Fizilalil Kuran Nedir, Tefsiri, Yazılması, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fî Zılâîl’l-Kur’ân. Seyyid Kutub’un (ö. 1966) Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.

İlmî ve fikrî çalışmalarını önceleri da­ha çok Kur’an’ın edebî i’câzı üzerinde yoğunlaştıran Seyyid Kutub, daha sonra Kur’ân-ı KerînYden ilham alarak hazırla­dığı makalelerini “FîZılâli’l-Kur’ân” baş­lığı altında el-Müslimûn dergisinde ya­yımlamaya başlamış, derginin 3. sayısın­dan(Şubat 1952) 9. sayısına kadar(Tem­muz 1952) yedi makale neşretmiştir. Böy­lece yeni bir tefsirin adı da Fî Zılâli’I-Kur’ân şeklinde kendiliğinden ortaya çıkmıştır.

Başlangıçta teknik anlamda bir tefsir yazmaktan çok Kur’an’ın ışığı altında günlük olayları ve yaygın görüşleri de­ğerlendirmeyi amaçlayan Seyyid Kutub, bu konudaki makalelerinin ilgi görmesi üzerine aynı anlayış ve metotla Kur’ân-ı Kerîm’in her cüzünü bir cilt halinde tefsir etmeyi ve iki ayda bir cüz yayımlamayı kararlaştırmış, bu husus el-Müsîimûn dergisinde okuyuculara duyurulmuştur(y. 1, sy. 9, s. 15, Temmuz 1952). Ekim 1952’de neşredilen ilk cüz, daha önce dergide çıkan yedi makale ile hemen he­men aynı mahiyettedir. Ocak 1954e ka­dar tefsirin on altı cüzü neşredildi; an­cak Seyyid Kutub 1954 yılında birçok İh­van-1 Müslimîn mensubuyla birlikte tu­tuklandı. Bununla birlikte müellif hapis­hanede tefsirini yazmaya devam etti. Bu sırada eserin 17 ve 18. cüzlerinin yayımı da tamamlandı. Üç ay süren tutukluluk halinden sonra serbest bırakılan, fakat arkasından tekrar tutuklanıp bu defa on beş yıl hapse mahkûm edilen Seyyid Ku­tub bütün zorluklara rağmen eserini ta­mamlamaya çalıştı ve 27. cüze kadar ya­yımlama imkânını buldu. Bu arada müellif fikrî gelişimine paralel olarak ese­rinin son dört cüzünü yeni bir metotla yazdı. Böylece eser, son cüzünün muh­temelen 1960’a doğru yayımlanmasıyla tamamlanmış oldu. Seyyid Kutub çok geçmeden, gelişen düşünce sistemi doğ­rultusunda ve özellikle son üç cüzde uy­guladığı metotla eserini yeniden redakte etmeye başladı. Bu arada hapisten çıkan (1964) müellif, redaksiyonunu tamamladığı İlk on üç cüzü 1965 yılının ortalarına doğru yeni şekliyle neşretti. Ancak dev­let başkanı Cemal Abdünnâsır’a komplo düzenledikleri iddiasıyla İhvân-ı Müsli­mîn teşkilâtının önde gelen isimleriyle birlikte Seyyid Kutub da yeniden tutuk­landı ve daha sonra idama mahkûm edil­di. İdam kararının kısa sürede yerine getirilmesi yüzünden eserin 14-26. cüz­leri mevcut haliyle basılabildi.

Seyyid Kutub, “Kur’an’ın gölgesinde hayat bir nimettir. Bu nimeti ancak ta­danlar bilir. Ömrü yücelten, arıtan ve kutsallaştıran bir nimet” diye başladığı önsö­zünde, kendisine bir süre Kur’an’ın göl­gesinde yaşamayı lütfeden Allah’a hamdettikten sonra bu yaşantının niteliğini anlatmaya çalışır. Kur’ân-ı Kerîm’in ya­şanmak için indiğini, fert ve toplum tara­fından yaşanmadığı takdirde beklenen et­kilerinin görülemeyeceğini, nitekim uzun süreden beri müslümanlann Kur’an’ı ha­yatlarından uzaklaştırdıkları için İslâm dünyasında çeşitli sıkıntıların ortaya çık­tığını, yeniden Kur’an’a dönülmesi ve onun kılavuzluğunda hayatın İslâmlaştırılması halinde bütün bu sıkıntıların ortadan kalkacağını söyler (1, 11-18).

Fî Zılâîl’l-Kur’ân’m ilk baskısında düşünürün daha çok edebî yaklaşımları, ihsasları ve kıvrak üslûp incelikleri gözle­nirken ikinci baskısında 27. cüzden son­ra geliştirdiği kendine has yorumlan ve açıklamaları dikkat çeker. Daha önce saf bir edebiyat denemesi niteliğinde olan eser bu baskıdaki yeniliklerle modern bir tefsir mahiyetini kazanır. Klasik tefsir geleneğinin de göz önünde tutulduğu eserde daha çok modern hermeneutik metodun kullanıldığı ve doğrudan doğru­ya günlük hayatın problemleriyle yoğu-rutan yeni bir Kur’an yorumunun sergilendiği görülür. Çünkü müellif “Kuran’ın gölgesi’nde yaşamanın, sağladığı doyum­suz hazzın yanı sıra pratik faydalarını da göstermek azmindedir. Esas itibariyle dirayet metodunu kullanan müfessir, edebiyatçı olmanın verdiği imkânlarla Kur’ân-ı Kerîm’in sahip olduğu zengin edebiyat materyallerini çok iyi değerlen­dirir. Bununla birlikte eserde rivayet me­todu da ihmal edilmez ve bilhassa Kur-an’ın Kur’an’la tefsirine itina gösterilir. Ancak müfessirin hadis ilmindeki bilgi­sinin yetersizliği, ayrıca zayıf ve uydur­ma rivayetlere dayanma ihtimalinin doğuracağı sakıncalara karşı hassasiyeti, eserin yaklaşık yarısının hapishane orta­mında yazılması sırasında hadis kaynak­larına başvurulamamasi gibi sebeplerle Kur’an’ın sünnetle tefsirine çok az yer verilmiştir. İşârî (tasavvufî) tefsir meto­du ise hiç kullanılmamıştır.

Seyyid Kutub, Kur’ân-ı Kerîmde her sürenin kalbe hayat veren bir özelliğe sahip olduğunu, bazan tek, bazan da mu­ayyen bir eksene bağlı birden fazla ko­nuyu ihtiva ettiğini, bu konuları belirli yönlerden kavrayıp kucaklayan ve ara­larında uyum sağlayan bir havası bulun­duğunu söyler; ayrıca her sûrenin ken­dine has bir ahenk taşıdığını ve bu ahen­gin zaman zaman konunun özelliğine göre değişiklik gösterdiğini kaydeder (I, 27-28). Bu düşünce ile müfessir sûrele­ri cümle cümle, âyet âyet veya kısa bö­lümler halinde değil, konuların zaman içi ve zaman dışı bütünlüğünü göz önünde tutarak bölümlere ayırmak suretiyle tef­sir eder. Ancak bir sûrenin tefsirine geç­meden önce onun asıl maksadı, adı, âyet sayısı, Mekkî veya Medenî oluşu hak­kında bilgiler verir; eğer varsa bu konulardaki ihtilâfları belirtir; bazan da kısa bir özetle muhtevasını açıklar. Gerek sû­reler gerekse âyetler arasındaki tena­süp ve irtibata yeri geldikçe temas eder. Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen kıssa ve ta­rihî olayları zaman içinde olup bitmiş hadiseler şeklinde yorumlamak yerine zaman üstü ve süreklilik ifade eden ge­nel hükümler olarak ele alır (III, 1746-1755). Bu arada klasik tefsirlerde sıkça görülen gramer tahlillerine ve termino­lojik açıklamalara pek az yer verir.

Akaid ve fıkıh meselelerine dair âyet­lerin tefsiri sırasında mezhepler arasın­daki ihtilâflardan çok defa söz edilmez ve bu konuda ayrıntıya girilmez. Özellik­le İslâm inanç ve düşüncesinin esasları ve özü üzerinde durulur; fert, aile ve top­lum hayatıyla ilgili emir ve yasakların hikmetleri ve sırları gözler önüne seri­lir. Kur’ân-ı Kerîm’in, bütünüyle beşerin mutluluğunu gaye edinen bir hayat ni­zamı olduğu vurgulanır. Zaman zaman sosyalizm, komünizm, kapitalizm gibi çeşitli görüşler, doktrinler, fikir akımla­rı ve sistemlerini çürüten tenkit ve açık­lamalar yapılır. Sosyal meselelere geniş yer verilir. Müteşâbih âyetleri, özellikle Allah’ın zât ve sıfatına ait olanları te’vil etmekten kaçınan müfessir, Kur’an’da bazı hükümlerin neshedilmesini vahyin iniş süresince şartların ve toplum ha­yatındaki gelişmenin gerekli kıldığını ve bunu insanlığın yararına tabii bir so­nuç olarak değerlendirdiğini söyler (I, 103-104). Kevnî âyetleri tefsir ederken Kur’ân-ı Kerîm’in bir ilim kitabı olmadı­ğını ve bu amaçla inmediğini sık sık vurgularsa da modern ilmin verilerini kul­lanmaktan da geri kalmaz.

Çeşitli görüşler arasında tercihler ya­pan müfessir bazan bu görüşleri tartı­şır ve kendi düşüncesini de belirterek bir sonuca ulaşır. Nitekim bazı sûrelerin başında yer alan hurûf-ı mukattaa hak­kında ileri sürülen görüşler arasından şunu benimsemiştir: Kur’an bu tür harf­lerden oluşmuştur. Bu harfler ona inan­mayan Araplar tarafından da bilinip kul­lanılıyordu. Fakat buna rağmen Kur’an, Araplar’ın aynı harfleri kullanarak benze­rini meydana getiremeyecekleri mucizevî bir kitaptır (1, 38). Diğer taraftan, Fîl sû­resinde sözü edilen ebâbfl kuşlarının at­tığı taşlarla ashâb-ı filin yenilip çiğnen­miş ekine çevrilmesi hadisesiyle ilgili ola­rak yapılan çeşitli yorumlardan(Bk. Fîl Sûresı) Muhammed Abduh’un yorumu ile klasik tefsirlerdeki geleneksel yoru­mu telif etmeye çalışır ve her ikisine gö­re de olayı bir mucize olarak niteler.

Seyyid Kutub’un tefsir ilminde geliş­tirmeye çalıştığı bu yeni metot, gelenek­çi anlayışa sıkı sıkıya bağlı bazı araştır­macılar tarafından eleştirilmiş, meselâ Selefi geleneğin taraftarlarından oldu­ğu anlaşılan Abdullah b. Muhammed ed-Düveyş, Fî Zılâli’l-Kur3ân’ı 181 nokta­dan ve özellikle dünyanın hareket ettiği görüşüne yer verdiği için tenkit etmiş­tir. Başta vahdet-i vücûd olmak üzere sûff gelene­ği çeşitli yönlerden eleştirmesi sebebiy­le mutasavvıfların bir bölümü de onun görüşlerine karşı çıkmıştır.

Müellif eserini yazarken pek çok kay­nağa başvurmuş ve bunlardan alıntılar yapmıştır. İbn Cerîr et-Taberî’nin Cami’u’l-beyân, Sa’lebrnin el-Keşi ve’l-beyân, Zemahşerînin el-Keşşâî, Bega-vî’nin Mecâlimü’t-tenzil, Kurtubî’nin el-Câmic li ahkâmı’1-Kur”ân, İbn Kesîr’in Tefsîrü’l-Kur3âni’l-Cazîm ve Âlûsrnin Rûhu’l-me’ânî adlı klasik tefsirleriyle Muhammed Reşîd Rızâ’nın Tefsîrü’î-me-nârve Muhammed İzzet Derveze’nin et-TefsÎTÜ’l-hadîs adlı çağdaş tefsirleri onun önemli kaynakları arasında yer alır. Muhammed Abduh’un Tefsîm cüz”i ‘Amme adlı eserini ise tenkit süzgecin­den geçirerek değerlendirir. Hz. Peygam-ber’in hayatına ilişkin konulara gelince. Seyyid Kutub bu hususta İbn Hişâm’ın es-Sîretü’n-nebeviyye, Makrîzî’nin İm-tâ’u’1-esmâ3 ve İbn Kayyim el-Cevziy-ye’nin Zddü’J-me’âdadlı eserlerini kay­nak olarak kullanır. Müfessirin kevnî âyetlerin tefsiri sırasında başvurduğu eserler arasında, John Clover Monsma tarafından derlenen ve Amerikalı pozitif bilimcilerin Allah’a iman hususunda­ki görüşlerini yansıtan The Evidence of God in Expending ile A. Cressy Mor-risonun Allah’a İman edilmesi gerekti­ğini anlatan Man does not alone adlı eseri başta olmak üzere Alexis Carrel’m L’Homme cet inconnu, Ahmed ZekTnin Ma’allâhi îi’s-semâ3, Sir James Jeans’m The Mysterious Universe ve Abdülazîz İsmail’in el-İslâm ve’t-tıbbü’l-hadîs adlı eserleri sayılabilir. Müellif bunlar­dan başka çeşitli konularda kendi eserlerinin yanı sıra kardeşi Muhammed Ku­tub ile Pakistanlı âlim ve düşünür Ebü’l-A’lâ el-MevdûdFnin eserlerinden bolca na­killerde bulunur. Ayrıca Abdülkâdir Odeh, Abbas Mahmûd el-Akkâd, Ali Abdülvâ-hid el-Vâfî, Ömer Ferruh, Muhammed Muhammed Hüseyin, Muhibbüddin el-Hatîb ve Abdürrezzâk Nevfel’in eserleri de onun kaynakları arasında yer alır.

Fî Zılâli’l-Kur3 ân, müellif hayatta iken otuz cüz halinde üç defa basılmış, daha sonra sekiz cilt olarak neşredilmiş, ayrıca altı ciltlik baskıları da yapılmıştır. Müfessi­rin idamından sonra öteki eserleri gibi bu eserin de pek çok yayınevi tarafından İzinsiz ve tarihsiz neşirleri yapıldığından şimdiye kadar kaç defa basıldığı bilin­memektedir. Beyrut’taki Dârü’ş-şürük yayınevi 9. baskısını 1980 ve 11. baskı­sını 1985’te yaptığına göre şimdiye ka­dar onlarca defa basıldığı söylenebilir. Muhammed Ali Kutub eserin konu, ha­dis, özel adlar ve yer adlarıyla ilgili bir indeksini hazırlamıştır.

İngilizce, Fransızca, Farsça ve Urduca’­ya, ayrıca Endonezya ve Afgan dillerine tercüme edilen Fî Zılâli’l-Kur3 ân ilk defa Bekir Karlığa, İsmail Hakkı Şengüler ve M. Emin Saraç tarafından Türk­çe’ye tercüme edilerek on altı cilt halin­de yayımlanmıştır. Bugüne kadar yirminin üzerinde baskı yapan bu tercümeden sonra 1989 yılın­dan itibaren Salih Uçan — Vahdettin İn­ce ve arkadaşlarının yapmaya başladığı ikinci tercüme de on cilt olarak neşredil­miştir. 1991 yılında ese­rin yeni bir tercümesi Yakup Çiçek, Ali Turgut ve arkadaşlarının oluşturduğu bir heyet tarafından yapılmış, bu tercü­me de on iki cilt olarak basılmıştır.

Fî Zılâli’l-Kur’ân, müfessirin duygu ve düşünceleriyle pratik tecrübelerini yansıttığı Kur’an’ın yeni bir yorumu ve­ya böyle bir yorum için deneme özelliğini taşımaktadır. Eser bu özelliğiyle, XX. yüzyılda yazılan içtimaî-edebî tefsirle­rin en çok ilgi toplayan örneklerinden birini oluşturur. Daha çok, geçmişin tor­tularından arınmış yepyeni bir anlayış­la ana kaynağa dönme arzusunda olan, bundan dolayı özellikle Batılı yazarlar tarafından “fundamentalist” olarak nite­lendirilen müfessir, ortaya koyduğu dü­şüncelerle 1960lı ve 70’li yıllarda İslâm dünyasının büyük bir bölümünde İslam­cı aydınlar arasında olağan üstü bir ilgi­ye mazhar olmuştur. Seyyid Kutub, ede­bî yaklaşımların ağırlık kazandığı ve mo­dern yorumların sergilendiği eserinde ana ilkelerden taviz verme pahasına ye­nilikler peşinde koşma amacını gütmez. Onun asıl gayesi, Kur’ân-ı Kerîm’in ken­disinden yola çıkarak yeni ve İdeal bir insan, hayat, toplum ve insanlık modeli oluşturmaktır. Eserde, bu hedefe ulaş­mak için nelere başvurulması gerektiği ve bu yolda ne gibi engellerle karşılaşı­lacağı konusunda geniş açıklamalar yapılır.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski