Foça -Bosna- Nerede, Tarihi, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Foça. Bosna -Hersek’te Ceoüna nehrinin Drina’ya kavuştuğu yerde bulunan bir şehir.

Şehre ait ilk kesin bilgiler 1368 tari­hine kadar iner. Buranın Osmanlı idare­sine geçişi 1465’te gerçekleşmiştir. Os­manlı hâkimiyeti altında, İstanbul’u Dub-rovnik’e bağlayan ticarî yol kavşağında bulunması ve iklimin tarım ve meyve ye­tiştirmeye uygun olması sebebiyle önemli bir ticaret ve idare merkezi haline gel­di. 1470’te Foça yeni teşkil edilen Her­sek sancağının merkezi oldu. Müteakip yüzyıl boyunca 1572’ye kadar sancak beyinin zaman zaman Mostar’da otur­ması, buranın bir sancak merkezi oldu­ğu yolunda bazı düşüncelere yol açmış­sa da bu geçici bir durumu göstermiş olmalıdır. Nitekim 1572de sancak mer­kezinin Foça’dan Taşlıca’ya (Pljevlja) taşındığı ve 1833’e kadar burada kaldığı bilinrqektedir. Fakat sancak beyi zaman zaman bölgeden ayrıldığı sıralarda ket­hüdasını Foça’da bırakıyordu.

1470’te Foça, aynı zamanda bütün Hersek’i içine alan ve o zamanki adı Dri-na olan kazanın merkezi durumunday­dı. 1483-1495 yılları arasında burası için “Foça kazası” adı kullanılmaya başlandı ve daha sonra bu ad süreklilik kazandı. 1510’lardan sonra Hersek’te yeni kaza­lar oluşturuldu.

1585 tarihli Tahrir Defteri’ne göre Foça önemli bir İslâm şehri hüviyeti ka­zanmışta. Burada on yedisi müslüman, biri hem müslüman hem de hıristiyan yerleşmesine açılmış bulunan on sekiz mahalle yer almaktaydı. Hıristiyanlarla müslümanların ortaklaşa oturdukları mahalle varoş kesimindeydi ve burada on iki hâne müslüman, on bir hâne hı­ristiyan yaşıyordu. Tamamı müslüman-larla meskûn mahallelerin en kalabalık olanları ise Mustafa Paşa, Hacı Ali, Ha­cı Mustafa, Mümin Bey, İbrahim Çelebi adlarını taşıyordu. Sultan Bayezid adını taşıyan cami çevresi de yine bir mahal­le durumundaydı. Bu tarihte şehirde top­lam müslüman hâne sayısı 550-600 do­layında İdi (yaklaşık 2500-3000 kişi).

Evliya Çelebi’ye göre Foça büyük bir şehirdi ve burada diğer görevlilerin yanı sıra şehir kethüdası bulunuyordu. 1664′-te mevcut olan on sekiz mahallenin onu müslüman, yedisi hıristiyan (Ortodoks ve Katolik), biri yahudi mahallesiydi; top­lam hâne sayısı 2160 idi. Evliya Çelebİ’nin verdiği, 10.000’den fazla nüfusu göste­ren bu rakamın doğruluğu şüphelidir. Nitekim bundan kırk yıl öncesine ait, 1625 tarihli olduğu sanılan Venedik kayıtlarına göre bir kadı tarafından idare edilmekte olan Foça’da ancak 400 hâne (yaklaşık 2000 kişi) vardı. Bu rakam XVI. yüzyıl sonlarındaki sayılara da yakındır. Osmanlı idaresinin sön devrelerinde Fo­ça XVI. yüzyılda sahip olduğu önemini yi­tirmişti; 1878’de 2968 nüfuslu kazada sadece 594 hâne bulunuyordu.

Evliya Çelebi’nin Foça çarşısında 540 dükkân gördüğünü belirtmesi, bu sayı­nın mübalağalı olması ihtimaline karşı-bk buradaki üretim faaliyetlerinin yoğun­luğuna işaret eder. Esnaf grupları arasın­da en dikkati çekenleri bıçakçılar ve XX. yüzyılın ortalarına kadar kesintisiz devam eden kuyumculardı. Orta büyüklükteki bir Bosna kasabasında varlığı pek düşü­nülmeyen ciltçilik, ipekçilik, yün tarakçı­lığı ve kahve dükkânı işletmeciliği gibi değişik meslek sahipleri de mevcuttu.

Foça özellikle edebiyatı, sanatı ve mi­marisiyle meşhurdur. Buradaki ilk mes­leki fetih dönemine (1470-1477) aittir. Bu mescid, Hersek’in ilk sancak beyi Hamza Bey tarafından askerî kesimin otur­duğu Ortakol semtine yaptırılmıştı. Bu da ilk müslüman yerleşmenin askerî ka­rakterini gösterir. Kasabanın bazı cami­leri Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerindendir. Bunlardan en dikkate değer olanı, 957’de (1550) Bosna madenleri nâzın Hasan Nazır Ağa tarafından yap­tırılan Alaca Camii’dir. Caminin ön cep­hesinde ziyaretçiler tarafından yazılmış olan birtakım yazılar bulunur. Bunlar­dan biri de Evliya Çelebi’ye aittir. Cami­nin ana giriş kapısı üstünde, kapı önün­deki sütunlardan birinde, banisinin ve oğlunun mezar taşları üzerinde ve cami çeşmesinde hat sanatının bazı güzel ör­nekleri mevcuttur. Alaca adı, içeride ve dışarıdaki hatâyî ve rûmî süslemenin uyum içinde birleştirildiği zengin geo­metrik ve flora! dekorasyondan gelmek­tedir. Avluda sanat değeri çok yüksek olan bir şadırvan vardır.

Evliya Çelebi’nin, kendisinden “müez­zin Evliya” şeklinde bahsettiği bir başka yazısı Foça Atik Ali Paşa Camii’nde (Mus­luk Camii) bulunmaktadır. 952’de (1545 -46) yapılan bu cami Alaca Cami İle bir­çok benzerlik arzetmektedir. Çok de­ğerli diğer bazı dinî yapıların yanı sıra, Foçalı olup Bosna sancak beyi Hekimoğ-lu Ali Paşa’nın kethüdâlığından yetişe­rek 1749’da kapıcıbaşılık, 1752’de Bos­na beylerbeyi ligi yapan ve bölgede çı­kan isyanı bastırdıktan sonra 1760’ta Yanya’ya gönderilen, ardından görevden alınıp İdam edilen Mehmed Paşa Kukavica’nın vakıfları da vardır. Mehmed Paşa burada bir cami, bir medrese ve daha sonra Nakşibendiyye tarikatına geçen bir tekke yaptırmıştır. Osmanlı dönemi bo­yunca önemli edebî ve dinî eserler de ya­zılmıştır (1988’e kadar gelen, kullanıma açık olan elli yedi yazma eser mevcuttu).

Foça 1991’de 120 kadar yerleşim bi­rimine sahip bir idarî bölge idi. Bu idarî bölgenin toplam nüfusu 40.513 olup bu­nun % 51,3’ünü Boşnaklar, % 45,2’sini Sırplar ve % 3,5’ini d4ğer etnik gruplar teşkil etmekteydi. Foça’nın şehir olarak nüfusu ise 14.335’ti ve bunun çoğunlu­ğunu da Boşnaklar oluşturuyordu. 1992′-de Bosnalı Sırp isyancılar ve Sırbistan ile Karadağ’dan oluşan Yugoslav ordu­sunun burayı işgali sırasında ve sonra­sında şehrin sakinleri olan Boşnaklar’ın bir kısmı öldürülmüş, bir kısmı sürülmüş, birçok İslâmî eser ve dinî bina tahrip edil­miştir. Bugün (1995) kendisini Boşnak olarak belirten birkaç kişi dışında şehrin tamamı Sırplardan meydana gelmekte olup birkaç kalıntıdan başka herhangi bir İslâmî bina mevcut değildir.

Sitede Ara