Feyiz Nedir, Ne Demek, Tasavvufta Anlamı, Hakkında Bilgi

Feyiz. Bütün bilgilerin ve varlıkların Allah’tan zuhur ve tecelli etmesi anlamında tasavvuf terimi.

Feyiz (feyz) ve feyezan kelimeleri (ço­ğulu füyûz, füyûzât) sözlükte “fazla suyun yatağından taşması, bir haberin şayi ol­ması, bir sırnn ifşa edilmesi” gibi anlam­lara gelir, Feyiz kelimesi mecazi olarak “bağış ve lü­tufkârlık” mânasında kullanılmıştır. Bu kökten türeyen fiiller “akmak, taşmak, dalmak” anlamında Kur’an ve hadisler­de de geçmektedir.

İlk sûffler feyiz ve ondan türetilen ifâ-ze, istifâze ve tefeyyüz gibi kelimeleri ta­savvuf terimi olarak kullanmamışlardır. Bu kavramı, oluş ve varlığı açıklamak üzere kullanan ilk mutasavvıf Muhyiddin İbnü’l-Arabî olmuştur. İbnü’l-Arabî, bil­gi ve varlık problemini vahdet-i vücûd inancı çerçevesinde açıklamak için feyiz terimiyle bunun iki şekli olan feyz-i ak-des ve feyz-i mukaddes tabirlerine yer vermiştir. Ona göre Allah sürekli bağış ve lütuf sahibidir: her çeşit iyilik ve ni­met O’ndan taşıp gelir ve bu taşmaya fe­yiz veya feyezan denir. Cömertliğin mü­kemmel örneğini teşkil etmesi sebebiy­le O’na “mebdeü’l-feyz” ve “feyyaz” is­mi de verilir. İbnü’l-Arabîye göre bilgiler kesbî, mük-teseb ve vehbî, mevhûb olmak üzere iki kısma ayrılır. Vehbî bilgiler aklın idrak alanının üstünde olduğundan bunlara an­cak ihsan edilirse sahip olunabilir. “Füyûzât” denilen bu bilgileri zahir âlimle­ri, âbid ve zâhidler değil gönül ehli olan mükâşefe ve müşahede erbabı elde ede­bilir. Feyzin kaynağından ge­len bilgiler sırra, oradan ruha, oradan da nefse ulaşır. Nebî ve velîlere gelen bilgi­ler bu türdendir. İlâhî feyiz daimî oldu­ğundan velîler aracılığıyla sürekli olarak insanlara ulaşır. Mu­tasavvıflar feyiz denince bu ilmi anlar; bunu almaya “istifâze, tefeyyüz, ahz-ı feyz; vermeye de “ifâze” derler, İlâhî ve rabbânî feyzin insanlara ulaşmasında aracı olmaları itibariyle nebî ve velîler de feyzin kaynağı sayılır. Azîz Nesefı, akl-ı evvel olmadan hiçbir akıl ve ruha bilginin ulaşmayacağını, akl-ı evvelden maksadın da Hz. Peygamber olduğunu söyler. Şehâbeddin es-Sühreverdî feyzin ulaşmasında meleklerin de aracı olduklarını kaydeder.

İbnü’l-Arabî bir tek varlığın (Allah) bu­lunduğunu, var olarak görünen her şe­yin bu varlığın çeşitli görüntüleri oldu­ğunu söylerken de feyiz ve feyezan na­zariyesine dayanır. Ona göre bütün var­lıklar, belli bir kaynaktan çıkıp akan bir su gibi o varlıktan çıkıp akmaktadır. Her­hangi bir kesintinin söz konusu olmadığı bu akışta varlık her an kaynağına muh­taçtır ve her lahza ondan aldığı destekle varlığını devam ettirmektedir. Bundan dolayı bir akışın eseri ve bir taşmanın so­nucu olan varlık da aslında bilgi gibi ilâhî bir feyizdir. Burada feyiz “varlığın zuhur ve tecelli etmesi” anlamına gelir.

Feyiz, biri en kutsal (feyz-i akdes). di­ğeri kutsal (feyz-i mukaddes) olmak üze­re iki çeşittir. En kutsal feyiz, “şeylerin ve istidatlarının önce ilim, sonra da ayn mertebesinde var olmalarını gerektiren Öz sevgi (hubb-i zatî) tecellisinden ibaret­tir”. Bu tarifle. Hakk’ın Hak’tan başka hiçbir şeyin düşünülmediği en yük­sek seviyedeki zât tecellisine işaret edilir. Bu mertebede çokluğa imada bulunduğu için İlâhî isimlerin varlığı bile söz konusu olmaz. En kutsal feyiz “Hakk’ın, zâtında zâtı ile zâtı için tecelli etmesi” anlamına geldiğinden dış âlemde herhangi bir te­celliden bahsedilmez. Bu tecelli vâhidiyyet mertebesinde kendini a’yân-ı sabi­te ve bilgi suretleri halinde belli eder.

Kutsal feyiz ise en kutsal feyizde söz konusu olan aynlann istidatlarının dış âlemde zuhur etmesini gerektiren ilâhî isimlerin tecellisinden ibarettir. Buna göre kutsal feyiz en kutsal feyze daya­nır. En kutsal feyizle ayân-ı sabite ve aslî istidatlar ilim mertebesinde hâsıl olur; kutsal feyizle de bütün gerekleri ve nitelikleriyle a’yân-ı sabite dış âlem­de ortaya çıkar. Feyzin bu ikinci mertebesindeki isim te­cellisi çokluk ifade eder. En kutsal feyiz lâ taayyün ve vâhidiyyet mertebelerin-deki tecelliden, mukaddes feyiz ise bun­lardan sonra gelen ervah, misal, şehâdet ve insan mertebesindeki tecelliden iba­rettir.

Mutasavvıflara göre Hak’tan gelen fe­yiz (bilgi ve ruhî zevk hali) akl-ı evvel de­nilen Hz. Peygamber aracılığıyla velîle­re, onlar aracılığıyla da insanlara ulaştı­ğından müridlerin feyiz menbaı mürşid-lerdir. Mürşidin doğrudan doğruya akl-ı evvel vasıtasıyla Hak’tan aldığı feyze “ilâ­hî feyiz”, silsile vasıtasıyla aldığı feyze “isnâdî feyiz” denir. Müridin tarikata gi­rip şeyhten feyiz ve irfan almasına da “ahz-ı feyz” adı verilir.

Feyiz nazariyesi. Yeni Eflâtunculuğun kurucusu Plotin’in Enneades’mde yer alan, Fârâbî. İhvân-ı Safa ve İbn Sînâ’da da görülen sudur teorisini andırdığı, do­layısıyla temelde felsefî kaynağa dayan­dığı ileri sürülerek eleştirilmiştir. Afîfî. İbnü’l-Arabi’nin feyiz nazariyesinin Plo­tin’in sudur nazariyesinden farklı oldu­ğu kanaatindedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski