Ferhat Paşa Türbesi Nerededir, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ferhad Paşa Türbesi. İstanbul Eyüp’te XVI. yüzyılın sonuna ait türbe.

Feshâne ve Câmiikebir caddelerinin birleştiği noktada karakolun karşısındadir. Osmanlı sadrazamlarından Ferhad Paşa tarafından yaptırılmaya baş­lanan, ancak öldürülmesinden bir müd­det sonra tamamlanan türbe onaltıgen planlı olup kesme taştan inşa edilmiş­tir. Giriş, kuzey cephedeki öne üc, yan­lara birer kemerle açılan dört kare sütunlu ve düz çatlı revaktandır. Sepet ör­güsü şeklinde tahta İşçiliği gösteren ka­pının iki yanında mukarnas dolgulu niş­ler yer alır; ayrıca kapı sövesinin iç yüz­lerine karşılıklı sütun başlıkları gömül­müştür. Kapının iki renkli taştan yapıl­mış hafif basık kemerinin üzerinde bu­lunan on altı mısralık kitabede ebcedle verilen 1004 (1595) tarihi ayrıca rakam­la da yazılmıştır.

Yer yer renkli taşların kullanıldığı cep­heler, tepeleri birer sütun başlığı gibi sona eren yuvarlak payelerle birbirinden ayrılmıştır. Yukarıda, bir sıra mukarnas ve onun üstünde bir sıra palmet moti­finden oluşan dışa taşkın bir saçak bu­lunmakta ve yapıyı kurşun kaplı bir kub­be örtmektedir.

Câmiikebir caddesine bakan cephele­rin hepsinde, arka tarafta ise birer ta­ne atlayarak altta dikdörtgen söveli ve mermerden delik işi alıntıklı, üstte kaş kemerli pencereler açılmıştır. Penceresiz cephelerin iç mekândaki yüzlerine bi­rer dolap nişi yerleştirilmiştir; alınlıklar mermer olup üzerleri yaldızlanmış âyet kitâbelidir. Alt pencere alınlıkları ile üst pencereler içten revzen-i menküşlarla kapatılmıştır.

Ortasında esma-i hüsnânın yazılı ol­duğu bir madalyon bulunan kubbenin içi kalem işi rûmî ve palmetlerle süslenmiş, bu kalem işlerinde mavi ve beyazın yanı sıra kiremit rengi de kullanılmıştır.

Türbenin içinde kitâbesiz sekiz mer­mer lahitle dört ahşap sanduka bulun­maktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski