Ferik Nedir, Ne Demek, Anlamı, Feriğin Anlamı Nedir,

Ferik. Osmanlı Devleti’nde bir askerî rütbe.

1826 yılında Yeniçeri Ocağı’nın kaldı­rılmasından sonra kurulan Asâkir-i Mansûre-i Muhammediyye’nin gelişmesiy­le 1831’de miralaylıkla birlikte feriklik rütbesi de ihdas edilmiş ve ilk defa Firârî Ahmed Fevzi Paşa Hassa. Vâsıf Mehmed Paşa da Mansûre ferikliğine geti­rilmiştir. 1835 yılına kadar feriklerin teşrifattaki yeri hakkında kesin bilgi bulunmamakla birlikte Vak’anüvis Ah­med Lutfî Efendi, 1836 başlarında bu rütbenin Anadolu kazaskerliği ve rütbe-i saniyenin sınıf-ı evvel mütemâyiziyle aynı derecede olduğunu kaydeder.

Teşrifat esaslarının yeniden düzen­lenmesi sırasında feriklik Rumeli kazas­kerliği ve ülâ rütbesine eşit sayılmıştır. Böylece ferikliğin teşrifattaki yeri yük­seltilmişse de 1839’da kazaskerlikle fe­riklik arasında ûlâ evvelliği rütbesinin teşkiliyle ferikler ûlâ evvellerinin altında kalmıştır. 1846’da bâlâ rütbesinin ihda­sından sonra ise teşrifatta İstanbul pa­yesi, ûtâ evvelliği ve Rumeli beylerbeyili-ğiyle aynı seviyede bir rütbe haline gel­miştir (1847). Bununla beraber bu dört rütbe sahipleri zaman zaman birbirleri­ne karşı derece itibariyle üstün bir duruma geçmiştir. Daha sonra müşirlikle feriklik arasında ve sivil hayatta bâlâ rüt­besine karşılık olmak üzere birinci ferik­lik rütbesi ihdas edilerek Zilhicce 1321-de(Mart 1904) ilk defa Tüfekçibaşı Tâhir Paşa ile fahrî yaverlerden Sâdeddin, Şâkir ve Nasır paşalar bu makama geti­rilmiştir.

Ferikler paşa unvanını taşırlar, isim­leri geçince kendilerinden “saadetlü pa­şa hazretleri” diye bahsedilir, yazıda da bunlara “saadetlü efendim hazretleri” şeklinde hitap edilirdi. Birinci feriklere “atûfetlü paşa hazretleri”, yazıda ise “atûfetlü efendim hazretleri” denilirdi. Merasimlerde ferikler saçak öperken kendilerine alkış tutulmazdı.

Cumhuriyet devrinde bu lakaplar kul­lanılmadığı gibi paşa unvanı da 26 Ka­sım 1934 tarih ve 5290 sayılı kanunla kaldırılmıştır. Bugünkü askerî teşkilât­ta feriklere kolordu komutanı mânasın­da korgeneral, birinci feriklere de ordu komutanı anlamında orgeneral de­nilmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski