Frenkçin Usülü Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Frenkçîn. Türk mûsikisi usullerinden.

On iki zamanlı bir küçük usul olup iki tane üç zaman ile üç tane iki zamanın, yani iki semai ve üç nîm-sofyan usulü­nün birleşmesinden meydana gelmiştir. 12/8’lik birinci ve 12/4’lük ikinci mer­tebeleri kullanılmıştır. Bunlardan ikinci mertebesi nisbeten ağır olduğu için usu­lün son nîm-sofyanı velvelelendirilerek vurulabilir. Şematik gösterilişi yukarı­dadır.

Bu usulün meydana getirilişi hususun­da Rauf Yekta Bey Zekâi Dede’den nak­len şu bilgileri vermektedir: “Fransa Kralı I. François. 1543 yılında Kanunî Sultan Süleyman’a devrin usta musikişinasla­rından müteşekkil bir orkestra gönder­miştir. Bu orkestranın sarayda verdiği konserler esnasında eserlerden birinin usulü padişah tarafından çok beğenil­miş ve Türk musikişinaslarının da bu ri­timde eser bestelemesi istenmiştir. İs­mi bilinmeyen bir musikişinas da frenkçîn adıyla düzenlediği bu usulde eserler bestelemiştir.” Ancak Mehmet Suphi Ez­gi, firenkçîn ve firengî fer’ usullerinin Fâ­tih Sultan Mehmed’den sonra icat edil­miş olabileceğini ifade etmektedir.

Çok az kullanılan firenkçîn usulüyle daha çok peşrev ve bestelerle bazı Mev­levi âyinlerinin üçüncü selâmlan ölçül­müştür.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski