Filistin Kurtuluş Örgütü Nedir, Hakkında Bilgi, FKÖ Tarihi, Kimler Kurdu,

Filistin Kurtuluş Örgütü. İsrail işgaline karşı mücadele veren Filistinli  direniş grupları topluluğu.

İsrail Devleti’nin kuruluşundan (1948) önce, uzun bir tarihî kökene dayalı ola­rak Filistin’de yaşayan yerli halkı temsil etmek ve millî haklarına yeniden kavuş­masını sağlamak amacıyla oluşturulmuş­tur. Örgütün, milletlerarası alanda ka­bul edilen Filistinliler’in yegâne meşru temsilcisi olma konumuna erişmesi za­man içinde ve değişen şartlarla gerçek­leşmiştir. 1948’de topraklarından kopa­rılarak civardaki Arap ülkelerinde sığıntı durumuna düşürülen Filistinliler’in mül­teci kamplarında büyüyen yeni nesilleri­nin silâhlı direniş grupları kurarak kendi davalarına sahip çıkmalarına kadar İs­rail’e karşı mücadele söz konusu Arap ül­keleri tarafından yürütülmüştü. Filistin Kurtuluş örgütü’nün bu adla İlk defa or­taya çıkışı da bu çerçeve içinde oldu. Arap dünyasında çekişmelerin arttığı ve bir yandan da Filistin gizli direniş grupları­nın eylemleriyle İsrail’in buna karşı Arap ülkelerini taciz eden misillemelerinin sık-laştığı 1960’lann ortalarına doğru Ce­mal Abdünnâsır’ın girişimiyle Kahire’-de toplanan ilk Arap zirvesi, gerek Arap dünyasında birliği yeniden oluşturmak, gerekse söz konusu direniş gruplarını merkezî bir denetim altında bulundur­mak amacıyla Filistin halkını ayrı bir kim­lik içinde teşkilâtlandırma karan aldı( Ocak 1964). Bunun ardından, daha ön­ce Arap Birliği tarafından Filistin halkı­nın temsilcisi seçilmiş olan Ahmed Şükayrî’nin bu karara dayanarak yaptığı temasların sonucunda Kudüs’te, çeşitli yörelerden gelen Filistinlilerle Arap ül­keleri temsilcilerinin oluşturduğu 424 üyeli Filistin Millî Kongresi toplandı; böy­lece Şükayrî’nin de başkan seçildiği bu toplantı ile örgüt resmen kuruldu.(28 Mayıs 1964) Ancak örgüt bu ilk yapısıy­la bağımsız Filistinli mücadelecilerin ese­ri değildi ve politik açıdan tamamen Arap devlet başka nlanna, malî açıdan da Arap ülkelerinin resmî organı duru­munda olan Arap Birliği’ne bağlıydı. Do­layısıyla örgüt bu yapısıyla 1967’ye ka­dar gerçek bir siyasî güç haline gele­mediği gibi Filistin halkının da desteği­ni sağlayamadı ve sonuçta Arap devlet­leri arasındaki siyasî manevraların bir vasıtası durumuna düştü.

1967 Arap-İsrail savaşının (Altı Gün Savaşı), İsrail’in Arap devletlerinin de­netiminde kalan son Filistin toprakları­nı da işgaliyle sonuçlanması, Filistinli di­reniş gruplarının kimlik bilincine varma­ları ve ardından Filistin Kurtuluş Örgü­tü’nün kurumlaşmasına yol açacak de­ğişikliklere gidilmesi bakımından bir dö­nüm noktası teşkil etti. Bu savaştan ön­ce Suriye ve Cezayir dışında, bütün Arap dünyasını maceraya sürüklediği gerek­çesiyle Arap ülkelerinde yoğun bir gizli­lik ve tutuklanma tehdidi altında faali­yet gösteren Filistin Kurtuluş Örgütü dı­şındaki direnişçi kuruluşlar, savaş son­rasında yalnız Arap dünyasının değil bü­tün dünyanın varlığını tanıdığı güçlü ve meşru birer unsur olarak sahneye çıktı­lar. Sürgünde bulundukları kamplarda, uygunsuz şartlar altında Filistinli millî kimliklerini pekiştirmiş olan çeşitli grup­lar, bu savaşın ardından uğradıkları ha­yal kırıklığı ile artık Arap ülkelerinden bir şeyler beklemeyi bırakıp kendi mü­cadelelerine tam anlamıyla sahip çıktı­lar. Bunun ardından Filistin Kurtuluş Ör­gütü, kuruluş ve büyümeleri 1950’lerin ortalarına kadar giden söz konusu dire­niş gruplarının hâkimiyetine geçti. Bu gelişmenin temel harcı ise diğerleri ara­sından öne çıkmış bulunan el-Fetih tarafından kondu.

el-Fetih, 1950’lerin sonlarına doğru Yâsir Arafat ile birkaç yakın arkadaşı tarafından kurulmuştu ve kuruluşundaki en önemli etken, ancak Arap ülke­lerinden bağımsız olarak yalnızca Filis­tinli kimliğiyle mücadele edildiği takdir­de başarı kazanılabileceği inancı idi. Böy­lece yurt sever, fakat ideolojik açıdan kati olmayan bir milliyetçiliği benimse­yen el-Fetih önderleri, İsrail’e karşı ken­di bağımsız mücadelelerini yürütebilmek için 1 Ocak 1965’ten itibaren silâhlı ey­lemlere başlama kararı aldılar ve arka­sından Ürdün nehrini geçen el-Fetih mü-cahidleri İsrail su şebekesini hedef alan ilk hareketlerini gerçekleştirdiler. Bun­dan sonra bu mücadeleyi arttırarak sür­düren el-Fetih’in safları günden güne kalabalıklasın ve kuruluş 1967 savaşının arkasından gittikçe genişleyen bir kitle teşkilâtı büyüklüğüne erişti. Bu ise ar­tık siyasî bir güç olduğunu kanıtlama ve açıklık kazanma arzusuyla son zaman­larda kongrelerine temsilci gönderdik­leri Filistin Kurtuluş Örgütü’nü ele ge­çirme düşüncesini beraberinde getirdi. Önderler bu karara vardıklarında el-Fe­tih, Filistin Kurtuluş Örgütü millî kongresindeki oylann hemen hemen yansını elde edecek güce erişmiş bulunuyordu. Böylece Haziran 1968’de toplanan dör­düncü kongrede başka grupların da des­teğiyle, Arap hükümetleri arasındaki ih­tilâflar ortamında artık temsilcilik nite­liği kalmayan Şükayrî’nin yerine geçici olarak bütün bu yeni gruplarla temas içinde bulunan Yahya Hammûde getiril­di. Bu arada, daha önce ana hatlan kıs­men belirlenmiş olan Filistin Millî Mîsâkı (el-Mîsâku’l -vatanî), özellikle, “Filistin’in kurtuluşunun yegâne yolu silâhlı müca­deledir” maddesi de eklenerek tamam­lanıp onaylandı. Hammûde’nin girişimiy­le 1969’da toplanan beşinci kongrede, Filistin Kurtuluş Örgütü çatısı altında bir araya gelen direniş gruplarının en bü­yüğü olan el-Fetih’in önderi Arafat ör­gütün başkanlığına seçildi. Filistin Kur­tuluş Örgütü o tarihten itibaren anava­tan Filistin’e yeniden kavuşma amacı üzerinde birleşmiş çeşitli direniş grup­larını bir araya getiren bir “şemsiye” ha­line geldi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün bel kemi­ğini oluşturan el-Fetih’ten sonraki en büyük grup, 1950’lerin başında George Habaş’ın önderliğinde Milliyetçi Arap Ha­reketi adıyla kurulan ve daha sonra ba­zı küçük eylemci grupların da katılma­sıyla Filistin Halk Kurtuluş Cephesi adı­nı alan kuruluştur. Marksist rejimlerle yakınlığı bulunan bu grubu diğerlerin­den ayıran başlıca özellik, İsrail’e karşı nihaî zafere ulaşıncaya kadar geniş ka­tılımlı bir millî halk savaşı sürdürme fik­rini temel almasıdır. Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi, Habaş gibi bir hıristi-yan olan Nâif Havatme’nin kurduğu Fi­listin’in Kurtuluşu İçin Demokratik Halk Cephesi’nin Arap devletleriyle ilişki ko­nusunda ortaya çıkan bir bölünme so­nucu 1969 yılında Filistin Halk Kurtuluş Cephesi”nden ayrılmasıyla doğmuş ve 1974’ten itibaren de adındaki “halk” ke­limesi atılarak bugünkü adıyla anılmış­tır. Filistin solunu ve yeni Marksizm’i temsil iddiasında olan bu grubun temel fikri emperyalizm aleyhtarlığıdır. Bun­lardan sonra gelen Filistin Halk Kurtu­luş Cephesi Genel Kumandanlığı, 1950′-lerde Suriye ordusunda bulunan bir grup mülteci tarafından Filistin Kurtuluş Cep­hesi adıyla kurulmuş, bir süre el-Fetih’in, bir süre de Filistin Halk Kurtuluş Cep­hesi’nin parçası olduktan sonra onlar­dan kopup müstakil bir grup teşkil et­miştir. Suriye’ye yakınlığı yüzünden el-Fetih’in bağımsız çizgisiyle, belirgin bir ideolojisi olmadığı için de Filistin Halk Kurtuluş Cephesi ile uyuşamayan bu grup silâhlı mücadeleye ilişkin aşırı tu­tumuyla tanınmaktadır. Bunlardan baş­ka kayda değer iki grup da Suriye ve İrak Baas rejimlerinin açık denetiminde kurulan “Saika” (Halk Kurtuluş Savaşı Öncüleri) ve Arap Kurtuluş Cephesİ’dir. Filistin Kurtuluş Örgütü’nü sürükleyen el-Fetih’in Arap devletlerinden bağım­sız hareket kararlılığı karşısında bir ma­nevra unsuru olarak kurulan ve genel­likle ilerici diye tanımlanan bu gruplar­dan tesiri daha fazla olan ilki. Suriye’de 1971’de Hafız Esad’ın başa geçmesiy­le iyiden iyiye onun etkisi altına girerek 1976’lara kadar çatışma yaratıcı konu­munu sürdürmüş, Lübnan iç savaşından sonra ise ağırlığını büyük ölçüde kay­betmiştir. Bu önemli gruplardan başka özellikle direnme hareketinin gelişme­siyle Filistin’in Kurtuluşu İçin Halk Teş­kilâtı, Halkçı Mücadele Cephesi. Filistin Millî Cephesi, Arap Filistin Teşkilâtı, En-sar / Partizanlar, Kara Eylül gibi birçok grup daha oluşmuşsa da bunlar zaman­la etkinliklerini yitirmişlerdir.

el-Fetih’in Filistin Kurtuluş Örgütü’ne hâkim olduktan sonra bütün örgütçe benimsenen ve resmî ideoloji kabul edi­len felsefesi şu beş temel üzerine otur­maktadır:

a- Filistin’i kurtarmak;

b- Bu hedefi gerçekleştirmek için silâhlı mü­cadele vermek;

c- Filistin’in kendi öz teş­kilâtlanmasına dayanmak;

d- Dost Arap güçleriyle iş birliği yapmak;

e- Dost mil­letlerarası güçlerle iş birliği yapmak.

1970’lerin başındaki ortamda, birbirin­den farklı düşünen çeşitli direniş grup­larını buna rağmen bir çatı altında bu­luşturan temel tez “kurtuluş hedefi el­de edilinceye kadar savaşa devam” ol­muştur. Böylece bu temel nzâ birliğiyle önde gelen grupları çatısı altında topla­yan ve bu tarihten sonra Fllistinliler’in millî direnişlerinin iyiden iyiye kurum­laşmasını ve ardından halkın haklarının milletlerarası alanda somut biçimde ta­nınmasının gerçekleşmesini sağlayan Filistin Kurtuluş Örgütü en geniş çerçe­vesiyle, Filistin halkının vatanını yeniden kazanma ve kendi kaderini tayin etme hakkından, askerî, siyasî, malî alanların icaplarından ve hem Araplar arası hem de milletlerarası platformlarda Filistin davasının gerektirdiği hemen her şey­den sorumlu görülmektedir. Bu temsil niteliğiyle Filistin Kurtuluş Örgütü âdeta bir devlet gibi teşkilâtlanıp çalışma­ya başlamış ve zaman içinde çok boyut­lu bir kurumlaşmaya sahip olmuştur. Örgütün organik yapısını meydana geti­ren birimler şunlardır:

a- Filistin Millî Meclisi (Konseyi). Filistin Kurtuluş örgütü’nün en önemli organı olup sürgündeki Filistin parlamentosu sayılır. Bu meclis, yürütme kurulu üye­lerini seçen ve programlarla politikaları yönlendiren en üst kuruluştur. Üyeleri, Örgütü oluşturan grup ve kesimler ara­sından belli bir kontenjana göre seçilen meclis görevlerin yerine getirilmesi için gerekli görülen komiteleri kurar. 1981′-deki bir toplantıda, İşgal altındaki bölgelerde yaşayanlar başta olmak üzere her yerde bulunan Filistinli güçlerin ve kuruluşların bu komitelere ve çeşitli or­ganlara katılmaları hususu üzerinde du-rulmuşsa da bugüne kadar İsrail işga­lindeki topraklardan meclise üye sağ­lanması pek mümkün olmamıştır.

b- Yürütme Kurulu. Millî meclis tara­fından, bünyesinde temsil edilen dire­niş gruplarından belli bir kontenjana gö­re ve en fazla on beş üyeden oluşacak şekilde seçilen organ hükümet niteliğin­de olup yine meclisçe belirlenen ana programa göre örgütü fiilen yönetme sorumluluğunu taşır. Üyeler kendi ara­larından, aynı zamanda Filistin Kurtuluş Örgütü’nün en üst seviyedeki adamı sa­yılan başkanı seçerler ki bu kişi 1969 yı­lında ilk seçilişinden beri Yâsir Arafat’­tır. Kurul, sürekli görev halinde mecli­se karşı topluca veya üyeleri tek tek so­rumlu olmak üzere yürütme görevini sürdürür. Bu ana görevi yanında diğer sorumlulukları Filistin halkını dışa kar­şı temsil etme, öteki organları denetle­me, ana tüzüğe uymak kaydıyla gerek­tiğinde yönergeler yayımlama ve örgü­tün malî politikasını hayata geçirme şek­linde sıralanabilir.

c- Merkez Komitesi. Tam adı Filistin Di­renme Hareketi Merkez Komitesi olan ve yirmi bir üyeden oluşan bu organ mec­lisin Ocak 1973 toplantısında, bütün di­reniş gruplarının ve sendikaların tem­silcilerini bir araya getirmek suretiyle meclis kararlarının takibinde rol alması için kurulmuştur. Yürütme kurulunda temsil edilmeyen diğer direniş grupla­rından da üye alması sebebiyle esas ola­rak bir aracı ve sorumluluğu genişletici işlev görmektedir.

d- Filistin  Kurtuluş Ordusu.  Örgütün, aynı çatı altında toplanan diğer silâhlı güçlerden ayrı olaraK ilk kuruluşu sıra­sında teşkil edilmiştir; yürütme kurulu­na bağlı olup tüzüğe göre vazifesi Filis­tin’in kurtuluşu yolundaki savaşta ön­cülük etmektir. 1967 öncesinde Arap rejimlerine bağımlı Kalmaktan kurtula­mayan bu ordu, 1969’dan sonra Ara­fat’ın Filistin Kurtuluş Örgütü başkanı ve aynı zamanda başkumandanı olma­sıyla birlikte daha bağımsız biçimde Fi­listin halkının hizmetine girmiştir; an­cak silâhlı mücadelenin diplomatik ça­baya yönelmesi sonucu canlılığını yitir­diği söylenebilir.

e- Filistin Silâhlı Mücadele Kumandanlı­ğı. 1969 başlarında el-Fetih öncülüğün­de varlık kazanan bu kumandanlık or­dunun dışında ve bir güvenlik kuruluşu niteliğinde olup Filistin Kurtuluş Örgü-tû’nün hâkim bulunduğu bölge (özellik­le Lübnan’da) ve kamplarda, karşıt gö­rüşlü gerilla grupları arasındaki çatış­malara son vermek maksadıyla sivil po­lis işlevi yürütmektedir.

f- Filistin Millî Fonu. Örgütün kurulu­şundan itibaren gittikçe genişleyen fa­aliyetlerin malî kaynağını oluşturur; 1964 yılında kurulmuştur ve meclisin belir­lediği kurallar içinde bir yönetim komi­tesi tarafından İdare edilir. Fonun ge­lir kaynaklarını Filistinliler için belirle­nip özel bir sistemle toplanan vergiler, Arap hükümetlerinin değişen oranlar­daki kredi ve yardımları, postada kulla­nılan “kurtuluş pullan’nın satışından el­de edilen gelir, diğer ülke ve kuruluşla­rın sağladıkları bağışlarla meclisin ön­göreceği başka kaynaklar teşkil etmek­tedir. Toplanan gelirler, yürütme kuru­lu tarafından hazırlanıp meclisçe onay­lanan yıllık bütçe programı çerçevesin­de harcanır.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İlgisi Bulu­nan Diğer Hizmet Birimleri. Yukarıda sı­ralanan organların dışında yürütme ku­rulunun sorumluluğunda görev yapan siyasî işler, bilgi ve tanıtma, idarî işler, sosyal işler, eğitim, planlama ve kitle teşkilâtları gibi çeşitli daireler bulun­maktadır. Bu çerçevede önemli bir or­ganik yapılaşma da adı geçen son daire aracılığında Filistin Kurtuluş Örgütü ile bir şekilde bağlantılı bulunan sendika ve meslek birlikleridir. Filistinlilerin ya­şadıkları yerlerde oluşturdukları bu tür kuruluşlar zamanla artmış ve bunlar söz konusu daire yoluyla Filistin Kurtuluş Ör­gütü ile canlı bir bağ kurmuşlardır. Sağ­lık alanındaki en önemli kuruluş, 1968’de Ürdün’deki mülteci kamplarında el-Fetih’in desteğiyle oluşturulan ve yıllar boyunca genişleyerek önce Arap ülkele­rinde tanınıp daha sonra milletlerarası benzer kuruluşlarla ilişkiye giren Filistin Kızılay Derneği’dir. Dernek bağımsız ge­lişmekle birlikte zamanla Filistin Kurtu­luş Örgütü ile ilişki içine girmiş ve da­ha çok mültecilerin yaşadığı kamplarda kurduğu onlarca hastahane ve yüzlerce klinikle hayatî bir hizmet vermiştir. Kül­türel alanda örgütün üzerinde durduğu en önemli nokta, Planlama ve Eğitim Dairesi kanalıyla bir “Filistin eğitim fel-sefesi’nin geliştirilmesidir. Böylece Fi­listinli kimliğini ayakta tutmak için ula­şılabilen yerlerde eğitim programlan dü­zenlenmiş, imkânlar elverdiğince eğitim malzemelerinin tesbit ve teminine ça­lışılmıştır. Sosyoekonomik alanda ise yi­ne örgütle bağlantısı bulunan en dikkat çekici kuruluş, mücadele yolunda şehid düşenlerin yakınlarına yardım ve iş sağ­lamak üzere 1969’da kurulan Filistinli Şehid Çocuklan Üretim Birliği’dir. Kuru­luşun faaliyetleri kısa zamanda özellikle tarım ve sanayi alanlarında genişlemiş ve Rlistinliler’in dağıldıkları ülkelerde yeni üretim ve teknik eğitim merkezleri kurulmuş, hatta birçok devletle ticarî anlaşmalara girilmiştir. Nihayet Filistin Kurtuluş Örgütü’nün en önemli faaliyet alanı, Filistin sorununun dünya kamu­oyuna tanıtılması ve halkın bu anlam­da temsil edilmesidir. Bu çerçevede, ilk kuruluş yıllarından İtibaren giderek ge­lişen Filistin Kurtuluş Örgütü Araştırma Merkezi’nin yayınları ile dünyanın pek çok ülkesinde açılan Filistin Kurtuluş Ör­gütü büroları ve temsilciliklerinin tanı­tım faaliyetleri dikkat çeker.

Filistin Kurtuluş Örgütü, 1970’lerdeki yeniden yapılanma ve kurumlaşmasıy-la açıkça temsil ettiği Filistinli kimliğini yalnız içinde doğduğu sürgündeki mülte­ciler arasında değil, aynı zamanda 1967′-den beri işgal altında yaşayan Filistinli­ler arasında da pekiştirdi ve bütün hal­kın içinde hayatî bağlar ve siyasî bir var­lığa işaret eden bir birlik duygusu oluş­turdu. Filistin millî davası için etkin mü­cadeleyi bu bağlarla sürdürdüğünden, değişen şartlar ve bölge içi yahut millet­lerarası dengeler içinde pek çok sarsın­tı ve sancı yaşadığı halde, 1970’lerin or­talarından İtibaren halkı temsil etme ni­teliğini iyiden iyiye geniş kesimlere be­nimsetebildi. Bu noktada ilk kayda de­ğer gelişme, 1974 Ekiminde Rabat’ta toplanan Arap Zirvesi’nde gündemin ana maddesini oluşturan Filistin Kurtuluş Örgütü’nün. gerek işgal altında gerek­se Filistin’in dışında yaşayan milyonlar­ca Fİlistinirnin tek meşru temsilcisi ola­rak tanınmasıdır. Aynı tarihlerde millet­lerarası tanınma sürecine de girildi ve örgüt Birleşmiş Milletler genel kurulu­nun Filistin’le ilgili bir oturumuna çağ­rıldı ; ardından 13 Kasim’da Arafat Bir­leşmiş Milletler kürsüsünden dünyaya seslendi. 22 Kasım’daki genel kurul ka­rarıyla da Filistin Kurtuluş Örgütü’ne Bir­leşmiş Milletler’in gözlemci üyeliği sta­tüsü verildi; ayrıca örgütün, Filistin hal­kının yegâne temsilcisi ve Ortadoğu ba­rışının esas taraflarından biri olduğu ka­bul edildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü’nün milletler­arası alanda tanınmasından Önce geçir­diği sarsıntı ve sancıların başında. 1967′-den sonra üstlendiği ve kısa sürede âde­ta devlet içinde devlet haline geldiği Ür­dün’den Kral Hüseyin’le girdiği güç mü­cadelesi sonucunda mağlûp olarak 1971 yılında sınır dışı edilmesi gelir. Bundan sonra yerleştiği Lübnan’da ise artık Bir­leşmiş Milletler’de gözlemci üye statü­süne kavuşmuş olmasına rağmen de­vam ettirdiği askerî eylemleri ve millet­lerarası tedhişçiliği yüzünden, İç mü­cadelesini ve kayıplarını arttıracak olan 1975-1976 Lübnan İç Savaşı, 1978 ve 1982 İsrail müdahaleleri gibi ardarda yaşanan sıkıntılar çekti. Özellikle son olay yeni bir dönüm noktası teşkil etti; haftalar süren çatışmaların ardından İs­rail ordusunun kuşatması sonucunda örgütün büyük bir kısmı Beyrut’u ter-ketmeye mecbur oldu ve karargâh Tu­nus’a taşındı. Ancak bu defa Lübnan’da kalan Arafat’a bağlı gruplarla bunlara karşı çıkan Suriye yanlıları çatışmaya baş­ladılar. Daha sonra da 1986-1987’de, bir kısmı Lübnan’a dönen örgüt mensup­ları ile ŞİÎ Emel Örgütü arasında “kamp­lar savaşı” denilen çatışmalar çıktı.

Bu gelişmeler arasında Filistin Kurtu­luş Örgütü içinde bir temel görüş fark­lılaşması belirdi. Arafat ve el-Fetih’in ba­şını çektiği ılımlı kanat 1974’ten itiba­ren, özellikle Birleşmiş Milletler karar­ları sonrasında silâhlı mücadele ve İs­rail’in yok edilmesi hedefini tek yol ol­maktan çıkararak diplomatik mücadele yoluyla çözüm arayışına yöneldi. Çoğu sol kanada mensup radikal gruplar ise silâhlı mücadele yoluyla İsrail’in yok edi­lerek Filistin’in tamamında, burada bu­lunan müslüman, hıristiyan ve yahudi-lerin eşit haklarla yaşayacakları demokratik ve laik bir devletin kurulması he­definde direnmeyi sürdürdüler. Çözüm arayışlarına yeni bir doğrultu getiren dönüm noktası 1987’nin sonunda Filis­tin halkının başlattığı ayaklanma (intifa­da) oldu. Zira bundan kısa bir süre son­ra Ürdün, Batı Şeria üzerindeki iddiala­rından Filistin Kurtuluş Örgütü lehine vazgeçti ve örgüt meclisi 15 Kasım 1988 günü Cezayir’de yaptığı toplantıda Batı Şeria, Gazze ve Doğu Kudüs’ü içine alan topraklarda bağımsız Filistin Devletİ’nin kurulduğunu ilân ederek Arafat’ı devlet başkanlığına seçti. Böylece Filistin Kur­tuluş Örgütü tarafından “iki halka iki devlet” (yahudüere ve Filistinlilere ayrı birer devlet) çözümü en belirgin biçimde ortaya konmuş oldu.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ve Körfez Savaşı’ mn arkasından Amerika Birleşik Devletleri’nin yeni bir dünya dü­zeni ve güç dengesi arayışı içinde, Orta­doğu sorununa kendi görüşüne uygun bir çözüm getirme isteği sonunda, 30 Ekim 1991’de Madrid’de ilk toplantısı yapılan Ortadoğu Barış Konferansı gün­deme geldi. Ancak önceki çözüm arayış­larının temel unsurlarına ters düşecek şekilde Filistin Kurtuluş Örgütü’nün doğ­rudan taraf olamadığı ve Birleşmiş Mil-letler’in dışarıda bırakıldığı bu konferans, söz konusu eksikliklerinin yanı sıra uzlaşılması güç ve farklı isteklerle gelen İsrail’in katı tutumunu sürdürmesi se­bebiyle başarıya ulaşamadı. Filistin Kur­tuluş Örgütü’nü içine alan Filistin soru­nuyla ilgili son gelişme, sürpriz sayılabi­lecek ikili görüşmelerin ardından 13 Ey­lül 1993’te Arafat ile İsrail Başbakanı Rabin’in Washington1 da ilk defa bir ara­ya gelmeleri ve karşılıklı olarak birbir­lerinin varlıklarını tanıdıklarını resmen ilân etmeleridir. Varılan anlaşmayla üç yılı aşmayacak geçici bir dönem içeri­sinde, nihaî durumun belirlenebilmesi için -Batı Şeria’ya ilişkin konuların ayrı bir antlaşma ile tesbit edilmesi kaydıyla-Fllistin millî otoritesinin hâkim olaca­ğı Gazze Şeridi ile Eriha’dan İsrail işgal güçlerinin geri çekilmesi şartı kabul edil­miştir, önceleri üzerinde durulan ana çözüm çerçevesinde tatmin edici bulun­madığı için özellikle sol kanadın ve İslâ-mî ağırlıklı Hamas hareketinin tepkile­rini çeken bu antlaşma ile daha uzun bir süre Kudüs dahil İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamen Filistin Devleti’-nin hâkimiyeti altına girmesi pek müm­kün görünmemektedir. Ayrıca Filistin Kurtuluş Örgütü bu tepkiler karşısında Filistin halkının yalnızca bir kesiminin değil tamamının çıkar, beklenti ve hak­larını hâlâ temsile, savunmaya ve ile­ri götürmeye muktedir olup olmadığı­nı ispat etmek zorundadır. Hiç şüphesiz bu durum yalnız kendi geleceğini ve iş­levlerini belirlemekle kalmayacak, aynı zamanda Filistin halkının siyasî kaderi üzerinde de çok önemli etkide buluna­caktır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski