Fırka-i Islahiye Nedir, Görevi, Anlamı, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Fırka-i Islâhiyye. 1865 yılında Çukurova, Kozan dağları ve Cebelibereket’te ıslahat yapan askeri fırka.

Fırkanın kuruluşu 1853’te yapılan Kı­rım Savaşı’na dayanır. Bu savaş sırasın­da çekilen asker sıkıntısı, Cebelibereket ile (Gâvur dağları, bugünkü Amanos dağ­ları) Kozan dağları arasındaki bölgeler­den de asker istenmesine yol açmıştı. Ancak bu istek, bu bölgelerdeki aşiret­lerin devlete muhalefeti sebebiyle ger­çekleşmemişti. Savaştan sonra Osmanlı hükümeti hem orduya yeni asker kay­naklan temin etmek, hem de bölgeyi ita­at altına alıp güvenliği sağlamak, eşkı­yalığa son vermek, vergileri düzenli bir şekilde almak ve birçok karışıklığa yol açan konar göçer teşekkülleri yerleşik hayata geçirip ziraatı teşvik etmek için bir askerî güç oluşturma karan almış ve bu güce de Fırka-i Islâhiyye denmişti.

Faaliyet sahası, İskenderun’dan Ma-raş ve Elbistan’a, Kilis’ten Niğde ve Kay-seri’ye. Adana eyaletinden Sivas eyaleti sınırına kadar olan bölgeleri kapsayan Fırka-i Islâhiyye’nin başına Dördüncü Or­du kumandanı Derviş Paşa, halkla ilgili işleri görmek üzere de Ahmed Cevdet Paşa tayin edildi. Fırka, Balkan isyanla-nnda kullanılan ve büyük kısmı Batı Anar dolu zeybekleri, bir kısmı da Arnavut as­kerlerinden oluşan yedi tabur yanında Girit ve Adana’dan gelen taburlarla Has­sa ikinci süvari alayından oluşan toplam on beş tabur piyade, iki süvari alayı ve 5-600 kadar da Çerkez, Gürcü ve Kürt atlılarından teşkil edilmişti. Masraflar için hazineden yeterli miktarda tahsisat ay-nldığı gibi bir muhasebeci ile muhasebe kâtipleri ve tahrirat kâtipleri de fırkada görevlendirilmişti. Yine bölgede yapıla­cak düzenlemeler için tahrir, tapu, mal ve muhasebe memurlanndan bir komis­yon oluşturulmuştu. Ayrıca Fırka-i Islâ­hiyye’nin uyacağı bazı kurallar belirlen­miş, fırkanın sevk ve idaresi, ıslahat sıra­sında silâh kullanılıp kullanılmaması, ön­celikle halka devletin varlığının gösteril­mesi ve devletin halka sevdirilmesi, aşi­ret ve aile reislerinin bölge dışına nakle­dilmesi, fırkaya yardımcı olanlara maaş bağlanması, ıslah edilen yerlerin devlet yönetimine uygun şekilde teşkilâtlandı­rılması, vergi yükü fazla olan ahalinin vergilerinin yeniden düzenlenmesi ve ara­zileri tapusuz olanlara tapularının veril­mesi gibi hususlar tesbit edilmişti.

Derviş Paşa idaresindeki yedi tabur 20 Mayıs 1865’te vapurla İstanbul’dan hareket ederek 28 Mayıs 1865’te İsken­derun’a vardı. Diğer tabur ve kuvvetler de bulundukları yerlerden buraya geldi­ler. İlk İş olarak Gâvur dağlarından ıs­lah ve iskâna başlandı. Önce Amik ova­sında bulunan Reyhaniye aşireti yerleş­tirildi. Böylece Halep yolu emniyet altı­na alınmış oldu. Daha sonra Lece ile Ha­cılar nahiyesi arasındaki Kargılı’da ordu­gâh kuran Fırka-i Islâhiyye, Önemli bir geçit noktası olmasını göz önüne alarak burada bir köy kurmaya karar verdi ve Ordu adıyla bir yerleşim alanı meydana getirdi. Köye Hacılar nahiyesinden otuz hâne iskân edildi. Ayrıca çevredeki na­hiyeler birleştirilerek bir kaza, merkez olarak da Hassa adıyla bir kasaba teş­kil edildi. Hassa kasabasına Hacılar, Ti-yek ve Ekbaz nahiyelerinden birkaç yüz hâne getirilerek yerleştirildi. Bu arada İsyan halinde bulunan Karafakılı aşireti itaat altına alındı.

Daha sonra Kilis ile Maraş arasında yaşayan Okçu İzzeddinlü ve Şeyhlü aşi­retleri iskân edildi ve kendi adlarını ta­şıyan birer kasaba kuruldu. Bu yeni ka­sabalar Meydan ve Amikovası kasaba­larıyla birleştirilerek bir kaza oluşturul­du ve bu sırada fırkayı teftişe gelen Şeh­zade İzzeddin Efendinin ismine izafetle kazaya İzziye adı verildi.

Fırka-i Islâhiyye buradaki işlerini ta­mamladıktan sonra Gâvur dağı tarafın­da Nigolu Kalesi civarına geldi ve kaleyi tamire başladı. Bu arada bölgede mev­cut Kerkütlü, Çerçili, Hanağzı, Kürtbahçesi, Eğintili, Keferdiz nahiyeleriyle Dumdumovası aşiretleri birleştirilerek bir ka­za oluşturuldu ve buraya fırkanın İsmin­den dolayı İslâhiye adı verildi. Ayrıca ka­za merkezi olarak aynı adla bir kasaba kuruldu; Delikanlı ve Çelikanlı aşiretle­rinden yüzer hâne buraya yerleştirildi. Ardından İslâhiye sancak merkezi olmak üzere İzziye. Hassa ve Bulanık kazaları birleştirilerek Maraş mutasarrıflığına bağlı bir kaymakamlık teşkil edildi. İslâ­hiye kazasına bağlanan Dumdumovası aşiretlerinden Delikanlı ve Çelikanlılar ise birçok köy kurulmak suretiyle iskân edil­diler. Bu arada bölgenin en önemli aşi­retlerinden olan ve beş oymağa ayrılmış bulunan Ulaşlı’ya bağlı Karayiğitoğullan, Kaypakoğullan, Çendoğulları, Ali Bekiroğulları ile Kelmenoğulları itaat altı­na alindi; böylece Gâvur dağlarının en önemli aşireti sindirilmiş oldu.

İslâhiye kaymakamlığına bağlı kasa­ba ve aşiretlerin nüfus ve hâne miktar­ları 1866 tarihi itibariyle şu şekilde idi.

Cebelibereket’te ıslahat işini bitiren fırka daha sonra Hacıosmanlı köyü ci­varında, burası merkez olmak üzere Kıyı nahiyelerini (Kıyı köyleri) birleştirerek bir kaza oluşturdu. Çukurova aşiretle­rinden Tecirli ve Cerîd’in kışlak yerleriy­le Ulaşlı’dan Çendoğlu nahiyesi bu ka­zaya bağlandı. Kaza merkezi olan Hacı­osmanlı köyüne Tecirli, Cerid ve Ulaşlı aşiretlerinden bir miktar hâne iskân edi­lerek buraya vaktiyle köyü kuran kişi­nin adından dolayı Osmaniye dendi. Bu arada Derviş ve Cevdet paşalar da ken­di isimlerine nisbetle Dervişiye ve Cev-detiye köylerini kurdular. Osmaniye idarî bakımdan Payas sancağına bağlandı.

Bunun ardından Kozan tarafına yöne­len Fırka-i Islâhiyye, ilk iş olarak harap bir durumda bulunan Kars-ı Zülkadriy-ye (bugünkü Kadirli) kasabasını imar edip çevre aşiretlerden bir kısmını buraya yer­leştirdi. Ayrıca Kars dağlarında oturan­larla Çukurova aşiretlerinden İsteyenle­rin buraya yerleşmesine izin verildi. Bu­nun üzerine Kadirli’ye 600 haneye ya­kın bir topluluk yerleşti. Kadirli idarî teş­kilâtta, daha sonra kurulan Kozan san­cağına bağlı bir kaza merkezi haline gel­di ve buraya Tatarlı, Sunbas ve Savrun nahiyeleri bağlandı.

Kadirli kazası kurulduktan sonra Ko­zan üzerine yürüyen Fırka-i Islâhiyye Ko­zan dağlarını, bu arada Kozanoğullan’m da itaat altına alarak onlan başta Yoz­gat, Sivas, Sinop, İstanbul. Kütahya. Kon­ya, Kayseri, Develi, Tokat oimak üzere çeşitli yerlere sürdü. Ardından üç kaza­ya bölünen Kozan’ın Kozan-ı Şarkî ola­rak adlandırılan kısmındaki köyleri Sis’e (şimdiki Kozan), Belenköy’e yakın olanla­rı Belenköy kazasına, Haçin (bugünkü Sa­imbeyli) civanndakileri Haçin kazasına bağladı. Ceyhan nehri boyundaki aşiret-

ler de Kadirli kazasına dahil edildi. Böy­lece Kozan sancağı dört kazadan mey­dana gelen büyük bir sancak haline ge­tirildi. Kaymakamlığına Mirliva Hüsnü Paşa’nın tayin edildiği bu sancağın mer­kezi olarak da Sis kasabası uygun gö­rüldü.

1876 tarihinde Kozan sancağının ka­zaları, hâne ve nüfusu şöyle idi:

Kozan sancağı teşkil edildikten sonra Çukurova aşiretlerinin iskânına başlan­dı. Çukurova’nın en büyük aşireti olan Avşarlar yaylakları Uzunyayla ve Sarız yöresine yerleştirildiler. Kozanoğullan”-na yardımda bulunan Tatarlı muhacir­leri Kadirli kasabasına. Kırıntılı aşireti, Lek ve Hacılar ile birlikte Kozan kazası­nın güney yönünde bulunan boş araziye iskân edildi. Bu arada Tecirli aşireti Cey­han nehri boylarına, Cerîd aşireti de Bulanık kazasına bağlı Haruniye’ye yerleş­tirildi. Adana ile Sis arasındaki bölgede yaşayan Sırkınt Türkmen aşireti İse kış­lak mahallerinde bırakılarak yaylaktan olan İnderesi Kafkas muhacirlerine ve­rildi. İskân edilen bütün aşiretlere ziraat yapmaları için devlet tarafından toprak tahsis edilerek bunlar sürekli iskâna teş­vik edilmiştir.

Kozan ıslahatını tamamlayan Fırka-i Islâhiyye bölgede kolera çıkması üzeri­ne faaliyetine son vermek zorunda kal­dı ve sahası içinde olmasına rağmen Zey-tun bölgesinin ıslahatını gerçekleştire­medi. İstanbul’a dönen Derviş ve Ahmed Cevdet paşalardan Derviş Paşa Lübnan’a Beşinci Ordu müfettişliğine, Cevdet Pa­şa da Halep’e vali olarak tayin edildi. Cev­det Paşa, Fırka-i Islâhiyye’den ayrı ola­rak valiliği sırasında Zeytun bölgesinde­ki ıslahatı tamamladı.

Altı ay gibi kısa bir zaman içinde ger­çekleştirilen bu icraat bütün Gâvur dağ­lan, Zeytun ve Kozan bölgelerinin ısla­hatının ve güvenliğinin sağlanmasıyla sonuçlandı. Bu bölgelerin ahalisi devlet idaresine alınarak yeni şehirler ve köy­ler kurulduğu gibi devlete isyan eden aşiret beyleri ve ağalarının nüfuzları kı­rıldı. Gerçekleştirilen iskânla göçebe aşi­retlerin yerleştirilmesi Çukurova’nın ziraata açılmasına ve ticaretin canlanma­sına yol açtı. Devlet tarafından bazı kilit noktalara yaptırılan kışlalar sayesinde bundan sonra çıkan küçük çapta isyan hareketleri kolayca bastırıldı. Çukurova bugünkü hale gelmesini bu ıslahat ha­reketine borçludur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski