Firuz Bey Camii ve Medresesi -Milas- Mimari, Planı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fîruz Bey Camii ve Medresesi. Milas’ta Menteşeoğullan dönemine ait cami ve medrese.

Milas’ın Burgaz mahallesinde, Hisar-başı ve Yeldeğirmeni mevkilerini birleş­tiren yol üzerinde yer alan yapıların, ca­minin girişindeki dört satırlık sülüs hat­lı ve 26 Safer 797(21 Aralık 1394) tarih­li Arapça kitabeden Osmanlılar’ın Menteşe valisi Fîruz Bey tarafından inşa et­tirilmiş olduğu öğrenilmektedir. Halk arasında Kurşunlu Cami adıyla da tanı­nan cami, mavi damarlı mermer kapla­malarından dolayı Evliya Çelebi’nin Se-yahatnâme”sinde Gökcami şeklinde zik­redilmiştir. İnşaat tarihi Osmanlılar’ın Milas’taki ilk hâkimiyet dönemine (1390-1402) rastladığı için bazı araştırmacılar yapılan erken Osmanlı eseri olarak de­ğerlendirmekte iseler de plan tipi dışın­da mimarileri Beylikler döneminin de­vamı niteliğindedir.

Cami, Anadolu’da özellikle Osmanlı döneminde XIV. yüzyılın ikinci çeyreğin­den itibaren yaygın biçimde ortaya çı­kan ve “zâviyeli camiler” denilen yapı­ların önemli bir örneği olup cephe dü­zenlemesi, teknik özellikleri, süslemele­ri ve kullanılan malzeme yönünden yö­redeki Menteşe Beyliği camileriyle bü­yük benzerlikler gösterir. Bundan dola­yı Balaftaki 1402 tarihli İlyas Bey Camii’nde çalışan ustalarla aynı atölyeye mensup ustalar tarafından yapılmış ola­bileceği düşünülmektedir. Yapı bu tipin örnekleri arasında ge­lişmiş mekân anlayışı, örtü sisteminde­ki çeşitleme, cephe düzenlemesi, mal­zeme-teknik özellikleri ve süslemesi açı­sından Ortaçağ Türk mimarisi İçinde ol­dukça Önemli bir yere sahiptir. Birçok defa onarıldığı anlaşılan yapının üst kı­sımları ile kuzeyindeki şadırvan XIX. yüz­yıl eseridir; minberin ve kapı kanatları­nın da 1875 yılında İstanbul’a götürül­düğü ve yerlerine yenilerinin yapıldığı bilinmektedir. 1824-1826 yıllarında Mi­las’ı ziyaret eden Avusturyalı seyyah A. von Prokesch, cami çevresinde içinde zambaklar yetişen bir mezarlığın bulun­duğundan söz etmektedir. Ancak bu hazîreden günümüze bazı eski fotoğraflarla Fîruz Bey’in eşi­ne ait olduğu söylenen bir mezar taşın­dan başka bir iz kalmamıştır. Yapı son olarak 1974-1977 yılları arasında Vakıf­lar Genel Müdürlüğü’nce büyük ölçüde onarılmış, kurşun örtüleri, kubbe kas­nağı sıvaları, içteki kalem İşleri yenile­nirken çevresinde de düzenleme yapıl­mıştır.

Cami üç bölümlü son cemaat yeri, gi­riş mekânı ve bunun iki tarafında yer alan birer yan mekânla (hücre, zaviye) harimden oluşur. Kare planlı orta bölümü üçgen kuşakla geçilen sekiz dilimli kub­be ile, dikdörtgen planlı yan bölümleri beşik tonozlarla örtülü olan ve avlunun zemin kotundan iki basamak aşağıda bulunan son cemaat yeri. içteki bölün­meyi yansıtmayacak biçimde beş sivri kemerle avluya açılır. Yapının kuzey cep­hesi ekseninde dikdörtgen kapı ile ge­çilen giriş mekânı yaklaşık kare planlı­dır ve üzeri bindirme tonozla örtülüdür. Buradan, ikişer basamakla çıkılan do­ğu-batı ekseninde açılmış birer basık kemerli kapı ile yanlardaki hücrelere ge­çilir. Kare planlı olan ve altlı üstlü ikişer pencere ile kuzeyden son cemaat yeri­ne, yanlardan ve güneyden dışarıya ba­kan yan hücrelerden doğudaki tromplar­la, batıdaki ise üçgenlerle geçilen birer kubbe ile örtülüdür. Diğer hacimlerden daha büyük boyutlu olan kare planlı ve tromp geçişli kubbeyle örtülü harime üç basamakla çıkılır. Giriş bölümü ile bu mekânın arasındaki bağlantı büyük siv­ri kemerle sağlanmıştır.

Yapı dıştan simetrik bir cephe düzen­lemesi yansıtır. İki tarafı kapalı son cemaat yerinin sivri kemerlerinden ortadaki, “L” kesitli payeler üzerine yerleş­tirilmiş mukarnaslı konsollara oturur ve diğerlerinden daha yüksek tutulmuştur. Orta kısım hariç payelerin arası yakla­şık 1 m. yüksekliğinde mermer şebeke­lerle kapatılmıştır. Yan duvarlarda, za­viyelerin cephelerinde olduğu gibi altlı üstlü ikişer pencere yer almaktadır. Ha-rimin ise üç yönde dışa açılan dörder dik­dörtgen penceresi vardır; bunlardan üst­tekiler basık kemerli, alınlıklı ve alçı şe­bekeli, alttakiler kemersiz ve demir şe­bekelidir. Harimin kubbesi diğerlerinden farklı olup çift kat sekizgen kasnaklıdır ve alt kasnağın doğu. güney ve batı yüz­lerinde alçı şebekeli birer yuvarlak pence­re bulunur. İçten bindirme tonoz örtülü oian giriş mekânının üzeri de kubbe ile kapatılmıştır. Dış cepheler çok özenli bir işçilik gösteren mavi damarlı mermer, kubbeler ise kurşun levhalarla kaplan­mıştır; iç mekânlar sıvalı olduğundan duvarların yapı malzemesi anlaşılama­maktadır. Harim ve zaviye kubbelerinin kasnakları ile son cemaat yeri tonozu­nun iki başındaki kalkan duvarlar hora­san sıvalı olup kiremit rengi görünüm­leriyle mavi-beyaz mermer kaplamalar üzerinde dikkat çekmektedir. Yapının kuzeybatı köşesinde, kaidesi duvar küt­lesinde yer alan silindirik gövdeli ve tek şerefeli, şerefe altı dört sıra mukarnas dolgulu kesme taş minare bulunur.

Binadaki süslemeler daha çok son ce­maat yeri, giriş, mihrap ve harimin örtü sisteminde görülür. Üç sıra mukarnas şeridiyle çevrilmiş olan kapı, üstte çift renkli taş işçiliği gösteren sivri kemerli bir alınlıkla taçlandırılmıştır. Kemer alın­lığının üst kısmında, dilimli kör kemerli bir çerçeve içinde kitabe, çevresinde ise oldukça natüralist anlayışta gül, karanfil, yaprak motiflerinden oluşan bitkisel bezemeler yer alır; lentonun altında pal-met. rûmî ve lotus motifleri dikkat çe­ker. Son cemaat yeri korkuluk şebeke­leri dört. sekiz, on ve on iki kollu yıldız geçmelerden oluşturulmuştur ve biri di­ğerine benzemez. Orta kemerin üstün­deki saçağı taşıyan konsollarla bunların aralarında alçı üzerinde kıvrık dal, rûmî, palmet, lotus gibi üslûplaştınlmış ve ka­ranfil, gül, enginar yaprağı gibi natüra­list işlenmiş bitkisel motifler görülür. Beyaz ve renkli mermerden yapılmış beş cepheli ve kavsarası beş sıra mukarnaslı mihrap nişinin üst bölümü kıvrık dal, rû­mî, palmet ve lotuslardan oluşturulmuş girift bitkisel bezemelidir. Bu bölümün altındaki kelime-i tevhid yazılı şeridin hemen aşağısında zincire asılı üç kandil motifi dikkati çeker ve aynı motif, batı­daki yan mekânın kuzey duvarında yer alan üst pencerenin kemeri ortasında da görülür. Mihrabın çevresi iki sıra mu-karnaslıdır. Mu karna şiarın üzerinde iki­si yarım, ortadaki tam palmet biçimin­de bir tepelik vardır. Mihrabın iki yanı­na dikey olarak yazılmış sanatçı adların­dan binanın Hasan b. Abdullah el-Bennâ, süslemelerin ise Mûsâ b. Abdullah en-Nakkâş tarafından yapıldığı öğrenil­mektedir. XIX. yüzyıl yapısı mermer min­ber kıvrık dal, spiral ve zencirek motif­leriyle bezelidir. Harimle yan mekânla­rın örtü sistemi de özgün olmayan ka­lem işleriyle süslenmiş ve bunlarda ço­ğunlukla mavi, beyaz, kiremit kırmızısı. yeşil ve kahverengi boyalarla yapılan kıv­rık dal, rümî ve palmet motifleri tercih edilmiştir. Harimin kubbesindeki altın yaldız bezemeler de Özgün değildir.

Avlunun batısında yer alan medrese­nin çami ile aynı tarihte inşa edildiği an­laşılmaktadır. Yapı 1964-1965 ve 1976-1977 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce onarılmış ve tamamen yıkık olan örtü sistemi ihya edilmiştir. Medrese, avlunun batı kanadına kuzey-güney yönünde sıralanmış yaklaşık kare planlı on altı hücreden oluşur; güneydeki ilk sekiz hücre düzgün bir biçimde yan ya­na dizilmiştir. Bunlardan sonra yapı ku­zeydoğuya yönelmekte ve bu bölümde dört hücre, köşede de çatıya çıkışı sağ­layan on bir basamaklı bir merdivenle sokağa açılan dikdörtgen bir kapı bu­lunmaktadır. Kapının kuzeyinde yapı do­ğuya yönelmekte ve bu bölümde de yi­ne dört hücre yer almaktadır. Bugün ço­ğunda kimsesiz ve fakir kişiler oturan, bazıları da depo olarak kullanılan hüc­relerin arka cepheleri evlere bitişmiş du­rumdadır.

Medresenin duvarlarının alt kısımla­rında ve köşelerde kesme taş, üst kı­sımlarda ise moloz kullanılmıştır; kaba bir işçilik dikkati çeker. Aralarda bazı devşirme malzeme, pencere kemerleriyle bacalarda tuğla görülür. Duvarlar ona­rımlarda içten bütünüyle sıvanmış olup yine onarımlar sırasında takılan kapı ve pencere kasaları ahşaptır. Bütün mekân­ların üzeri farklı özellikler yansıtan to­noz ve kubbelerle örtülüdür. Güneydeki 2-6. hücreler, altıncısı tromp geçişli ol­mak üzere üçgen kuşaklarla geçilen kub­belidir. 1 ve 9-11. hücreler sivri tonoz, 7 ve 8. bindirme tonoz, 12. haç tonoz, diğerleri de çapraz tonozla örtülmüştür. Kubbe ve tonozların üzeri ise çift eğimli bir sac çatı ile örtülüdür. Mekânların hepsinde avluya açılan birer dikdörtgen kapı, 1 ve 10. hücrelerin dışındakilerde birer ocak nişi ve 1. dışında ötekilerin tamamında dikdörtgen duvar nişleriyle yine dikdörtgen mazgal tipi pencereler bulunur; 5 ve 7. hücrelerin pencereleri yuvarlak kemerlidir. Yapının kuzey ve güney cepheleri sağırdır; batı cephesi ise evler tarafından kapatılmıştır. Çatı­da, kübik gövdeli ve piramidal külâhlı on dört baca bulunur. Medresenin aslında yalnızca bu mekânlardan oluşma­dığı akla gelmekteyse de plan tipi ve hücre sayısı hakkında herhangi bir ipu­cu bulunmamaktadır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski