihçi olan oğlu Ebû Mansûr Ahmed b. Abdullah el-Fergânî. cedel ilminde meşhur Ebü’I – Muzaffer Müşattab b. Muhammed el-Fergânî. muhaddis Ebû Salih Abdülazîz el-Fergânî ve Mes’ade b. Bekir b. Yûsuf el-Ferganî sayılabilir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski