Fetret Devri Hakkında Bilgi, Tarihi, Dönemi,

FETRET DEVRİ

Ankara Savaşı’ndan sonra Yıldınm Bayezid’in oğullarının birbirleriyle saltanat mücadelesi yaptıkları dönem (1402-1413).

Osmanlı Devleti’ni parçalanmanın eşi­ğine getiren Fetret devri Osmanlı tari­hinin en önemli dönüm noktalarından birini teşkil eder. Yıldırım Bayezid tara­fından büyük güçlüklerle kurulan mer­kezî devletin dağılıp ortadan kalkma teh­likesiyle karşı karşıya gelindiği bu iç mü­cadele ve karışıklık dönemi Rumeli top­raklarındaki sağlam yerleşme sayesin­de atlat la bilmiş, bu dönemde ortaya çı­kan meseleler yarım yüzyıl kadar sür­müş, Osmanlı devlet teşkilâtı, saltanat anlayışı ve veraset usulüne tesir edecek önemli gelişmelerin başlıca dayanağını oluşturmuştur.

Yıldınm Bayezid’in Ankara Savaşı’nın ardından ölümü ile geride Süleyman, îsâ, Mûsâ, Mehmed, Mustafa ve Kasım adlı oğullan kalmıştı. Osmanlı Devletini par­çalamak İsteyen Timur, Ankara Savaşı1-nı kazandıktan sonra Anadolu beylerine ait topraklan Osmanlılardan alıp eski sahiplerine iade etmiş, geri kalan yerle­ri de Bayezid’in oğullan arasında paylaştırmıştı. Ankara Savaşı’nın kaybedildi­ğini gören büyük şehzade Emîr Süley­man, yanında bulunan Veziriazam Çandarlı Ali Paşa, Subaşı Eyne Bey ve yeni­çeri ağası Hasan Ağa ile beraber önce Bursa’ya geldi. Buradan devlet hazinesi­ni, arşivleri, ailesini, küçük kardeşi Şeh­zade Kasım’ı ve kız kardeşi Fatma Sul-tan’ı alarak Gemlik’ten bir gemiyle Gü-zelcehisar’a (Anadoluhisarı) gitti. Bir müd­det burada kaldıktan sonra Bizans İm­paratoru Manuel ile anlaşarak Gelibo­lu’ya geçti ve orada imparatorla Gelibo­lu Antlaşması’nı imzaladı(Şubat 1403). Buna göre Süleyman Çelebi Kartal, Pen­dik ve Gebze ile bazı adaları ve Misivri’-ye kadar Karadeniz sahillerini. Rumeli’­de Selanik ve Tesalya’yı Bizanslılar’a ter-kediyordu. Bunun yanında Bizans’ın o zamana kadar Osmanlılar’a vermekte olduğu vergi de kaldırıldı. Antlaşmadan sonra küçük kardeşi Kasım (bazı kay­naklarda Orhan) Çelebi ile kız kardeşi Fatma Sultan’ı İstanbul’da bırakan Sü­leyman Çelebi Gelibolu’dan Edirne’ye geçerek hükümdarlığını ilân etti. Duru­munu güçlendirmek isteyen Emîr Süley­man bazı ticarî imtiyazlar vermek sure­tiyle Venedik ve Cenevizliler’le de anlaştı.(Haziran 1403) Anlaşmaya göre bu İtal­yan cumhuriyetleri Timur’un Rumeli’ye geçmesine engel olacaklardı.

Süleyman Çelebi’nin Edirne’de hüküm­darlığını ilân ettiği esnada Anadolu’da îsâ Çelebi ile Mûsâ Çelebi Bursa’ya hâ­kim olmak için mücadeleye girişmişler­di. Ankara Savaşı’ndan sonra Balıkesir taraflarına giden îsâ Çelebi Timur’un İz­mir’de bulunduğu bir sırada Bursa’yı ele geçirdi. Anadolu’da bir süre dolaşan Ti­mur Semerkanfa dönerken Mûsâ Çe-lebi’yi serbest bırakarak Bursa’ya gön­derdi. Böylece kardeşler arasındaki ilk anlaşmazlık Bursa’nın ele geçirilmesi yü­zünden başladı. Mûsâ Çelebi îsâ’yı mağ­lûp ederek Bursa’ya hâkim oldu. Ancak Timur’un Anadolu’yu terketmesinden sonra güçlenen îsâ Çelebi tekrar Bursa üzerine gelerek Müsâ Çelebi’yi yendi ve şehri ele geçirdi. Mûsâ Çelebi de önce Kütahya’ya, daha sonra Karamanoğlu Mehmed Bey’in yanına gitti.

Mehmed Çelebi ise savaştan sonra Amasya ve Sivas yöresine giderek bura­lara hâkim olmuştu. Böylece Ankara Savaşı’nın ardından Süleyman Çelebi Edir­ne’de, îsâ Çelebi Balıkesir ve Bursa’da, Müsâ Çelebi îsâ’yı mağlûp ettikten son­ra kısa bir süre Bursa’da, Mehmed Çe­lebi de Amasya’da Timur’a tâbi olarak hükümdar oldular. Bütün şehzadelerin amacı ilk payitaht olan Bursa’yı ele ge­çirmekti. Amasya ve Sivas bölgesine hâ­kim olan Mehmed Çelebi bir müddet burada sessizce oturduktan sonra kar­deşi îsâ Çelebi’ye başvurarak Anadolu’­yu kendi aralarında paylaşmayı teklif etti. îsâ Çelebi bu teklifi kabul etmeyin­ce iki kardeş Ulubat’ta karşı karşıya gel­di. Yapılan savaşta Mehmed Çelebi ağa­beyi îsâ’yı yenilgiye uğrattı. îsâ Çelebi önce Yalova’ya, oradan da İstanbul’a kaç­tı. Savaşın ardından Bursa’ya giren Meh­med Çelebi burada hükümdarlığını ilân etti (1404).

Bu arada Bizans İmparatoru Manuel’in yanına giden îsâ Çelebi Süleyman Çele­bi’nin isteği üzerine Edirne’ye gönderil­di. Emîr Süleyman, kendisine rakip gör­düğü Mehmed Çelebi’ye karşı îsâ Bey’i destekleyerek onu Bursa’yı almak üze­re kuvvetli bir ordunun başında tekrar Anadolu’ya gönderdi. Ancak Mehmed Çe­lebi’ye sadık kalan Bursa halkının karşı koyması üzerine başarılı olamayan îsâ Çelebi Kastamonu’da bulunan İsfendiyar Bey’in yanına giderek Aydınoğlu Cüneyd, Saruhanoğlu ve Menteşeoğlu ile birleşip Mehmed Çelebi’ye karşı tekrar savaşmak istedi. Bu son teşebbüsünde de başarıya ulaşamayarak Karaman-ili’-ne çekilen îsâ Çelebi bir ara tekrar Os­manlı topraklarına girdiyse de Eskişe­hir’de Çelebi Mehmed’in adamları tara­fından yakalanarak boğuldu (1405-1406). Cesedi Bursa’ya getirilip babasının tür­besinin yanına defnedildi. Bundan son­ra, Tsâ Bey ile iş birliği yapmış olan Ay­dınoğlu, Menteşeoğlu ve Germiyanoğlu beyleri Mehmed Çelebi’nin hâkimiyetini tanımak zorunda kaldılar.

Böylece Anadolu’nun büyük bir kıs­mına hâkim olan Mehmed Çelebi Emîr Süleyman ile mücadeleye hazırlanmaya başladı. Edirne’de bulunan Emîr Süley­man da Mehmed Çelebi’nin Anadolu’­daki faaliyetlerini yakından takip edi­yordu, îsâ Çelebi’nin yenilgisini duyunca Çandarlı Ati Paşa ile birlikte kuvvetli bir ordunun başında Anadolu’ya geçti ve Bursa’yı aldı. Çelebi Mehmed karşı koyamayarak Amasya’ya çekildi. Süleyman Çelebi Ankara’ya İlerledi ve burasını da ele geçirdi. Bununla beraber Mehmed Çelebi mücadeleden vazgeçmedi. Nite­kim ertesi yıl Yenişehir ovasında Emîr Süleyman ile karşılaşıp mağlûp olarak yine Amasya’ya dönmüşse de onu Ru­meli’ye çekilmeye zorlamak için çareler aramaya başlamıştır. Bu düşünce ile, Ka­ramanoğlu Mehmed Bey’in yanında bu­lunan Mûsâ Çelebi’yi kendisine tâbi kal­ması şartıyla Rumeli’ye göndermeye ka­rar verdi. Ona bir miktar kuvvet vere­rek Eflak üzerinden Rumeli’ye geçmesi­ni sağladı (1409).

Emîr Süleyman’ın Anadolu’da bulun­duğu sırada Eflak’a geçen Mûsâ Çelebi buradan Tuna’ya doğru ilerlemeye baş­ladı. Rumeli beyleri ve tımarlı sipahileri­nin kendisine katılmasıyla güçlenen Mû­sâ Çelebi Eflak ve Sırp kuvvetleri tara­fından da destekleniyordu. Mûsâ Çele­bi’nin Rumeli’ye geçtiğini haber alan Sü­leyman Çelebi telâşa düşerek Gelibolu üzerinden Edirne’ye gitti. Bu suretle Ana­dolu’da serbest kalan Mehmed Çelebi Ankara, Bursa ve çevresini tekrar ele ge­çirdi.

Emîr Süleyman, Eflak ve Sırp kuvvet­leri tarafından desteklenen Mûsâ Çele­bi’ye karşı Bizans imparatorundan da yardım alarak onunla karşılaştı(15 Ha­ziran 1410). İki taraf arasında İstanbul yakınlarında meydana gelen savaşta Sırp kuvvetlerinin son anda Emîr Süleyman tarafına geçmesi üzerine Mûsâ Çelebi mağlûp oldu ve Eflak’a kaçtı. Daha son­ra da kendisine İhanet eden Sırp kuvvetlerini 11 Temmuz 1410’da mağlûp et­ti ve oradan Edirne civarına gelerek Emîr Süleyman ile yeniden savaşa girdi. Bu savaşta başarılı olamadiysa da ertesi yıl Edirne’ye girmeye muvaffak oldu. Emîr Süleyman ise İstanbul’a kaçmak üzere yola çıktı. Düğüncü köyüne geldiği sıra­da kendisini takip eden Mûsâ Çelebi’nin adamları tarafından yakalanarak boğul­du(18 Mayıs 1410). Cenazesi Bursa’ya gönderilerek büyük babası I. Murad’ın yanına defnedildi. Bunun üzerine Edir­ne’ye giren Mûsâ Çelebi, kardeşi Mehmed’le olan anlaşmasına uymayarak bu­rada adına para bastırdı ve hükümdar­lığını ilân etti.(17 Şubat 1411)

Anadolu’da îsâ Çelebi’nin ve Rumeli’­de Süleyman Çelebi’nin ortadan kalkma­sı ile mücadele sahnesinde sadece Meh­med Çelebi ile Mûsâ Çelebi kaldı. Müsâ Çelebi kardeşinin Anadolu’da güçlü bir durumda olduğunu bildiği İçin onunla mücadeleye girişmedi ve İlk iş olarak Sü­leyman Çelebi’nin adamlarını görevden aldı. Emîr Kör Şah Melik’i vezirliğe, Mihaloğlu Mehmed Bey’i beylerbeyi lige, ün­lü fakih Şeyh Bedreddin Mahmud’u da kazaskerliğe getirdi. Öte yandan Mûsâ Çelebi, kendisine karşı Emîr Süleyman’a yardım etmiş olan Sırp Krallığı üzerine yürüyerek Novoberda’yı aldığı gibi Vi-din’de isyan eden Bulgar prensini de et­kisiz hale getirdi. Daha sonra Emîr Sü­leyman’ı destekleyen Bizans imparato­ruyla mücadeleye girişti. Ayrıca Timur olayına da Bizans imparatorunun sebep olduğunu düşünüyordu. Kardeşi Süley­man’ın Bizanslılar’a bırakmış olduğu Ka­radeniz kıyısındaki şehirleri ve Tesalya’yı geri aldıktan sonra İstanbul’u dahi ab­luka altına almaya başladı (1411). Bu arada Çandarlı İbrahim Paşa’yı, Manuel’in Bayezid zamanında vermeyi kabul etti­ği, fakat Ankara Savaşı’ndan sonra gön­dermediği vergileri istemek üzere İstan­bul’a gönderdi. Ancak Mehmed Çelebi tarafına geçmek isteyen İbrahim Paşa İstanbul’da kalarak Manuel İle iş birliği yaptı. Manuel İbrahim Paşa’nın da teş­vikiyle Çelebi Mehmed’le temasa geçmiş. Emîr Süleyman’ın rehine olarak yanına bırakmış olduğu Orhan Çelebi’yi de Ru­meli’ye göndererek Mûsâ Çelebi’nin İs­tanbul kuşatmasını kaldırmasını sağla­mıştır. Şehzade Orhan’ın Selanik ve Te-salya’da saltanat mücadelesine başla­ması üzerine Mûsâ Çelebi İstanbul ku­şatmasını kısmen kaldırıp Selânik’e git­ti ve yapılan savaşta yeğenini bozguna uğrattı. Bunun üzerine Orhan Çelebi Selânik Kalesi’ne kaçtı, Mûsâ Çelebi de ka­leyi kuşatma harekâtına başladı. Bun­dan sonra da İstanbul üzerindeki baskı­sını daha da arttırdı.

Osmanlı şehzadeleri arasındaki salta­nat mücadelelerinden daima faydalan­mayı düşünen İmparator Manuel, şehir­de çok az kuvvet olduğu için Müsâ Çe-lebi’nin İstanbul’u ele geçirmesinden kor­kuyordu. Bu amaçla, Bursa’da bulunan Mehmed Çelebi’yi Rumeli’ye geçirmek üzere şehre davet etti. Çelebi Mehmed, Gebze Kadısı Fazlullah’ın İstanbul’a gi­derek imparatorla anlaşmasından son­ra İstanbul üzerinden Rumeli’ye geçti ve Çatalca civarında bulunan İnceğiz’de Mûsâ Çelebi ile savaşa girişti(Ekim 1412). Ancak Mûsâ Çelebi emrindeki 7000 yeni­çeriyle Mehmed Çelebi kuvvetlerini mağ­lûp etti. Mehmed Çelebi çok az bir kuv­vetle İstanbul’a kaçıp Bizans gemileriy­le Anadolu’ya geçti.

Mûsâ Çelebi bu basanlarına rağmen çevresine ve devlet adamlarına çok sert davranıyordu. Bu sebeple Rumeli beyle­ri kendisinden yüz çevirmişlerdi. Mûsâ Çelebi’nin başarısında büyük katkıları olan bu beyler kendilerini emniyette gör­meyerek Sırplarla Mûsâ Çelebi aleyhin­de anlaştılar, Öte yandan Çelebi Meh­med. Musa’nın başka taraftaki meşgu­liyetinden faydalanarak tekrar Rumeli’­ye geçip onunla savaştıysa da yine ba­şarılı olamadı. Bu ikinci yenilgiden son­ra Rumeli beylerinin Mûsâ aleyhine fa­aliyete geçtiğini öğrenince bu beylere gizlice heber gönderip onları kendi ta­rafına çekmeye çalıştı. Bir süre sonra akıncı kuvvetleri kumandanı Gazi Evrenos Bey’le birlikte hazırlıklarını tamam­ladı ve Dulkadıroğlu Nâsırüddin Bey’den de yardımcı kuvvetler alarak yine Bizans gemileriyle Rumeli’ye geçti. Beraberin­de bir miktar Rum askeri de vardı. Ev-renos Bey ise Sırplar’ı Çelebi Mehmed’in saflarına çekmeyi başardı. Müsâ Çele-bi’nin yanında Beylerbeyi Mihaloğlu Meh­med Bey ile Timurtaş Paşaoğlu Umur Bey’den başka büyük emirlerden hiç kimse kalmamıştı. Evrenos Bey’in tavsi­yeleriyle hareket eden Mehmed Çelebi önce Kara Halil kumandasındaki Öncü kuvvetlerini bozguna uğrattı, daha son­ra da Edirne’ye geldi.

Emrindeki beylerin kendisini terketmekte olduğunu gören Mûsâ Çelebi ön­ce Zağra’ya, oradan da Filibe civarında­ki Değirmendere’ye çekildi. Nihayet Çe­lebi Mehmed ile Mûsâ Çelebi kuvvetleri Sofya’nın güneyinde, Samakov kasabası yakınlarındaki Çamurlu sahrasında kar­şı karşıya geldiler. Yanında bulunan az sayıdaki yeniçerilerle savaşa giren Mû­sâ Çelebi büyük bir cesaretle çarpışma­sına rağmen kuvvetleri dağıldı ve ken­disi de yaralı olarak Eflak’a doğru kaç­mak istedi. Ancak onu takip eden Bayezid Paşa, Mihaloğlu Yahşi Bey ve Burak Bey gibi emirler tarafından yakalanarak Mehmed Çelebi’nin yanına götürüldü ve boğduruldu(5 Temmuz 1413). Naaşı Bursa’ya getirilip babasının türbesine def­nedildi. Çelebi Mehmed. hayatta kalan son kardeşi Mûsâ Çelebi’nin de ortadan kalkmasından sonra Edirne’de kendisi­ni Osmanlı Devleti’nİn yegâne hüküm­darı olarak ilân etti.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski