Galatasaray Mektebi Sulta­nisi Tarihi, Kuruluşu, Hakkında Bilgi

Galatasaray Mekteb-i Sulta­nîsi. Fransız eğitim sistemine göre 1868’de İstanbul’da açılan orta dereceli öğretim kurumu.

Türk eğitim tarihinde önemli bir yere sahip olan Galatasaray Mekteb-i Sulta­nîsi, Tanzimat devrinde eğitim alanın­da gerçekleştirilen faaliyetler sonucu ku­rulmuştur. 28 Şubat 1856’da yayımla­nan İslahat Fermanı uyarınca Avrupa’ya öğrenci gönderildiği gibi, Fransız prog­ramına göre eğitim yaparak devlete ha­riciyeci ve yabancı dil bilen subay yetiş­tirmek üzere Paris’te 1857’de Mekteb-i Osmânî açılmıştı. Ancak bu okul bekle­nen sonucu vermediği için 1864’te kapa­tıldı. Daha sonra öğrenci gönderilmesin­den de vazgeçildi. Onun yerine, daha az masrafla daha çok Öğrenci yetiştirmek üzere İstanbul’da Batılı anlamda yeni bir okul açma düşüncesi ortaya çıktı. Maarif nazırlığında 1864’te kurulan Meclis-İ Ke-bîr-i Maârife Rum, Ermeni, Katolik, Pro­testan ve Musevî cemaatlerinden seçil­miş eğitimciler de tayin edilerek Osmanlı milliyeti ideolojisini geliştirme yönünde ilk önemli adım atılmış oldu. Fakat Isla­hat Fermanı’nın ilân edilmesinin üzerin­den on yıl geçmesine rağmen Osmanlı hükümetinin ciddi olarak ıslahata giriş­mediğini öne süren Avrupa devletleri, 1867’de Osmanlı Devleti’nin mukadde­ratını yeniden tartışmaya açtılar.

Fransa, Islahat Fermanı’nı yeterli sa­yarak çeşitli zümrelerin kaynaştırılması fikrinde ısrar ediyordu. Bu kaynaşmayı da ancak Türk unsurunun gerçekleştire­bileceğini, zira Osmanlı toplumunu oluş­turan on beş yirmi unsuru bir arada tu­tabilecek tek bağın Türkler olduğunu ve Türk unsuru yok olursa Osmanlı Dev­leti’nin dağılacağını söylüyordu. Yapıla­cak işin müslümanlan gayri müslim te­baaya yaklaştırmak olduğunu belirterek bunun için Babıâli’nin Islahat Fermam’nı uygulaması konusunda zorlanması ge­rektiğini ileri sürüyordu. 22 Şubat 1867-de Babıâli’ye bir muhtıra veren Fransa İslahat Fermanı’nın ruhuna uygun ha­reket edilmesini istedi. Muhtırada daha çok eğitimde yapılması gereken ıslahat üzerinde duruluyor ve lise seviyesinde okulların açılması tavsiye ediliyordu. İs­tanbul’daki Fransız elçisi De Bouree, Sad­razam Âlî Paşa ve Hariciye Nâzın Fuad Paşa’ya muhtıra hükümlerinin yerine ge­tirilmesi için dostça ısrarlarda bulunu­yordu. Fransız Maarif Nâzın Victor Du-rey kurulacak lisenin programını dahi hazırlamış ve İstanbul’a göndermişti.

İstanbul’da Fransız maarif sistemine göre bir lise açılması konusunda ilk res­mî görüşmelere 15 Mart 1867’de. Paris sefiri Cemil Paşa ile Fransız Hariciye Nâ­zın Le Marquis de Moustier arasında başlandı. Bu hususta mutabakata varı­larak Fransa’nın desteği sağlandı. Aynı zamanda İstanbul’da hükümet yetkili­leriyle Fransız elçisi arasında mektebin dayanacağı esaslar tesbit edildi. Durey’-nin tavsiyesiyle, fizik öğretmeni Alfred Levistal beş yıllık mukavele ile yeni oku­la müdür yardımcısı tayin edildi ve 4 Ni­san 1868’de İstanbul’a gelerek kuruluş çalışmalarına katıldı. Fransızlar okulun lise seviyesinde olmasını, cins ve din far­kı gözetilmeksizin öğrenci alınmasını, öğretimin Fransızca olmasını ve yöneti­min de Fransız öğretmenlerinin elinde bulunmasını istiyorlardı. Osmanlı devlet adamları ise öğretimin Türkçe yapılma­sında ısrar ediyordu. Sonuçta Babıâli, bazı derslerin Türkçe okutulması şartıy­la Fransız teklifini kabul etti. Sadâret­ten Mâbeyn’e gönderilen 15 Nisan 1868 tarihli tezkere ile Mekteb-i Sultânî’nin açılmasının kararlaştırıldığı ve Mekteb-İ İdâdî-i Askerî ders nâzın Kaymakam İs­mail Bey’in müdür yardımcılığına geti­rildiği padişahın iradesine arzedildi. Sa­dâretin tezkeresi uygun bulunarak ira­desi çıktı. Bundan hemen sonra Mek­teb-i Sultânî’nin on maddelik nizamna­mesi Türkçe, Fransızca, Rumca ve Erme­nice olarak yayımlandı.

Nizamnamede Mekteb-i Sultânî’nin, farklı dinlere mensup tebaa çocukları­nın eğitim ve öğretimleri için Avrupa’­nın orta dereceli okulları Örnek alınarak kurulduğu, okulu bitiren öğrencilere im­tihanla diploma verileceği ve her türlü devlet hizmetinde istihdam edilecekleri kaydedilmekteydi. Öğrenciler imtihanla alınacak, eğitim süresi beş yıl olacak, im­tihanı kazanamayanlar üç yıl İdâdî (ha­zırlık) sınıfında okuduktan sonra normal sınıflara alınacak ve beş yıllık eğitimle­rini tamamlayacaklardı. Mektepte Türkçe, Fransız dili ve edebiyatı, ahlâk ve âdâb, Latince, Grekçe. Osmanlı tarihi, genel tarih, Osmanlı coğrafyası, genel coğrafya, matematik, kozmografya, me­kanik, fizik, kimya, tabiat bilgisi, hukuk, mülkî idare, hitabet ve edebiyat, hat ve resim, muhasebe, defter tutma gibi dersler okutulacaktı. Rumca ve Ermeni­ce genel dersler kapsamına alınmaya­cak, ancak aileler istediği takdirde bu diller de okutulacaktı. Her öğrenci men­sup olduğu din ve mezhebin âyin ve iba­detlerini yerine getirmekle yükümlü ol­duğundan müslüman öğrenciler camiye devam edecekler ve kendilerine dinî va­zifelerini öğretmek üzere mektepte bir hoca bulunacaktı. Aynı şekilde gayri müs-lim öğrenciler de mensup oldukları mâ-bedlere gönderilecek ve gerekli bilgiler cemaat reisleriyle ailelerin İsteği üzeri­ne öğretilecekti. Mektebe yarısı müslü­man, yarısı gayri müslim olmak üzere 600 Öğrenci kabul edilecekti. Öğrenci­lerden yatılı ve gündüzlü oluşlarına gö­re alınacak belli bir ücret dışında mas­rafların mektepçe karşılanması öngörül­mekteydi. Osmanlı hükümeti, eğitim üc­retini ödeyemeyecek durumda olan öğ­rencilerin ücretlerinin bir kısmını veya tamamını karşılayacaktı. Ancak bundan sadece Osmanlı Devleti tebaası olan öğ­renciler faydalanabilecekti.

Mekteb-i Sultânî’ye öğrenci kaydına Mayıs 1868’den itibaren başlandı. Fran­sız eğitimcisi Ernest de Salve, üç yıllık bir mukavele ile 1 Temmuz 1868’de oku­lun müdürlüğüne tayin edildi. Ayrıca ih­tiyaç duyulan diğer Fransız Öğretmen ve mubassırlarla da anlaşmalar yapılarak İstanbul’a getirildiler. Mekteb-i Sultanî 1 Eylül 1868’de törenle öğretime başla­dı. Törene şeyhülislâm başta olmak üze­re devlet adamları ve diğer dinlere men­sup din adamları da katıldılar. Mektebin programında öğrenci sayısının yarı­sının müslüman, yarısının da gayri müs­lim olması öngörüldüğü halde 1868-1871 döneminde müslüman öğrenci sayısı da­ha az oldu. Mektebin öğretime başladı­ğı tarihte toplam 409 öğrenciden 172’si müslüman, 237’si de gayri müslimdi. Gayri müslim öğrencilerden elli sekizi Gregoryen Ermeni, otuz biri Katolik Er­meni, yirmi altısı Katolik Latin, kırk biri Rum, kırk yedisi Musevî ve otuz dördü de Bulgar idi.

Beyoğlu semtinde bulunan Galata Sa-rayı’nda eğitime başladığı için Galata­saray Mekteb-i Sultanîsi (Le lycee impe-rial de Galata Serai) adını alan mektebin açılışına çeşitli tepkiler geldi. Daha ku­ruluş çalışmaları sırasında ikinci müdür­lüğe tayin edilen Kaymakam İsmail Bey. maiyetinde bulunduğu Harbiye Nâzın Nâmık Paşa’nın muhalefeti yüzünden gö­revine başlayamadı. Rusya Türkiye’de Fransız nüfuzunun yayılması endişesiy­le, bir yandan Fransa’nın yönetiminde böyle bir okulun açılışına karşı çıkarken öte yandan kendisi de Rusça eğitim yapacak bir okul için Babıâli nezdinde gi­rişimde bulunduysa da sonuç alamadı. Bu arada Grekçe’nin okul programından çıkarılması Rumlar’ı memnun etmedi. Programda öğrencilere kendi dinlerinde ibadet yapma imkânının verilmesi eleş­tirilere sebep oldu. Dinî ibadetin milli­yetçilik sayıldığı bir ülkede karma lise kurma fikrinin yürümeyeceği ileri sürül­dü. Museviler de hıristiyan müdürün yö­netimindeki bir okula çocuklarını gön­dermekte tereddüt ettiler. Katoliklerin tutumu ise daha sert oldu. Papa, çeşitli milletlere mensup öğrencilerin bir ara­da bulunmasının Katolik çocuklarının ahlâkını bozacağı gerekçesiyle Mekteb-i Sultânî’ye Katolik öğrencilerin girmesini yasakladı. Ancak Fransa’nın girişimin­den sonra papalık bu yasağı kaldırdı. Dı­şarıdan ve gayri müslim çevrelerden gelen bu tepkilere karşılık Osmanlı ulemâ­sından, müslüman çocuklarının okula ve­rilmesi konusunda herhangi bir muha­lefet olmaması dikkat çekicidir. Osman­lı devlet adamları okulun başarıya ulaş­ması için büyük gayret saffettiler. Sad­razam Âlî Paşa, mektebin açılışından üç ay kadar sonra Maarif Nâzın Saffet Pa­şa, Ticaret Nâzın Dâvud Paşa ve Hariciye nâzın müsteşarı da yanında olduğu hal­de mektebi ziyaret etti[46], Kısa zamanda okulun ulaştığı seviyeden dolayı memnuniyetini belirterek müdür Ernest de Salve’i kutladı. Ayrıca okulun dönem sonu ödül törenlerine de baş­kanlık ederek bu kuruma hükümetin ne kadar önem verdiğini gösterdi. Os­manlı hükümetinin bu ilgisi sayesinde okulun mevcudu hızla arttı. Öğrenci sayı­sı 14 Ekim 1868’de 430 iken 4 Kasım’da 450, 30 Kasım’da 480, 17 Şubat 1869′-da 496. 10 Martta 502, 7 Nisan’da 515. 5 Mayıs’ta 522, 2 Haziran’da 524 ve ni­hayet 2 Mart 1870’te 640 oldu. Bu sayı mektebin o tarihlerde ulaştığı en yük­sek rakamdır. Bunun 273’ü (% 43) müs­lüman, 367’si {% 57) gayri müstimdi.

Beyoğlu’nun büyük bir kısmını tahrip ettikten sonra mektebin kapıları önünde sönen 5 Haziran 1870 tarihindeki yan­gın okulun gelişmesini olumsuz yönde etkiledi. Birkaç gün sonra da Fransa-Prusya savaşının başlaması öğrenci sa­yısında âni bir düşüşe sebep oldu. Mek­tep kayıtlarına göre 6 Temmuz 1870″-te öğrenci sayısı 526’ya kadar geriledi. Fransa’nın Prusya karşısında ağır bir ye­nilgiye uğraması Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nin kaderine de tesir etti. Türk-ler’İn Fransızlar hakkındaki düşüncele­ri menfi yönde değişti. Bunun neticesi olarak Fransız askerî heyetinin İşine son verildi, Mekteb-i Tıbbiyye’de Fransızca öğretimin kaldırılması kararlaştırıldı. Okul ilk mezunlannı 1870-1871 öğre­tim yılı sonunda verdi. Bir Fransız heye­ti tarafından imtihan edilen öğrenciler­den sekizi “Bachelier es-science” diplo­masını almaya hak kazandı. Fransız hü­kümeti 1 Şubat 1871’de Mekteb-i Sul­tanî diplomasının Fransız liseleri diplo-malanna denk olduğunu kabul etti. Ga­latasaray Mekteb-i Sultânîsi’ni himaye eden Sadrazam Âlî Paşa’nın vefatından(7 Eylül 1871) sonra mektebe yapılan hü­cumlar arttı. Bu yüzden Fransız müdür Ernest de Salve ülkesine dönmek zorun­da kaldı. Onun aynlmasından sonra öğ­renci sayısı bir ay içinde 471’den 362′-ye düştü.

Fransa’ya döndükten sonra bir maka­le yayımlayan E. de Salve, okulun kuru­luş amacını ve ilk yıllarda karşılaştığı güçlükleri anlatmakta, bilhassa öğren­ciler arasındaki din farkının doğurduğu zorluklar üzerinde durmaktadır. Müslü­manların cumayı, yahudilerin cumarte­siyi, hıristiyanların pazarı dinî hafta ta­tili kabul etmeleri eğitimde birliği bozu­yordu. Ayrıca resmî ve dinî bayram gün­lerinin değişik oluşu idarede büyük güç­lük yaratıyordu. Beslenme konusunda müslümanlarla yahudiler ve hıristiyanlar arasındaki anlayış farkları da idare­ye sıkıntı veriyordu. Bütün bu olumsuz­luklara rağmen de Salve, uyguladığı ta­rafsızlık politikası ve öğrencilerde mev­cut olan adalet duygusu sayesinde ihti­lâfların halledildiğini ve ırktann uzlaştı­rılması konusunda yapılan bu ilk dene­menin başarıyla sonuçlandığını kaydet­mektedir.

E. de Salve’den sonra Mekteb-i Sulta­nî müdürlüğüne Osmanlı tebaası Ermeni Vahan Efendi getirildi(15 Nisan 1872). Ardından Rum Fotyadi Bey tayin edildi. Her ikisi de bu görevde kayda değer bir hizmet yapamadan ayrıldılar. Bu sırada Mekteb-i Sultanî binası Mekteb-i Tıb-biyye’ye tahsis edildiğinden(Eylül 1873)Mekteb-i Sultanî de tıbbiyenin Gülhane’deki binasına taşındı. Üç yıl kadar eği­timini burada sürdüren okulun müdürü Rum Sava Paşa, Maarif Nâzın Saffet Paşa tarafından Dârülfünun’u kurmakla da görevlendirildi. Sava Paşa Galatasaray Mekteb-i Sultanîsi bünyesinde Hukuk, Fen ve Edebiyat yüksek okullarından olu­şan Dârülfünûn-ı Sultânî’yi 1874-1875 eğitim yılında öğretime başlattı. Galatasaray Mekteb-i Sul­tanîsi Dârülfünûn-ı Sultanî ile birlikte tekrar eski binasına taşındı (1876). Sava Paşa’nın aynlmasından sonra 13 Şubat 1877’de ilk defa bir Türk müdür olarak Ali Suâvi Efendi tayin edildi.

Ali Suâvi Mekteb-i Sultânî’nin eğitim sistemini beğenmiyordu. Hatta kurulu­şundan beri okulda eğitim dilinin Fran­sızca olmasına Fransız nüfuzunu arttı­racağı endişesiyle Karşı çıkıyordu. Onun müdürlüğe tayinindeki asıl sebep, padi­şahı okulun ıslahı konusunda ikna et­miş olmasıydı. Nitekim göreve başladık­tan kısa bir süre sonra gazetelerde onun okulda köklü değişiklikler yapacağı ko­nusunda haberler çıkmaya başladı. Ali Suâvi göreve başladığı sırada Mekteb-i Sultânî’de kırk üç Öğretmen bulunuyordu. Bunların on ikisi müslüman, otuz biri gayri müslimdi. İki Fransız müdür yardımcısı ile birlikte Mekteb-i Sultânı bünyesinde bulunan yüksek okullarda da yirmi yedi öğretmen görev yapıyor­du. Diğer hizmetlilerle birlikte toplam seksen personel ve 689 öğrencisi bulunan bir kurumu devralmıştı. Ali Suâvi Efendi’nin 24 Ağustos 1877 tarihinde padişaha verdiği bir lâyihada kaydetti­ğine göre sadece Mekteb-i Sultânî’de okuyan öğrenci sayısı, 162’si müslüman ve 377’si gayri müslim olmak üzere top­lam 539 idi. Lâyihadan anlaşıldığına gö­re müslüman öğrencilerden on altı kişi tam ücret ödediği halde doksan dört Ermeni’nin tamamı, 122 Rum’dan 121″i ve elli iki Bulgar’dan kırk dokuzu ücret ödemiyordu. Parasız okuma hakkı sa­dece Osmanlı tâbiiyetinde olanlara ta­nındığı halde dört Rus, on altı Fransız, sekiz İtalyan, iki İngiliz ve iki Yunan uy­ruklu da bu haktan faydalandınlmıştt. Okul âdeta, yabancılarla yerli gayri müslimlerin im­tiyazlı olarak faydalandıkları bir kurum haline gelmişti. Bir yıl önce patlak ve­ren Bulgar isyanında elebaşılık yapan­lar ve müslüman köylerini yakıp yıkan­lar Mekteb-i Sultânî’de talebe olan Bulgarlar’dı. Okulda Rus ve Bulgar asıllı pek çok ajan-öğretmen de bulunuyordu. Bu arada altı yıldan beri hazırlık sınıfını geçemeyen öğrenciler vardı.

Maarif Nâzın Münif Paşa’nın karşı çık­masına rağmen Ali Suâvi okulda birta­kım ıslahatı gerçekleştirmeyi başardı. Bulgarlar’dan ücret İsteyerek onlann okuldan uzaklaşmasını sağladı, fakat isyana karışmamış olanlara dokunmadı. Ruslar’ı okuldan çıkardı. Ajanlık yaptık­ları tesbit edilen Rus ve Bulgar hocala­rın işine son verdi. Müslüman öğrenci­lerin sayısı kısa zamanda artarak 220′-ye ulaştı. Öğretmen sayısı, on beş müs­lüman ve on beş gayri müslim olmak üzere otuza indirildi. Ali Suâvi ders müf­redatında da köklü değişiklikler yaptı. Arapça, Farsça, akaid, Arap edebiyatı ve Türkçe’yi ön plana çıkardı. Buna karşı­lık Sava Paşa zamanında okutulan esâtjr-i evvelîn (mitoloji), Yunan ve Roma tarihleri, ilm-i âsâr-ı atîka gibi dersler­le İngilizce, Rusça, Ermenice ve Bulgar­ca gibi seçmeli dersleri kaldırdı. Sava Paşa’nın müfredattan çıkardığı akaid derslerini mecburî hale getirerek müs­lüman öğrencilerin, pek çoğu ateist ve misyoner olan Fransız hocalardan etki­lenmesini önlemeye çalıştı. Böylece Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nin kozmo­polit yapısını Türkleştirmeye ve müslümanlaştırmaya. içinde fen ilimlerinin de okutulduğu İslâmî temeller üzerine otur­muş modern bir medrese haline getir­meye gayret etti. Fakat Ali Suâvi yaptığı bu köklü değişikliklerle bütün tepkileri üzerine çekti. İngiliz ve Fransız elçilerinin baskıları sonunda görevinden alındı(3 Kasım 1877). II. Abdülhamid, Ali Suâvi’nin azil kararını ancak otuz altı gün sonra tas­dik etmek suretiyle icraatını onaylamış olduğunu ortaya koydu.

Ali Suâvi’den sonra Galatasaray Mek­teb-i Sultanîsi müdürlüğüne Türk ve müslüman olan kişiler tayin edildi. Birer yıl ara ile Ali Nizamî Paşa, Halil Efen­di ve Karaca Paşa müdürlük yaptıktan sonra eski Hariciye müsteşarı İsmail Bey müdürlüğe getirildi(4 Ekim 1880) ve ölü­müne kadar(20 Ocak 1894) bu görevde kaldı. Bunun ardından, mektebin ilk mezunlarından olan son Osmanlı vak’anüvisi Abdurrahman Şeref Bey müdür oldu. On beş yıla yakın bir süre müdürlük ya­pan Abdurrahman Şeref Bey’in şefkatli ve liyakatli idaresi sayesinde okul geliş­ti. Emrullah Efendi’nin ancak on gün sü­ren(Temmuz 1908) müdürlüğünden son­ra tayin edilen Mustafa Azmi Bey de bu görevde fazla kalmadı. Dört yıldan beri okulda edebiyat hocalığı yapan şair Tev-fik Fikret müdürlüğe getirildiyse de(28 Aralık 1908) Maarif Nâzın Emrullah Efen­di’nin ona karşı cephe alması yüzünden on dört ay sonra ayrılmak zorunda kal­dı. Riyaziyeci Salih Zeki Bey’in(23 Mart 1910) ardından müdür olan Salih Arif Bey(14 Temmuz 1912) on yıl bu görevi sürdürdü.

Cumhuriyet’in kuruluşundan sonra “sultanî” isimleri “lise’ye çevrilince mek­tebin adı Galatasaray Lisesi oldu. Tev-hîd-i Tedrisât Kanunu’nun kabul edil­mesiyle de(3 Mart 1924) okulun programı değiştirildi ve eğitim süresi beş yıldan altı yıla çıkarıldı. Türkçe ve Fransızca öğ­retim birleştirilerek diğer liselerin prog­ramı burada da uygulanmaya başlandı. Okulun orta kısmının yanında 1924’te açılan Ticaret Bölümü 1932’de kapatıl­dı. Tarih ve coğrafya gibi kültür dersle­rinin Türkçe olarak okutulması kararlaş­tırıldı (1929). Okulun öğrenci sayısı 1930′-da 1600’e çıktı. Ortaköy’deki Fer’iye sa­raylarından birinde 1963’te eğitime baş­layan ilkokul kısmı 1969’da kaldırılarak buraya gündüzlü ortaokul öğrencileri yer­leştirildi.

Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nin iki önemli amacı vardı. Bunlardan birincisi devlete liyakatli memur yetiştirmek ve Tanzimat programının uygulanması sı­rasında ihtiyaç duyulan seçkin zümre­yi oluşturmaktı. Bu amaç istendiği gibi gerçekleşti. Bu okuldan mezun olan pek çok kişi devletin önemli kademelerinde görev aldı. Bilhassa hariciyede ve devle­tin diğer kademelerinde Galatasaraylı­lar önemli yekûn tutmaktaydı. Daha zi­yade İstanbul’un zengin müslüman ço­cuklarının devam ettiği bu okul, öğretim dilinin Fransızca oluşu sebebiyle Fransız kültürünün yayılmasında da öncülük ediyordu. Başta futbol olmak üzere tiyat­ro, folklor vb. faaliyetler bu okul kanalıy­la Türkiye’ye girdi. Böylece modern Tür­kiye’nin oluşmasında Galatasaray Mek­teb-i Sulta nlsi’n in büyük rolü oldu. Mek­tebin ikinci amacı ise Osmanlı toplumu­nu oluşturan unsurları birbirleriyle kay­naştırmaktı. Fransız devlet adamı ve eği­timcilerine göre okulda uygulanacak eği­tim programıyla din ve ırklar arasındaki düşmanlık azalacak, çeşitli din ve ırkla­ra mensup unsurlar Osmanlı milliyetçi­liği etrafında birleşecekti. Fakat bu amaç gerçekleşmedi. Unsurlar arasında uzlaş­ma sağlanamadığı gibi ayrılıkçı faaliyet­ler daha da arttı. Galatasaray Mekteb-i Sultânîsi’nin yönetimi hep Türk hükü­metlerinin elinde bulunmakla birlikte Fransa’nın kontrolü ve müdahalesi hiç­bir zaman eksik olmadı. Okul, Fransa’nın kültür politikasını Türkiye’de uygulayan bir kurum gibi çalıştı. Fransa’nın okul üzerindeki nüfuzu zamanımıza kadar de­vam etti. Okulun 100. yılı kutlamalarına katılmak üzere Fransız cumhurbaşkan­larından Charles de Gaulle’ün 1968’de ve Galatasaray Üniversitesi kuruluşu için yapılan imza töreninde bulunmak üzere François Mitterand’ın 1992’de okulu zi­yaret etmeleri Fransa’nın bu kuruma ver­diği önemi  göstermektedir. Galatasaray’ın adı ve misyonu, 1994’te Fransız Konsolosluğunun yazlık yalısında öğreti­me başlayan ve ardından Ortaköy’deki Fer’iye Sarayı’na taşınan Galatasaray Üniversitesi’nde sürdürülmektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski