Futuhat-i Mekkiye Nedir, Kitabı, Yazarı, Hakkında Bilgi

Fütûhâtû’l-Mekkiyye. Muhyiddin İbnü’l-Arabi’nin (ö. 638/1240) tasavvufi görüşlerini en geniş boyutlarıyla açıkladığı eseri.

Kısaca el-Fütûhât olarak da anılan eserin tam adı el-Fütûhâtü’l Mekkiyye îî macrifeti’l-esrâri’]-mâlikiyye ve’l-mülkiyye’dir. Sözlükte “açmak, yardım etmek; zafer” gibi mânalara gelen feth Kelimesi (çoğulu fütûh, bunun da çoğulu fütuhat) tasavvufta “Allah’ın rızık gibi maddî, ilim ve marifet gibi manevî lutuf-larını kuluna açması” anlamına gelir. İbnü’l-Arabî feth ve fütu­hat kelimeleriyle, keşf kabiliyeti açılan kalbin ilâhî feyze nail olması ve ilham almasını kastederek peygamberlerin ve velîlerin Allah hakkında akıl ve fikir yo­luyla oluşturulan bir bilgiye sahip bulun­madıklarını, Allah’ın onları bundan uzak tuttuğunu ve keşflerinin açılmasıyla (fütûhu’l-mükâşefe) Hakk’ın bilgisini elde et­tiklerini söyler. İlham ürü­nü olan bilgiler kendisine Mekke’de gel­diği ve eseri burada yazmaya başladığı için bu kitaba el-Fütûhâtü’l-Mekkiy­ye adını verir. Kitabın bu özelliğini çe­şitli vesilelerle vurgulayan İbnü’l-Arabî, noktasına varıncaya kadar eserdeki bü­tün bilgilerin ilâhî ilham (ilkâ-i rabbânîve imlâ-i ilâhî) mahsulü olduğunu ileri sü­rer (III, 477). İbnü’l-Arabî, el-Fütûhâtü’l -Medeniyye ve el-Tenezzüİdü’i-Mevşiliyye gibi eserlerini de bu fetih ilhamla­rının kendisine geldiği yerlerle irtibat-landırarak isimlendirmiştir.

İbnüT-Arabî, Filistin’de Halîl şehrin­deki Hz. İbrahim’in makamını ve Kudüs’­te Mescid-i Aksâ’yı ziyaret ettikten sonra hac ve umre maksadıyla yola çıktı, Medine’de Hz. Peygamber’in türbesini ziyaret edip 598’de (1201) Mekke’ye gitti. Bu sırada otuz yedi yaşında olan müellife eserin ilk fetihleri burada gel­meye başladı. Manevî varlık ve olayları geniş ölçüde maddî sembollerle tasvir eden İbnü’l-Arabî tavaf esnasında, “Ka­be’nin hakikati” olduğunu söyleyen bir gencin Hacerülesved tarafından kendi­sinin bulunduğu yere doğru geldiğini, kendini “konuşan-susan, mürekkeb-basit” gibi bazı zıt sıfatlarla tarif eden ve aslında “imâm-ı mübîn”in veya “levh-i mahfûz”un tecessüm etmiş bir şekli olan bu gencin ondan kendisini okumasını istediğini ve, “Bende ne görüyorsan onu eserine ge­çir ve istidat sahiplerine öğret” dediğini nakleder. İbnü’l-Arabî, engin bir nura benzettiği bu gencin kendisinde gizli olan bilgileri gözleri önüne serdiğini, bunları okuyup el-Fütûhât’ın ikinci cüzünü mey­dana getirdiğini, bir başka yerde de ya­zıya geçirmeden önce eseri manen ken­disinden okuduğunu söyler. İbnü’l-Ara­bî bu zattan, sahip olduğu sırlardan ba­zılarını kendisine açmasını rica ettiğini, onun da, “Ayak izlerimi takip ederek be­nimle beraber tavaf et” dediğini, birlik­te yedi tavaf yaptıklarını, bu sırada genç adamın kendisine, “Bu görmüş olduğun ev (Kabe) zatımı, yaptığımız yedi tavaf da yedi aslî sıfatımı temsil eder” dediğini (1, 47-51) ve her tavafta el-Fütûhât’m bir faslını okuduğunu nakleder. Bu ifadeden, eserin ihtiva ettiği bütün bilgile­ri müellifin bu görüşme sırasında -özet olarak- ondan aldığı anlaşılmaktadır. Bunların yazıya geçirilmesi otuz bir yıl sürmüş ve eser 629 yılının Safer ayında yine Mekke’de tamamlan­mıştır. İbnü”l-Arabî’nin, daha sonra Mek­ke şerifi Yûnus b. Yûsuf’un kızı Fatma’­dan doğan oğlu İmâdüddin Muhammed el-Kebîr’e verdiği bu ilk nüshayı tamam­layınca ciltsiz ve cüzler halinde Kabe’nin damına koyduğu, bir yıl boyunca orada kalan esere yağmur ve fırtınaya rağmen hiçbir şey olmadığı rivayet edilir. Bu nüsha bugün mev­cut değildir. Müellif yaklaşık üç yıl sonra (632/1234) Şam’da eseri baştan sona gözden geçirmeye başlamış, üçte bir ora­nında ilâve ve bazı çıkarmalar yaptıktan sonra nihaî şeklini verdiği el-Fütuhat’IN bu ikinci nüshasını bizzat kendi eliyle yazıp ölümünden iki yıl önce 24 Rebîülevvel 636 tarihinde bitir­miştir. Bu sebeple şeyhin en mütekâmil fikirlerinin bu eserinde toplanmış oldu­ğu söylenebilir. Bu nüsha bir süre İbnü’l-Arabî’nin Şam’daki türbesinde muhafa­za edildikten sonra üvey oğlu Sadreddin Konevî’ye intikal etmiş, XX. yüzyılın baş­larına kadar da onun Konya’daki zaviye kütüphanesinde Özenle korunmuştur. Bu nüsha bugün İstanbul’da Türk ve İslam Eserleri Müzesi’ndedir.

Muhtevası. el-Fütûhâtû’l-Mekkiyye, müellifin “sifr” adını verdiği otuz yedi kitaptan meydana gelir. Bunlar cüzlere, fasıllara, bablara ve meselelere bölün­müştür. Ancak eser ana şema olarak al­tı fasla, fasıllar da 560 baba ayrılmıştır. Müellifin doğum tarihiyle (560/1165) Feth sûresinin kelimelerinin toplamının da S60 olması dikkat çekicidiR. Eserin bazı bölümleri bir iki sayfa, bazıları da müstakil bir kitap hacmindedir. 559. bö­lüm hacim itibariyle en geniş bölümdür. İlk yazılan “fetih” eserin bir şeması ma­hiyetinde olan ikinci cüzdür ki müellif bu kısmı 560 bölümün içerisinde say­maz. Eserin sonlannda yer alan bazı bö­lümler tarih olarak daha önce yazılmıştan Meselâ 121. bölüm 633 (1235-36) yı­lında, 191. bölüm 627 (1229-30) yılında, 295. bölüm 634 (1236-37) yılında kale­me alınmıştır. Öte yandan eserin muh­tevası da belli bir plana uymaz. Nitekim müellifin kendisi de, “Diğer eserlerim gibi bu eserim de mahir yazarların ki­tap yazım kurallarıyla kaleme alınmamıstar”; “Bu kitabın bölümlerinin sırasının böyle olması kendi elimde değildir; (Kuranda) talâk, iddet ve nikâhla ilgili âyetlerin arasında, ‘Namazları ve orta namazı mu­hafaza ediniz’ mealin­deki âyetin gelmesi gibi bu da bir emr-i ilâhîdir”; “Bana kalsa usulden bahseden 88. bölümün mantıkî olarak 68-72. bölümlerden önce gelmesi ge­rekirdi, fakat bu kendi irademle olma­dı” diyerek eserin tertibin­de görülen düzensizlik konusunda mey­dana gelebilecek tereddütlere bir açık­lama getirmektedir. Bu yönüyle eserin Aristocu mantık silsilesini değil âdeta Stoacı mantığı andırdığı ileri sürülmüş­tür.

ei-Füfû/ıdtü’J-Me/duyye’nin ilk cü­zü “Hutbetü’l-kitâb” başlığını taşıyan bir önsözle başlar. İbnü’l-Arabî burada “ha-kîkat-i vücûdiyye” ve “hakîkat-i Muham-mediyye” kavramlarıyla varlığın yaratılı­şı konusuna temas ettikten sonra eseri kendisinden feyiz aldığını söylediği Şeyh Abdülazîz el-Mehdevî’ye, talebesi Ab­dullah Bedr el-Habeşî’ye ve onların şah­sında bütün safiyet sahiplerine, muhak­kik sûfîlere, velî dostlarına ve zeki kar­deşlerine ithaf ettiğini söyler. İkinci cüz­de 560 bölümün adlan tek tek sıralan­mıştır. İlim mertebelerinin anlatıldığı üçüncü cüz eserin mukaddimesini oluş­turur; dördüncü cüzden itibaren birinci faslın konularına geçilir.

Eserin “maâriften bahseden birinci faslı yetmiş üç bölüme ayrılmıştır. İbnü’l-Arabî marifet konularının avamın, ha­vassın ve havâssü’l-havâssın anlayışları­na göre üç ayrı seviyede ele alınabilece­ğini, havâssü’l-havâssın bu konuları al­gılayış tarzını anlamanın kolay olmadı­ğını göz önünde bulundurarak konulan çeşitli bölümlere dağıttığını, eseri an­cak Allah’ın anlama kabiliyetini nasip et­tiği kişilerin anlayabileceğini söyleyip me­seleleri havas ve havâssü’l-havâs düze­yinde ele aldığına dikkat çeker. Bu fas­lın ilk bölümlerinde harflerin mertebeleriyle varlık mertebeleri arasındaki irti­batlar gösterildikten sonra âlemin zu­huru, besmelenin sırları, ruhların, be­denlerin ve arzın yaratılışı, arş ve taşıyı­cıları, kürsî, dört büyük melek ve ku­tuplar anlatılmış, ilâhî ilimlerdeki olağan dışı hususlara işaret edilmiştir. Daha sonra zamanın metafiziği yapılmış, il­ham ilimlerinin nasıl öğrenileceği gösterilmiştir. Unsurlar âlemi, nefis, ulvî ve süflî âlemler, ba’s, kıyamet, cennet, cehennem, berzah ve bunların sırlan, şe­riatın zahirî ve bâtınî sırları anlatıldık­tan sonra velayet konusuna temas edi­lerek Ehl-i beyt’in sırrı üzerinde açıkla­malar yapılmıştan Bu faslın son bölüm­lerinde kelime-i tevhîd, taharet, namaz, zekât, oruç ve haccın sırlan üzerinde ge­nişçe durulmuştur. Bu İlk fasıl, bütün eserin etrafında örüldüğü fikrî bir yu­mak gibidir. Sâlik bu nazarî temeller üze­rinde kemale erecektir.

Eserin İkinci faslında ilk fasıldaki na­zarî açıklamaların uygulamalarına yer verilerek tövbe, mücâhede, halvet, uz­let, firar, takva, farzlar, sünnetler, nafi­leler, zühd, cömertlik, havf ve recâ, hü­zün, açlık, şehvet, irade, uyku, uyanıklık, huşu, nefse muhalefet yollan, haset, ki­bir, gıybet, kanaat, hırs. tevekkül, şükür, sabır, yakın, murakabe, rızâ, istikamet, ubûdet, ihlâs, sıdk. haya, hürriyet, zikir, fikir, fütüvvet, firâset, hulk, gayret, ve­layet, nübüvvet, risâlet, fakr, tasavvuf makamı, tahkik makamı, hikmet maka­mı, kimyâ-i saadet makamı, tevhid ma­kamı, edep, sohbet, sefer, marifet, ölüm, muhabbet, şevk ve iştiyak, semâ, kera­met, harku’1-âdât. mucize, rüya ve mübeşşirât, sâlikin sureti gibi konu ve kav­ramlarla bunların sırlan anlatılır. Bu fasıl eserin 74-189. bölümlerini ihtiva eder.

Sâlikin ahvalinin anlatıldığı üçüncü fa­sıl seksen bölüme aynlmıştar. Bu fasılda sefer ve müsâferet, tarik, hal, makam, mekân, şath, tavâli’, nefes, sır, visal, fı-sâl. riyazet, tecellî, müşahede, mükâşe-fe, telvîn, gayret, hayret, letâif, fevâtih, vesm ve resm, kabz, bast, fena, beka, cem’, tefrika, murad, mürid. himmet, gurbet, mekr, rağbet vecd, tevâcüd, vü-cûd, vakt. heybet, üns, celâl, cemâl, ke­mal, gaybet, huzur, sekr, sahv, zevk, re’y, mahv. isbat, setr, kurb, bu’d, şeriat, ha­kikat, havâtir, vârid, şâhid, nefs, ruh, il-me’1-yakin, ayne’l-yakln, hakka’l-yakîn gibi konular ve bunların sırları anlatılır.

Dördüncü fasılda kutub ve onun iki yanında bulunan iki imamın menzilleri, tenzih, teberrâ, havz. ülfet, tecellî-i se-medânî, tilâvetü’l-evveliyye, ilmü’l-üm-mî. gayb ve şehâdet âlemleri, zamanın sadn ve dördüncü felek, şehâdet âlemi­nin varlık sebebi, gayb âleminin zuhur sebebi, saadet ve şekavet ehli, ulvî âle­min inkisam sebebi, ulvî âlemin süflî âlem üzerine gelişinin sebebi, melâmet. evliyanın kalbine vahyin inişi ve şeytanın bundan uzak oluşu, nebîler, velîler ve meleklerin dereceleri ve farkları, azabın neden gerektiği, ibtilâ. Muhammedî şeriatın ve diğer şeriatların nefsânî garaz­larla nasıl neshedildiği, âlem-i gayb ile âlem-i şehâdetin arasını ayıran menzil, büşrâ, mübeşşer-mübeşşer bih, rical ve nisanın bazı ilâhî mavtmlarda bera­berliği, Kur’an menzili, mürekkeb ve ba­sit terakki ve tedennî, “Ben eşyayı senin için, seni de benim için yarattım” men­zili, uhuvvet, nebatatın kutba biati, Hz. Muhammed’in menzili ve âlemler, ihlâ-sın sırrı, bazı ariflerin sıdklannın sırları, Allah indinde ilk saf, Hayber fethi ve o gün inen sırlar, ebvâbın fethi ve kapan­ması, sıfatlarda ruhlar ve nefislerin be­raberliği, mânalardan perdenin kaldırıl­ması, Ehl-i beyt’ten olmayanın Ehl-i beyt’e ilhakı, Hak ve takdir, iki secde (küllî ve cüzî) ve sırları, arif ve onun ken­di altındakileri eğitmesi, ekvânda hali ve makamı gizli olanlar, âhir zaman meh-dîsi ve vezirleri, şehâdet âleminin gayb âlemi üzerine olan tesirleri, hakikatler âlemi ve imtizaç, “Ulemâ enbiyanın vâris­leridir” menzili, tevhid ve cem’ konula-nyla bunların sırları anlatılmıştır. Bu fasıl eserin 270-383. bablannı ihtiva eder.

Beşinci fasılda zillet ve fakr ile ulaşı­labilecek haller (münâzelât) incelenmiş­tir. Eserin 384-461. bablannı içine alan bu fasılda. “Allah İnsan ile ancak vah-yetmekle veya hicabın ardından konu­şur”[361] mealindeki âyetin sırları anlatıldıktan sonra, “Kim hakir görülürse galip gelir, kim de hakir gö­rürse mağlûp olur”; “Merhamet edene merhamet edilir”; “Edepli olan vâsıl da olur”; “Kuluma tapan kulum değildir”; “İsimler sana hicaptır, eğer onları aça-bilirsen bana vâsıl olursun”; “Ben senin zamanınım, sen de benim zamanımsın”; “Benim fiilimi bana iade eden bana hak­kımı vermiş olur”; “Deliller ve burhan­larla bana vâsıl olmak isteyenler hiçbir zaman bana vâsıl olamazlar” gibi hik­metli sözlerin açıklamaları yapılmıştır. Daha sonra şahdamarı ve beraberliğin mahalli, kulun kalbi, irfanı keşfin gerek­liliği, kâbe kavseyn ve kâbe kavseyn-i sânî, İslâm, iman ve İhsan mertebeleri ve sırları anlatılmıştır.

Eserin 462-5S8. bablannı ihtiva eden altıncı faslında makâmâtla ilgili konular ele alınmıştır. Bu fasılda Muhammedi kutuplar ve bunların menzilleri, âlemin feleklerinin devrini sağlayan on iki ku-tub, menzili “lâilâhe illallah” olan Mu-hammedî kutuplar kutbunun hali, men­zili “Allahüekber” olan kutub, menzili “sübhânallah” olan kutub, menzili “el­hamdülillah” olan kutbun halleri anlatıldıktan sonra sırasıyla her birinin men­zili bir âyete tekabül eden kutublardan söz edilir. İbnü’l-Arabî daha sonra, ken­di zamanından kıyamete kadar gelecek kutublann adlannı zikretmesine engel olan sebepleri sıralamış ve hatmü’l-ev-liyâ konusuna temas etmiştir. Bu faslın son bölümünde Allah’ın isimlerinin bi­linmesi keyfiyeti ve bunlardan hangisi­nin telaffuzunun caiz ve hangilerinin caiz olmadığı anlatılmıştır.

559. bölüm eserin bir özeti mahiye­tindedir. 560. bölüm İse bir sonsöz ni­teliğinde olup İbnü’l-Arabî’nin hem mü-ridlere hem de vâsıl olan kişilere hita­ben yazdığı ilâhî, şer’î ve hikemî vasiyet­lerini ihtiva eder.

el-Fütûhât esas itibariyle mensur bir eser olmakla birlikte içerisinde bir hay­li şiir bulunur. Bu şiirlerin sayısı İbnü’l-Arabî’nin divanında yer alan şiirlerin yak­laşık beş katına ulaşır. Müellif ayrıca bu şiirleri Nazmü’l-Fütûhi’l-Mekkî adıyla bir eserde toplamıştır[362]. Genellikle her bölüm bir şiirle başlar. Müellif bu şiirlerin o bölü­mün âdeta birer özeti olduğunu, bunla­rın kendilerine özgü mânaları bulundu­ğunu vurgular.

Eserde nakledilen âyet ve hadislerin sayısı da oldukça fazladır. el-Fütuhat’-ta tefsir ve te’vili yapılan bu âyetler Mahmûd Gurâb tarafından derlenerek Rahmetün mine’r-rahman iî tefsîri’l-Kur’ân adıyla dört ciltten oluşan bir eser mey­dana getirilmiştir.[363]

Sûfflerin varlık ve bilgi nazariyesi, koz­molojisi ve metafizik anlayışlarının yanı sıra nübüvvet, risâlet, velayet, melekiy-yât, mebde ve meâd, tefsir ve te’vil gibi hem zahirî hem de bâtını yönleri olan birçok konu hakkında özgün bilgiler ih­tiva eden el-Fütûhâtü’1-Mekkiyye’nm müellifin diğer önemli eseri Fuşûşü’l-hiAem’İn bir şerhi olduğu söylenebilir. Nitekim Nakşibendî şeyhlerinden Hâce Muhammed Pârsâ, “Fusûş can, Fütuhat gönüldür” sözüyle eserin bu niteliğini vurgulamak istemiştir. el-Fütûhât’in özellikle II. cildinin 357-377. sayfaları arasındaki kısmın bir Fusûsü’l-hikem özeti olduğu hissedilmektedir. Öte yan­dan Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî’nin Meş-nevfsini el-Fütûhât’m Farsça versiyo­nu olarak değerlendirenler de vardır. İb­nü’l-Arabî, Mısırlı sûfî İbnü’l-Fânz’dan et-Tâ”iyyetü’l-kübrâ’sini şerhetmesini istediğinde onun, “Senin el-Fütûhât’m onun şerhidir” dediği rivayet edilir. Mü­ellifin 400’ü aşkın eserinin her biri eî-Fütûhât’m bir bölümüne yazılmış birer zeyil olarak değerlendirilebilir. Meselâ Kitâbü’t-Teceiliyyât el-Fütûhât’m 382. bölümünün, Küâbü’l-Meimlü’!-menâ-lil de 22. bölümün birer zeyli gibidir, el-Fütûhat’m diğer bir önemli özelliği de nakledilen bir sûre veya âyetin, eserin hem kendi iç bölümleri arasında, hem de el-Fütûhât ile başka bir eseri ara­sında fikrî bağlantı kurmada anahtar rol oynamasıdır. İbnü’l-Arabî bütün eser­lerinin Kur’an’ın hazinelerinden olduğu­nu, kendisine Kur’an’ın fehminin ve nus-retinin bahsedildiğini sık sık söyler. Bun­dan dolayı eî-Fütûhât’a tasavvufî bir Kur’an tefsiri demek de mümkündür.

İbnü’l-Arabî. eserlerinin kendisi tara­fından yapılmış birer listesi olan el-Fih-rist ve el-İcâze adlı kitaplarında el-Fü-tûhâtü’l-Mekkiyye’y’ı 50. sırada zikre­der. Fuşûşü’l-hikem”\n dört yerinde ve diğer bazı eserlerinde de bu eserden söz eder.

Pek çok kitap okuduğunu, ancak el-Fütûhât’tan daha kapsamlı bir eser gör­mediğini söyleyen Abdülvehhâb eş-Şa’-rânî’ye göre bu eserde şeriatın sır ve hikmetlerine, müctehidlerin ictihadları-nı ortaya koyarken dayandıkları esasla­ra geniş yer verilmiştir. Bir müctehid bu eseri inceleyecek olursa bilgisi artar, da­ha önce bilmediği istidlal şekillerini ve bunların sırlarını öğrenir, isabetli bir şe­kilde gerekçe tesbit etme imkânını ka­zanır. Bir müfessir, bir hadis yorumcu­su, bir kelâma, bir dil veya kıraat âlimi, hatta bir rüya tabircisi bu eserden ken­di alanıyla ilgili pek çok yeni şey öğre­nir. Bir tabip, bir mühendis, bir mantık­çı, bir kimyacı ve bir tabiat âlimi için de aynı şeyi söylemek mümkündür.[364]

Çeşitli vesilelerle tefsir, hadis, fıkıh ve kelâmla ilgili pek çok meseleye temas eden ve bunlara dikkate değer açıkla­malar getiren İbnü’l-Arabî’nin bu ha­cimli eseri yazıldığı tarihten itibaren pek çok âlimin dikkatini çekmiş, defalarca istinsah edilmiş, şerh ve ihtisar şeklin­de bazı çalışmalara konu olmuştur.

Nüshaları. Sadece İstanbul kütüpha­nelerinde birçok yazma nüshası bulu­nan eserin 1238 yılında tamamlanmış müellif hattı nüshası İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’ndedir[365]. Konya nüshası olarak bilinen ve otuz yedi ciltten meydana gelen bu nüs­ha itinalı bir mağrib neshiyle yazılmış­tır. Sonunda, eser kaleme alınırken ve tamamlandıktan sonra yetmiş bir defa müellifle mukabelesinin yapıldığına, ken­disine okunduğuna dair okuyucu ve din­leyicilerin İsimlerini de ihtiva eden semâ kaydı bulunmaktadır. Müellifin eserleri üzerinde geniş bir çalışma hazırlayan Osman Yahya el-Fütûhât nüshaları hak­kında bilgi verirken bu yetmiş bir semâ kaydının senedlerini tek tek sıralar[366]. Müellifin yazdığı bugün mevcut olmayan ilk nüshadan istinsah edilen Beyazıt Devlet Kütüphanesindeki el-Fütûhât nüshası[367] dört cilt halindedir. Bu nüsha yukarıda tanıtı­lan nüsha ile bazı farklılıklar göstermek­tedir. “Beyazıt nüshası” olarak tanınan eser 683 (1284) yılından önce istinsah edilmiştir. İbnü’l-Arabî’nin İsmail b. Sev-dekîn en-Nûrî adlı talebesi tarafından ilk nüshadan istinsah edilen Fâtih nüshası eserin XVIII-XXVII. ciltlerini ihtiva eder[368]. Beyazıt Devlet[369] ve Nu-ruosmaniye[370] kütüphanele-rindeki nüshalar da oldukça eski tarihli olup sonlarında semâ kayıtlan vardır.

Tarih boyunca el-Fütûhât’a verilen önem. onu en usta hattat ve müzehhip-lerin istinsah edip süsledikleri bir eser haline getirmiştir. Bunlardan, Mehmed Ali Ayni’nin, “Yenicami Kütüphanesi ki­tapları arasında bir Fütûhöt-ı Mekkiy-ye vardır ki görülmeye şâyestedir… Hat­tatının hiç olmazsa iki sene mütemadiyen çalışması lâzım geleceğini tahmin ediyorum”[371] dediği nüshanın zahriyesi nefis bir tezhiple bezenmiş olup bölüm baş­lıkları ve sayfalar altın yaldız çerçeveli­dir. Molla Fenârî’nin oğlu hattat Celâled-din Efendi tarafından istinsah edilen bu nüsha bugün Süleymaniye Kütüpha-nesi’ndedir[372]. Ayrıca yine Süleymaniye[373] ve Topkapı Sarayı Müzesi[374] kütüphanelerinde nefis tezhipli eJ-Fütûhât nüshaları bulunmaktadır.

el-Fütûhât’m yazma nüshalarında ba­zı tahrifler yapıldığı iddiası Abdülvehhâb eş-Şarânî’den kaynaklanmaktadır. Şa’-rânî, el-Fütûhât’\ özetlemeyi amaçla­dığı el-Yevâklt ve’1-cevâhir adlı eser üzerinde çalışırken kullandığı nüshada İbnü’l-Arabî’nin görüşlerine aykırı bazı ifadelere rastladığını, bunları eserine al­madığını, yıllar sonra Konya’da eî-Fü­tûhât müstensihlerinden Şemseddin el-Medenî’ye rastladığını, onun istinsah et­tiği nüshayı incelediğini, kendisinin el-Yevâkit ve’1-cevâhir’e almadığı birçok meselenin bu nüshada bulunmadığını görünce Mısır’daki bazı nüshalarda tah­rifat yapıldığı kanaatine vardığını söy­ler[375]. Şa’rânî’nin bu iddiayı ileri sürerken hangi nüshaları kastettiği belli değildir. İbnü’l-Arabî uzmanlarından Ebü’1-Alâ el-Afîfî el-Fütûhât’m Bulak baskısını baştan sona taradığını, Şeyh-i Ekber’İn fikirle­rine aykırı bir şey görmediğini söyleye­rek Şarânî’nin bu konudaki kaygısını yersiz bulduğunu bildirir {Tİ, 1, 163).

Eser ilk olarak Emîr Abdülkâdir el-Cezâiri tarafından Mısır’da neşredilmiş­tir[376]. Bu basımda Konya nüs­hasının esas alındığı söyleniyorsa da bu nüsha yukarıda tanıtılan müellif nüsha­sının dışında başka bir nüsha olmalıdır. Eser 1876 ve 1911 “de tekrar basılmış, bu son baskının Beyrut’ta birçok tıpkıba­sımı yapılmıştır[377]. Üçüncü basımda önceki baskılara göre bazı farklılıklar ve baskı hataları bulun­duğundan ilk baskı daha muteber sayı­lır. Eserin son bölümü olan “Vesâyâ” ay­rı bir kitap olarak e/-Veşdyd adıyla bir­kaç defa basılmıştır.[378]

el-Fütûhât’m ilmî neşrine 1972 yılında Osman Yahya tarafından Mısır’da baş­lanmıştır. Çok tafsilâtlı bir tahkik ve tah-ric yapılması planlanan bu çalışmada Konya, Beyazıt, Fâtih nüshalan ile Bu­lak baskısı esas alınmakta, her cildin ön­sözünde o cildin muhtevası hakkında bil­gi verilmektedir. V. cildin başında ese­rin kullanımını kolaylaştıran bir makale bulunmaktadır. Mısır Kültür Bakanlığı ve Sorbonne Üniversitesi’nin üstlendiği bu projeye XII. ciltten itibaren UNESCO tarafından da destek verilmektedir. Otuz yedi cilt halinde yayımlanması planla­nan eserin şimdiye kadar (1995) on dört cildi çıkmıştır. el-Fütûhât’m yayımı Mı­sır’da ilginç tartışmalara yol açmıştır. 23 Şubat 1979’da Mısır Parla mentosu’n-da eserin basılıp basılamayacağı tartı­şılmış, alınan bir kararla yayımı durdu­rulmuş ve neşredilen ciltlerin dağıtımı yasaklanmıştır. 1981 “de yasağın kalk­ması üzerine neşir faaliyeti yeniden baş­lamıştır. Ezher hocalarından Kemâl Ah­med Avn’in Kitâbü’î-Fütûhâti’1-Mek-kiyye ve mâ verâ3ühû min ‘iyâzi’1-ha-liyye (1989] adlı broşürü konuyu tekrar gündeme getirmiştir. Muhammed Ga-zâlî Livaü’l-İslâm dergisinde[379] yayım kararını şiddetle eleştirmiş, Enver el-Cündî de en-Nûr dergisinde[380] bu konuda bir yazı yazarak kendisine katılmıştır.

Şerhleri ve Muhtasarları. el-FütÛhât’\n tam bir şerhi yoktur. Abdülkerim el-Cî-lî’nin Şerhu müşkilâti’l – Fütûhâti’1-M.ek-kiyye adlı eseri 559. bölüm üzerine ba­zı açıklamalardan ibarettir. Hint ulemâ­sından Muhibbullah Allahâbâdî’nin belirii bir sıra takip etmeden yazdığı Fars­ça bir şerhin sadece II. cildi günümüze ulaşmıştır[381]. Ese­rin bazı güç bölümlerini Mîr Seyyid Ab-dülevvel’in şerhettiği rivayet edilir[382]. Muhammed el-Bâlî el-Eş’arî mukaddimedeki birkaç sözünü[383], Abdullah BosnevT, Risale fî neş^eti’1-in-sdniyye adıyla el-Fütûhöt’m 6. bölümü­nü[384] ve Enfesü’l-varidat adıyla da ilk cümlesi olan “el-hamdü li’llâhi’llezî evcede’l-eş-yâ’e can cademihî” ibaresini[385] şerhetmiştir. Şeyh Ömer Gürânî Şerh-i Müntehabât-1 Fütûhât-ı Mekkî adıyla eserin bazı bölümlerini Türkçe, kısmen de Arapça olarak şerhetmiş, Müstakim-zâde Süleyman Sâdeddin bu şerhi İstin­sah ederken yer yer derkenara haşiye­ler düşmüştür[386]. Sa­rı Abdullah Efendi, el-Fütuhat’m esas olarak 309. bölümünde ve diğer bazı bö­lümlerinde yer alan melâmete dair ko­nuları Mir’âtü’l-aşfiyâ3 ü şıfâti me-lâmiyyeti’l-ahtiyâ3 adıyla şerhetmiş, bu eser Mirkâtü’i- evliya adıyla Türk­çe’ye çevrilmiştir. Seyyid Nigârî’nin el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’ye Tavzîhöt ad­lı Türkçe bir kitabı olduğu söyleniyor­sa da[387] bugüne ka­dar böyle bir esere rastlanmamıştır. İs­mail Hakkı Bursevî’ye veya Niyâzî-i Mıs-rî’ye atfedilen Lübbü’i-lüb adlı risale el-Fütûhât’m “hazerât-ı hams” ile ilgili bölümlerinin tercüme ve şerhinden iba­rettir. el-Fütûhât’m “Hutbetü’l-kitâb” adlı ilk cüzü Emîr Abdülkâdir el-Cezâirî tarafından şerhedilmiştir.[388] Mevlevî şeyhi Alemî Dede’nin de el-Fütûhât’m bazı yerlerine şerh yazdığı rivayet edilmekte­dir[389]. Ayrıca Be­yazıt Devlet[390] ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fa­kültesi[391] kü­tüphanelerinde el-Fütûhât’m bazı bö­lümlerine yapılmış kısmî şerhler vardır. Yakın dönemde Nihat Keklik eserdeki konuları felsefî açıdan tahlil eden geniş bir çalışma yapmıştır[392]. İbnü’l-Arabî’nin havassü’l-havas-sın akidesini anlattığı bölümde pek taf­silat vermediğini söyleyen çağdaş Mısır meşâyihinden Şeyh Muhyiddin et-Tugnî bu kısma altmış bölümlük bir tekmile yazmıştır.[393]

Bunların yanı sıra eserde yer alan bir­çok şiir müstakil şerhlere konu olmuş­tur. Meselâ, “Künnâ hurûfen câliyen” ile başlayan beyit Cendî, Molla Fenârî, Ab-durrahman el-Bistâmî. Celâleddin ed-Devvânî, Ulvân el-Hamevî gibi âlimler ta­rafından şerhedilmiştir. “Bi-kuvveti cay-ni’ş-şühûd” ibaresiyle başlayan beyti Dâ-vüd-i Kayseri, “Huztü lüccete bahre’l-enbiyâ'” ibaresiyle başlayan beyti Celâ­leddin ed-Devvânî. “Lenâ min emrihî ru­hun ve cismün” ibaresiyle başlayan bey­ti Tecelliyât-ı Berkıyye adıyla Osman Fazlı Atpazarî, “Subhâne men ezhere’l-eşyâV ibaresiyle başlayan beyti (Ali el-Kârî’nin İbnü’l-Arabî’yi tekfir ettiği beyit) Miftâh-ı Vücûd adıyla Selâhî Efendi, “er-Rabbü Hakkun ve’l-cabdü Hakkun” İbaresiyle başlayan beyti Risâietü’1-îet-hil-mübîn adıyla Abdullah el-Hâlidî, yi­ne aynı beyit Cemâl-i Halveti ve ismi bi­linmeyen bir kişi tarafından, “Zanentü zunûnen” ve “Felevlâhu felevlânâ” iba­releri ise Muhammed Nûr el-Arabî ta­rafından serhedi I mistir.

el-Fütuhat’\n şerhinden ziyade ihti­sarları yapılmıştır. Çeşitli kütüphaneler­de Kita’ât mine’1-Fütuhat veya Mün-tehabât mine’1-Fütuhat adı altında ka­yıtlı pek çok seçme vardır. Bunların en meşhurları Abdülvehhâb eş-Şa’rânî’nin eî-Yevâkü ve’î-cevâhir’i ve bunun da ihtisarı olan el-Kibrîtü’l- ahmer’ldir. Yi­ne aynı müellif Levâkıhu’i-envâri’l-kudsiyye adını verdiği bir ihtisar çalış­ması daha yapmıştır. Hüseyin el-Beyti-mânî Mülahhaşu culûmi’l-Fütuhat, Ab-dülmuhsin b. Muhammed el-Münte-hab mine’i-Fütuhat adıyla birer muh­tasar eser hazırlamışlardır. Abdülganî en-Nablusî de Sevöhcu’l-envân’l-kud-siyye adını verdiği bir ihtisar çalışması yapmıştır. Nakşî şeyhlerinden Hüseyin Hâmid Efendi’nin Şafvetü’i-Fütûhâti’I-Mekkiyye adıyla bir telhisi vardır (İÜ Ktp., AY, nr. 3173). Şeyh Ömer Gürânî’nin Şerh-i Müntehabât-ı Fütûhât-ı Mekkî adlı eseri aynı zamanda bir telhis sayı­lır. Gürânî’nin Varidat adlı eserinde de el-Fütûhât’tan bazı parçaların tercü­meleri yer almaktadır[394]. Ahmed Diyarbekrî adlı bir kişi el-Fütûhât’a bir indeks hazırlama teşebbüsünde bulun­muştur.[395]

Tercümeleri.  el-Fütûhât’m   mecaz ve istiarelerle örülü sembolik bir dile sahip olması ve muhtevasının fikri yoğunluğu sebebiyle tercüme edilmesi oldukça güçtür. Bazı dillere kısmî tercümeleri yapıl­mışsa da henüz eserin tamamının çevi­risi bulunmamaktadır. Bir Batı dilinde tam bir bölüm tercümesi ilk defa Mic-hel Valsan (Mustafa Abdülazîz) tarafından Fransızca olarak yapılmış ve on bir par­çadan ibaret bu tercüme 1953-1966 yıl­ları arasında Etudes traditionnelîes (Pa­ris) dergisinin çeşitli sayılarında yayım­lanmıştır. Daha sonra Valsan’ın talebe­lerinden Charles-Andre Gilis (Abdürrez-zâk Yahya), “Hac ve Sırlan” adlı 72. bö­lümü La Doctrine initiatique du pele-rinage[396] “Rahmanı Nefes ve Sırlan” adlı 198. bölümü Le Coran et la ionction d’Hermes[397] adıy­la tercüme etmiştir. Muhabbete dair 178. bölüm Maurice Gloton tarafından Traite de lamour[398], “Kimyâ-i Saadet” adlı 167. bölüm S. Ruspoli ta­rafından L’Aîchimie du bonheur par-iaü[399] adıyla Fransızca’ya çev­rilmiştir. İbnü’l-Arabî üzerine araştır­malarıyla tanınan Michel (Ali) Chodkie-vviczin başkanlığında bir heyetin eJ-Fü-tûhât’tan Fransızca’ya ve İngilizce’ye yap­tıkları tercümeler Chodkievvicz’in önem­li notlar ihtiva eden uzunca bir mukad-dimesiyle birlikte yayımlanmıştır[400]. Yi­ne Chodkievvicz’in el-Fütûhât üzerine olan yorumlarından oluşmuş makaleleri Un ocûan şans rivage adıyla yayımlan­mıştır[401]. Eserin firâsetle ilgili 148. bölümü M. J. Vıguera tarafından İspanyolca’ya tercüme edilmiştir[402]. M. Asin Palacios el-Fütuhat’m bazı bölümleriyle Dante’nin (ö. 1321) İlâ­hî Komedya’sı arasındaki benzerlikleri gösteren bir çalışma yapmıştır[403]. W. Chittick’in The Su-fi Path of Knov/ledge[404] adlı eseri el-Fütûhât’tan nakiller ihtiva eden önemli bir çalışmadır. S. Hİrtenstein ve M. Tiernan tarafından yayıma hazır­lanan Muhyiddin Ibn cArabî: A Com-memomtive Voîume[405] ad­lı derlemede el-Fütûhât’ın bazı bölüm­lerinden seçmeler yer almaktadır, el-Fütûhât’m birkaç bölümü Deh Risâle-i Mütercem-i İbn cArabî adıyla Farsça’­ya çevrilmiştir. Eserin Carlo Monte adlı bir kişi tarafından 1424 yılında İspanyolca’ya tercüme edildiği rivayet edilir.

el-Fütûhât’tan en fazla tercümenin yapıldığı dil Türkçe’dir. Eserin 53. bölü­münün (müridin bir üstat bulmadan önce yapması gereken şeyler) mütercimi meç­hul bir tercümesi Süleymaniye Kütüphanesi’nde, 65. bölümün (cennet ve menzilleri) yine mütercimi meçhul bir çevirisi de İstan­bul Belediyesi Atatürk Kitaplığı’ndadır. Şeyh Mustafa Efen­di adlı bir kişi tarafından yapılan, üstat­lara saygı gösterme ve onların kalpleri­ne girme konusuna dair 181. bölümün tercümesi basılmıştır. 148. bölümün (firâset ilmi ve sırları) tercüme­si Şâkir b. Hüseyin, 178. bölümün (muhabbet makamı ve sırları) tercümesi Ömer Lutfi Efendi tarafından Neb’a-İ Muhabbet adıyla yapılmıştır. Atatürk Kitaplığı’nın Os­man Ergin bölümünde el-Fü­tûhât’tan yapılmış çeşitli bölüm tercü­meleri bulunmaktadır. 560. bölümün (va­siyetler) Kaymakam Osman Bey tarafın­dan yapılan tercümesi yayımlanmıştır. Bu bölümün yeni bir çevi­risini Naim Erdoğan yapmıştır. Bu tercümede şiirler de nesir halinde çevrilmiştir. Son devir meşâyihinden Hüseyin Şemsi (Ergüneş) Efendi’nin el-Fütûhât’tan tercüme ettiği esmâ-i hüsnâ şerhi, insân-ı kâmil ve kunut bö­lümlerinin tercümesi henüz basılmamış-ür. İbrahim Aşkî Tanık, Tasavvuf adlı kitabında başta “Mârifet” bölümü olmak üzere birkaç kısa bö­lümün tercümesini vermiştir. Mahmut Sadettin Bilginer’in Ahadiyyet Risale­si ve Fütûhât-ı Mekkiyye’den Seçil­miş Tasavvufa Dair Bölümler, Selahattin Alpay’ın Fütûhât-ı Mekkîyye adlı eserlerin­de bazı parçalar yer almaktadır. Mah­mut Kanık 178. bölümü İlâhî Aşk adıy­la tercüme etmiş, ayrıca eserin bazı bölümlerinden seçtiği me­tinlerin çevirisini de Marifet ve Hikmet adıyla yayımlamıştır.

Tesirleri. el-Fütûhâtü’1-Mekkiyye İs­lâm tarihi boyunca lehte ve aleyhte çe­şitli görüşlere konu olmuş, birçok âlim eserden övgüyle söz ederken bazıları da ehl-i kıbleden olan hiçbir kimseye ke­sinlikle küfür isnat edilmemesi gerekti­ğini söyleyen müellifine tekfire kadar varan ağır tenkitler yöneltmişlerdir. Sûff çevrelerin­de, yaygın anlayışa uyan ve uymayan pek çok hususu ihtiva eden eserin nasıl anla­şılması gerektiği müzakere edilirken za­hir ulemâsı onu okumanın caiz olup ol­madığını tartışmıştır. Molla Câmî, Ubeydullah Ahrâr’a bu kitaptan bir yeri gös­tererek anlayamadığını söyleyince Ubeydullah’ın ona kitabı kapatarak kendisini dinlemesini söylediğini, konuşması bi­tince aynı yeri bir daha okumasını iste­diğini, bundan sonra metnin kendisine açıldığını söyler. el-Fütûhât’ın anlaşılmasıyla ilgili olarak bu­na benzer pek çok olay rivayet edilir. Ba­zı müellifler, İbnü”! -Arabi’nin diğer eser­leri gibi el-Fütûhât’m da ancak sülük gördükten ve merâtib tanındıktan son­ra anlaşılabileceğini, hatta bunun için müellifle manevî bir bağın kurulması gerektiğini de söylemişlerdir. Mesnevi ve Fuşûşü’l-hikem sârini Ahmet Avni Konuk’un ihva­nından Tahsin Bey’in el-Fütûhât’\ birkaç defa hatmettiğini, zaman zaman mâna­sını anlamakta güçlük çektiği metinleri rüyasında müellifin kendisine açıkladığı­nı ifade etmesi bu görüşü destekler mahiyettedir. Hüseyin Vassâf ise zamanının meşhur bir âlimiyle görüş­mesi esnasında onun kendisine el-Fütû-hât’ı medrese tahsilinden sonra okumaya başladığını, fıkıhçılann ve hadisçilerin gö­rüşlerine aykırı bazı mütalaalar yürütül­düğünü görünce okumayı sürdürmekten korktuğunu, eserin daha yüksek bir zevk mertebesinde anlaşılacağına kanaat ge­tirerek, “eî-Fütûhât’ı öptüm, rafa koy­dum” dediğini nakleder. Ye­menli sûff Ebû Bekir el-Ayderûsî, talebelik yıllarında elinde el-Fütûhât’ı görünce babasının kendisine çok kızdığını, ancak bunu yaparken İbnü’l-Arabi’nin büyük bir velî olduğunu da söylediğini anlatır. Ba­bası Ebû Bekir’e yıllar sonra eseri oku­ması için İzin vermiş ve bu kitabın ancak ilimde en yüksek mertebelere gelenlerce anlaşılabileceğini söylemiştir. Bu tür ri­vayetler, el-Fütûhât’m ihtiva ettiği me­selelere aşina olmanın başlı başına “en­telektüel bir problem” teşkil ettiğini or­taya koyması açısından önemlidir.

el-Fütûhât, yaygın olmamakla birlik­te bazı mahfillerde ders olarak da okunagelmiştir. Eseri okutabilecek bir şeyh veya arif bir zat bulunduğunda bazan camide, bazan medresede, çok defa da bir tekkenin şeyh odasında belli sayıda kişiye takrir edilmiştir. Takrir sırasında yabancı biri geldiği zaman kitabın he­men kapatılarak derse son verildiği nak­ledilir. Köstendilli Süleyman Şeyhî, Mü­derris Mustafa Efendi’den okuduğu ders­ler arasında el-Fütûhât’m da bulundu­ğunu, bir defasında hocasından bu ki­tabı kendi kendine incelemek üzere izin istediğini, ancak hocasının, “Daha zama­nı değil” diyerek izin vermediğini anla­tır. Mevlânâ Hâlid el-Bağdadî’nin halifesi Muhammed el-Hânî, Emîr Abdülkâdir el-Cezâirî ve Abdülmecîd el-Hânî el-Fütûhât’\ okut­muşlar, hatta bir şeyhi masraflarını kar­şılayarak Konya’ya gönderip asıl nüs­hasından istinsah ettirmişlerdir[426]. eî-Fütûhât’m son devir üstatları arasında Trablusgarp nâib-i sultânı Şemseddin Paşa önemli bir yer işgal eder. Şeyhülislâm Müftîzâde Ahmed Efendi’nin Fâtih Camii’nde bu kitabı takrir ettiği bilinmektedir. ei-Fütûhât okutanlar arasında, zahir ulemâ­sının en üst seviyesini temsil eden bir şeyhülislâmın bulunması ilginçtir. 1910’larda Medresetü’l-meşâyih’in kuruluşu sırasında bu mektepte el-Fütûhâtü’1-Mekkiyye’nm de ders kitabı olarak okutulması tavsi­ye edilmiştir. Mevlevî Esad Dede, Tunuslu Şeyh Mustafa Efendi’den Fatih’teki Çayırlı Medrese’de el-Fütûhât okuduklarını söyler. Aynı şeyh ayrıca, Yenikapı Mevlevîhânesi’nin şeyh odasında aralarında Tâhirülmevlevî’nin de bulun­duğu bir topluluğa el-Fütûhât’\ takrir etmiştir. el-Fütûhât’\ ezberden okuya­cak kadar iyi bildiğinden kendisine “Fü-tûhâtçı” lakabı verilen Nazmi Efendi ad­lı bir kişinin Nuruosmaniye’deki evinde eseri okuttuğu nakledilir. Üsküdar İskele Camii imamı Nafiz Efendi ile sûfiyyeden Mehmed Ali Yitik’in isimleri de ei-Füfû-Jıdf’ın son üstatian arasında geçer. İslâm âleminin çeşitli yerlerinde el-Fütuhat’m takririnin halen devam edip etmediği konusunda yeterli bilgi yoktur. Şam’da Abdurrahman Şâgürî adlı bir kişinin evin­de sabah namazlarından sonra bu gele­neği sürdürdüğü söylenmektedir.

Birçok şair el-Fütûhât hakkında met­hiyeler yazmıştır. Meselâ Nâbî, “Ne Fü-tûhât ki feth-i der-i esrar etmiş / Hâme-i feyz-eseri hazret-i Muhyiddîn’in” derken Salâhî Efendi, “Nice şîrin-mezâk etmez kelâm-ı hikmet-âmîzi / Ki sırr-ı vahdet ile her işârâtı müfesserdir / Hu-sûsâ ki Fütuhat u Fuşûş içre maâriften / Ne dürler saçtı hakka her biri şahane cev­herdir, Sünbülzâde Vehbî. “Gör Fütûhât’ı-nı kim ol tahrîr / Nice esrar eder anda takrîr” diye övgüde bulunmuşlardır.

Bazı âlimler el-Fütûhâtü’l-Mekkiyye’-den hiçbir şey anlamadıklarını söylerken Şeyhülislâm Sirâceddin el-Mahzûmî, “Eğer Fütûhât’-tan bir şey anlamıyorsanız da sakın onu inkâr etmeyin” diye fetva vermiştir. İbn Teymiyye Mecmü’u Fe/dvd’sında el-Fütûhât’a bazı tenkitler yöneltir. Esere en şiddetli tenkit ise İbrahim el-Bikâî ta­rafından gelmiştir. el-Fütûhât’takı on beş kadar meseleden dolayı İbnü’1-Ara-bî’yi tekfir eden Bikâî, Tenbîhü’l-ğabî calâ tekfiri İbni’l-‘Arabî adlı eserinde eî-Fütûhât’m adını el-Kubûhâtü’l-hel-kiyye şeklinde değiştirmiştir. Ancak Bi-kâTnin bu görüşleri birçok âlim tarafın­dan reddedilmiştir. Süyûtî, BikâTye ce­vap olarak Tenbîhü’l-ğabî iî tebri’eti İbni’l-cArabî, Ali b. Meymün el-Mağri-bî de er-Red fî münkiri’ş – Şeyhi1-ek-ber adlı eserleri kaleme almışlardır. İbnü’l-Arabi’nin diğer eserleri gibi ei-Fü-tûhât hakkında da okunmasının caiz olup olmadığı hususunda çeşitli kadı ve müf­tülere fetvalar sorulmuştur. Bunlardan Kadı Mecdüddin el-Ffrûzâbâdî. “Onun kitaplarını devamlı okuyup mânalarını düşünenlerin güçlükleri çözmekte gö­nülleri açılır ki bu onun eserlerinin özel­liklerinden biridir”; Şeyhülislâm İbn Kemal de meşhur fetvasında. “… el-Fütûhâtü’1-Mekkiy-ye’de bazı meseleler vardır ki bunlar keşf ve bâtın ehli olmayan zahir ehlinin idrak edemeyeceği gizliliktedir. Anlatıl­mak istenen mânayı kavrayamayan ki­şinin Allah’ın, Hakkında bilgin olmayan şeyin ardına düşme em­rine göre bu konuda sükût etmesi ge­rekir” demiştir.

İmâm-ı Rabbani Mektûbât’ında el-Fütûhât’taki bazı görüşlere karşı çık­mış, onun bu itirazlarını Ahmet Avni Ko­nuk İmâm-ı Rabbânî Mektûbâtınm Reddiyesi İsimli eserinde cevaplandır­mıştır. İsmail Fennî Ertuğrul. Vahdet-i Vücûd ve İbn Arabî adlı eserinde el-Fütûhât’ta yer alan bazı bâtınî astrono­mik ve anatomik görüşlere pozitif bilimlerin verileriyle farklılıklar arzettiğin-den dolayı itirazlarda bulunmuştur.

Bütün bunların yanı sıra birçok âlim eİ-Füfü/id/’tan alıntılar yaparak fikirleri­ne destek aramıştır. Meşhur Selefi âlim­lerinden Cemâleddin el-Kâsımî, Mec-mıî’afü’r-resd^i  uşûli’1-hkh adlı ese­rinde şeyhin, “Elhamdülillah, taklit ehli değilim” sözünden yola çıkarak ondan bazı nakillerde bulunmuştur. Şa’rânî. Nablusî, Süyûtî, Devvânî, Molla Sadra, Siyâlkûtî, Abdülkâdir el-Cezâirî, Bursalı İsmail Hakkı, Erzurumlu İbrahim Hakkı, İbn Âbidîn, Elmalılı Muhammed Hamdi el-Fütûhât’tan alıntılar yapan âlimler arasında zikredilebilir.

el-Fütûhât’ın 317. bölümünün Dan-te’nin İlâhî Komedya ‘sına ilham kay­nağı olduğu ve Raymond Llull’ün (ö. 1316} Els cent Noms de Dieus adlı eserinde, el-Fütûhât’ın esmâ-i ilâhiyyeye dair olan izahlarını (558. bölüm) kullandığı ileri sü­rülmüştür. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Roosewelfin, kendisiyle görü­şen bir Türk heyetiyle sohbeti esnasın­da, “Her gün el-Fütûhâtü’1-Mekkiyye’-yi tetkik ederim. Halen III. cildini hay­ranlıkla okuyorum” dediği rivayet edilir. F. Schoun, R. Guenon, H. Corbin gibi Batılı; Seyyid Hüseyin Nasr. Attâs gibi Doğulu yazar­lar eserlerinde el-Fütuhat’tan alıntılar yapmışlardır. İbnü’l-Arabî üzerine müs­takil bir eser yazan H. Corbin, ezoterik Batı felsefesi bakışıyla el-Fütûhât’taki bazı temaları mukayeseli bir inceleme­ye tâbi tutmuştur. Aynı yazar, el-Fütû­hât’m özellikle 39. babından yola çıka­rak Sünnî ve Şiî İslâm âlemi arasındaki iç irtibata dikkat çekerek İslâm birliğinin fikrî temellerinin burada yattığını ileri Sürmüştür.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski