Fırat Nehri Nerede, Hakkında Bilgi, Tarihi, Özellikleri

Fırat. Türkiye topraklarından doğup Irak’ta Dicle ile birleştikten sonra denize ulaşan akarsu.

Fırat ismi, aslı Sumerce Bu-ra-nu-nu olan Âsur dilindeki Purattu, İbrânîce’deki Perath adının Arapçalaşmış (Furât) şekli­dir. Güneybatı Asya’nın en büyük nehri olan bu akarsuyun adı Eski Farsça’da Ufrâtu. Orta Farsça’da ise Frât biçiminde ge­çer. Batılı müellifler de bu kelimeyi Euphrate veya Eufrate şeklinde kullanırlar.

Fırat ırmağı Karasu ve Murat adlı iki kolun birleşmesiyle meydana gelir. Bun­lardan Karasu en uzun kol olmamakla birlikte eskiden beri halk arasında Fırat adını taşımakta ve bu nehrin ana ko­lu sayılmaktadır. Dolayısıyla Karasu’nun kaynağı olan ve Erzurum ovasının kuze­yindeki Dumlu dağından çıkan Dumlu su­yu da Fırat’ın başlangıç kolu kabul edil­mektedir. Karasu Erzurum ovasından geçip bu ovanın batısında Aşkale’den sonra dar ve derin boğazlara dalar. Kes­kin dirsekler yaptığı Aşkale ile Tercan arasındaki kesiminde önce güneye, son­ra da tekrar batıya yönelir. Bu arada sol taraftan Tuzla suyunu alır, tekrar dar ve derin bir boğaz olan Sansa Boğazı’na gi­rer. Bu boğazdan çıktıktan sonra da sık sık yatak değiştirdiği Erzincan ovasın­dan geçer. Erzincan ovasının batısında bu ova ile Kemah arasında Kemah Bo­ğazı’na, Kemah ile İliç arasında Atma Boğazı’na giren ırmak, bu iki boğazda bazı kesimlerde yüksekliği yüzlerce met­re olan ve dik duvarı andıran kayalık­lar arasında akar. Karasu, İliç’in batıstnda birden bire sert bir dirsekle gü­neye döner ve bu dönemeç yerinde de Divriği tarafından gelen Çaltı suyu (Or­taçağ kaynaklarında Nehrü A<img src="images/stories/bilim-3/frat nehri nerededir.png 11 213 brîk) kendi­sine kavuşur. Burada nehir, dar ve kenarları son derece dik olan Sandık Bo­ğazı içinde akarak Kemaliye (Eğin) önle­rine gelir. Daha güneyde de sağ taraf­tan gelen Arapkir suyunu (eski Nehrü An­ca) aldıktan sonra Keban kasabasının 10-12 km. kadar kuzeyinde Murat nehriyle birleşerek Fırat'ı oluşturur. Karasu ile Murat'ın birleştiği nokta günümüzde Keban baraj gölünün suları altında kal­mıştır. Kıyıları çok girintili çıkıntılı olan Keban baraj gölünün kuzeye doğru uza­nan dar bir körfezi Kemaliye önlerine, hatta Sandık Boğazı'na kadar sokulur.

Fırat’ın öteki önemli kolu olan Murat ırmağı (Ortaçağ Arap kaynaklarında Neh­rü Arsanâs), Van gölünün kuzeyinde bu­lunan Aladağ ile kuzeybatısındaki Mu-ratbaşı dağının (3510 m.) yamaçlarından kaynaklanan suların birleşmesiyle olu­şur. Murat suyu Diyadin kasabasından sonra batıya doğru akarak Taşlıçay ci­varından geçer, Ağrı (Karaköse) şehri ya­kınlarında Eleşkirt ovasından gelen su­ları da alarak güneybatıya yönelir. Tutak’tan geçip Malazgirt ovasına girer, sağ taraftan Bingöl dağlarından kaynak­lanan Hınıs suyunu alır. Bundan sonra çok dar ve derin bir boğazdan geçerek Muş ovasına çıkar. Bu ovada, Nemrud dağı eteklerinden doğan ve Bitlis yöre­sinin sularını toplayan Karasu kendisine katılır. Daha sonra hep doğu-batı doğ­rultusunda akan Murat suyu vadisinde dar boğazlarla oldukça geniş ovalar bir­birini takip eder. Akarsuyun Palu kasa­basının batısında kalan kesimi günü­müzde Keban baraj gölünün suları al­tında kalmıştır. Baraj gölü oluşmadan önce Uluova’nın sularını toplayan Harin-ket suyu ile kuzeydoğudan gelen Peri suyu birer kol olarak Murat suyuna ka­tılırdı. Günümüzde bu akarsularla Mu­rat ırmağı ve eskiden Peri suyunun ko­lu olan Munzur suyu da Karasu gibi Ke­ban baraj gölüne dökülür.

Kaynaklarından birleşme noktalarına kadar uzunlukları 722 km. olan Murat suyu ile 460 km. olan Karasu’nun bir­leşmesiyle oluşan Fırat nehri Önce gü­neybatıya, sonra da güneye doğru akar. Ortaçağ’ın ünlü kalelerinden Hısnü’l-Minsâr’ın batısından geçtikten sonra Ma­latya ovasının doğu kenarını boylar. Ay­nı zamanda Malatya ile Elazığ’ı ayıran il sınırına da uyan bu kesimde nehre sağ taraftan gelen iki kol karışır. Bunlardan biri Arap kaynaklarında Nehrü Cercâriyye olarak geçen, günümüzde Kuruçay veya Hekimhan suyu olarak bilinen ve Sivas – Malatya demiryolu tarafından iz­lenen akarsu, ötekisi de eski kaynaklar­daki adı Nehrü Kubâkıb olan Tohma su­yudur. Malatya’yı Sivas’a bağlayan tari­hî yolu kesen bu ikinci akarsu üzerinde, halen Kara kaya Barajı suları altında ka­lan ünlü Kırkgöz Köprüsü (Kantaratü Ku­bâkıb) bulunmaktadır.

Fırat bu iki kolu aldıktan sonra, üze­rinden Malatya-Elazığ karayolunun geç­tiği yeni Kömürhan Köprüsü’nün (Cumhuriyet’in başlarında yapılan ve o dönem­de Ismetpaşa Köprüsü adıyla anılan bu köprü günümüzde Karakaya baraj gölünün suları altında kalmıştır) altından geçer ve bu noktadan itibaren Güneydoğu Toros-lar arasındaki dar ve derin boğaza girer. Fırat, uzunluğu 50 km. kadar olan bu bo­ğazdan tarihî Gerger Kalesi önünden çı­kar. Daha sonra Güneydoğu Anadolu böl­gesinde önce kuzeydoğu-güneybatı doğ­rultusunda akar; Samsat (Sümeysât) ön­lerinden itibaren yatağı daha da geniş­ler ve bu kesimde vadi yatağı ve çevre­si Atatürk baraj gölünün suları altında kalır. Daha sonra da Halfeti önlerinden başlayarak kuzey-güney doğrultusunu alır. Bu kesimde Gaziantep platosu ile Şanlıurfa platosunu birbirinden ayıran Fırat, doğu kıyısı boyunda uzanan çok dik yamaçlı bir kaya sırtı üzerinde inşa edilmiş olan Rumkale’nin de (sonraki dö­nemlerde Kal’atü’l-müslimîn) eteklerin­den geçer. Daha güneyde, 1952 yılında başlanıp 1956 yılında tamamlanan 710 m. uzunluğundaki Birecik Köprüsü’nün inşasından önce Gaziantep’i Urfa’ya bağ­layan yol burada kesintiye uğrar, taşıt­lar ve yolcular basit sallarla (kelek) karşı kıyıya ulaşırlardı.

Karkamış’ın (Kargamış) hemen doğu­sunda Türkiye topraklarını terkederek Suriye’ye giren Fırat’a bu bölgede de ba­zı akarsular kavuşur. Gaziantep plato­sunun sularını toplayan Sacır (Sacur) su­yu ile Şanlıurfa yöresinden gelen Beüh suyu. Mardin yöresinden gelen Habur çayı bunlar arasındadır. Suriye toprak­larını Ebûkemal’i geçtikten sonra terkeden nehir Irak topraklarına girip bu ül­kede Kerbelâ. Hille. Necef. Nâsıriye şe­hirlerinin yakınından geçer ve sık sık ya­tak değiştirir. Esasen tarihî kaynaklar­da bu akarsuyun mecrasına ait verilen bilgilerin birbirini tutmaması da bu çok sık yatak değişikliğinden dolayıdır. Ayrı­ca Fırat Dicle nehriyle birleşmeden önce de birkaç kola ayrılarak bataklık ve göl­lerle kaplı bir alan meydana getirir. Fı­rat ve Dicle nehirleri beş altı asır müd­detle yakın zamanlara kadar Kurna mev­kiinde birleşiyordu. Günümüzde ise bu birleşme noktası yaklaşık 45 km. daha güneyde bulunan Gurmet Ali mevkiinde gerçekleşmektedir. Fırat’ın Dicle ile bir­leştiği noktanın da güneye doğru yer de­ğiştirmiş olması, bu iki nehirdeki sık mec­ra değişiklikleri hakkında bilgi vermekte­dir. İki önemli nehrin birleşmesiyle mey­dana gelen akarsu Şattülarap adını ala­rak Basra körfezine ulaşmaktadır. Top­lam yatak uzunluğu 2800 km. olan Fırat ırmağının, Karasu kaynağından Suriye sınırına kadar olan uzunluğu 971 km., Murat kaynağından Suriye sınırına kadar uzunluğu ise 1263 kilometredir.

Fırat ve çevresinin ilk çağlardan günü­müze kadar devam eden en önemli özel­liği zengin ziraat alanlarının sulanmasın­da oynadığı roldür. Tarım alanlarının su­lanmasında Fırat nehrinden faydalanma­nın geçmişi çok eskilere dayanır. Milât­tan önce 3000 yıllarında bu ırmağın aşa­ğı çığırında sulama kanalları açıldığı bilinmektedir. Bu kanallar daha sonra Mo­ğol akınları sırasında yıkılmıştı. Nehrin düzensiz sularını kontrol altına almak için yapılan çalışmalar Ortaçağ’da müslüman Araplar tarafından da devam et­tirilmiştir. Gerek Bâbil döneminden izle­ri günümüze kadar gelen, gerekse bun­lardan da faydalanarak Ortaçağ’da inşa edilen kanallar şebekesi Enbâr civarında başlar. Fırat’tan ayrılan en önemli dört kanalın adı Ortaçağ İslâm kaynakların­da Nehrü îsâ, Nehrü Sarsar, Nehrü Mâ­lik, Nehrü Kûsâ olarak geçer.

Nehrin sulannı kontrol altında tutmak ve taşkın zamanlarındaki suyu biriktire­rek suların çekilmiş olduğu dönemlerde de kullanmak amacıyla bentlerin inşası yakın dönemlerde de devam etmiş, me­selâ böyle bir bendin yapımına I. Dün­ya Savaşı öncesinde başlanarak Habbâ-niye adıyla sunî bir göl meydana getiril­miştir. Günümüzde ise Fırat’ın suların­dan hem sulama, hem çevreyi taşkın­dan koruma, hem de elektrik enerjisi üretme bakımından bir dizi kademeli barajlar sistemiyle (Keban, Karakaya, Ata­türk barajları) faydalanılmaktadır. Türkiye tarihinde en büyük yatırımı meyda­na getiren ve on üç alt projeden oluşan Güneydoğu Anadolu Projesi’nin (GAP) ye­di alt projesi (Aşağı Fırat, Karakaya Bara­jı, Sınır Fırat, Suruç-Baziki, Adıyaman-Kâhta, GÖksu-Araban ve Gaziantep projeleri) Fırat havzasını ilgilendirmektedir.

Fırat nehrinin tarım alanlarının sulan­masında tarih boyunca hiç eksilmeyen önemine karşılık ulaşım sistemindeki önemi geçmişten günümüze kadar azal­mıştır. Ortaçağ ipek ticaretinde Fırat nehrinin önemli bir rolü vardı. Abbasi’­ler döneminde milletlerarası ticaretin başlıca iki ana yolu Dicle ve Fırat nehir­lerini izlemekteydi. Bundan dolayı X. yüz­yıl İslâm coğrafyacılarından Makdisî, bu iki nehrin müşterek olarak döküldüğü Basra körfezine Çin denizi adını vermiş­ti. Zira Uzakdoğu’ya giden gemilerin çı­kış noktası burası idi. Araplar, İranlılar’a karşı kazandıkları ilk zaferlerin sonun­da (635-636) düşmanlarının Basra kör­fezi boyunca seyrüseferde bulunmaları­nı ve Uman ülkesiyle Hindistan’a doğru gemi göndermelerini engellemek için Fırat havzasında Basra şehrini kurmuş­lardı. Kuruluşunu Fırat nehrinin mevcu­diyetine borçlu olan bu önemli şehir son­radan doğuya giden Arap gemilerinin çıkış noktası olmuştur.

Fırat ırmağı Ortaçağ’da Irak için oldu­ğu kadar Suriye için de önemli bir yol­du. Basra körfezinden, Fırat’ın Akdeniz’e en fazla yaklaştığı noktada bulunan Bâlis şehrine kadar nehir boyunca veya ne­hir kıyısını takip eden kervan yoluyla bir. mal akımı devam ediyordu. Eski Arap coğrafyacılarına göre bu yol üzerinde önemli iki merkez Rakka ve Bâlis şehir­leriydi. Bunlardan Rakka İranlılar’ın ipek aldıkları pazar yerlerinden biriydi. Bu şehir Arap hâkimiyeti altında, özellikle Sâ-sânîler zamanında Fırat boyunca kuzey­doğu yönünde Nizip, güneybatıda Şam ile olan bağı sonucunda zenginlik ve re­fahını sürdürdü. Bâlis şehri ise Fırat’ın Akdeniz kıyılarına en fazla yaklaştığı nok­tada kurulmuş olması dolayısıyla ayrı bir öneme sahipti. Bu avantajı sayesin­de Bâlis’e kadar nehir taşımacılığı ile ge­len mallar, en kısa karayolunu takip ede­rek Akdeniz kıyısında İskenderun ya da Lazkiye limanına aktarılıyordu. Hatta Arap coğrafyacısı İstahrî bu şehri “Suriyeliler’in limanı” şeklinde anmıştır. Or­taçağ müelliflerinden Hurdâzbih’in ver­diği bilgiye göre tüccarlar Bâlis ile An­takya arasındaki karayolunu üç günde katediyorlardı.

Ortaçağ’da Akdeniz’de ticaret yapan yahudiler bazan Âsi nehrinin denize ulaş­tığı yerde karaya ayak basarlar, Antakya ve Halep’ten geçtikten sonra Fırat’a va­rırlar, Fırat yatağını Dicle’ye en çok yak­laştığı noktaya kadar takip ettikten sonra Bağdat’a geçip Dicle yoluyla Basra körfe­zine ve Hint Okyanusu’na çıkarlardı. Bu­rada da Dicle havzasında olan Bağdat’ın önem kazanmasında bu mevkiin Dicle’­nin Fırat’a en fazla yaklaştığı noktada, yani Fırat üzerindeki nakliyattan en ko­lay istifade edilebilir bir yerde bulunma­sının rolü açık bir şekilde anlaşılmakta­dır. Fırat üzerindeki nehir taşımacılığı Osmanlı Devleti döneminde de önemini korudu. Bu dönemde Birecik’le Basra arasında ulaşım yapılmaktaydı. XVI. yüz­yıl başlarında Birecik’te tekne yapılan bir tersanenin bulunduğu bilinmektedir.

İngilizler Fırat yoluyla Hindistan’a ulaş­manın kolaylığını ispat etmek için 1840 yılında iki buharlı gemiyi Fırat’ta sefere koydular, fakat olumlu bir sonuç alama­yınca bu teşebbüslerinden vazgeçtiler. Midhat Paşa’nın Bağdat valiliği sırasın­da yaptırdığı küçük gemilerden biri de Fırat üzerinde Halep’in doğusundaki Meskene’ye kadar çıkabilmiştir. Fakat Fırat üzerindeki taşımacılık hiçbir zaman komşusu Dicle ırmağındaki kadar önem­li olmamıştır. Günümüzde modern ve hızlı kara taşıma araçlarının devreye gir-” meşinden sonra Fırat’taki geleneksel ne­hir taşımacılığı Dicle’deki gibi önemini yitirmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

 

Daha yeni Daha eski