Fetih Suresi Kaç Ayet, Kaçıncı Sure, Ne Anlatıyor, Önemi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Feth Suresi. Kur’ân-ı Kerîm’in kırk sekizinci sûresi.

Hudeybiye Antlaşması1 nın hemen ar­dından, Hz. Peygamber ve ashabı Medi­ne’ye dönerken yolda nazil olmuştur (Bu­hârî, “Tefsîr”, 48/1, 5; “Fezâ’ilü’l-Kur’ân”, 12; Tirmizî, “Tefsir”, 48/1, 2). Âyet sayısı yirmi dokuz olup fasıla*sı elif (i) har­fidir. İsmini ilk âyette geçen “feth” keli­mesinden alır. Burada “fethan mübînen” {apaçık bir fetih, büyük fetih) terkibinde yer alan kelime sûre içinde “fethan ka-rîben” (yakın fetih) şekliyle iki yerde da­ha geçmekte(âyet 18, 27) ve bunun Mek­ke’nin fethedileceğine dair bir işaret ol­duğu kabul edilmektedir. Feth masdar olarak “açmak, hüküm vermek, yardım etmek” mânalarına geldiği gibi isim ola­rak “zafer, yardım” anlamına da gelir.

Gördüğü bir rüya üzerine hicretin 6. yılı Zilkade ayında(Mart – Nisan 628) yak­laşık 1500 sahâbî ile birlikte umre için Medine’den Mekke’ye doğru yola çıkan Hz. Peygamber, Mekkelİ müşriklerin ne pahasına olursa olsun bu ziyarete engel olacaklarının anlaşılması, hatta müslümanların umre ibadetinden başka bir amaçlarının bulunmadığını bildirmek üze­re elçi olarak gönderilen Hz. Osman’ın öldürüldüğü şeklinde yanlış bir haberin gelmesi üzerine kanlarının son damlası­na kadar savaşacaklarına dair ashap­tan biat aldı.(Bk. Beyatürrıdvan) Da­ha sonra devam eden müzakereler ne­ticesinde Hz. Peygamberle Mekkeliler arasında Hudeybiye Antlaşması imza­landı. Müslümanların siyasî varlığını ka­bul eden ve on yıl gibi uzun bir zaman savaş yapılmayacağı için İslâmiyet’i yay­maya imkân sağlayan bu antlaşma, öne­mini kavrayamayan bazı müslümanlarca mağlûbiyet gibi telakki edilmiştir(Bk. hudeybiye antlaşması). İşte bu olay­ların ardından müslümanlann Medine’­ye dönüşü sırasında Feth sûresi nazil oldu.

Feth süresi, İslâmiyet’in bir devlet mü­essesesine ve askerî güce sahip bulun­duğu Medine döneminin ikinci yarısında nazil olmuştur. 6. (628) yıla kadar müs-lümanlarla Mekke müşrikleri arasında Bedir, Uhud, Hendek gibi önemli savaş­lar olmuş, Medine çevresindeki yahudi-lerin ihaneti ortaya çıkmış, müslüman toplum içindeki münafıkların varlığı bi­linmiş, İslâmiyet bedeviler dahil Arabis­tan yarımadasının hemen hemen bütün sakinlerine sesini duyurmuştu. Bununla birlikte son ilâhî dinin bu yarımadadaki stratejik durumu nezaketini hâlâ koru­yordu. Onun, hâkimiyetini tam anlamıy­la kurabilmesi için yarımadanın dinî, ik­tisadî ve kültürel merkezi sayılan Mekke’nin fethedilmesi gerekiyordu. Feth sûresi bütünüyle, gerçekleşmesi yakla­şan bu zaferi müjdelemekte, bunun ilk denemesi sayılan ve siyasî açıdan önemli avantajlar sağlayan umre yolculuğu ile Hudeybiye Antlaşması”nın müslümanlar, münafıklar, bedevî Araplar ve müşrikler açısından doğurduğu sonuçları dile getirmektedir.

Feth süresi, Hz. Peygamber’e Allah ta­rafından açık bir fethin ihsan edildiğini bildiren âyetle başlar. Müfessirlerin ço­ğunluğu bu âyetteki “feth-i mübîn’i Hu­deybiye Antlaşması ile tefsir ederken bazıları Hz. Peygamber’e verilen nübüv­vet ve İslâmiyet, Asr-ı saadetteki bütün fetihler, gerçekleşecek olan Hayber ve­ya Mekke’nin fethi gibi önemli gördük­leri hususlarla da tefsir etmişlerdir. Bu­nu takip eden âyette feth-i mübînin, Resûl-i Ekrem’in geçmiş ve gelecek bü­tün günahlarının bağışlanması sonucu­nu doğuracağı ifade edilmektedir ki müfessir Taberî, Nasr süresiyle bağlantı ku­rarak dikkat çekici bir yorum getirir ve bunun Allah’a şükür ve teşbih mânası­na geldiğini zikreder. Sûrede daha sonra Hudeybiye Antlaşması veya İslâmiyet’in genel konumu münasebetiyle müslümanların kalbine güven verildiği ve bu sayede imanlarının güçlendiği haber verilir. Müminler cennetle müjdelenirken müna­fıklarla müşriklerin kötü bir akıbete uğ­ratılacağı. Allah’ın göklerde ve yerde güç­lü orduları bulunduğu bildirilir. Hz. Pey-gamber’in, Allah’ın insanlar üzerindeki bir şahidi, müjdecisi ve uyarıcısı olarak gönderildiği, ona inanmanın ve ona biat etmenin Allah’a biat etme mânasına gel­diği vurgulanır.(âyet 2-10)

Daha sonra, Resûl-i Ekrem’in etrafın­da kenetlenen müslümanların bu Örnek davranışına karşılık, kalplerine imanın tam olarak yerleşmemesi sebebiyle um­re seyahatine ve dolayısıyla Hudeybiye seferine katılmayan Medine civarındaki bedevî Araplar’ın ikiyüzlülüğünü dile ge­tiren sûre, onların Hudeybiye’den zaferle dönen Hz. Peygamber’den özür diledik­lerini, fakat bunda samimi olmadıkları­nı, çünkü bu sefere çıkan müslümanla­rın sağ salim geri dönemeyecekleri zannına kapıldıklarını ve bu kötü niyet ve tutumlarının sonucunda helake müstahak olduklarını ifade eder. Bu art niye­te sahip bulunan bedevîlerin ganimet el­de edeceklerini umdukları takdirde müslümanlarla beraber savaşa gitmek iste­yeceklerini, ancak bunların önceden cid­di ve çetin bir savaşa davet edilip ger­çekten inanıp inanmadıklarının anlaşıl­ması gerektiğini anlatır. Sûrenin bu bö­lümü sıhhî mazeretlerin savaş için de ge­çerli olduğunu bildiren âyetle sona erer.(âyet 11-17)

Bunun ardından Feth sûresi, Hudey-biye’de Hz. Peygamber’e biat eden mü­minlerden Allah’ın razı olduğunu haber veren bölümle devam eder. Burada, Hu-deybiye’de elde edilen başarıdan sonra, isim zikredilmese de Hayber’in fethi gi­bi daha birçok zaferin kazanılacağı ve pek çok ganimetin elde edileceği müj­delenir, Allah’ın azîz, hakîm ve her şeye kadir olduğu ifade edilir. İki taraf ara­sında barış yapılmayıp da savaş çıksay­dı kâfirlerin arkalarına dönüp kaçacak­ları, bu durumun da Allah’ın öteden be­ri süregelen ve hiç değişmeyen sünneti olduğu dile getirilir. Umre ibadetini ye­rine getirmelerine ve kurbanlarını kes­melerine engel olan Mekke!iler’le savaş­maya ant içtikleri halde müslümanlara savaş izni verilmemesinin sebebi, Mek­ke’de İslâmiyet’i benimsediklerini henüz açığa vurmamış bulunan müminlerin mevcudiyeti olarak gösterilir. Mekkeliler Câhiliye öfke ve taassubu ile hare­ket ederken müslümanların takvaya ve güvene lâyık ve ehil oldukları açıklanır.(âyet 19-26)

Sûrenin son bölümü. Hz. Peygamberin Mescid-i Harâm’a gireceklerine dair gör­düğü rüyanın eninde sonunda gerçekle­şeceğini haber veren ve dolayısıyla onun hak peygamber olduğunu teyit eden âyetle başlar. Sûrenin son iki âyeti, ev­rensel bir dinle gönderilen Resûl-i Ek­rem’in tebliğ ettiği İslâmiyet’in bütün dinlere üstünlük sağlayacağını ilân eder. Çünkü Muhammed Allah’ın elçisidir. Baş­ta ashap olmak üzere onun yanında yer alan müslümanlar hak dinin bu üstün­lüğünü korumak için gerekli olan mad­dî ve manevî kuvvet ve kemale sahiptir­ler. Şüphe yok ki bütün insanlar ebedî hayata intikal edecek, içlerinden iman edip yararlı işler görenler mutluluğa kavuşacaktır.(âyet 27-29)

Feth sûresinin faziletine gelince, Hz. Peygamber’in, “Bu gece bana öyle bir sûre indirildi ki benim için o dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymet­lidir” dediği ve ardından sûrenin 1. âyetini okuduğu rivayet edilmiştir.

İslâm dininin evrenselliğini ve üstün­lüğünü simgeleyen Feth sûresinin İslâm kültür tarihinde önemli bir yeri vardır. Gazaya giden müslüman askerlerin, bu­radaki zafer vaadinin kendileri için de gerçekleşmesini umarak sefer sırasın­da ve savaş boyunca sûreyi çokça oku­dukları bilinmektedir. Diğer taraftan kı­lıç, kalkan, balta gibi savaş aletleri üze­rinde ilk âyetinin, bazı hükümdar ve ku­mandanların giydiği zırhlar üzerinde de bütün sürenin yazılı olduğu görülmek­te. Çanakkale ve İstiklâl Savaşı yılların­da evlerde ve camilerde sürekli olarak Feth sûresi okunduğu nakledilmektedir. Sûre bazı müstakil eserlere de konu ol­muştur. Emîr Sultan (ö. 833/1429 (?1), Emîr Pâdişâh, Abdüllatîf b. Mecdüddin el-Muhibbî, Sadreddinzâde eş-Şirvânî ve Bosnevî, Tefsîru sureti’I-Feth adıyla müstakil eser yazan müellifler arasında yer alır. Selîm b. Müs’ad el-Ahmedî. Mekke Ümmülkurâ Üniversitesi Külliyyetü’ş-şerîa’da Siyâsetti’r-Resul fi’1-harb ve’l-mühâdene kemâ taşav-verahâ sûretü’I-Feth (1398/1978) adıyla bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski